"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå beskriver både nationella föreskrifter och Umeå universitets bestämmelser för utlysning av studieplatser, ansökan och antagning med doktorsexamen och licentiatexamen som slutmål. Antagningsordningen beskriver vidare vilka behörighetskrav som gäller för sökande samt hur urval och tillgodoräknande ska ske före antagning. Antagningsordningen beskriver slutligen vad som gäller för studiefinansiering, individuella studieplaner samt handledning vi antagandet.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på forskarnivå
Diarienummer: FS 1.1-861-21
Giltig: 2021-07-01-tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2021-06-09
Ersätter dokument: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet FS 1.1-760-19 (2019-06-11)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet

Dokumentation av uppgifter i Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet

Handläggningsordning för dokumentation av uppgifter i Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet

I handläggningsordningen beskrivs processen för hur en student kan ansöka om och få beslut om tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå när det gäller utbildning vid Umeå universitet. Handläggningsordningen beskriver också hur Umeå universitet på ett transparent och rättssäkert sätt ska behandla en ansökan fram till beslut. Den beskriver även Umeå universitets interna ansvarsfördelning i processen och den sökandes rätt att överklaga.

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på forskarnivå
Diarienummer: FS 1.1-77-19
Giltig: 2019-05-07 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-05-07
Ersätter dokument: FS 1.1-501-15

Handläggningsordning för dokumentation av uppgifter i Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet

Examensordning

Regel - Lokal examensordning vid Umeå universitet 2007 års bestämmelser

Den lokala examensordningen klargör vilka lokala regler som gäller för examen som utfärdas vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-2441-18
Giltig: 2018-12-18 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-12-18
Ersätter dokument: Lokal examensordning vid Umeå universitet (FS 1.1-1044-16).

Regel - Lokal examensordning vid Umeå universitet 2007 års bestämmelser

Här finns de lokala examensbeskrivningarna för utbildningar på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet

Här finns de lokala examensbeskrivningarna för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet

Lokal examensordning vid Umeå universitet 1993 års bestämmelser

Här beskrivs lokala regler för examen vid Umeå universitet enligt 1993 års bestämmelser. Den gäller för studenter som har påbörjat sina studier före 1 juli 2007 och slutfört den sista kursen för examen senast 30 juni 2015. För studenter som har påbörjat sina studier efter 1 juli 2007 gäller "Regel - Lokal examensordning vid Umeå universitet 2007 års bestämmelser".

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: 540-1241-93
Giltig: 2005-06-21 - tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2005-06-21
Ersätter dokument: Inget

Lokal examensordning vid Umeå universitet 1993 års bestämmelser

Externa utbildningsutvärderingar (UKÄ) 

Handläggningsordning för externa utbildningsutvärderingar (UKÄ)

Denna handläggningsordning beskriver Umeå universitets interna process för arbetet med Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utbildningsutvärderingar och omfattar dels utbildning på grundnivå och avancerad nivå, dels utbildning på forskarnivå. Andra typer av granskningar som ingår i UKÄs nationella kvalitetssäkringssystem hanteras i annan ordning vid Umeå universitet och omfattas inte av denna handläggningsordning.

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-162-18
Giltig: 2018-03-06 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-03-06
Ersätter dokument: Handläggningsordning för redovisning av åtgärder med anledning av omdömet bristande kvalitet (Umu 500-1919-13) beslutad av rektor 2014-02-18.

Handläggningsordning för externa utbildningsutvärderingar (UKÄ) 

Indragande av resurser för studerande på forskarnivå vid Umeå universitet

Handläggningsordning för indragande av resurser för studerande på forskarnivå vid Umeå universitet

Denna handläggningsordning reglerar hur ärenden om indragning av handledning och andra resurser ska handläggas vid Umeå universitet. Dessutom beskrivs hur hantering av överklagan av doktorandens ansökan om rätt att återfå resurser ska hanteras. Handläggningsordningen avser studier fram till licentiatexamen och doktorsexamen.

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på forskarnivå
Diarienummer: FS 1.1-1690-23
Giltig: 2023-10-13 tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-10-13
Ersätter dokument: Handläggningsordning för indragande av resurser för studerande på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställt av rektor den 17 12 2013, Dnr: 500-1981-13

Handläggningsordning för indragande av resurser för studerande på forskarnivå vid Umeå universitet

Inrätta, avveckla, revidera, byta namn på forskarutbildningsämne eller inriktning vid Umeå universitet

Handläggningsordning för att inrätta, avveckla, revidera, byta namn på forskarutbildningsämne eller inriktning

Denna handläggningsordning beskriver processen för att inrätta, avveckla, revidera och byta namn på forskarutbildningsämne eller inriktning vid Umeå universitet. Syftet med handläggningsordningen är att bidra till kvalitetssäkring av universitetets utbud av forskarutbildning.

Typ: Handläggningsordning
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på forskarnivå
Diarienummer: FS 1.1-2086-22
Giltig: 2022-12-16 och TIllsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-12-16
Ersätter dokument: Handläggningsordning för att inrätta, avveckla, byta namn på forskarutbildningsämne eller inriktning ”Fastställd av rektor den 26 02 2019 (FS 1.1-2404-18)”

Handläggningsordning för att inrätta, avveckla, revidera, byta namn på forskarutbildningsämne eller inriktning vid Umeå universitet

Kvalitetssystem för utbildning

Kvalitetssystem för utbildning

Umeå universitet har ett sammanhållet kvalitetssystem för utbildning som är integrerat i lärosätets verksamhetscykel. Kvalitetssystemet bygger på nio aktiviteter som stödjer, utvecklar och synliggör det systematiska kvalitetsarbetet. Aktiviteterna omfattar sammantaget universitetets samtliga organisatoriska nivåer och genomförs i olika tidscykler. Detta dokument beskriver dessa aktiviteter och hur de bidrar till såväl kvalitetsutveckling som kvalitetssäkring.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1324-18
Giltig: 2019-02-26 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-02-26
Ersätter dokument: Kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet (FS 1.1-220-17) beslutad av rektor 2017-02-21, Kvalitetssystem för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet (FS 1.1-780-15) beslutad av rektor 2017-01-31.

Kvalitetssystem för utbildning

Ljudupptagning, fotografering och filmning med mera i  undervisningsituationer

Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning mm i samband med undervisningssituationer

Dokumentet anger vilka regler som gäller för ljudupptagning, fotografering och filmning mm vid föreläsningar, seminarier och andra undervisningssituationer vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Utbildning på forskarnivå, Utbildning på grund- och avancerad nivå, Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (förutbildning)
Diarienummer: FS 1.1-501-23
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-05-12
Ersätter dokument: Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning mm i samband med undervisningssituationer Datum 2008-11-18 Dnr 500-4078-08

Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning i undervisningssituationer

Policy för internationalisering

Policy för internationalisering

Umeå universitets policy för internationalisering är tänkt att ge inspiration och stöd för arbetet med att ta fram handlingsplaner och konkreta mål inom området internationalisering anpassade för varje verksamhet. Till detta inriktningsdokument hör även ett digitalt appendix med bland annat referenser, litteratur och goda exempel. Appendixet är tänkt att fördjupa, ge goda exempel och inspiration på webben. Det ska förenkla arbetet med att ta fram handlingsplaner för institutioner, fakulteter, enheter samt på en universitetsövergripande nivå. Appendixet finns på Aurora under Utbilda och forska/Internationalisering/Stöd till internationalisering.

Typ: Policy
Ansvarig: International Office
Område: Utbildning på grund och avancerad nivå, Utbildning på forskarnivå, Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (förutbildning), Forskning
Diarienummer: FS 1.1-212-22
Giltig: 2022-03-04 tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-03-04
Ersätter dokument: Strategi för internationalisering av utbildning vid Umeå universitet (FS 1.1.1-284-14) beslutad av rektor 24 juni 2014

Policy för internationalisering

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår

Följande regler anger formerna för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår. Dokumentet anger bestämmelser om ansökningsförfarande, uppföljning av studentkårernas verksamhet samt ekonomisk ersättning till studentkårer.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå, Utbildning på forskarnivå, Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (förutbildning)
Diarienummer: FS 1.1-2327-21
Giltig: 2022-01-01 tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2021-12-09
Ersätter dokument: Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet (FS 1.1-2242-18) fastställd av universitetsstyrelsen 13 december 2018.

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår perioden juli 2019 - juli 2022

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår

Följande regler anger formerna för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår. Dokumentet anger bestämmelser om ansökningsförfarande, uppföljning av studentkårernas verksamhet samt ekonomisk ersättning till studentkårer.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå, Utbildning på forskarnivå, Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (förutbildning)
Diarienummer: FS 1.1-2327-21
Giltig: 2022-01-01 tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2021-12-09
Ersätter dokument: Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet (FS 1.1-2242-18) fastställd av universitetsstyrelsen 13 december 2018.

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår perioden juli 2019 - juli 2022

Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar

Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar

Föreliggande regler anger vilka datum som gäller vid Umeå universitet för terminstider och läsårets förläggning samt vilka dagar som bör vara undervisnings- och examinationsfria. Reglerna följer Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) rekommendationer gällande terminstider och läsårets förläggning.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Utbildning på forskarnivå, Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (förutbildning)
Diarienummer: FS 1.1-118-18
Giltig: 2021-10-26 - 2031-06-08
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-10-26
Ersätter dokument: Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar (FS 1.1-118-18) beslutad av rektor 6 november 2020.

Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet

Reglerna beskriver både nationella föreskrifter och Umeå universitets bestämmelser för allmän och individuell studieplan, examens- och lärandemål. Vidare regleras handledning, examinator, disputation, licentiatseminarium, examensbevis, gemensam och dubbel examen samt tillgodoräknande. Slutligen behandlas dokumentation i Ladok på forskarnivå, förlängning av anställning som doktorand, högskolepedagogik för doktorander, doktorandkoordinators roll och jäv.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på forskarnivå
Diarienummer: FS 1.1-1911-23
Giltig: 2023-10-13 och tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-10-13
Ersätter dokument: Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet, dnr FS 1.1-1212-22, 2022-07-01

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet

Umeå universitets deltagande i samarbeten med andra universitet som leder till dubbel examen på forskarnivå

Handläggningsordning för Umeå universitets deltagande i samarbeten med andra universitet som leder till dubbel examen på forskarnivå

Syftet med handläggningsordningen är att underlätta förarbetena och att skapa förutsättningar för en rättssäker hantering för universitetets och doktorandernas deltagande i dessa samarbeten.

Typ: Handläggningsordning
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på forskarnivå
Diarienummer: FS 1.1-1686-23
Giltig: 2023-10-13 och tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-10-13
Ersätter dokument: Handläggningsordning för Umeå universitets deltagande i samarbeten med andra universitet som leder till dubbel examen på forskarnivå Fastställt av rektor den 10 11 2015 (FS 1.1-781-15)

Handläggningsordning för Umeå universitets deltagande i samarbeten med andra universitet som leder till dubbel examen på forskarnivå

Umeå universitets deltagande i utbildningssamarbeten med andra universitet som leder till gemensam examen på forskarnivå

Handläggningsordning för Umeå universitets deltagande i utbildningssamarbeten med andra universitet som leder till gemensam examen på forskarnivå

Syftet med utbildningssamarbeten på forskarnivå som leder till en gemensam examen är att skapa större möjligheter till fler och bredare internationella samarbeten. Utbildningssamarbetena ska gagna verksamheten och skapa mervärden som inte kan uppnås utan samarbetet. Avsikten är att få långsiktiga utbildningssamarbeten med strategiskt viktiga partneruniversitet. Syftet med handläggningsordningen är att underlätta förarbetena och skapa förutsättningar för en rättssäker hantering för universitetets och doktorandernas deltagande.

Typ: Handläggningsordning
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på forskarnivå
Diarienummer: FS 1.1-1687-23
Giltig: 2023-10-13 och tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-10-13
Ersätter dokument: Handläggningsordning för Umeå universitets deltagande i utbildningssamarbeten med andra universitet som leder till gemensam examen på forskarnivå. Fastställt av rektor den 10 11 2015 (FS1.1-782-15)

Handläggningsordning för Umeå universitets deltagande i utbildningssamarbeten med andra universitet som leder till gemensam examen på forskarnivå

 

 

Senast uppdaterad: 2024-05-14