"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: iStock, kupicoo

AD-A för dig som chef

Forskningsprojekt Syftet med metodstödet Arbetsplatsdialog för arbetsgivare, AD-A, är att vid tidiga tecken på ohälsa eller nedsatt arbetsförmåga, vara ett stöd för chefen i dialogen med medarbetaren och i anpassningen av arbetet. Målet är att främja medarbetarens hälsa för att förhindra sjukskrivning eller för att underlätta återgången till arbetet. Genom att använda AD-A kan arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete förenklas.

Metodstödet AD-A är ett evidensbaserat och strukturerat verktyg som hjälper chefer att upptäcka tidiga tecken på ohälsa vilket kan göra att konkreta anpassningar kan vidtas i ett tidigt skede och på så sätt undvika sjukskrivning. Metoden kan även användas när en rehabilitering pågår. AD-A ger också stöd för chef att samtala med medarbetare vid ohälsa vilket stärker dialog och delat ansvar. Metodstödet har utvecklats av forskare vid Umeå universitet och kliniskt verksamma vid Region Västerbotten.

Projektansvarig

Therese Eskilsson
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 38

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2021-07-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Institutionen för psykologi, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Externa finansiärer

Afa Försäkring, Region Västerbotten, Forte

Projektbeskrivning

Kärnan i AD-A är att agera direkt genom att

1. upptäcka tidiga tecken på ohälsa
2. undersöka ohälsan i dialog, med stöd av en frågeguide
3. anpassa arbetet med stöd av konkreta guider och en åtgärdsplan
4. följa upp och utvärdera åtgärderna.

AD-A som bok

Här kan du gratis ladda ned AD-A i bokform.

AD-A har utvecklats av forskare vid Umeå universitet och kliniskt verksamma vid Region Västerbotten samt i samråd med enheten för Arbetsmiljö och hälsa inom personalfunktionen vid Umeå kommun.

Här kan du ladda ned AD-A:s bilagor i A4-format.

I Vindelns kommun använder cheferna AD-A i sitt arbetsmiljöarbete. Här delar de med sig av en skrivbar frågeguide och handlingsplan.

Chef med erfarenhet av att använda AD-A

Magnus Olofsson arbetar som rektor vid en högstadieskola i Vindelns kommun. Här kan du ta del av Magnus erfarenheter av att använda AD-A.

 

Webbutbildning, Arbetsplatsdialogen

Prevent har digitaliserat AD-A till en webbutbildning, Arbetsplatsdialogen, tillsammans med arbetsmarknadens parter och vår forskargrupp. Arbetsplatsdialogen är användbar för samtliga chefer inom privat och offentlig sektor i små och stora företag.Arbetsplatsdialogen vänder sig även till medarbetare, skyddsombud, HR och arbetsgivare.

Arbetsplatsdialogen ger kunskap och stöd i dialogen med medarbetaren och i hur arbetet kan anpassas. Det tar cirka 60 minuter att ta sig igenom webbutbildningen och du kan använda den flera gånger, när som helst.

Webbinarium om Arbetsplatsdialogen

Här finner du även ett webbinarium om Arbetsplatsdialogen. Här får du tips om hur du kan använda dig av Arbetsplatsdialogen för att upptäcka tecken på ohälsa, hålla samtal och anpassa arbetet. Du möter forskaren Therese Eskilsson vid Umeå universitet som berättar om metoden, samt Eric Storbjörk från Arbetsmiljöverket som berättar om deras kampanj med fokus på arbetsanpassning.

Webbinarium om arbetsanpassning

Prevent håller i ett webbinarium om arbetsanpassning, hur man systematiskt kan arbeta med detta med stöd av bland annat Arbetsplatsdialogen.

Gilla jobbet

Här kan du lyssna på ett föredrag om Arbetsplatsdialogen på konferensen Gilla jobbet 2022. Deltar gör Nathalie Robert Edgar från Prevent och forskaren Therese Eskilsson vid Umeå universitet.

Våga fråga! Så får du koll på hur medarbetarna mår

Här kan du lyssna på en podd om Arbetsplatsdialogen.

Arbetsmiljöverket rekommenderar Arbetsplatsdialogen

Arbetsmiljöverket har genomfört en stor inspektionsinsats och granskat arbetsgivare över hela landet för att undersöka hur reglerna kring arbetsanpassning efterföljs. Inspektionen visade att 6 av 10 arbetsgivare inte följer reglerna kring arbetsanpassning. Arbetsgivarna saknar rutiner för att ta emot information om arbetstagarnas behov av arbetsanpassning, samt hur detta ska dokumenteras. Arbetsgivare har även svårt att fånga upp signaler på ohälsa i tid och genomföra anpassningar för att undvika sjukskrivning. Istället reagerar de för sent när arbetstagare ska återgå till arbete efter en sjukskrivning. Det förebyggande arbetet med arbetsanpassning är en nyckel till att undvika skador och sjukskrivningar.

Arbetsmiljöverket rekommenderar verktyget Arbetsplatsdialogen som kan vara ett bra stöd för arbetsgivarna i deras arbete med arbetsanpassning. Här finner du mer information om deras inspektion om arbetsanpassning.

Bakgrunden till AD-A

Tanken på att skapa AD-A föddes när vår forskargrupp vid Umeå universitet och Region Västerbotten sammanställde resultat i ett forskningsprojekt. Syftet med projektet var att undersöka om en strukturerad dialogmodell, Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång, ADA+, kunde vara ett användbart verktyg i hälso- och sjukvård för rehabilitering vid psykisk ohälsa.

I projektet deltog omkring 50 personer som var sjukskrivna för utmattningssyndrom samt deras chefer. En rehabiliteringskoordinator intervjuade medarbetarna och cheferna på ett strukturerat sätt var för sig och tillsammans. Målet var att med en skriftlig plan stödja återgång till arbete. 

Resultatet visade att cheferna blev kompetentare på att upptäcka tecken på ohälsa och hur frågor kring arbetsrelaterad ohälsa kan ställas för att underlätta kommunikation och förståelse för medarbetarens situation. Cheferna blev också tryggare i hur arbetsuppgifterna konkret kan anpassas och tydliggöras i en skriftlig plan. Ansvaret för åtgärderna delades mellan chef och medarbetare, vilket ledde till en mer tillitsfull dialog.

Från ett ledarskapsperspektiv visade sig dialogmodellen stärka chefens kapacitet att agera och navigera i en komplex rehabiliteringsprocess, samt att använda sin nya kunskap gentemot övriga medarbetare. Sammanfattningsvis visade projektet att ADA+ är en användbar metod inom hälso- och sjukvård och företagshälsa, för att främja återgång i arbete vid psykisk ohälsa.

Eftersom cheferna stärkte sin kapacitet att agera vid arbetsrelaterad ohälsa genom att delta i ADA+ skapades metodstödet AD-A som riktar sig till chefer och arbetsgivare. Om chefer på egen hand kan agera tidigt, kan det förhoppningsvis förebygga ohälsa på arbetsplatser och förhindra sjukskrivningar.                 

 

Externa finansiärer

Metodstöd för arbetsplatsdialog

Stress, fysisk smärta och annan ohälsa i arbetslivet kan leda till sjukskrivning. Chefer har ett stort ansvar ...

ADA+ för dig inom hälso- och sjukvård eller företagshälsa

ADA+ för dig inom hälso- och sjukvård eller företagshälsa

Senast uppdaterad: 2023-11-06