"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

På forskarnivå

Vår institution bedriver forskarutbildning inom arkeologi, filosofi, idéhistoria, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och religionsvetenskap. Vi har ett 20- tal aktiva doktorander som är knutna till olika forskarskolor.

Forskarutbildningen omfattar fyra helårsstudier och består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete. Förutom fördjupade kunskaper inom ett vetenskapsområde övar du dig dessutom i kritiskt och analytiskt tänkande. Under utbildningen får du lösa problem självständigt och du förbereds för en yrkeskarriär inom högskolevärlden, näringslivet eller den offentliga sektorn. Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkoren för behörighet (se resp. huvudområdes studieplan) samt bedöms ha förmåga i övrigt som behövs för att genomgå utbildningen. Du måste också ha en säkrad studiefinansiering under hela doktorandtiden via en doktorandanställning.

Forskarskolor

Doktorander vid vår institution tillhör olika forskarskolor beroende på inriktningen på forskningsprojekten. Många av våra doktorander tillhör Humanistiska fakultetens forskarskola. De övriga är anknutna till antingen Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området eller Genusforskarskolan.

Humanistiska fakultetens forskarskola

Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området

Genusforskarskolan

Studieplaner, riktlinjer och policydokument för utbildning på forskarnivå

För varje forskningsämne finns studieplaner för utbildning på forskarnivå som doktoranderna följer. Det finns även riktlinjer och policydokument som styr forskarutbildningen. Vid institutionen finns dokumentet Riktlinjer och praxis för forskarutbildningen vid institutionen för idé och samhällsstudier som bland annat beskriver forskarutbildningens organisation vid institutionen, upprättandet av individuella studieplaner, samt medel för expenser och resor. På central nivå finns även Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet som bland annat beskriver regler kring handledning, disputation och vad som händer vid eventuell sjukdom under doktorandtiden. Utöver dessa finns även fler universitetsgemensamma regler för forskarutbildningen.

Studieplaner för utbildning på forskarnivå

Riktlinjer och praxis för forskarutbildningen vid Institutionen för idé- och samhällsstudier_rev2023.pdf (246 kB)

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet

Lediga doktorandtjänster

När vi har några lediga doktorandtjänster presenteras de på vår sida Lediga tjänster

Vill du veta mer?

Mer information om forskarutbildning finns på Humanistiska fakultetens sidor om forskarutbildning samt på Umeå universitets centrala sidor om utbildning på forskarnivå. Du kan också hitta mer generell information om behörighetskrav, finansiering, examensnivåer och annat som rör utbildning på forskarnivå på studera.nu. Har du frågor om doktorandutbildningen inom något av våra ämnen så är du välkommen att kontakta vår studierektor för forskarutbildningen, se nedan.

Humanistiska fakultetens sidor om forskarutbildning

Umeå universitets centrala sidor om utbildning på forskarnivå

Senast uppdaterad: 2023-05-23