"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Kulturanalysprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp

I tider av antidemokratiska strömningar är frågor om demokrati, jämlikhet och jämställdhet viktigare än någonsin. På Kulturanalysprogrammet får du redskap att kunna bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling! Du lär dig att jobba mot diskriminering och sociala orättvisor samt verka för likabehandling och mångfald. Du får konkreta kunskaper i normkritik, konflikthantering, grupprocesser, projektledning, digital ljud- och bildhantering, samt språk och kommunikation.

Vad är kulturanalys?

Kulturanalys är inriktat på att tolka och arbeta med kultur och kulturella uttrycksformer. Det kan handla om allt ifrån analyser av skräckfilm, rapmusik och sociala medier, till utvecklandet av socialt och kulturellt hållbara organisationer och arbetsplatser.

En viktig fråga är hur kulturella kategoriseringar påverkar människors liv. Vilken betydelse har till exempel kön, etnicitet och ålder för hur människor uttrycker sig på sociala medier, för deras yrkesval, fritidsintressen och familjerelationer?

Kulturanalys är en viktig kompetens i arbetet med exempelvis social hållbarhet, verksamhetsutveckling och konflikthantering samt för jämställdhets- och likabehandlingssträvanden inom skilda samhällssektorer och olika typer av organisationer. 

Under utbildningen

Kulturanalys handlar om kultur i vid bemärkelse. Med kultur avses inte bara konst, litteratur och film, utan också de kulturella normer och värderingar som formar människors liv. På programmet lär du dig hur du kan arbeta praktiskt med exempelvis jämställdhet, integration och antidiskriminering, samt får kompetens i digital produktion, projektledning och utvärdering. Du får utveckla en individuell profilkompetens och kan praktisera i Sverige eller utomlands. 

År 1, Termin 1-2

Under det första året får du grundläggande kunskaper i ämnet kulturanalys, dess teoribildningar och centrala begrepp. Du kommer också att öva dig i hur kulturanalys kan användas praktiskt i normkritiskt arbete, utvärderingar och datorstödda presentationer. Dessutom får du insikter i aktuella samhällsfenomen, och grundläggande kunskaper i kulturanalytiska insamlings- och analysmetoder. År ett avslutas med studier i fältteknik och skrivandet av en vetenskaplig uppsats. 

År 2, Termin 3-4

År två innebär att du tillägnar dig kunskaper om språkets betydelse för kulturanalys och vad kulturanalys innebär i ett internationellt perspektiv. Vidare utvecklar du dina kompetenser i projektarbete, projektledning och grupprocesser. Du får också möjlighet att fördjupa din individuella profilkompetens med utgångspunkt i programmets profilområden. Som en förberedelse inför ett kommande examensarbete ingår dessutom kunskaper i intersektionalitet och reflexivitet.

År 3, Termin 5-6

Det tredje året ger dig möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper i vetenskaplig materialinsamling, bearbetning och analys samt vetenskapligt skrivande. Du tillägnar dig ytterligare digital kompetens, bland annat i form av ljud- och bildproduktion. Dessutom får du fördjupa dina kunskaper i projektarbete och i karriärplanering. År tre avslutas med praktik. Upplägget av sista året öppnar också upp för egna kursval antingen på hemmaplan eller utomlands.

Vill du studera utomlands?

Om du är intresserad av utlandsstudier finns det utrymme för detta under den sista terminen. Om du då känner dig färdig med universitetet och vårt campus kan du alltid söka dig till en praktikplats i ett annat land!

Programöversikt

Efter utbildningen

Jobbmöjligheter

Kulturanalysprogrammet är en bred utbildning inriktad på kultur och samhälle, vilket ger många olika jobbmöjligheter. Kulturanalytiker arbetar i kultursektorn på museer, teatrar och inom musikbranschen. De är också anställda som personalrådgivare, projektledare och verksamhetsutvecklare samt som samordnare och handläggare i frågor rörande integration, mångfald och jämställdhet. Det finns också de som är kulturstrateger, HR-specialister och biståndsarbetare.    

Tidigare studenter jobbar idag som: projektledare, integrationshandläggare, egenföretagare, HR-konsulter, kulturstrateger, verksamhetsutvecklare, volontärsamordnare, journalister, politisk sekreterare, biståndsarbetare, jämställdhetsamordnare, tolkförmedlare, dockteaterproducent och mycket mer.

Skaffa en spetskompetens

Kulturanalytiker arbetar idag normkritiskt med bemötande, likabehandling och antidiskriminering, mångfald och integration, jämställdhet och personalfrågor. Eftersom du själv kan styra hur du vill profilera dig kan du skaffa en spetskompetens som möjliggör arbete i flera olika branscher, t.ex. i kommun, region eller på en myndighet eller ett företag.

Examen

Filosofie kandidatexamen i kulturanalys med inriktning mot det hållbara samhället.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Jenny Lönnroth