Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon

Klimatrelaterad reglering av biologisk syrekonsumtion i Östersjön

Forskningsprojekt Vilka faktorer reglerar den biologiska syrekonsumtionen i havet?

Projektet syftar till att klargöra vilka faktorer som reglerar den biologiska syrekonsumtionen i havet, där flera av dem har koppling till klimatförändring, mänsklig påverkan och interaktion mellan land och hav. Där ingår ökad produktion av organiskt material via växtplankton, tillförsel av löst organiskt kol via älvar, samt temperatur. Betydelsen av basalrespiration för utveckling av syrebrist och därmed möjligheter till motåtgärder av havsmiljöförvaltningen är en viktig fråga att besvara.

Projektansvarig

Johan Wikner
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 80

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2014-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsämne

Biologi

Projektbeskrivning

Biologiska processer orsakar huvuddelen av syrekonsumtion i vattenmiljöer, där syrebaserad respiration är den viktigaste processen för att bryta ner organiskt material. Den bidrar därför betydande till att skapa syrefria miljöer, ett ökande miljöproblem såväl globalt i världshavens kustområden som regionalt i Östersjön. Fältstudier i Östersjögradienten, oceanerna och polartrakterna av respiration och möjliga förklaringsvariabler utgör en undersökningsstrategi. En annan är att utvärdera långa tidsserier från bland annat marin miljöövervakning. Detta kompletteras med laboratoriestudier i både mikro- och mesokosmskala, där effekter av olika styrfaktorer kan undersökas under mer kontrollerade former. Metodutveckling ingår också för att förbättra precision, detektionsnivåer och tillämpbarhet.

En ny teknik för att mäta syrekonsumtion med fasförskjutning av ljus (dynamisk luminescent dämpning) används i studien och ger ett enklare och exaktare mått på respiration. Det ger möjlighet att undersöka följande frågor:

• Hur stor del av ekosystemrespirationen är basalrespiration?
• Är älvburet löst organiskt kol ett viktigt substrat för basalrespirationen?
• Vilket temperaturberoende har respirationen i olika havsområden och säsonger?
• Hur interagerar löst organiskt kol och temperatur vid regleringen av planktonrespiration?
• Vilken betydelse har sammansättningen av makronäringsämnen i födan för respirationen hos bakterieplankton?