"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-04-29 Uppdaterad: 2023-01-17, 14:22

Öppet för sen anmälan

NYHET Du kan fortfarande göra en sen anmälan till höstens utbildningar! Vi på Institutionen för kultur- och medievetenskaper har flera kurser och program som har öppet för sen anmälan. Kolla igenom vårt utbildningsutbud och gör din ansökan redan idag!

Text: Jonas Vågström

Programmet för strategisk kommunikation, 180hp

Programmet för dig som vill arbeta med kommunikation, information och medier - men med ett fokus på de strategiska delarna! 

Efter avklarad utbildning besitter du kunskap om bland annat kommunikationsplanering, webbkommunikation, trycksaksproduktion, projektledning, PR, organisationskommunikation och marknadsföring.

Läs mer och ansök

Branschutbildningen för museer och kulturarv, 180hp

Vill du arbeta inom en spännande bransch som ständigt utvecklas? Då är branschutbildningen för museer och kulturarv något för dig!

Branschutbildningen för museer och kulturarv handlar om hur och varför vi väljer ut, tolkar, bevarar och förmedlar olika former av kulturarv. Det är också en färdighetsinriktad utbildning med praktiska övningar i utställningsproduktion, projektarbete, presentationer, yrkespraktik samt exkursioner, studiebesök och examensarbeten.

Arbetsgivarna finns hos museer, myndigheter, bildningsorganisationer, stiftelser och företag. Du kan i framtiden jobba med utställningar, dokumentation, museipedagogik på museum eller inom kulturmiljövård. Du har också möjlighet att läsa vidare på avancerad nivå för en magister- eller masterexamen.

Läs mer och ansök

Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande, 180hp

Är du intresserad av att läsa och analysera skönlitteratur från olika tider och samtidigt utveckla ditt eget skrivande? Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande förbereder dig för ett kommande arbete genom kurser i litteraturvetenskap, men även redaktionellt arbete, litteraturkritik och förlagskunskap.

Efter att ha läst Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande kan du arbeta i olika branscher inom kultur- och mediesfären. Tänkbara arbetsgivare finns inom utbildningssektorn, förlag, tidnings- och tidskriftsredaktioner och kultursektorn i allmänhet. Du har även lagt en grund för arbete som fri skribent.

Läs mer och ansök

Masterprogrammet i litteraturvetenskap, 120hp

Masterprogrammet i litteraturvetenskap är en tvåårig utbildning som syftar till att ge den studerande såväl förberedande kunskaper för fortsatta akademiska studier på forskarnivå som breddad kompetens inför ett kommande arbetsliv.

Särskilda förkunskapskrav är: 90 hp i ämnet litteraturvetenskap inklusive ett examensarbete för kandidatexamen. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Läs mer och ansök

Masterprogrammet i tillämpad kulturvetenskap, 120hp

Programmet syftar till att ge den studerande både breddad kompetens för problemlösning inom det kulturvetenskapliga området såväl som förberedande kunskaper för fortsatta akademiska studier på forskarnivå.

Särskilda förkunskapskrav är: 90 hp i något av ämnena etnologi, konst- och bildvetenskap, kulturanalys eller museologi, eller motsvarande, inklusive ett examensarbete om 15 hp. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Läs mer och ansök

Konst och visuell kultur 1950-nutid, 7.5hp

Kursen behandlar västerländsk konst från mitten av 1900-talet till dagens samtidskonst. Det är en period när konsten söker nya uttryck och använder nya konstnärliga material för att tackla politiska, etiska, globala och estetiska spörsmål.

Läs mer och ansök

Konst och visuell kultur 1870-1950, 7.5hp

Kursen fokuserar huvudsakligen västerländsk konst och bild från senare delen av 1800-talet till mitten av 1900-talet. En period när det experimenteras med olika visuella uttryck för att skildra och analysera modernitetens framväxt och utveckling.

Läs mer och ansök

Konst i digitala miljöer, 7.5hp

Kursen är en introduktion till den digitala konstens historia och uttryck, samt till olika former av digitaliserade resurser för konst. Genom litteraturstudier och praktiska övningar kommer färdigheter i att använda och analysera såväl digital konst som miljöer för digitaliserad konst att uppövas.

Läs mer och ansök

Att skriva om samtida konst, 7.5hp

Teoretisk kunskap om samtida konstuttryck blandas med konst- och textanalyser. Kursen riktar sig till den som vill fördjupa sin färdighet i att skriva om samtida konst. 

Läs mer och ansök

Aktuella kulturstudier: Etnologi B, 7.5hp

Kursen utgår från senare tids etnologiska avhandlingar med varierande teman. Den fördjupar och breddar kunskap om kulturanalytiska forskningsinriktningar med utgångspunkt i begreppet kultur och centrala frågor, perspektiv och metoder i etnologiska studier. Studenten får även välja en egen inriktning för fördjupning och bearbetning.

Läs mer och ansök

Civilsamhället, empowerment och social mobilisering, 7.5hp

Kursen fokuserar hur empowerment kan fungera som en strategi för att stärka både grupper och individer, och hur detta kan ske inom ramen för civilsamhället. Kursen behandlar på liknande sätt social mobilisering, vad det innebär och hur det kan fungera som en kollektiv strategi för social utveckling generellt och inom civilsamhället.

Läs mer och ansök

Etnografiska intervjuer och kulturanalytisk tolkning, 7.5p

Kursen behandlar och diskuterar teoretisk och praktisk kunskap om intervju och kulturanalytisk tolkning som mångfacetterade metoder. Den studerande får lära om olika intervjuformer, analytiska begrepp och tolkningar, samt om betydelser av etik och reflexivitet genom konkreta tillämpningar med egen vald inriktning.

Läs mer och ansök

Etnologi C, 30hp

Kursen behandlar och fördjupar studiet av aktuella kultur- och samhällsteorier, metoder för insamling och analys med relevans för forskning inom etnologi. Tyngdpunkten ligger på att den studerande ges förutsättningar att självständigt formulera, skapa och genomföra en undersökning som sedan i presenteras i form av en vetenskaplig uppsats på kandidatnivå.

Läs mer och ansök

Föremålens betydelser. Om relationen mellan ting, identitet och kultur, 7.5hp

Kursen behandlar och ger grundläggande kunskaper om det etnologiska studiet av föremål ur kulturella, sociala och historiska perspektiv. Särskilt uppmärksammas människors relationer till ting i vardagens miljöer, bl a deras betydelse för individuell och kollektiv identitet, och i minnesarbete.

Läs mer och ansök

Kulturella djurstudier, mellanartsliga relationer och etnografi, 7.5hp

Kursen tar avstamp i mellanartsliga relationer och djurs sociala och kulturella betydelser utifrån kulturvetenskapliga perspektiv, metoder och analyser. Influenser från det internationella fältet human-animalstudies kombineras med kulturanalys och övningar inom etnografiska metoder där den studerande även får möjlighet att genomföra en egen fördjupning i ett mindre fältarbete.

Läs mer och ansök

Kulturteoretiska perspektiv och analysmetoder: Etnologi B, 7.5hp

Kursen behandlar internationella teoribildningar och analysmetoder relevanta för etnologi och kulturanalys genom diskussion av teori och begrepp, praktisk tillämpning, reflexivitet, bearbetning och tolkning av etnografi. Kursen kan läsas fristående eller som förberedelse för ett uppsatsarbete.

Läs mer och ansök

Likabehandling och normkritik i civil och offentlig verksamhet, 7.5hp

Kursen utgår från normkritik som ett perspektiv och en metod för att problematisera och utmana normer som rör exempelvis kön, sexualitet, etnicitet och andra maktrelationer. Fokus riktas också mot diskrimineringsfrågor och vad likabehandling kan innebära i organisationer.

Läs mer och ansök