"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Undervisning idag och för framtiden - Medborgarbildning inom yrkesprogrammen

Forskningsprojekt Ett övergripande mål med forsknings- och utvecklingsprojektet är att lärare vid Ö-viks gymnasium och forskare vid Umeå universitet tillsammans undersöker möjligheterna att utveckla kunskap om och undervisning inom de ämnen som kan sägas närmast stödja yrkeselevers utveckling av kunskaper och förmågor som bidrar till deras medborgarbildning (MB).

Projektet utgår från en definition av MB som inkluderar en undervisning där eleverna ges möjlighet att: arbeta med värdefrågor; att utveckla perspektivmedvetenhet, argumentation, kritiskt tänkande och att kunna ta ställning. I projektet utvecklar vi detta med stöd i utbildningsfunktionerna kvalifikation, socialisation, subjektifiering (Biesta, 2011) och existentialisering (Aspelin, 2015).

Projektansvariga

Kristina Ledman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 93

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2022-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Skolutvecklingssyftet är att lärarna, och övrig organisation, tillsammans med forskargruppen utvecklar didaktisk kunskap om hur undervisning för att nå gymnasiets medborgerliga uppdrag ska struktureras i relation till de olika elevgrupperna på yrkesprogrammen och de olika skolämnena. Ett stort fokus läggs på hur man stimulerar och väcker elevers vilja och förståelse för att vara medborgare.

Forskningssyftet är att bidra till didaktisk kunskap om hur yrkeselevers fortsatta medborgerliga bildning kan stödjas. Vad är i det avseendet didaktiskt relevant för skolämnena och vilka likheter och skillnader finns ämnena emellan? En generell fråga är hur makt och mening konstrueras av elever och lärare med empirisk grund i hur de resonerar om undervisningens betydelse för rollen som samhällsmedborgare.

Projektet finansieras via ULF-medel från Lärarhögskolan, Umeå universitet.

Senast uppdaterad: 2023-12-12