"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Branschutbildningen för museer och kulturarv

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2024

Vill du lära dig mer om museer och kulturarv, arbeta med kulturprojekt och knyta värdefulla kontakter inom musei- och kulturarvssektorn? Då är Branschutbildningen för museer och kulturarv något för dig! Museibranschen har ett stort rekryteringsbehov och behöver personer med rätt kompetenser. Sök programmet och ta steget mot en framtid inom en spännande bransch som ständigt utvecklas!

Under utbildningen

Branschutbildningen för museer och kulturarv handlar om hur och varför vi väljer ut, tolkar, bevarar och förmedlar olika former av kulturarv. Det är också en färdighetsinriktad utbildning med praktiska övningar i utställningsproduktion, projektarbete, presentationer, yrkespraktik samt exkursioner, studiebesök och examensarbeten. Utbildningen ges inom det akademiska ämnet museologi, ett tvärvetenskapligt ämne som behandlar människans och samhällets relation till kultur- och naturarv.

Programmet leder till en kandidatexamen i museologi med inriktning mot museer och kulturarv och innehåller två terminer med valbara kurser inom museologi eller andra ämnen, något som ger utbildningen en större bredd och ytterligare ökar möjligheterna för dig att få jobb efteråt. Till detta hör även normkritik och metodfrågor för fältundersökningar; teman och kunskaper som helt enkelt är nödvändiga för att kunna arbeta inom kulturarvssektorn. Utbildningen kan leda till arbete i museer eller i kulturarvsbranschen, som t.ex. antikvarie eller utställningsproducent, men också mot en bredare arbetsmarknad, t.ex. kulturarvsturism, myndigheter, bildningsorganisationer eller företag. 

Branschutbildningen för museer och kulturarv har ett fokus på arbete med utställningar, insamling, information och museipedagogik, kulturmiljövård, arbete på museum, inom offentlig förvaltning eller privat företagande. Som programstudent har du platsgaranti på de obligatoriska programkurserna – programmet utgörs av fyra terminer med programkurser och två avslutande terminer med valbara kurser. I kursplanerna för respektive kurs anges de behörighetskrav gäller för respektive kurs. 
Museologi vid Umeå universitet är ensamt om att ha en professur i museologi i Sverige, vilket gör vårt ämne unikt i landet. Vi har även två docenter i museologi. Våra utbildningar sträcker sig till avancerad nivå och vidare till forskarutbildning. Lärarna på Branschutbildningen för museer och kulturarv har tvärvetenskaplig kompetens med inriktningar mot bl a idéhistoria, arkeologi och konst- och bildvetenskap. Flera av lärarna har pågående forskningsprojekt inom områden som ekokritik, utställningsanalys och kulturarvsturism.

Programöversikt

År 1, Termin 1-2

Första året är ett basår i museologi och inleds med en grundkurs i museologi med inriktning på museerna och kulturmiljövårdens institutioner och grenar, deras historia och nuvarande roller i samhället. Ett väsentligt inslag är analys av begrepp som kulturarv, förmedling och historiebruk. Under termin två övas de studerande i frågor kopplade till museifältet, om det publika museets villkor, liksom även konkret utställningsanalys, samt tillämpad övning utställningsproduktions metodik. Första året avslutas med en uppsats.

År 2, Termin 3-4

Under det andra året ges en kurs i projekt och projektledning och möjlighet att i grupp genomföra skarpa museologiskt inriktade projekt som har möjlighet att träffa en reell publik. Studenterna använder sedan de kunskaper de tillägnat sig genom att skriva en kandidatuppsats. Året avslutas med en praktikperiod, i regel på ett museum, eller annan för utbildningen relvant arbetsplats.

År 3, Termin 5-6

Tredje året skaffar sig den studerande spetskompetens i ett ämne med musei-anknytning. Programmet för museer och kulturarv avrundas med fritt valda profilstudier under terminerna 5 och 6. Studerande förutsätts genom individuellt val läsa något av ämnena: arkeologi, etnologi eller konst- och bildvetenskap, eller museologi (för kandidatexamen i museologi med inriktning mot museer och kulturarv). Programstudenter har förtur till kurser i dessa ämnen. Det är möjligt att läsa kurser inom andra ämnen under det tredje året men de kurserna söks då i öppen konkurrens och kan användas i en generell kandidatexamen i museologi (utan inriktning).

Samtliga tre år på programmet innehåller inslag av branschkoppling och arbetslivsanknytning där du som studerande ges möjlighet att koppla samman teoretiska teman på kurserna med praktik ute i museer och arbetslivet. 

Vill du studera utomlands?

Om du är intresserad av utlandsstudier finns det utrymme för detta under den sista terminen. Om du då känner dig färdig med universitetet och vårt campus kan du till exempel söka dig till en praktikplats i ett annat land!

Programöversikt

År 1

Termin 1: Museologi A: Museer, samhälle och kulturarv, 30hp

Termin 2: Museologi B: Pedagogik, utställning och representation, 30hp

År 2

Termin 3: Museologiskt projektarbete i teori och praktik, 30hp

Termin 4: Museologi C: Kulturteoretisk fördjupning och uppsats, 30hp

År 3

Termin 5: Valbara kurser upp till 30hp.

Termin 6: Valbara kurser upp till 30hp. Kan t.ex. användas till praktik inom branschen!

Efter utbildningen

Branschutbildningen för muséer och kulturarv är från början till slut inriktat på ditt kommande yrkesliv. En bransch som idag ser ett stor behov av kompetent personal med rätt museologiska kunskaper. De flesta av våra tidigare studenter arbetar på ett museum, men även inom konsultarbeten i olika kulturarvskopplade projekt eller eget företagande inom utställningsbranschen förekommer.

Arbetsgivarna finns hos museer, myndigheter, bildningsorganisationer, stiftelser och företag. Du kan i framtiden jobba med utställningar, dokumentation, museipedagogik på museum eller inom kulturmiljövård. Du har också möjlighet att läsa vidare på avancerad nivå för en magister- eller masterexamen.

Examen

Filosofie kandidatexamen i museologi med inriktning mot museer och kulturarv.

Anmälan och behörighet

Branschutbildningen för museer och kulturarv, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

20 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 54 800 kr. Total studieavgift: 328 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1142

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för programmet är:
Richard Pettersson, Märit Simonsson, Studieadministratör