"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hållbara levnadsvaneförändringar med hjälp av skräddarsydd, anpassningsbar och riskmedveten digital coaching (STAR-C )

Forskningsprojekt Som ett av få stora, långsiktiga CVD-förebyggande primärvårdsintegrerade program är Västerbottens interventionsprogram (VIP) dokumenterat kostnadseffektivt.

VIP-s kombination av en populationsinriktad lågriskstrategi med en högriskstrategi har visat sig förebygga förtida död, såväl total som CVD-relaterad. Men det är endast lite känt om och hur sociala nätverk och sociala medier kan användas för att förstärka VIP-effekterna utöver de insatser som deltagarna direkt möter.

Projektansvarig

Nawi Ng
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 93

Projektöversikt

Projektbeskrivning

Digitalteknik och hälsoinformation ger nya möjligheter att skräddarsy det preventiva budskapet så att det både blir personcentrerat och ändå når ut till en långt större andel av befolkningen.

Syftet med detta sexåriga tvärvetenskapliga forskningsprogram är att fylla viktiga kunskapsluckor kring hur befolkningsinriktade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande program kan tillvarata och nyttja de möjligheter
som sociala medier och sociala nätverk erbjuder.

Vi avser att utveckla och utvärdera en teknisk plattform för personcentrerad digital coaching till stöd för beteendeförändringar vid ohälsosamma levnadsvanor.

Särskilt vill vi studera hur sociala medier och sociala nätverk kan interagera med primärvården för att därmed stärka effekterna av pågående preventiva primärvårdsinsatser.

Vårt program STAR-C är ett samarbete mellan Umeå universitets fyra fakulteter och Region Västerbotten. Vårt team av såväl seniora som nyetablerade forskare har tvärvetenskaplig profil och har stor erfarenhet av kvalitativa och kvantitativa metoder.

Programmet utnyttjar en mixed metoddesign i sju sammankopplade och
kompletterande projekt.

Programmet 2019-2024 har två faser:

(i) en formativa interventionsdesign och utvecklingsfas och

(ii) en interventionsutvärderingsfas. STAR-C kommer att ägna stor uppmärksamhet åt både gender- och jämlikhetsperspektiven i programmets alla faser och samarbeta så att forskare, vårdpersonal och befolkning via förebyggande och hälsofrämjande insatser tillsammans bidrar till minskade hälsoklyftor.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-03-15