Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Daniel Lindmark

Daniel Lindmark

Professor i kyrkohistoria vid humanistisk fakultet (50 %) och professor och forskningsledare i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Lärarhögskolan (50 %)

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia, Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, Religionsvetenskap och teologi
Plats
YA, Norra beteendevetarhuset, 3016 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Anställningar och uppdrag i korthet

Jag är sedan 2015 professor i kyrkohistoria vid humanistisk fakultet (50 %) och professor i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Lärarhögskolan (50 %). Fysiskt är jag placerad vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, där båda ämnesinriktningarna hör hemma. Jag har forskningsledaruppdrag inom båda inriktningarna.

Efter ämneslärarexamen 1984 blev jag FL i historia 1993, FD i historia 1995, docent i historia 1999, universitetslektor i historia 2001, professor i historia med inriktning mot lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet 2004 och docent i kyrkohistoria 2007 (Åbo Akademi, Finland).

Några aktuella uppdrag: ledamot av anställningskommittén vid humanistisk fakultet; ledamot av institutionens råd för forskning och forskarutbildning; ledamot av referensgruppen för de samhällsorienterande ämnenas didaktik; medlem av ledningsgruppen för historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; arbetande ledamot av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur (Uppsala) respektive Kungl. Skytteanska Samfundet (Umeå); ordförande i Luleå stiftshistoriska sällskap och ledamot av den nationella ledningsgruppen Stiftshistoriskt forum; ledningsuppdrag i forskarnätverken Religion and Memory och Religious History of the North; ledamot av redaktionella kommittéer för bl.a. History of Education & Children's Literature, History of Education Review, Nordic Journal of Educational History, Studies on Religion and Memory, Studies on the Religious History of the North, Umeå Studies in History and Education respektive Religion i Norrland.

Avslutade uppdrag

Efter att ha arbetat vid Institutionen för nordiska språk, Demografiska databasen, Forskningsarkivet, Arbetsenheten för religionsvetenskap, Institutionen för historia/historiska studier och Lärarutbildningsfakulteten, är jag numera anställd vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet. Jag har varit gästforskare vid University of Pennsylvania, USA (1995), samt University of Sydney (2007–2008) och University of Newcastle, Australien (2009, 2015–2016). Jag har haft ledningsuppdrag i bl.a. Teologifonden i Umeå (1998–2004; från 2015 suppleant), Svenska historiska föreningen (1999–2005), Föreningen för svensk undervisningshistoria (1999–2005), Nordiska nätverket för väckelseforskning, NORDVECK (1999–2011), Centrum för samisk forskning (2000–2008), International Standing Conference for the History of Education, ISCHE (2001–2007), Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete, NaPA (2005–2007), Historiska medier: Forskarskola i historia med didaktisk inriktning, ForHiM (2011–2017; föreståndare) och forskarskolan Värdegrund, mångfald och religion (2016–2017; koordinator).

Vid Umeå universitet har jag varit ledamot av bl.a. tre olika anställningskommittéer vid humanistisk fakultet och lärarutbildningen (1999–2008), två olika forsknings- och forskarutbildningskommittéer vid lärarutbildningen (2004–2014), fakultetsnämnden för lärarutbildning (2005–2008) och biblioteksnämnden (2007–2008). Jag har vidare varit ledamot av institutionens forskarkollegium och forskningsråd (2004–2011), ämnesföreträdare i historia med didaktisk inriktning resp. historia med utbildningsvetenskaplig inriktning (2010–2015) och ämnesföreträdare i religionsvetenskap (2012–2014).

Utveckling av forskning och forskarutbildning

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter rör forskning och forskarutbildning. Som professor och forskningsledare har jag varit ansvarig för att bygga upp en forsknings- och forskarutbildningsmiljö i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Där har jag bland annat lett det universitetsfinansierade forskningsprogrammet "Utbildningshistoria med historiedidaktik" (2009–2015) med en professor, fyra postdoktorer, en doktorand och sex gästprofessorer, samt två större projekt med finansiering från Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté: "Historia utan gräns: Den internationella historieboksrevisionen 1919–2009" (2008–2011), där fyra doktorander har disputerat, respektive "Historiska medier: Forskarskola i historia med didaktisk inriktning (ForHiM)" (2011–2014), som har finansierat femton licentiander. Som huvudhandledare har jag lett ett dussintal doktorander fram till examen i historia, historia med didaktisk inriktning respektive historia med utbildningsvetenskaplig inriktning (nio till doktorsexamen och tre till licentiatexamen).

Även inom den religionsvetenskapliga miljön har jag engagerat mig starkt för att utveckla forskning och forskarutbildning. Efter att tidigt ha lett flera externfinansierade forskningsprojekt med inriktning mot det nordliga områdets kyrko- och missionshistoria ("De Fide Historica" med finansiering från Samfundet Pro Fide et Christianismo 1996; "Exemplets makt", Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1997–1999; "Religionens domesticering: Folklig religiositet i det nordliga rummet", Riksbankens jubileumsfond 2002–2004) kom jag som ämnesföreträdare i religionsvetenskap 2012–2014 att återuppta dessa forskningsintressen och initiera tre nya forskningsprojekt: "Norrländsk kyrko- och utbildningshistoria" (2012–2015; Umeå universitet), "Svenska kyrkan och samerna – ett vitboksprojekt" (2012–2015; Svenska kyrkans forskningsenhet) respektive "Saami Voices and Sorry Churches: Use of History in Church-Saami Reconciliation Processes" (2012–2015; Forskningsrådet Formas). År 2017 beviljades jag medel från Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning för ett samfinansierat projekt om den kyrkliga publicistiken under 1900-talets första hälft: "I skrivande stund: Axel B. Svensson som publicist". När Umeå universitet inbjöds att ingå i den Norgebaserade forskarskolan "Religion, Values, Society", som från 2016 finansieras av Norges forskningsråd, kom jag att fungera som institutionens kontaktperson (2012–2015; från 2016 suppleant i styrelsen), och 2016–2017 var jag institutionens koordinator för den religionsdidaktiska lic-forskarskolan "Skolnära: Värdegrund, Mångfald och Religion", som bedrevs i samarbete med Högskolan Dalarna och finansierades av skolhuvudmännen i Dalaregionen.

Konferensarrangemang och samverkan

Jag har varit ansvarig för att arrangera ett stort antal vetenskapliga konferenser på nationell, nordisk och internationell nivå. Bland de internationella konferenserna kan nämnas "Religious Education in History: Confessional and Inter-confessional Experiences" (1999); "Pietism, Revivalism and Modernity, 1650–1850" (2005); "Technologies of the Word: Literacies in the History of Education" (2006); "History Textbook Research and Revision" (2010); "Graduate Student Conference on History Education" (2011); "EERA Histories of Education Summer School Conference" (2014); "Strong Religion and Mainstream Culture: Youth, Education and Technology" (2017); "Reconciliation" (2017).

Till de viktigare nordiska konferenserna hör "Väckelse och litteratur i Norden" (2007); "Människor, miljöer och läromedier", femte nordiska utbildningshistoriska konferensen (2012); "Gränsöverskridande kyrkohistoria: De språkliga minoriteterna på Nordkalotten" (2013); "Kyrka och kön i det nordliga rummet" (2014); "Rituella rum och heliga platser: Spatiala perspektiv på religion i norr" (2018).

En stor del av mitt engagemang för samverkan med det omgivande samhället kommer till uttryck i konferensarrangemang som är öppna för allmänheten. I regel har dessa kommit till stånd i samarbete mellan Luleå stiftshistoriska sällskap och andra ideella organisationer: "Norrländsk kyrkohistoria" (Piteå, 2010); "Norrländsk bokhistoria" (Umeå, 2010); "Norrländsk kyrkohistoria" (Örnsköldsvik, 2011); "Vilhelmina församling 200 år" (Vilhelmina, 2012); "Samerna och Svenska kyrkan" (Arjeplog, 2013); "Skellefteå Sankt Olov 100 år" (Skellefteå, 2013); "Jungfru Maria, silvret och samerna" (Arjeplog 2015); "Roseniusdagar" (Ånäset, 2016); "Laestadiusdagar" (Kvikkjokk, 2017); "Luther och reformationen i norra Sverige" (Lycksele, 2017).

Forskningsintressen

Mina forskningsintressen ligger inom ett brett fält av kulturhistoria, utbildningshistoria och kyrkohistoria. Folklig religion, koloniala kulturmöten samt läs- och bokkultur är några av de teman som har varit framträdande i min forskning, men historiekultur och historieförmedling tillhör också mina intressen, inklusive religiöst historiebruk. Det nordliga områdets historia har alltid legat mig varmt om hjärtat, inte minst den samiska missions- och utbildningshistorien.

Trading justice for peace?: reframing reconciliation in TRC processes in South Africa, Canada and Nordic countries, Cape Town: AOSIS 2022 : 169-184
Lindmark, Daniel
Medlemsblad / Skara stiftshistoriska sällskap, Skara: 2022, Vol. 30, (2) : 11-11
Lindmark, Daniel
Conservative Religion and Mainstream Culture: Opposition, Negotiation, and Adaptation, Palgrave Macmillan 2021 : 1-14
Gelfgren, Stefan; Lindmark, Daniel
Palgrave Studies in Lived Religion and Societal Challenges
Palgrave Macmillan 2021
Historical Justice and History Education, Palgrave Macmillan 2021 : 1-20
Keynes, Matilda; Åström Elmersjö, Henrik; Lindmark, Daniel; et al.
Kretsen kring Rosenius: Släkten, vännerna och breven, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2021 : 193-227
Lindmark, Daniel
Kretsen kring Rosenius: Släkten, vännerna och breven, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2021 : 125-192
Lindmark, Daniel
Kretsen kring Rosenius: Släkten, vännerna och breven, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2021 : 7-19
Lindmark, Daniel
Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap, 10
Vardagsliv i kåta och stuga: bidrag från Villhelminabiennalen 23-24 september 2019, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2021 : 191-212
Lindmark, Daniel
Conservative Religion and Mainstream Culture: Opposition, Negotiation, and Adaptation, London: Palgrave Macmillan 2021 : 191-212
Lindmark, Daniel; Andersson, Erik J.
Historical Justice and History Education, London: Palgrave Macmillan 2021 : 131-151
Norlin, Björn; Lindmark, Daniel
Rituella rum och heliga platser: historiska, samtida och litterära studier, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2020 : 97-131
Lindmark, Daniel
Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap, 9
Vägval i skolans historia, Föreningen för svensk undervisningshistoria 2020, (4)
Lindmark, Daniel
Från nyläseri till bibelbälte: kyrka och väckelse i Västerbotten, Umeå: Luleå stiftshistoriska sällskap 2020 : 7-16
Lindmark, Daniel
Från nyläseri till bibelbälte: kyrka och väckelse i Västerbotten, Umeå: Luleå stiftshistoriska sällskap 2020 : 17-39
Lindmark, Daniel
Vekkelsens rom, Lund: Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv 2020 : 155-173
Lindmark, Daniel
Rituella rum och heliga platser: historiska, samtida och litterära studier, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2020 : 7-16
Lindmark, Daniel; Persson, Anders
Studies on the Religious History of the North, 3
Religion and educational research: national traditions and transnational perspectives, Münster & New York: Waxmann Verlag 2019 : 37-50
Lindmark, Daniel
Utbildningshistoria: en introduktion, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 77-92
Lindmark, Daniel
Sámi educational history in a comparative international perspective, London: Palgrave Macmillan 2019 : 13-26
Lindmark, Daniel
Utbildningshistoria: en introduktion, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 263-276
Lindström, Niclas; Lindmark, Daniel
The Palgrave handbook of conflict and history education in the post-Cold War era, Cham: Palgrave Macmillan 2019 : 629-637
Norlin, Björn; Lindmark, Daniel
Visioner för en bättre värld: pietismen som transnationell, reformatorisk och utopisk drivkraft, Lund: Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv 2018 : 101-123
Lindmark, Daniel
Kvinnor och andlighet i norr: historiska och litterära perspektiv, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2018 : 119-150
Lindmark, Daniel
Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap, 7
Carl Olof Rosenius betydelse: regionalt, nationellt och internationellt, Umeå: Luleå stiftshistoriska sällskap 2018 : 15-47
Lindmark, Daniel
Carl Olof Rosenius betydelse: regionalt, nationellt och internationellt, Luleå stiftshistoriska sällskap 2018 : 9-13
Lindmark, Daniel
Studies on the Religious History of the North, 2
Kvinnor och andlighet i norr: historiska och litterära perspektiv, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2018 : 7-15
Lindmark, Daniel; Samuelson, Jan
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 9-20
Lindmark, Daniel; Sundström, Olle
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 205-212
Lindmark, Daniel; Sundström, Olle
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 181-203
Lindmark, Daniel; Sundström, Olle
Thule - Kungl. Skytteanska Samfundets årsbok, Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet 2017 : 115-136
Lindmark, Daniel
Spiritual and ecclesiastical biographies: research, results, and reading, Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2017 : 82-96
Lindmark, Daniel
Väckelser som minnes- och meningsskapande narrativ, Åbo: Åbo Akademi 2017 : 21-56
Lindmark, Daniel
Kyrkohistorisk årsskrift, Uppsala: Svenska kyrkohistoriska föreningen 2017, Vol. 117 : 203-208
Lindmark, Daniel
Samerna och Svenska kyrkan: underlag för kyrkligt försoningsarbete, Möklinta: Gidlunds förlag 2017 : 19-23
Lindmark, Daniel; Sundström, Olle
Gränsöverskridande kyrkohistoria: de språkliga minoriteterna på Nordkalotten, Umeå: Umeå universitet 2016 : 115-142
Lindmark, Daniel
Gränsöverskridande kyrkohistoria: de språkliga minoriteterna på Nordkalotten, Umeå: Umeå universitet 2016 : 7-12
Lindmark, Daniel
Gränsöverskridande kyrkohistoria: de språkliga minoriteterna på Nordkalotten, Umeå: Umeå universitet 2016 : 85-114
Lindmark, Daniel
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi, bd 1, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2016 : 341-369
Lindmark, Daniel
Studies on the Religious History of the North, 1
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi, bd 2, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2016 : 1121-1135
Lindmark, Daniel; Sundström, Olle