"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Marlene Johansson

Klimatrelaterad reglering av biologisk syrekonsumtion i Östersjön

Forskningsprojekt Kan klimatförändringar, näringstillförsel eller en kombination av dessa förklara utvecklingen av syrebrist i Östersjön och liknande kustområden med begränsat vattenutbyte? Projektet ska ge vetenskapligt underlag till vattenförvaltande myndigheter för hur förekomsten av syrebrist ska minskas.

Målsättningen med projektet är att bestämma vad som driver utvecklingen av syrebrist, speciellt i Östersjön. För att förvalta vattenförekomster behövs en bättre förståelse för hur olika faktorer påverkar syrekonsumtionen. Aktuell vetenskaplig litteratur visar på ett överraskande svagt samband mellan respiration och primärproduktion och föreslår snarare en samreglering av syrekonsumtion via både temperatur och tillförsel av organiskt material.

Projektansvarig

Johan Wikner
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 80

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-06-01 2023-12-31

Finansiering

Polarforskningssekretariatet, Kempestiftelserna, EcoChange

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Marin vetenskap, Miljövetenskap

Projektbeskrivning

Projektet utmanar den rådande synen att samtida primär produktion är huvudorsaken till syrebristen i Östersjön. Det grundar sig bland annat på en hypotes för ett betydligt starkare temperaturberoende hos respiration än nu gällande, med potentiellt inflytande även på globala CO2-emissioner. En ny strategi för att bestämma temperaturkänsligheten hos respirationen (Q10-värdet) och dess interaktiva beroende av säsong och nivå på kolsubstrat kommer att tillämpas. En ny teknik för syrekonsumtionsmätning med Optod-sensor bidrar till den nya strategin, samt mer omfattande och noggranna mätningar.

Andra målsättningar är att förstå betydelsen av älvburet organisk kol, kvaliteten hos kolföreningar, salinitet, pH och fotolys. En brett spann av mätvärden skapas genom att omfatta hela Östersjögradienten, tropiska- och polarområden. Genom att använda produktionsminima under vintern ska betydelsen av basalrespiration och potentiell betydelse av älvburet organiskt kol för att driva den bestämmas. Kontroll av respiration via älvburet kol och temperatur samt deras interaktion kommer också studeras i mesokosm-experiment under vinterförhållande med koncentrerat organiskt kol från älvvatten.

Senast uppdaterad: 2022-12-28