"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

GERDA (Gerontologisk Regional Databas)

Forskargrupp GERDA är ett gränsöverskridande och tvärvetenskapligt forskningssamarbete mellan Umeå Universitet, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Seinäjoki SeAMK och Högskolan på Åland.

GERDA är longitudinella populationsstudier bland äldre personer över 65 och över 85 års ålder. Syftet är att undersöka hälsa och levnadsförhållanden i Kvarkenregion och på Åland samt att försöka förstå vad ett gott åldrande är och vad hoten mot det goda åldrandet är. GERDA består av hembesök (personer 85 år och äldre) och enkäter (personer 65 år och äldre). Hittills har vi inkluderat ca 2 200 individer i hembesöksmaterialet och > 32 000 individer i enkätmaterialet i fyra olika datainsamlingar i respektive material.

GERDA består av insamlat data från hembesök och enkätmaterial:

Hembesök erbjöds till ca 3 000 personer 85 år, 90 och 95 år eller äldre (85-107 år) från år 2000 i Umeå och 2002 i fem avfolkningskommuner i Västerbottens inland. Vart femte år har samma individer erbjudits delta igen och samtidigt har nya deltagare i respektive åldersgrupp inkluderats fram till år 2017. Liknande datainsamling har genomförts i fyra kommuner i västra Finland 2005 och 2012.

Hembesöken omfattar strukturerade intervjuer och bedömningar med validerade instrument för äldre vad gäller t ex kognition, depressiva symtom, akut förvirringstillstånd, livsgnista eller psykiskt välbefinnande, livskvalitet, beroende i aktiviteter i dagliga livet (ADL), fysisk aktivitet och näringsstatus. Ytterligare information om utbildning, boende, upplevd social isolering, ekonomisk status, sociala kontakter, självskattad hälsa, antal mediciner och sjukdomar har också registrerats. Även anhöriga och/eller vårdpersonal intervjuades vid behov. En noggrann genomgång av medicinska journalhandlingar genomfördes efter hembesöket. Diagnossättning utfördes i alla fyra datainsamlingar på liknande sätt av en erfaren geriatriker som granskade all dokumentation från intervjuerna och gick igenom journalerna för att ställa diagnos.

Enkäter skickades ut via post till >45 000 personer 65 till 90 år i alla kommuner i Västerbotten och Österbotten (inkl. Södra Österbotten från 2016) i Finland 2005, 2010, 2016 och 2021. År 2021/2022 inkluderas även Åland. År 2005 och 2010 som tvärsnittsundersökningar, men år 2010 kodades enkäterna, vilket möjliggjort uppföljning på individnivå i senare insamlingar.

Data som ingick i enkätundersökningarna var bl a bakgrundsdata, sociala relationer, sysselsättning och aktiviteter, hälsa, funktionsförmåga och välbefinnande, ålderism och åldersdiskriminering, socialt kapital, samhällsservice och uppfattning om deras kvalitet, fysisk aktivitet, ekonomi, autonomi och beroende, inre styrka, upplevelser av ensamhet och trygghet.

Forskningsledare

Birgitta Olofsson
Professor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 33

Översikt

Senast uppdaterad: 2023-09-22