"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masskadehändelser i underjordsmiljö - Sjukvårdens och gruvindustrins beredskap och omhändertagande av skadade

Doktorandprojekt Gruvor anses vara en av de farligaste arbetsmiljöerna i världen där många skadehändelser inträffar. I Sverige är incidenterna sällsynta, men konsekvenserna kan bli allvarliga om t.ex. ett fordon börjar brinna eller det sker ett ras några hundra meter under jord. Ett snabbt och effektivt omhändertagande av skadade är viktigt och projektet avser att studera detta utifrån gruvindustrins, räddningstjänsten och ambulansens perspektiv.

Det övergripande syftet med projektet och Sofia Karlssons avhandling är att utveckla kunskap för att öka förmågan till katastrofmedicinsk beredskap och hantering av masskadehändelser i underjordisk gruvmiljö genom samverkan mellan involverade aktörer och utifrån ett pre-hospitalt medicinskt perspektiv. Projektet har i nära samverkan med deltagande organisationer (ambulans, räddningstjänst, gruvorganisationerna samt ett utbildningsföretag) utvecklat övnings- samt utvärderingskoncept för samverkan vid en större skadehändelse orsakad av brand i gruvmiljö.

Projektansvarig

Britt-Inger Saveman
Professor emerita
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 35
Magnus Hultin
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 09

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2020-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Tillväxtverket

Projektbeskrivning

Det sker löpande tankeväckande händelser inom svensk gruvindustri som indikerar betydande risker för storskaliga händelser. Skadehändelser som inträffat i Sverige har varit av mindre karaktär men samtliga visar att det tar tid innan skadade erhåller medicinsk vård, vilket innebär att en mer offensiv medicinsk insats kan vara värdefull. Detta kan genomföras genom att den medicinska kunskapen för omhändertagande kommer närmare skadeplatsen. Vid en gruvbrand 2013 försvann t.ex. tre bergarbetare inom incidentområdet. Inblandade organisationer (gruva, räddningstjänst och ambulans) har kunskap inom sina respektive områden men för en effektiv räddningsinsats och ett optimalt medicinskt omhändertagande av skadade i gruvmiljö krävs en ömsesidig kunskap och samverkan. Syftet med projektet och Sofia Karlssons avhandling är att utveckla kunskap för att öka förmågan till katastrofmedicinsk beredskap och hantering av masskadehändelser i underjordisk gruvmiljö genom samverkan med involverade aktörer och utifrån ett prehospitalt och medicinskt perspektiv.

 

Länkar och mer läsning:

Kunskapscentrum i katastrofmedicin

Safety & Security Test Arena

 

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-04-05