"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Unsplash

OLIN - Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten

Forskargrupp OLIN är en epidemiologisk forskningsverksamhet om astma, allergier och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Vi utför klassiskt epidemiologiska studier där metoderna innefattar tvärsnitts-, longitudinella-, fall-kontroll- samt kliniska studier, främst med utgångspunkt i slumpurval från befolkningen i Norrbotten. Totalt har sju vuxenkohorter och tre barnkohorter rekryterats, vilka innefattar ca 50,000 deltagare från sju års ålder och uppåt.

OLIN-studierna är en epidemiologisk forskningsverksamhet om astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), som har genererat mer än 200 original- och översiktsartiklar.

Forskningen bedrivs i följande forskningslinjer:

  1. Astma och allergi bland vuxna
  2. Astma och allergi bland barn
  3. KOL

Syfte och mål

Det övergripande syftet med OLIN-studierna är att förebygga obstruktiva lungsjukdomar.

För att kunna uppnå detta mål är vår forskning fokuserad på följande aspekter:

  • Förekomst och nyinsjuknande av astma, KOL och andra obstruktiva lungsjukdomar och luftvägssymtom
  • Sjukdomarnas naturalförlopp, det vill säga deras utveckling både när det gäller försämring och förbättring samt faktorer relaterade till dessa förändringar
  • Effekter av faktorer tidigt i livet, levnadsvanor, boendemiljö samt olika miljö- och yrkesrelaterade exponeringar
  • Konsekvenser av sjukdomarna i form av sjukvårdskonsumtion, hälsorelaterad livskvalitet och hälsoekonomiska kostnader för individen och samhället.

Historia

Forskningen startade 1985 och har sedan dess utvecklats från ett enskilt forskningsprojekt till en omfattande forskningsverksamhet i samverkan med forskargrupper från flera europeiska länder, USA, Asien, Australien och Nya Zeeland.

OLIN är en tvärprofessionell grupp som innefattar läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, statistiker och beteendevetare. Vi genomför stora epidemiologiska studier, såväl genom enkätundersökningar som detaljerade kliniska undersökningar som inkluderar lungfunktionstest, bronkiell hyper-reaktivitetstest, mätning av kväveoxid i utandningsluft, pricktest, längd, vikt, kroppssammansättning genom bioelektrisk impedans samt blodprov för analys av inflammationsmarkörer och specifika IgE. Vi har även länkat våra data till uppgifter från nationella register vid Statistiska Centralbyrån, Socialstyrelsen och Försäkringskassan. 

Ledningsgrupp

OLIN:s ledningsgrupp består av forskare med gedigen erfarenhet inom fältet luftvägsepidemiologi. Linnea Hedman, Docent och Beteendevetare, är chef för OLIN samt projektledare för forskningslinjen Astma och allergi bland barn. Helena Backman, Docent och Statistiker, är projektledare för forskningslinjen Astma och allergi bland vuxna. Anne Lindberg, Professor och Överläkare, är projektledare för forskningslinjen om KOL. Caroline Stridsman, Docent och Specialistsjuksköterska, är Forskare inom OLIN samt registerhållare för svenska Luftvägsregistret. Eva Rönmark, Seniorprofessor och Specialistsjuksköterska, är Forskare inom OLIN och var tidigare chef för verksamheten.

 

Forskningsledare

Linnea Hedman
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
0920-28 44 84

Översikt

Lungmedicin

Forskning kring lungornas funktioner och sjukdomar, såsom astma, KOL och lungcancer.

Levnadsvanor och hälsa

Forskning som rör levnadsvanornas betydelse för en hållbar hälsa.

Miljömedicin, klimat och hälsa

Forskning med fokus på vår omgivningsmiljö och hur den påverkar hälsan.

Astmasjukt barn inhalerar astmamedicin.
Tillfrisknande från barnastma vanligare än vid vuxendebut

En avhandling visar att faktorer i tidig barndom spelar en betydande roll för långtidsprognosen av astma.

Närbild på hand som håller cigarett.
Lungcancer minskar inte i takt med minskad rökning

Trots minskad rökning, sjunker inte lungcancer lika mycket. Bland kvinnor har det ökat, visar studie.

Gruppbild av nätverket FAMN; Folkhälsa och Akademisk Miljö i Norrbotten.
Ett nytt kapitel för folkhälsoforskning i Norrbotten

Ett nätverk av forskare i Norrbotten, FAMN, har under det senaste året blivit en ny och viktig plattform.

Senast uppdaterad: 2024-04-02