Hoppa direkt till innehållet
printicon

Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2017

Hälsoekonomer analyserar hur resurser används och hur det påverkar hälsa, men också hur resurser bör användas för att nå största möjliga hälsovinster. Hittills har de flesta hälsoekonomer arbetat med sjukvård, men behovet av hälsoekonomisk kompetens ökar i folkhälsoarbete och folkhälsopolitik. Programmet kan sökas av dig med en grundläggande utbildning i hälsa och vård, ekonomi eller annan samhälls- eller beteeendevetenskap.

Under utbildningen

För att kunna arbeta med dessa frågor behövs kunskap om teorier och metoder inom både hälsoekonomi och folkhälsovetenskap – hur man studerar befolkningens hälsa och dess utveckling. Masterprogrammet i hälsoekonomi har utvecklats i ett samarbete mellan institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Läs ett eller två år - magister eller master

Första året läser du kurser i folkhälsovetenskap, epidemiologi, biostatistik, kvalitativa metoder, hälsosystemanalys, hälsoekonomisk utvärdering och sociala förklaringsmodeller för folkhälsans utveckling. Om du väljer att bara läsa det första året kan du ta ut en medicine magisterexamen i folkhälsovetenskap. (Degree of Master of Science, 60 credits, Main Field of Study: Public Health).

Om du fortsätter på ett andra år läser du tre kurser i hälsoekonomi samt ett antal valbara kurser vid folkhälsovetenskap eller på Handelshögskolan. Du kan då ta ut en medicine masterexamen inom huvudområdet folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi. (Degree of Master of Science, 120 credits, Main Field of Study: Public Health, Specialization: Health Economics).

Olika bakgrunder bland studenter

Av de som läser hälsoekonomi har många en vårdutbildning, de är exempelvis läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, dietister och tandläkare. Många har också en samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig grundutbildning, exempelvis socionomer, ekonomer, statsvetare och psykologer.

Undervisning

Studierna kännetecknas av en hög grad av självständighet, aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och värdering utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier och föreläsningar. Utvärderingar visar att studiesamarbetet mellan människor med olika utbildnings- och kulturell bakgrund får ett mycket högt betyg av studenterna.

Du som går programmet har garanterat en plats på de kurser som du kan välja inom programmet.

Undervisningsspråk engelska

Programmet har internationell inriktning och rekrytering och all undervisning ges på engelska. Studierna kännetecknas av en hög grad av självständighet, aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och värdering utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. 

Examensarbetete
Läs mer om examensarbete och tidigare uppsatser här

Programöversikt

År 1 
Gemensamma kurser
Global Public Health, Biostatistics, Epidemiology, Qualitative Methodology in Public Health, Health Systems: Organization and Financing, Health Economic Evaluation Methods, Social Pathways in Health and Health Promotion. Magisteruppsats första året.

År 2 
Gemensamma kurser
Health economic theory, Advanced Topics in Health Economic Evaluation Methods, Evaluation in public health.
Masteruppsats andra året.

Valbara kurser
Tools and methods for economists, Evidence Based Public Health, Equality and health, Social and environmental entrepreneurship, Project management, Environmental and natural resource economics, Advanced biostatistics and epidemiology, Health, environment and sustainability, Planning and management in health care.

Efter utbildningen

Den kompetens som utbildningen ger kan användas inom såväl offentlig som privat verksamhet. Personer med hälsoekonomisk kompetens behövs på nationell nivå inom statlig verksamhet som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Inom landsting och regioner behövs hälsoekonomi för controllers, strateger, utredare och planerare.

I kommunerna finns ett ökat behov av att förstå ekonomi- och hälsosamband och att kunna planera för genomförande av interventioner och utvärdering av behandlingar och arbetsmetoder. Det gäller inom såväl hälso- och miljöskydd som vård och omsorg. Inom den privata arbetsmarknaden finns behov av hälsoekonomi exempelvis inom läkemedelsindustrin.

Internationell arbetsmarknad

Internationellt finns också en god arbetsmarknad. Andra europeiska länder har ungefär de behov av hälsoekonomer som ovan beskrivits för Sverige. Dessutom finns internationella organisationer som WHO och OECD. I många utvecklingsländer spelar frivilligorganisationer (NGO) en viktig roll i sjukvård och folkhälsoarbete och de har nytta av hälsoekonomisk kompetens.

Arbeta vid universitet och högskolor

Hälsoekonomi, epidemiologi, intervjuteknik, biostatistik, utvärderingsmetodik och skrivförmåga har visat sig användbart när studenterna gått till arbetsmarknaden i allmänhet eller tillbaka till sina tidigare arbetsplatser. Färdigheter för databearbetning och analys av såväl enkät- som intervjumaterial är också användbara verktyg. Därför ger den här utbildningen också en god grund för fortsatt arbete inom forskning på universitet och högskolor.

Gå vidare mot forskning

Utbildningen ger en god grund för fortsatt arbete inom forskning och på universitet och högskolor.

Läs mer om vår forskning 

Examen

Medicine masterexamen (120 hp). Huvudområde: Folkhälsovetenskap med inriktningen hälsoekonomi
 

Anmälan och behörighet

Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2017 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2017

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng inklusive minst 60 högskolepoäng inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård, nationalekonomi, företagsekonomi (ekonomistyrning, entreprenörskap, finansiering, management, redovisning), hälsopedagogik eller annat relevant samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämnesområde. Därutöver krävs Engelska A/5 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-M3056

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 januari 2017. Du kan inte längre anmäla dig.

Startar

Hösttermin 2017

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng inklusive minst 60 högskolepoäng inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård, nationalekonomi, företagsekonomi (ekonomistyrning, entreprenörskap, finansiering, management, redovisning), hälsopedagogik eller annat relevant samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämnesområde. Därutöver krävs Engelska A/5 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-03056

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 18 april 2017. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Programmet ges av
Epidemiologi och global hälsa
Kontaktperson för programmet är:
Eva Selin