"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

TITAN - Kritiska studier av jämställdhet - att teoritisera politik och praktik

Forskningsprojekt Jämställdhet har funnits som en del av svensk politik sedan sextiotalet. Sedan dess har också kvinnoforskning och sedermera genusforskning utvecklats som forskningsfält. Trots detta saknas i stort utsträckning studier av svensk jämställdhetspolitik.

Syftet med det är projektet är att kritiskt granska hur jämställdhet görs i svensk politik samt att använda detta politikområde för att utveckla feministisk teori om politik och politisk förändring. Vår utgångspunkt är majoriteten av den forskning som bedrivits om genus och politik utgår från etablerade politiska institutioner och även en etablerad syn på politik i termer av representation och deltagande. Vi hävdar att utifrån de förändringar som politiken har genomgått i termer av globalisering och nyliberal ideologi vilket bland annat inneburit nya former för styrning behövs också andra former för att studera och teoretisera politik och kön

Projektansvarig

Malin Rönnblom
Gästprofessor
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2012-01-01 2016-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå centrum för genusstudier

Forskningsområde

Genusvetenskap, Historia, Sociologi, Statsvetenskap

Projektbeskrivning

Jämställdhet har funnits som en del av svensk politik sedan sextiotalet. Sedan dess har också kvinnoforskning och sedermera genusforskning utvecklats och till ett eget forskningsfält vilket även inbegriper studier av genus och politik. Trots detta saknas det i stort utsträckning fortfarande studier av den svenska jämställdhetspolitiken, och då framför allt kritiska granskningar av hur jämställdhet "görs" i politiken och vilka konsekvenser detta får för vilka former av förändring som anses både möjliga och önskvärda. Syftet med det är projektet är att kritiskt granska hur jämställdhet görs i svensk politik samt att använda detta politikområde för att utveckla feministisk teori om politik och politisk förändring. Vår utgångspunkt är majoriteten av den forskning som bedrivits om genus och politik utgår från etablerade politiska institutioner och även en etablerad syn på politik i termer av representation och deltagande. Vi hävdar att utifrån de förändringar som politiken har genomgått i termer av globalisering och nyliberal ideologi vilket bland annat inneburit nya former för styrning (i nätverk och partnerskap) och en ny syn på samhällsnytta där marknad och moral spelar en allt större roll, behövs också andra former för att studera och teoretisera om politik och kön.
Projektet består av två relaterade delar - (1)genomförande av empiriska studier inom fyra teman: statlig jämställdhetspolitik, arbete och jämställdhet, sexualitet och jämställdhet samt lokala studier av jämställdhetspolitik, (2) kollektivt teoretiserande av politik och kön. Valet av empiriska teman grundar sig i en ambition att både studera generell jämställdhetspolitik på olika samhälleliga nivåer samt att ta fast på aspekterna arbete och sexualitet som vi betraktar som centrala i politiken - både empiriskt samt hur politik och kön har teoretiserats tidigare. Utgångspunkten för studierna är en syn på kunskapsproduktion som en kollektiv process där de åtta forskare i projektet gemensamt kommer att arbeta med sina material genom återkommande workshops. Till detta arbete är en internationell referensgrupp knuten och dessa forskare kommer även att delta aktivt i det gemensamma arbetet - både genom sin kompetens och genom att bidra med material från tidigare forskningsprojekt som kan ligga till grund för internationella jämförelser av den svenska politiken. Projektets metodologiska utgångspunkt kan beskrivas i termer av kritisk policyforskning där fokus ligger på att granska hur politik fylls med innehåll i motsats till mer traditionell policyanalys där policyproblemen tas för givna.
Senast uppdaterad: 2019-09-18