"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Lokaler, it, miljö och säkerhet

Lokaler

Campusplan för huvudcampus

Campusplan för huvudcampus

Campusplanen för Umeå universitet ska fungera som ett beslutsunderlag i den fysiska planeringen. Syftet är att ange ramar och utpeka inriktningen för den fortsatta fastighetsutvecklingen. Planen ska vara långsiktigt hållbar med en tidsaspekt för planeringen dels på kortare sikt, 5–10 år, och på längre sikt, 50 år. Planen för huvudcampus, som detta dokument avser, är resultatet av ett samarbete mellan Umeå universitet och Akademiska Hus

Typ: Plan
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Diarienummer: FS 2.3.1-1249-15
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2015-09-24

Campusplan för huvudcampus

Flaggning

Regel Flaggning

Umeå universitet har officiell flaggning vid alla allmänna flaggdagar inklusive den samiska nationaldagen. Officiell flaggning sker också på universitetets högtidsdagar.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsservice
Diarienummer: FS1.1-1472-17
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-06-12
Ersätter dokument: FS 1.1‐ 841‐ 15

Regel Flaggning

Förmedling av bostäder

Handläggningsordning för förmedling av bostäder

Handläggningsordningen syftar till att klargöra den interna hanteringen vid förmedling av bostäder till internationella studenter, forskarstuderande, postdoktorstipendiater, gästforskare och anställda forskare vid Umeå universitet utifrån förordning (SFS 2022:1515) om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder.

Typ: Handläggningsordning
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: Lokaler, IT, Miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-354-23
Giltig: 2023-09-08 - tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-09-08
Ersätter dokument: Handläggningsordning för förmedling av bostäder Rektor 16 mars 2021 (FS 1.1-1709-20)

Handläggningsordning för förmedling av bostäder

Regler för lokaler

Regler för lokaler

Regeln innehåller bestämmelser om ordning och säkerhet i universitetets lokaler, om uthyrning eller bokning av lokaler, om affischering och om digitala informationsskärmar. Huvudsakliga syften med regeln är att säkerställa att det råder ordning i universitetets lokaler, att lokalerna är trygga och säkra platser för alla som vistas där, samt att lokalerna i första hand används för utbildning, forskning och annan verksamhet universitetet bedriver.

Typ: Regel
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: Lokaler, IT, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-1454-22
Giltig: 2023-12-08 tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-12-08
Ersätter dokument: Regler för lokaler (FS 1.1-1454-22) beslutad av rektor 23 augusti 2022.

Regler för lokaler

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplanens ska • ge en sammanfattande beskrivning av universitetets lokalbehov • fungera som ett strategiskt styrdokument för framtida lokalförsörjning • ge stöd för optimeringar av lokalnyttjandet inom Umeå universitet.

Typ: Plan
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: Lokaler, IT, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-2161-22
Giltig: 2024-2027
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2022-12-07
Ersätter dokument: Lokalförsörjningsplan 2020 - 2023

Lokalförsörjningsplan 2024 - 2027

Lokalförsörjningsplan 2020 - 2023

Skyltprogram

Regel Skyltprogram

Skyltprogram för Umeå universitet ska ligga till grund för en god och funktionell skyltning som gör det enklare för besökare att hitta i universitetets lokaler och nå sin slutdestination. Målgrupp är besökare, studenter, medarbetare, leverantörer och externa hyresgäster.

Typ: Regel
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: Lokaler, IT, miljö och säkerhet
Diarienummer: Dnr FS 1.1-1658-19
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-04-27
Ersätter dokument: Regel Invändigt skyltprogram ( FS 1.1-1658-19) 2019-10-29

Regel Skyltprogram

Startillstånd för lokalförändring

Startillstånd för lokalförändring

Starttillstånd för investeringar i lokaler och lokalanknuten utrustning

Typ: Annat
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Diarienummer: FS 2.3.1-2103-17
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2017-12-12
Ersätter dokument: 200-39-10

Startillstånd för lokalförändring

IT

Digitaliseringsstrategi vid Umeå universitet

Digitaliseringsstrategi vid Umeå universitet

Umeå universitet vill inta en aktiv roll i hur digitaliserade processer formar och omformar framtidens högre utbildning, forskning och stödverksamhet. Genom denna digitaliseringsstrategi vill Umeå universitet skapa en trygg och tydlig förändringsprocess i vilken vi arbetar förebyggande, medvetet och hållbart.

Typ: Policy
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Lokaler, it, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-1891-23
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-10-27
Ersätter dokument: Nyinrättat

Digitaliseringsstrategi vid Umeå universitet

IT-resurser

Regel för it-resurser vid Umeå universitet

Detta dokument beskriver de övergripande regler som gäller för Umeå universitets IT-resurser, samt vilket ansvar anställda, studenter och övriga behöriga personer har när de hanterar dessa IT-resurser.

Typ: Regel
Ansvarig: IT-enheten
Diarienummer: FS 1.1-807-22
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-07-01
Ersätter dokument: Regel för användning av Umeå universitets it-resurser, Regel för användning e-post, Rutiner för administration av organisationsförändringar i koncernvida IT-system, Ansvarsförbindelse för systemadministratörer, Råd och riktlinjer för radiofrekventa elektromagnetiska fält på Umeå universitet i samband med användning av mobiltelefoner samt trådlösa nätverk

Mobila abonnemang

Regel för mobila abonnemang

Regel för mobila abonnemang innehåller regler för hantering av kostnader i de fall anställda behöver ett mobilt telefonabonnemang i tjänsten.

Typ: Regel
Ansvarig: IT-enheten
Område: Lokaler, it, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-1130-20
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-06-03
Ersätter dokument: Regler för mobila telefonabonnemang vid Umeå universitet, FS 1.1- 379-17

Anvisningar anskaffning av system eller molntjänst vid Umeå

Anvisningar anskaffning av system eller molntjänst vid Umeå universitet

Denna anvisning förevisar hur ett it-system eller en molntjänst ska anskaffas vid Umeå universitet. Den beskriver ansvaret för och hur anskaffningen hålls samordnad samt de olika delmoment som ingår och hur delmomenten kopplas samman med redan etablerade rutiner och processer. Vidare vilka bedömningar och beslut som behöver tas och vem eller vilka roller eller funktioner som lämpligen beslutar.

Typ: Anvisningar
Ansvarig: Enheten för IT-stöd och systemutveckling och Universitetsledningens kansli
Område: Lokaler, it, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-1257-23
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Universitetsdirektör
Fastställd: 2023-09-07
Ersätter dokument: Nyinrättat

Anvisning för centralt användarkonto

Anvisning för centralt användarkonto

Anvisningen beskriver vad som gäller och vilket ansvar anställda, studenter, de som har uppdrag inom myndigheten och de som har en sådan anknytning till myndigheten att de kan sägas delta i verksamheten har när de hanterar sitt centrala användarkonto även kallat Umu-id. Anvisningen beskriver vidare vad som gäller beträffande lösenord till användarkontot.

Typ: Anvisningar
Ansvarig: ITS
Område: Regel för IT-resurser vid Umeå universitet
Diarienummer: FS 2.5-173-23
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Universitetsdirektör
Fastställd: 2023-01-23

Anvisning för systemadministrativ behörighet

Anvisning för systemadministrativ behörighet

Anvisningen beskriver systemägares ansvar för systemadministrativ behörighetshantering och vilka kompetenskrav som ska säkerställas för personer som tilldelats systemadministrativa behörigheter. Anvisningen beskriver även det ansvar som personer som tilldelats systemadministrativa behörigheter har.

Typ: Anvisningar
Ansvarig: ITS
Område: IT
Diarienummer: FS 2.5-173-23
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Universitetsdirektör

Miljö

Klimat och hållbarhet 2024-2026

Handlingsplan för klimat och hållbarhet 2024-2026

Det övergripande syftet med universitetets klimat- och hållbarhetsarbete är att vara med och driva omställningen till ett hållbart samhälle och genom planens aktiviteter förväntas integrationen av miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter i universitetets verksamheter öka. Planen ska särskilt bidra till att minska universitetets negativa miljö- och klimatavtryck och att utveckla arbetet med Healthy Campus.

Typ: Plan
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: Lokaler, IT, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-1068-23
Giltig: 2024-03-15-2026-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2024-03-15
Ersätter dokument: Handlingsplan för klimat och hållbarhet 2021-2023 (Dnr: FS 1.1-2259-20)

Handlingsplan för klimat och hållbarhet 2024-2026

Miljö- och hållbarhetsarbete

Regel för miljö- och hållbarhetsarbete

I denna regel som riktar sig till både chefer och medarbetare beskrivs processen för Umeå universitets systematiska miljö- och hållbarhetsarbete. Regeln ska uppfylla det behov av stöd och styrning som följer av kraven i förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter liksom annan för universitetet relevant miljölagstiftning.

Typ: Regel
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: Lokaler, IT, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-1067-23
Giltig: 1 juni 2023
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-05-26
Ersätter dokument: FS 1.1-1773-20

Regel för miljö- och hållbarhetsarbete

Miljöpolicy

Miljöpolicy

I denna miljöpolicy finns huvudinriktningen för universitetets anställda och studenter vad gäller beaktande av miljö och hållbar utveckling i verksamheten. Universitetet vill med denna policy ytterst bidra till att de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 nås.

Typ: Policy
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Diarienummer: FS 1.1-2187-19
Giltig: 2020-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2019-12-12
Ersätter dokument: Miljöpolicy vid Umeå universitet (UMU 102-949-03) fastställd av Universitetsstyrelsen 7 april 2003 Policy för tjänsteresor vid Umeå universitet (FS 1.1.2-778-14) beslutad av rektor den av 23 september 2014 avseende miljöaspekter kopplade till möten och resor. Bestämmelserna om säkerhet, kostnad, ansvar mm. specificeras i en särskild regel

Miljöpolicy

Säkerhet

Universitetsgemensamt säkerhetsarbete

Regel för universitetsgemensamt säkerhetsarbete

Regeln riktar sig till chefer, medarbetare, studenter och beskriver hur det universitetsgemensamma säkerhetsarbetet ska samordnas och genomföras.

Typ: Regel
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: IT, lokaler, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-1306-23
Giltig: 2023-07-01 – tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-06-22
Ersätter dokument: Nyinrättat styrdokument

Regel för universitetsgemensamt säkerhetsarbete

Säkerhetspolicy

Säkerhetspolicy

I denna policy beskrivs huvudinriktningen vad gäller säkerhetsarbetet för Umeå universitet. Policyn omfattar medarbetare och de organisatoriska verksamheterna vid universitetet samt leverantörer av tjänster, externt anlitade konsulter och samarbetspartners.

Typ: Policy
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: Lokaler, IT, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-1744-20
Giltig: 1 januari 2021 - Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-12-09
Ersätter dokument: Säkerhetspolicy 1999 (dnr 100-1795-99)

Säkerhetspolicy

Brandskydd

Brandskyddsorganisation vid Umeå universitet

Beskrivning av organisation, roller och ansvar.

Typ: Regel
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Diarienummer: 350-810-02
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2003-05-20

Brandskyddsorganisation vid Umeå universitet

Utbildningsplan Brand

Beskriver de olika utbildningskategorierna

Typ: Plan
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Diarienummer: 350-810-02
Giltig: 2014-04-20- tillsvidare
Beslutad av: Arbetsmiljökommittén
Fastställd: 2014-04-20

Utbildningsplan brand

Gaser, brandfarliga varor samt trycksatta anordningar

Anvisning för gaser och brandfarliga varor samt trycksatta anordningar

Anvisningen anger hur gaser, brandfarliga varor samt trycksatta anordningar ska hanteras.

Typ: Anvisningar
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: IT, lokaler, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-1500-22
Giltig: 2023-03-01 - tills vidare
Beslutad av: Universitetsdirektör
Fastställd: 2023-01-30
Ersätter dokument: Regel Organisation Brandfarlig vara Dnr: (FS 2.11.2-1233-14) rektor 2014-08-27

Anvisning för gaser och brandfarliga varor samt trycksatta anordningar

Flygning av drönare utomhus

Regel om flygning av drönare utomhus

Denna regel syftar till att tydliggöra reglerna gällande genomförande av drönarflygning inom Umeå universitets verksamhet. Regeln ger även en beskrivning av hur flygning i närheten av flygplatser nära universitetet får genomföras.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Lokaler, it, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-2009-23
Giltig: 2024-01-01 tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-11-17
Ersätter dokument: Nyinrättat

Regel om flygning av drönare utomhus FS 1.1-2009-23 .pdf

Informationssäkerhet

Informationssäkerhetspolicy för Umeå universitet

Denna policy utgör grunden i universitetets ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) och beskriver Umeå universitets ramverk för informationssäkerhet. Policyn ska utgöra ett stöd för verksamheten i det dagliga arbetet. Arbetet med informationssäkerhet utgår främst från lagar, förordningar, föreskrifter, universitetets egna krav samt avtal. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet (MSBFS 2016:1) har använts som utgångspunkt för föreliggande policy.

Typ: Policy
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Diarienummer: FS 1.1.1-998-17
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2017-06-13
Ersätter dokument: informationssäkerhetspolicy (Dnr: FS 1.1.2-1833-14)

Informationssäkerhetspolicy för Umeå universitet

IT-säkerhet

It-säkerhetsplan vid Umeå universitet

Med it-säkerhet avses säkerheten i användningen av universitetets it-resurser.

Typ: Plan
Ansvarig: IT-enheten
Diarienummer: 100-3305-10
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2011-03-28

Krishantering

Regel för krishantering

Regel beskriver hur krishantering ska bedrivas på central nivå samt institutionsnivå

Typ: Regel
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Diarienummer: FS 1.1-576-21
Giltig: 2021-07-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-06-08
Ersätter dokument: Regel för krishantering 2018-09-11 (FS 1.1-1630-18)

Regel för krishantering

Strategiskt känsliga produkter

Handläggningsordning för strategiskt känsliga produkter

I denna handläggningsordning beskrivs ansvar, roller och på vilket sätt universitetets verksamheter ska arbeta med icke-spridning och exportkontroll gällande krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (gemensamt benämnda strategiskt känsliga produkter).

Typ: Annat
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: Lokaler, IT, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-776-21
Giltig: 2022-01-01 – tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-12-21
Ersätter dokument: Nytt styrdokument

Handläggningsordning för strategiskt känsliga produkter

Strålskydd

Regel för strålskydd

Den här regeln beskriver hur strålskyddet för verksamheter med joniserande strålning vid Umeå universitet ska upprätthållas, utvärderas och utvecklas.

Typ: Regel
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: Lokaler, IT, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-1674-20
Giltig: 2020-08-25 - Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-08-25

Regel för strålskydd

 

Organisationsplan för strålskydd vid Umeå universitet

Denna organisationsplan beskriver ansvars och arbetsfördelningen gällande strålskyddet på Umeå Universitet. Planen är en del av ledningssystemet för strålskydd.

Typ: Regel
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: Lokaler, IT, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 2.10-1675-20
Giltig: 2020-08-25 - Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-08-25
Ersätter dokument: FS 2.10-2121-16

Organisationsplan för strålskydd vid Umeå universitet

 

Regel för inköp av strålkällor

Denna regel beskriver hur inköp av strålkällor ska gå till för att uppfylla svensk lagstiftning och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Denna regel beskriver också den dokumentation som krävs och de kontakter som ska tas för att uppfylla Umeå universitets regler för strålskydd.

Typ: Regel
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: Lokaler, IT, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-1674-20
Giltig: 2020-08-25 - Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-08-25
Ersätter dokument: FS 1.1-2122-16

Regel för inköp av strålkällor

 

Avvecklingsplan för verksamhet med öppna strålkällor

Denna avvecklingsplan beskriver ansvars och arbetsfördelningen gällande avvecklingen av verksamheten med öppna strålkällor vid Umeå Universitet.

Typ: Annat
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: Lokaler, IT, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 2.10-1676-20
Giltig: 2020-08-25 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-08-25

Avvecklingsplan för verksamhet med öppna strålkällor vid Umeå universitet

 

Handläggningsordning för kvittblivning av radioaktivt avfall

Handläggningsordningen innehåller de regler som gäller för kvittblivning av radioaktivt avfall vid Umeå universitet.

Typ: Annat
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: Lokaler, IT och miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-1672-20
Giltig: 2020-08-25 - Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-08-25
Ersätter dokument: FS 1.1-1692-19

Handläggningsordning för kvittblivning av radioaktivt avfall

Kommunikation

Grafisk profil

Grafisk profil för Umeå universitet

Regeln Grafisk profil för Umeå universitet beskriver universitetets logotyp och typsnitt, och regler för hur dessa får och ska användas. Den grafiska profilen underlättar att föra fram och förstärka Umeå universitet som avsändare i både egna och förtjänade kanaler. Kommunikationsenheten ansvarar för framtagning av logotyper och beslutar om utformning och tillämpning. Kommunikationsenheten stödjer fakulteter och enheter i användningen av den grafiska profilen och följer upp att den grafiska profilen används och tillämpas på ett funktionellt sätt.

Typ: Regel
Ansvarig: Kommunikationsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1938-16
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2016-11-01

Grafisk profil för Umeå universitet

Senast uppdaterad: 2024-04-15