"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ett hälsosamt campus

Sedan 2023 är Umeå universitet certifierade enligt den internationella certifieringen Healthy Campus. Certifieringen sätter fokus på välmående för studenter och anställda i alla aspekter och den vision som ska spegla Umeå universitet är: Ett universitet där hälsa får ta plats – för ett hållbart studie- och arbetsliv.

Den internationella certifieringen Healthy Campus är utvecklad av International University Sports Federation (FISU) och syftar till att förbättra hälsa och välmående för studenter och anställda på lärosäten världen över. Umeå universitet har sedan 2023 varit anslutna och blev samma år certifierade på den näst högsta nivån, guld. 

Se exempel och läs mer om universitetets hälsofrämjande aktiviteter i bildspelet

Innehåll och mål

Certifieringen består av 100 kriterier fördelade över sju områden. Genom att arbeta med kriterierna ges möjligheter till att samla det hälsofrämjande arbetet under ett tak för att kunna utveckla arbetet ytterliggare. 

En gemensam vision

Med förankring i universitetets vision och värdegrund samt policy för arbetsmiljö och lika villkor har en gemensam vision för det hälsofrämjande arbetet tagits fram. Den lyder: 

Ett universitet där hälsa får ta plats – för ett hållbart studie- och arbetsliv. 


Sju fokusområden

Sju fokusområden

Områdena är framtagna av FISU för att möjliggöra en helhetsyn på välbefinnande för de anslutna lärosätena. 

Hållbar styrning och uppföljning

Detta område handlar om att arbetet med Helathy Campus ska implementeras, styras och utvärderas på hela universitetet. Kriterierna behandlar frågor om bland annat ledarskap, resurser, strategier, intressenter och format. Kategorin utgör en grund och ett ramverk inom vilken de följande områdena kan verka. 

Mål för Umeå universitet: Att intentionerna i Healthy Campus ska genomsyra universitetets verksamheter.

Fysisk aktivitet och idrott 

Området syftar till att anställda och studenter ska bibehålla eller utveckla sin fysiska hälsa och välmående. Ett stort fokus ligger i intern och extern samverkan för att främja former och utveckling för detta. 

Mål för Umeå universitet: Att studenter och anställda ska ha möjlighet att utöva hälsofrämjande och fysiska aktiviteter, tillgängliga för alla.

Näringsriktig kost 

Området handlar om hur universitetet ska verka för näringsriktiga måltider på campusområdets restauranger och kaféer, erbjuda näringsrådgivning och minimera miljöpåverkan från restaurangverksamheter.

Mål för Umeå universitet:

  • Att studenter och anställda ska erbjudas näringsriktiga och klimatsmarta måltidsalternativ.
  • Miljöpåverkan från catering, konferenser, event samt restauranger och kaféer ska vara låg. 

Sjukdomsförebyggande 

Området handlar om att förebygga, informera och tillhandahålla stödtjänster för att upptäcka och motverka icke- såväl som smittsamma sjukdomar, inklusive tandvård, vaccinationer och medicinska kontroller. Studenthälsan vid Umeå universitet är ett komplement till ordinarie sjuk- och tandvård, därför ligger universitetets fokus inom området på förebyggande och stödjande aktiviteter. 

Mål för Umeå universitet: Att erbjuda information och ha en bredd av aktiviteter som förebygger sjukdom.

Psykisk och social hälsa 

Området handlar om hur lärosätet ska ta ansvar och vara aktiva samt erbjuda stöd och information för att främja studenter och anställdas psykiska välmående. 

Mål för Umeå universitet: Att erbjuda information och en bredd av aktiviteter som förebygger psykisk ohälsa.

Riskbeteende 

Kriterierna inom detta område sätter fokus på faktorer som kan påvekra hälsan negativt. Detta inkluderar hanteringen kring alkohol, tobak, droger, doping, våld, mobbning och sexuell ohälsa. 

Mål för Umeå universitet:

  • Att ha en alkohol-, tobaks- och drogfri studie-och arbetsmiljö.
  • Att erbjuda information och aktiviteter som förebygger sexuell ohälsa.

Hållbarhet 

Lärosätet ska aktivt arbeta med hållbarhetens tre dimensioner (ekologisk, ekonomisk och social) och samverka internt och externt för att uppnå målen. Kriterierna handlar bland annat att att skapa attraktiva grönområden, främja hållbara pendelresor samt att minska matavfall. 

Mål för Umeå universitet: Att verka för det hållbara samhället och att målen i Agenda 2030 nås.

Senast uppdaterad: 2024-03-20