Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

17 doktorander till Humanistisk fakultet

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden.

Doktoranderna deltar i Humanistiska fakultetens forskarskola. Några deltar i PEDASK (Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria) och har egna resurser för internationalisering. Forskarutbildningen börjar vid terminsstart den 31 augusti 2020.

Sista ansökningsdag 2020-02-28

Arkeologi (1 doktorand)
Kontakt Johan Linderholm, Peter Lindström, Jonas Nilsson. Studieplan. Information och ansökan

Etnologi (1 doktorand)
Kontakt Alf Arvidsson.  Studieplan. Information och ansökan

Filosofi (1 doktorand)
Kontakt Pär Sundström, Peter Lindström, Jonas Nilsson. Studieplan. Information och ansökan

Historia (1 doktorand)
Kontakt Jonny Hjelm, Peter Lindström, Jonas Nilsson. Studieplan. Information och ansökan

Historia med inriktning mot historisk demografi (1 doktorand)
Kontakt Jonny Hjelm, Peter Lindström, Jonas Nilsson. Studieplan. Information och ansökan

Historia med utbildningsvetenskaplig inrikting alt. pedagogiskt arbete (2 doktorander) OBS! För dessa doktorandplatser gäller sista ansökningsdatum den 2 mars. Har även ett tidigare startdatum, den 17 augusti.
Kontakt Anna Larsson, Daniel Lindmark, Peter Lindström, Jonas Nilsson. Studieplan. Information och ansökan

Idéhistoria (1 doktorand)
Kontakt Christer Nordlund, Peter Lindström, Jonas Nilsson. Studieplan. Information och ansökan

Litteraturvetenskap (1 doktorand)
Kontakt Annelie Bränström-Öhman. Studieplan. Information och ansökan

Medie- och kommunikationsvetenskap (1 doktorand)
Kontakt Pelle Snickars. Studieplan. Information och ansökan

Medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora (1 doktorand)
Kontakt Pelle Snickars. Studieplan. Information och ansökan

Moderna språkens litteratur (1 doktorand)
Kontakt Maria Lindgren Leavenworth. Studieplan. Information och ansökan

Museologi (1 doktorand)
Kontakt Richard Pettersson. Studieplan. Information och ansökan

Pedagogiskt arbete vid Institutionen för estetiska ämnen (1 doktorand)
Kontakt Per-Olof Erixon. Studieplan. Information och ansökan

Teologi (1 doktorand)
Kontakt Mats Wahlberg, Peter Lindström, Jonas Nilsson. Studieplan. Information och ansökan

Samiska studier (1 doktorand)
Kontakt Maria Lindgren Leavenworth. Studieplan. Information och ansökan

Språkvetenskap (1 doktorand)
Kontakt Maria Lindgren Leavenworth. Studieplan. Information och ansökan

Anvisningar för ansökan

För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå. 

Dessutom ska den sökande uppfylla den särskilda behörighet som föreskrivs av respektive forskarutbildningsämne (se under respektive utlysning).

Examen ska vara avlagd senast vid ansökningstidens utgång.

Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år.

I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Ansökningshandlingar ska innehålla:

  • Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis som styrker grundläggande och särskild behörighet
  • Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner
  • För huvudområdet relevant kandidat-, magister- och masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering
  • Forskningsplan – denna får inte överstiga 30 000 tecken inklusive blanksteg – som innehåller:

- Beskrivning av syfte och problemområde
- Tidigare forskning
- Genomförande, dvs. metod, material och teori
- Relevans
- Tidsplan

- Ett brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras.

Se även de specifika krav för ansökningshandlingar som gäller för respektive anställning. Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten, samt forskningsskissens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater.

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i en forskarskola som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 31 augusti 2020 (Förutom PEDASK (Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria) som har 17 augusti som startdatum. Arbetsplats är Umeå universitet. Lönen följer Umeå universitets doktorandavtal. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.