Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning på forskarnivå

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet

Reglerna beskriver både nationella föreskrifter och Umeå universitets bestämmelser för allmän och individuell studieplan, examens- och lärandemål. Vidare regleras handledning, examinator, disputation, licentiatseminarium, examensbevis, gemensam och dubbel examen samt tillgodoräknande. Slutligen behandlas dokumentation i Ladok på forskarnivå, förlängning av anställning som doktorand, högskolepedagogik för doktorander och jäv.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-334-21
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-10-05
Ersätter dokument: Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet (FS 1.1-87-16) beslutad av rektor 2016-06-28

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå beskriver både nationella föreskrifter och Umeå universitets bestämmelser för utlysning av studieplatser, ansökan och antagning med doktorsexamen och licentiatexamen som slutmål. Antagningsordningen beskriver vidare vilka behörighetskrav som gäller för sökande samt hur urval och tillgodoräknande ska ske före antagning. Antagningsordningen beskriver slutligen vad som gäller för studiefinansiering, individuella studieplaner samt handledning vi antagandet.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på forskarnivå
Diarienummer: FS 1.1-861-21
Giltig: 2021-07-01-tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2021-06-09
Ersätter dokument: Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet FS 1.1-760-19 (2019-06-11)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet

Examensordning

Regel - Lokal examensordning vid Umeå universitet 2007 års bestämmelser

Den lokala examensordningen klargör vilka lokala regler som gäller för examen som utfärdas vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-2441-18
Giltig: 2018-12-18 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-12-18
Ersätter dokument: Lokal examensordning vid Umeå universitet (FS 1.1-1044-16).

Regel - Lokal examensordning vid Umeå universitet 2007 års bestämmelser

Här finns de lokala examensbeskrivningarna för utbildningar på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet

Här finns de lokala examensbeskrivningarna för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet

Lokal examensordning vid Umeå universitet 1993 års bestämmelser

Här beskrivs lokala regler för examen vid Umeå universitet enligt 1993 års bestämmelser. Den gäller för studenter som har påbörjat sina studier före 1 juli 2007 och slutfört den sista kursen för examen senast 30 juni 2015. För studenter som har påbörjat sina studier efter 1 juli 2007 gäller "Regel - Lokal examensordning vid Umeå universitet 2007 års bestämmelser".

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: 540-1241-93
Giltig: 2005-06-21 - tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2005-06-21
Ersätter dokument: Inget

Lokal examensordning vid Umeå universitet 1993 års bestämmelser

Handläggningsordning för dokumentation av uppgifter i Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet

Handläggningsordning för dokumentation av uppgifter i Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet

I handläggningsordningen beskrivs processen för hur en student kan ansöka om och få beslut om tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå när det gäller utbildning vid Umeå universitet. Handläggningsordningen beskriver också hur Umeå universitet på ett transparent och rättssäkert sätt ska behandla en ansökan fram till beslut. Den beskriver även Umeå universitets interna ansvarsfördelning i processen och den sökandes rätt att överklaga.

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-77-19
Giltig: 2019-05-07 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-05-07
Ersätter dokument: FS 1.1-501-15

Handläggningsordning för dokumentation av uppgifter i Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet

Handläggningsordning för externa utbildningsutvärderingar (UKÄ) 

Handläggningsordning för externa utbildningsutvärderingar (UKÄ)

Denna handläggningsordning beskriver Umeå universitets interna process för arbetet med Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utbildningsutvärderingar och omfattar dels utbildning på grundnivå och avancerad nivå, dels utbildning på forskarnivå. Andra typer av granskningar som ingår i UKÄs nationella kvalitetssäkringssystem hanteras i annan ordning vid Umeå universitet och omfattas inte av denna handläggningsordning.

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-162-18
Giltig: 2018-03-06 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-03-06
Ersätter dokument: Handläggningsordning för redovisning av åtgärder med anledning av omdömet bristande kvalitet (Umu 500-1919-13) beslutad av rektor 2014-02-18.

Handläggningsordning för externa utbildningsutvärderingar (UKÄ) 

Handläggningsordning för indragande av resurser för studerande på forskarnivå vid Umeå universitet

Handläggningsordning för indragande av resurser för studerande på forskarnivå vid Umeå universitet

Denna handläggningsordning reglerar hur ärenden om indragning av handledning och andra resurser ska handläggas vid Umeå universitet. Dessutom beskrivs hur hantering av överklagan av doktorandens ansökan om rätt att återfå resurser ska hanteras. Handläggningsordningen avser studier fram till licentiatexamen och doktorsexamen.

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: UmU 500-1981-13
Giltig: 2014-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2013-12-17
Ersätter dokument: Handläggningsordning för indragande av resurser för studerande på forskarnivå vid Umeå universitet (UmU 500-3000-10) fastställd av rektor 2010-12-21

Handläggningsordning för indragande av resurser för studerande på forskarnivå vid Umeå universitet

Handläggningsordning för Umeå universitets deltagande i samarbeten med andra universitet som leder till dubbel examen på forskarnivå

Handläggningsordning för Umeå universitets deltagande i samarbeten med andra universitet som leder till dubbel examen på forskarnivå

Syftet med samarbeten på forskarnivå som leder till att en dubbel examen utfärdas är att skapa fler internationella samarbeten för Umeå universitet och för enskilda doktorander. Syftet med handläggningsordningen är att underlätta förarbetena och att skapa förutsättningar för en rättssäker hantering för universitetets och doktorandernas deltagande i samarbetena.

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-781-15
Giltig: 2015-11-15 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2015-11-10

Handläggningsordning för Umeå universitets deltagande i samarbeten med andra universitet som leder till dubbel examen på forskarnivå

Handläggningsordning för Umeå universitets deltagande i utbildningssamarbeten med andra universitet som leder till gemensam examen på forskarnivå

Handläggningsordning för Umeå universitets deltagande i utbildningssamarbeten med andra universitet som leder till gemensam examen på forskarnivå

Syftet med utbildningssamarbeten på forskarnivå som leder till en gemensam examen är att skapa större möjligheter till fler och bredare internationella samarbeten. Utbildningssamarbetena ska gagna verksamheten och skapa mervärden som inte kan uppnås utan samarbetet. Avsikten är att få långsiktiga utbildningssamarbeten med strategiskt viktiga partneruniversitet. Syftet med handläggningsordningen är att underlätta förarbetena och skapa förutsättningar för en rättssäker hantering för universitetets och doktorandernas deltagande.

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-782-15
Giltig: 2015-11-15 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2015-11-10

Handläggningsordning för Umeå universitets deltagande i utbildningssamarbeten med andra universitet som leder till gemensam examen på forskarnivå

Kvalitetssystem för utbildning

Kvalitetssystem för utbildning

Umeå universitet har ett sammanhållet kvalitetssystem för utbildning som är integrerat i lärosätets verksamhetscykel. Kvalitetssystemet bygger på nio aktiviteter som stödjer, utvecklar och synliggör det systematiska kvalitetsarbetet. Aktiviteterna omfattar sammantaget universitetets samtliga organisatoriska nivåer och genomförs i olika tidscykler. Detta dokument beskriver dessa aktiviteter och hur de bidrar till såväl kvalitetsutveckling som kvalitetssäkring.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1324-18
Giltig: 2019-02-26 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-02-26
Ersätter dokument: Kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet (FS 1.1-220-17) beslutad av rektor 2017-02-21, Kvalitetssystem för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet (FS 1.1-780-15) beslutad av rektor 2017-01-31.

Kvalitetssystem för utbildning

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår perioden juli 2019 - juli 2022

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår perioden juli 2019 - juli 2022

Följande regler anger formerna för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår perioden 1 juli 2019 till och med 30 juni 2022. Dokumentet anger bestämmelser om ansökningsförfarande, uppföljning av studentkårernas verksamhet samt ekonomisk ersättning till studentkårer.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-2242-18
Giltig: 2018-12-14 - 2022-06-30
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2018-12-13
Ersätter dokument: Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet (FS 1.1-1467-15) fastställd av universitetsstyrelsen 17 december 2015.

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår perioden juli 2019 - juli 2022

Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar

Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar

Föreliggande regler anger vilka datum som gäller vid Umeå universitet för terminstider och läsårets förläggning samt vilka dagar som bör vara undervisnings- och examinationsfria. Reglerna följer Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) rekommendationer gällande terminstider och läsårets förläggning.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-118-18
Giltig: 2021-10-26 - 2031-06-08
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-10-26
Ersätter dokument: Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar (FS 1.1-118-18) beslutad av rektor 6 november 2020.

Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar

Handläggningsordning för att inrätta, avveckla, byta namn på forskarutbildningsämne eller inriktning vid Umeå universitet

Handläggningsordning för att inrätta, avveckla, byta namn på forskarutbildningsämne eller inriktning vid Umeå universitet

Denna handläggningsordning beskriver processen för att inrätta, avveckla och byta namn på forskarutbildningsämne eller inriktning vid Umeå universitet. Syftet med handläggningsordningen är att bidra till kvalitetssäkring av universitetets utbud av forskarutbildning.

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på forskarnivå
Diarienummer: FS 1.1-2404-18
Giltig: TIllsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-02-26
Ersätter dokument: Inget

Handläggningsordning för att inrätta, avveckla, byta namn på forskarutbildningsämne eller inriktning vid Umeå universitet