"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Beslutsstruktur, delegation och organisation

Organisation

Akademiska ledningsuppdrag

Regel för utseende av akademiska ledningsuppdrag

Föreliggande regel anger bestämmelser för utseendeprocesser av akademiska ledningsuppdrag på universitetsgemensam nivå, fakultetsnivå samt institutionsnivå. Regeln upptar även process för utseende av ledningsuppdrag för arbetsenheter och centrum.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten och Personalenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation. Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-2632-21
Giltig: 1 februari 2022 – tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-01-28
Ersätter dokument: Regel - Villkor för uppdraget som prefekt vid Umeå universitet (prefektkontrakt) (FS 1.1-61-17) beslutad av rektor den 23 mars 2021 Regel – Generella villkor för uppdraget som pro- eller vicerektor (FS 1.1-1074-16) beslutad av rektor den 2 juni 2016 Villkor för uppdraget som dekan eller prodekan vid Umeå universitet (dekankontrakt) (FS 1.1-60-17) beslutad av rektor den 14 februari 2017 Handläggningsordning för utseende av prefekter (FS 1.1-1831-16) beslutad av rektor den 26 juni 2018

Regel för utseende av akademiska ledningsuppdrag

Regel för villkor för akademiska ledningsuppdrag

Detta styrdokument behandlar bestämmelser avseende villkor för akademiska ledningsuppdrag vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten och Personalenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation. Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-2631-21
Giltig: 1 februari 2022 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-01-28
Ersätter dokument: Regel – Generella villkor för uppdraget som pro- eller vicerektor (FS 1.1-1074-16) beslutad av rektor den 2 juni 2016. Regel - Villkor för uppdraget som prefekt vid Umeå universitet (prefektkontrakt) (FS 1.1-61-17) beslutad av rektor den 23 mars 2021. Villkor för uppdraget som dekan eller prodekan vid Umeå universitet (dekankontrakt) (FS 1.1-60-17) beslutad av rektor den 14 februari 2017.

Regel för villkor för akademiska ledningsuppdrag

Antagningsråd, examensråd och språkråd

Instruktion för antagningsråd och examensråd vid Umeå universitet

Instruktionen anger antagningsrådets samt examensrådets sammansättning, uppdrag och arbetsformer.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS.1.1-767-24
Giltig: 2024-04-26 - och tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2024-04-26
Ersätter dokument: Nyinrättat

Instruktion för antagningsråd och examensråd vid Umeå universitet

Instruktion för Språkrådet vid Umeå universitet

Instruktionen för Språkrådet vid Umeå universitet anger Språkrådets sammansättning och uppdrag.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-485-22
Giltig: 2022-03-18 tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-03-18

Instruktion för Språkrådet vid Umeå universitet

Arbetsordningar samt regler för institutioner, arbetsenheter, centrum och högskolor

Regel - Arbetsordning för Umeå universitet

Umeå universitets arbetsordning fastställer och beskriver universitetets styrelse, universitets övergripande organisations- och beslutsstruktur samt de olika funktionernas och rollernas ansvar och uppgifter. I arbetsordningen anges även den lagstiftning och hantering som gäller för universitetets handläggning av beslutsärenden.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-1769-23
Giltig: 2023-11-01 - Tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2023-10-04
Ersätter dokument: FS 1.1-1156-21 (2021-06-10) samt Rutiner för rapportering mellan olika organisatoriska nivåer FS -945-14

Regel - Arbetsordning för Umeå universitet

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Umeå universitet

Arbetsordningen reglerar arbetet i och kring styrelsen samt anger vad som gäller inom området utifrån lag och förordning.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-1203-23
Giltig: 2023-09-01 - Tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2023-08-23
Ersätter dokument: Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Umeå universitet (FS 1.1-1126-20)

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Umeå universitet

Arbetsordning Universitetsförvaltningen

Universitetsförvaltningens arbetsordning beskriver vilka grundläggande uppdrag och ansvarsområden som universitetsdirektören fördelat till enheterna inom Universitetsförvaltningen.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsförvaltningen
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-1319-23
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Universitetsdirektör
Fastställd: 2023-09-01
Ersätter dokument: Arbetsordning för Universitetsförvaltningen, FS 1.1-2526-20

Arbetsordning för universitetsförvaltningen

Regler för institutioner, arbetsenheter, centrum och högskolor vid Umeå universitet

Reglerna utgår från Arbetsordning för Umeå universitet (Dnr: FS 1.1-195-18). Arbetsordningen fastställer och beskriver bland annat de organisatoriska enheterna på basnivå vid universitetet – institutioner, arbetsenheter och centrum – samt anger att en sådan enhet under vissa förutsättningar kan ges benämningen högskola. Föreliggande regler preciserar kriterier, varaktighet och organisationen för dessa samt formerna för inrättande, uppföljning, avveckling eller ombildande av enheterna.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-517-18
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-11-17
Ersätter dokument: Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet (Dnr. UmU 100-828-10) fastställd av universitetsstyrelsen 2012-02-16

Regler för institutioner, arbetsenheter, centrum och högskolor vid Umeå universitet

Attestering av rektors kostnader

Handläggningsordning - attestering av rektors kostnader

Föreliggande handläggningsordning beskriver den praktiska hanteringen gällande attestering av rektors egna kostnader.

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-580-24
Giltig: 2024-03-15 - tills vidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsens ordförande
Fastställd: 2024-03-15
Ersätter dokument: Universitetsstyrelsens ordförande 2019-12-20 (FS 1.1-2420-19)

Handläggning - attestering av rektors kostnader

Elektorsförsamling

Regel – Utseende av Umeå universitets elektorsförsamling för tiden 2022-07-01 – 2026-06-30

Elektorsförsamlingen vid Umeå universitet består av 45 vetenskapligt kompetenta ledamöter samt 15 gruppsuppleanter som representerar universitetets fyra fakulteter enligt en proportionell fördelning efter antalet vetenskapligt kompetenta lärare per fakultet. Elektorsförsamlingens mandatperiod är fyraårigt och tjänstgör som valförsamling eller hörandeförsamling samt vid andra utseendeprocesser vid Umeå universitet. Föreliggande regler anger formerna för utseende av församlingen.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1304-22
Giltig: 2022-07-01 - 2026-06-30
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-07-01
Ersätter dokument: Regler för utseende av Umeå universitets elektorsförsamling för tiden 2018-07-01 – 2022- 06-03 fastställt av rektor 2018-06-05 FS 1.1-1137- 18

Regler för utseende av Umeå universitets elektorsförsamling för tiden 2022-07-01—2026-06-30

Gatekeeping vid Umeå universitet

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-2300-19
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-12-12

Regel - Gatekeeping vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Handelshögskolan vid Umeå universitet

Handelshögskolan vid Umeå universitet är en institution placerad vid Samhällsvetenskaplig fakultet med en särskild delegationsordning fastställd av rektor vid Umeå universitet. Instruktionen anger organisation och styrning av högskolan.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-1972-23
Giltig: 2023-11-01 – 2027-09-30
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-10-23
Ersätter dokument: Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet. Rektor 3 oktober 2017 (Dnr: FS 1.2.1-811-17)

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Hantering av misstänkta oegentligheter

Handläggningsordning för hantering av misstänkta oegentligheter

Handläggningsordningen syftar till att säkerställa en skyndsam och rättssäker hantering av misstänkta oegentligheter i de fall där det inte redan finns styrdokument eller gällande rutiner som reglerar hanteringen. Handläggningsordningen syftar också till att stödja de medarbetare vid Umeå universitet som ska hantera sådana ärenden.

Typ: Handläggningsordning
Ansvarig: Universitetsledningens kanli
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-770-24
Giltig: 2024-04-19 tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2024-04-19
Ersätter dokument: Nyinrättat

Handläggningsordning för hantering av misstänkta oegentligheter

Internrevisionen vid Umeå universitet

Regler för internrevisionen vid Umeå universitet

Enligt internrevisionsförordningen (2006:1228) ska universitetsstyrelsen besluta om riktlinjer för internrevisionen. Regler för internrevisionen vid Umeå universitet omfattar bl.a. anvisningar kring internrevisionens organisering, oberoende och uppgifter.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten/Internrevisionen
Diarienummer: FS 1.1-1419-19
Giltig: 2020-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2019-10-08
Ersätter dokument: Regler för internrevisionen vid Umeå universitet (FS 1.1-1925-17) beslutade av universitetsstyrelsen 14 december 2017

Regler för internrevisionen vid Umeå universitet

Inrättande av universitetsstyrelsens revisionsutskott

Prissättningsrådets uppdrag och sammansättning

Prissättningsrådets uppdrag och sammansättning - anvisning

Anvisningen reglerar Prissättningsrådets uppdrag och sammansättning. Prissättningsrådets huvuduppdrag är att vara ett beredande och rådgivande organ inför universitetsdirektörens beslut om prissättning av interna och externa tjänster eller varor som inte är anslagsfinansierade.

Typ: Anvisningar
Ansvarig: Universitetsförvaltningen
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-1075-23
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Universitetsdirektören
Fastställd: 2023-05-29

Prissättningsrådets uppdrag och sammansättning - anvisning

Strategiska råd vid Umeå universitet

Instruktion för strategiska råd vid Umeå universitet

Instruktionen fastställer sammansättning och uppdrag m.m. för de strategiska råd som på universitetsgemensamnivå har att bereda frågor och ärenden innan beslut samt utgöra organ för erfarenhetsutbyte och samordning över organisationsgränserna. De strategiska råden är ledningsrådet (LR), Strategiska rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (USR), Strategiska rådet för forskning och utbildning på forskarnivå (FOSTRA), Strategiska rådet för administration (RADON), Strategiska rådet för digitalisering (DIGA) samt Strategiska rådet för lika villkor (LIV).

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-1145-21
Giltig: 2022-01-01 -- Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-12-21
Ersätter dokument: Instruktionen för strategiska råd vid Umeå universitet beslutad av rektor den 25 maj 2021 (FS: 1.1-1145-21)

Instruktion för strategiska råd vid Umeå universitet

Umeå universitet Holding AB (UHAB)

Ägaranvisningar för Umeå universitet Holding AB (UHAB)

Ägaranvisningarna för Umeå universitet Holding AB (UHAB) syftar till att övergripande reglera hur Umeå universitet utövar sitt ägande i bolaget samt att klargöra vilka krav som ställs av universitetet och de förväntningar som universitetet har på holdingbolaget och dess helägda bolag. Vidare Umeå universitet Holding AB:s agerande i bolag där holdingbolaget är delägare.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1 -163-21
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2022-02-18
Ersätter dokument: FS 1.1-180-21, Universitetsstyrelsen 2021-02-19

Ägaranvisningar för Umeå universitet Holding AB (UHAB)

Instruktion för utseende av styrelse för Umeå universitet Holding AB

Instruktionen anger bestämmelser för utseende av styrelse för Umeå universitet Holding AB (UHAB).

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.6.5-1971-21
Giltig: 2022-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2021-10-06
Ersätter dokument: Nyinrättat

Instruktion för utseende av styrelse för Umeå universitet Holding AB

Universitetsgemensamma styrdokument

Regel för universitetsgemensamma styrdokument

Den här regeln beskriver hur universitetsgemensamma styrdokument ska utformas och definierar de olika kategorierna av styrdokument på gemensam nivå. Den anger vem som har ansvar för att underhålla och se över ett styrdokument, samt hur styrdokumentet ska publiceras och kommuniceras. Regeln beskriver även hur styrdokument ska * handläggas * beredas * samverkas * och fastställas

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Diarienummer: FS 1.1-1229-22
Giltig: 2023-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-12-22
Ersätter dokument: Regel för universitetsgemensamma styrdokument (FS 1.1-2469-18) beslutad av rektor 2020-11-17

Regel för universitetsgemensamma styrdokument

Val av ledamöter till universitetsstyrelsen, fakultetsnämnder samt respektive styrelse för Lärarhögskolan och Handelshögskolan

Regel för utseende av lärarna i universitetsstyrelsen 2022-01-01 – 2024-12-31

Reglerna anger bestämmelser för utseende av lärarna till universitetsstyrelsen avseende mandatperioden 1 januari 2022 till och med 31 december 2024.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-1775-21
Giltig: 2021-08-31 – 2024-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-08-31
Ersätter dokument: Regler för val av lärarna i universitetsstyrelsen 2019-01-01 – 2021-12-31 (FS 1.1-1138-18) beslutad av rektor 5 juni 2018

Regel för utseende av lärarna i universitetsstyrelsen 2022-01-01 – 2024-12-31

Regler för val till fakultetsnämnder inkl utseende av dekan och prodekan 

Följande regler anger formerna för hur val och utseende av ledamöter och suppleanter till fakultetsnämnderna samt utseende av dekan och prodekan, ska genomföras.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-377-24
Giltig: 2024-02-12 -tillvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2024-02-16
Ersätter dokument: Regler för val till fakultetsnämnder, inklusive utseende av dekan och prodekan, för tiden 2021-07-01 – 2025-06-30 FS 1.1-2010-20

Regler för val till fakultetsnämnder inkl utseende av dekan och prodekan 

Regel för utseende av ledamöter i styrelse för Handelshögskolan vid Umeå universitet för mandatperioden 2022-01-1--2025-12-31

Universitetsstyrelsen beslutade den 2 maj 2011, i samband med beslutet om ny organisation för Handelshögskolan vid Umeå universitet (HH), att rektor har att besluta om närmare organisation och uppdrag för HH (FS 1.2.4-1486-14). Nu gällande instruktion för HH fastställdes av rektor den 3 oktober 2017 och anger att högskolan ska ledas av en styrelse bestående av 13 ledamöter som universitetets rektor utser (Dnr: FS 1.2.1-811-17). Handelshögskolans organisation i enlighet med universitetsstyrelsens beslut regleras av högskolans instruktion och delegationsordning samt Samhällsvetenskapliga fakultetens delegationsordning. Enligt universitetsstyrelsens beslut har universitetets rektor att utfärda närmare instruktioner för hur utseendet av styrelsens ledamöter ska genomföras. Föreliggande regel utgör denna instruktion.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-1900-21
Giltig: 2022-09-14--2025-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-09-14
Ersätter dokument: Regel för utseende av ledamöter i styrelsen för Handelshögskolan vid Umeå universitet för tiden 2018-01-01—2021-12-31

Regel för utseende av ledamöter i styrelse för Handelshögskolan vid Umeå universitet för mandatperioden 2022-01-1--2025-12-31

Regler för utseende av ledamöter i styrelsen för Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Reglerna anger former för utseende av ledamöter till styrelsen för Lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.2.2-1545-22
Giltig: 2023-12-08 tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-12-08
Ersätter dokument: Regler för utseende av ledamöter i styrelsen för lärarhögskolan vid Umeå universitet (lh), för tiden 2019-01-01--2022-12-31. Fastställt av rektor den 2018-06-26 (FS 1.1-1303-18)

Regler för utseende av ledamöter i styrelsen för Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Visselblåsning vid Umeå universitet

Handläggningsordning - Visselblåsning vid Umeå universitet

Denna handläggningsordning anger hur Umeå universitets visselblåsarfunktion ska fungera. Den beskriver universitets rapporteringskanaler och hur uppföljningsärenden ska handläggas av behörig enhet.

Typ: Annat
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Beslutstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-764-22
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-05-13
Ersätter dokument: Nyinrättat

FS 1.1-764-22 Handläggningsordning - Visselblåsning vid Umeå universitet.pdf (258 kB)

Vårdgivaransvaret vid Umeå universitet

Regel för vårdgivaransvaret vid Umeå universitet

Vid Umeå universitet bedrivs verksamhet inom Studentcentrum och på institutioner som definieras som hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30, 2 kap 1 §. Det innebär att Umeå universitet har ett vårdgivaransvar och är skyldiga att organisera verksamheten så att den motsvarar kraven i de författningar som reglerar hälso- och sjukvård. Den här regeln beskriver hur det ansvaret är fördelat inom universitetet.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Diarienummer: FS 1.1-2158-22
Giltig: 2023-03-24 - 2028-03-23
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-03-24
Ersätter dokument: FS 1.1-789-19

Regel för vårdgivaransvaret vid Umeå universitet

Överklaganden

Typ: Annat
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Diarienummer: FS 1.1-1608-19
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-12-03

Handläggningsordning - överklaganden

Kommunikation och utmärkelser

Grafisk profil

Grafisk profil för Umeå universitet

Regeln Grafisk profil för Umeå universitet beskriver universitetets logotyp och typsnitt, och regler för hur dessa får och ska användas. Den grafiska profilen underlättar att föra fram och förstärka Umeå universitet som avsändare i både egna och förtjänade kanaler. Kommunikationsenheten ansvarar för framtagning av logotyper och beslutar om utformning och tillämpning. Kommunikationsenheten stödjer fakulteter och enheter i användningen av den grafiska profilen och följer upp att den grafiska profilen används och tillämpas på ett funktionellt sätt.

Typ: Regel
Ansvarig: Kommunikationsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1938-16
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2016-11-01

Grafisk profil för Umeå universitet

Sponsringspolicy

Umeå universitets sponsringspolicy

Syftet med Umeå universitets sponsringspolicy är att:tydliggöra universitetets syn på sponsring, vara ett stöd vid bedömning av sponsring, klargöra hanteringen av sponsring i verksamheten.

Typ: Policy
Ansvarig: Kommunikationsenheten
Diarienummer: UmU 200-3050-12
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2013-02-05

Umeå universitets sponsringspolicy

Språkpolicy

Språkpolicy för Umeå universitet

Språk och kommunikation är en kvalitets- och trovärdighetsfråga i Umeå universitets verksamhet. Språkpolicyn har som syfte att öka medvetenheten om språkets betydelse och de lagar som Umeå universitetet som myndighet är skyldigt att följa. I policyn beskrivs universitetets gemensamma språkliga riktlinjer utifrån aspekterna klarspråk, svenskans roll vid myndigheten, parallellspråkig-het och språklig mångfald. Policyn är det övergripande dokument som ska användas för att skapa en helhetssyn inom universitetet i språkfrågor och främja framgångsrik kommunikation.

Typ: Policy
Ansvarig: Kommunikationsenheten
Diarienummer: FS 1.1-2467-18
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-02-05
Ersätter dokument: Språkpolicy för Umeå universitet, dnr Umu 100-2034-12

Språkpolicy för Umeå universitet

Umeå universitets förtjänstmedalj

Handläggningsordning för Umeå universitets förtjänstmedalj

Umeå universitets förtjänstmedalj delas ut vart tredje år till personer har som gjort särskilt betydelsefulla insatser för universitetet. Mottagare av medaljen kan vara anställd eller extern, fortfarande arbetande eller pensionerad/emeriterad. Föreliggande handläggningsordning anger formera för utseendet av medaljmottagare.

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-229-19
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2019-02-20
Ersätter dokument: Handläggningsordning för Umeå universitets förtjänstmedalj (2009-11-05) UmU: 120-2367-09

Handläggningsordning för Umeå universitets förtjänstmedalj

Webbplatser

Regel för webbplatser

Regel för webbplatser beskriver de krav som Umeå universitetets publika webbplatser ska uppfylla. En publik webbplats är en webbplats som är sökbar från internet. Regel för webb riktar sig till personer som har ansvar för en webbplats eller ett webbsystem som ligger inom myndighetens ansvar, dvs till prefekter, chefer eller motsvarande verksamhetsansvariga inom Umeå universitet samt till sidansvariga. Dokumentet tydliggör vilka regler som gäller för webbplatser och publika webbsystem vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Kommunikationsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-1485-21
Giltig: 2021-07-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-07-01

Regel för webbplatser

Delegation

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning för Umeå universitet

Med delegationsordning avses en ärendeförteckning av beslutsfattande där delegation innebär att beslut flyttas från en högre nivå, till en lägre nivå inom organisationen. Delegationsordningen anger vilka beslut som rektor fattar och vilka beslut som delegerats till annan beslutsfattare inom organisationen.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Diarienummer: FS 1.1-1207-23
Giltig: 2023-09-22 – Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-09-22
Ersätter dokument: Rektors besluts- och delegationsordning för Umeå universitet (FS 1.1- 1142-19) beslutad av rektor 2020-11-03. Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (FS 1.1- 1415-20) beslutad av rektor 23 juni 2020. Delegationsordning för Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) (UMU 100-3018-12) beslutad av rektor 18 december 2012. Delegationsordning för Handelshögskolan vid Umeå universitet (FS 1.1-1944-17) beslutad av rektor 21 mars 2017.

Rektors besluts- och delegationsordning för Umeå universitet

Universitetsdirektörens vidaredelegation

Universitetsdirektörens vidaredelegation

Med delegationsordning avses en ärendeförteckning av beslutsfattande där delegation innebär att beslut flyttas från en högre nivå, till en lägre nivå inom organisationen. Delegationsordningen anger vilka beslut som universitetsdirektör fattar och vilka beslut som delegerats till annan beslutsfattare inom organisationen

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Diarienummer: FS 1.1-1321-23
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Universitetsdirektör
Fastställd: 2023-09-01
Ersätter dokument: Universitetsdirektörens vidaredelegation FS 1.1-916-21

Universitetsdirektörens vidaredelegation

Instruktioner för arbetsenheter och centrum m.m.

Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum)

Instruktion för arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum)

Arktiskt centrum vid Umeå universitet (härefter även benämnd som ”Arcum”) syftar till att samordna och utveckla arktisk forskning och utbildning vid Umeå universitet. Arcum ska vara den samlande kraften för arktisk forskning vid Umeå universitet samt i Sverige och internationellt vara en aktiv part i forskning och debatt inom fältet. Arcum har inrättats som centrum av rektor den 18 maj 2021. Denna instruktion anger centrumets syfte, organisation och styrning samt former för utvärdering av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Diarienummer: FS 1.1-1095-21
Giltig: 2021-07-01-2027-06-30
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-05-18
Ersätter dokument: Instruktion för centrumbildningen arktiskt centrum vid Umeå universitet fastställd av rektor den 4 december 2012 (UMU 103-2809- 12)

Instruktion för arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum)

Bildmuseet

Instruktion för Bildmuseet

Denna instruktion fastställer organisationsform och organisatorisk tillhörighet för Bildmuseet som en arbetsenhet inom Humanistisk fakultet. Vidare anger instruktionen uppdrag och former för beslutsfattande samt verksamhetens utvärdering.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1944-23
Giltig: 2023-10-20 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-10-20
Ersätter dokument: Instruktion för Bildmuseet FS 1.1-2080-19

Instruktion för Bildmuseet

CBRNE-centret

Instruktion för Europeiska CBRNE-Centret

Europeiska CBRNE-centret syftar till att vidareutveckla forskning av relevans för området säkerhet och sårbarhet, särskilt avseende forskningen inom CBRNE-området.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Diarienummer: FS 1.1-1856-23
Giltig: 2021-01-01 – 2026-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-10-06
Ersätter dokument: Instruktion för europeiska CBRNE-centret (FS 1.1-2563-20) beslutad av rektor 2020-12-22

Instruktion för CBRNE-centret

Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk

Instruktion för Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk

Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk – CBK (härefter även benämnd som centret eller ”CBK”) syftar till att utgöra en plattform där forskningsprojekt och industri i samverkan bidrar till en hållbar utveckling av mineralindustrin. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.2.1-1647-18
Giltig: 2019-01-01-2024-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-12-18

Instruktion för Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk

Centrum för medicinsk teknik och fysik

Instruktion för Centrum för medicinsk teknik och fysik

Centrum för medicinsk teknik och fysik (härefter även benämnd som ”CMTF”) syftar till att stimulera excellent medicinteknisk forskning i norra Sverige. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Organisation, beslutsstruktur och delegation
Diarienummer: FS 1.1-679-20
Giltig: 2020-03-24 – 2025-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-03-24
Ersätter dokument: Instruktion för centrum för medicinsk teknik och fysik (UmU 103-1668-01) fastställd av rektor 2001-06-27.

Instruktion för Centrum för medicinsk teknik och fysik

Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE)

Instruktion för centrum för miljö- och naturresursekonomi

Centrum för miljö- och naturresursekonomi syftar till att vara ett interdisciplinärt forskningscenter inom området miljö- och naturresursekonomi i Umeå. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten (Umu) och fakultetskansliet S-fak (SLU)
Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Diarienummer: Umu FS 1.1-538-21 samt SLU.ua.2021.1.1.1-811
Giltig: 2021-01-01-2024-12-31
Beslutad av: Rektor vid Umeå universitet och rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet
Fastställd: 2021-04-06
Ersätter dokument: Instruktion för centrumbildningen Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE) (FS 1.2.1-144-15) fastställd av rektor 17 februari 2015.

Instruktion för centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE)

Centrum för Regionalvetenskap

Instruktion för arbetsenheten Centrum för Regionalvetenskaper

Umeå universitets arbetsordning fastställer och beskriver universitetets styrelse, universitets övergripande organisations- och beslutsstruktur samt de olika funktionernas och rollernas ansvar och uppgifter. I arbetsordningen anges även den lagstiftning och hantering som gäller för universitetets handläggning av beslutsärenden.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-1238-19
Giltig: 2019-07-01 - Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-06-24
Ersätter dokument: Instruktion för Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet (CERUM) (Umu 103-2156-11) fastställd av rektor 2011-09-27

Instruktion för arbetsenheten Centrum för Regionalvetenskap

Centrum för transdisciplinär AI

Instruktion för Centrum för transdisciplinär AI

Centrum för transdisciplinär AI (härefter även benämnd som ”centrumet”) syftar till att inom hela universitetet främja forskning och utbildning inom artificiell intelligens (AI), dess tillämpningar och konsekvenser, samt skapa en stark internationell forskningsprofil för Umeå universitet inom detta område som använder universitetets bredd och möjligheter till tvärvetenskaplighet. Centrumet har inrättats av rektor den 21 december 2021, att träda i kraft från den 1 januari 2022.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Diarienummer: FS 1.1-2109-23
Giltig: 2023-11-17 – 2027-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-11-17
Ersätter dokument: Instruktion för centrum för transdisciplinär AI FS 1-2703-21

Instruktion för Centrum för transdisciplinär AI

Climate Impacts Research Centre

Instruktion för Climate Impacts Research Centre

Centrum för klimateffektforskning (Climate Impacts Research Centre, härefter även benämnd som ”CIRC”) syftar till att utveckla, facilitera och samordna forskning vid Umeå universitet om effekter av ett ändrat klimat på arktiska ekosystem.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Diarienummer: FS 1.1-1758-21
Giltig: 2022-01-01 – 2027-12-31
Beslutad av: Dekan, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Fastställd: 2021-10-15
Ersätter dokument: -

Instruktion för Climate Impacts Research center

Curiosum

Regel - Instruktion för Curiosum

Curiosum är ett vetenskapscentrum (science center). Verksamheten syftar till att stimulera intresset för vetenskap och teknik hos barn, unga och allmänhet för att öka deras kunskaper och förmågor och att bidra till framtida kompetensförsörjning och innovationskraft. Verksamheten ska nyttja den bredd som finns i universitets vetenskapsområden och använda interaktiva och pedagogisk beprövade digitala och analoga möjligheter för att på ett relevant sätt öka förståelse för och inspirera till intresse för vetenskap och teknik. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-1134-22
Giltig: 2022–07–01 – 2026–06–30
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-04-02
Ersätter dokument: Instruktion för Curiosum (FS 1.1-1179-18)

Regel - Instruktion för Curiosum

DIGSUM

Instruktion för DIGSUM

Centrum för Digital Samhällsforskning vid Umeå universitet (härefter benämnt som ”DIGSUM”) syftar till att vid samhällsvetenskapliga fakulteten samordna och utveckla forskning, och i viss utsträckning utbildning, om digitala samhällsfrågor. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.2.1-1907-19
Giltig: 2020-01-01-2025-12-31
Beslutad av: Dekan
Fastställd: 2019-10-21

Instruktion för DIGSUM

Enheten för biobanksforskning

Instruktion för Enheten för biobanksforskning

Enheten för biobanksforskning (EBF) syftar till att befrämja biobanks- och registerforskning regionalt, nationellt och internationellt, genom att fungera som en kompetensresurs för Umeå universitets forskare. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.2.1-2362-18
Giltig: 2019-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-12-18
Ersätter dokument: Instruktion för Enheten för biobanksforskning (FS 1.1-344-17) beslutad av rektor 2017-05-16

Instruktion för Enheten för biobanksforskning

Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR)

Instruktion för Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR)

Enheten för demografi och åldrandeforskning, härefter även benämnd som CEDAR har till uppdrag att bygga, förvalta och tillgängliggöra demografiska och historiska databaser för forskningsändamål, bedriva forskning om demografi och åldrande av hög kvalitet och med stort internationellt genomslag, samt verka för att banden mellan undervisning, infrastruktur och forskning stärks vid universitetet. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1239-19
Giltig: 2019-07-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-06-24
Ersätter dokument: Instruktion för arbetsenheten Enheten för demografi och åldrandeforskning (EDÅ) (FS 1.1.2-1781-14) fastställd av rektor 2015-02-24

Instruktion för Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR)

Enheten för ekonomisk historia

Instruktion för Enheten för ekonomisk historia

Enheten för ekonomisk historiska (härefter även benämnd som ”EEH” eller ”ekonomisk historia”) syftar till att bedriva utbildning, forskning och samverkan inom ämnet ekonomisk historia. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.2.1-2464-18
Giltig: 2019-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-12-18

Instruktion för Enheten för ekonomisk historia

Enheten för polisiärt arbete

Instruktion för Enheten för polisiärt arbete

Denna instruktion gäller för Enheten för polisiärt arbete, härefter även benämnd Polisiärt arbete. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Diarienummer: FS 1.2.1-2256-23
Giltig: 2023-12-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-11-30
Ersätter dokument: Instruktion för arbetsenheten Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet (FS 1.2.1-1691-18) fastställd av rektor 2018-12-18.

Instruktion för Enheten för polisiärt arbete

Företagsforskarskolan för samverkan och innovation

Regel - Instruktion för företagsforskarskolan för samverkan och innovation

Företagsforskarskolan för samverkan och innovation syftar till att öka samverkan mellan universitetet, företag och organisationer för att främja doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga. Instruktionen anger styrning och organisation, samt uppdrag för företagsforskarskolan.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1288-18
Giltig: 2018-09-01 - 2024-08-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-06-26
Ersätter dokument: Avseende verksamheten vid Företagsforskarskolan - Instruktion för enheterna Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation, Innovationskontor Norr (inklusive DARE-projektet) samt Sliperiet (UmU 103-1331-13) fastställd av rektor 2013-09-17

Regel - Instruktion för företagsforskarskolan för samverkan och innovation

HUMLAB

Instruktion för arbetsenhet HUMLAB

Denna instruktion fastställer organisationsform och organisatorisk tillhörighet för Humlab som en arbetsenhet inom Humanistisk fakultet. Vidare anger instruktionen uppdrag samt former för beslutsfattande samt verksamhetens utvärdering.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-2036-22
Giltig: 2022-11-01 – tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-10-28
Ersätter dokument: Instruktion för arbetsenhet Humlab fastställd av rektor den 2018-12-04 (FS 1.2.2-1942-18)

Instruktion för arbetsenhet HUMLAB

Högpresterande beräkningscentrum norr (HPC2N)

Instruktion för högpresterande beräkningscentrum norr (HPC2N)

Högpresterande beräkningscentrum norr (härefter även benämnt som HPC2N) är ett nationellt centrum för teknisk-vetenskapliga och parallella beräkningar formerat som ett kompetensnätverk mellan ingående parter och är en del av den nationella infrastrukturen Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC). Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Diarienummer: FS 1.1-682-20
Giltig: 2020-04-07 - 2024-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-04-07
Ersätter dokument: Instruktion för centrumbildningen HPC2N – High Performance Computing Center North fastställd av rektor den 4 november 2014.

Instruktion för högpresterande beräkningscentrum norr (HPC2N)

Idrottshögskolan

Instruktion för Idrottshögskolan

Arbetsenheten Idrottshögskolan (härefter även benämnd som IH) syftar till att samordna och utveckla utbildning och forskning samt verka för samverkan och innovation inom det idrottsvetenskapliga fältet. Inom ramen för uppdraget ingår även att samordna samtliga elitidrottsstudenter som finns vid Umeå universitet oavsett vilken utbildning de väljer att gå, inom ramen för konceptet ”Dubbla karriärer”. Umeå universitet är sedan hösten 2015 utsett till ett av Sveriges första Riksidrottsuniversitet. Utifrån avtal med Riksidrottsförbundet har Idrottshögskolan också särskilda uppdrag inom ramen för Riksidrottsuniversitetet. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1240-19
Giltig: 2020-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-06-24
Ersätter dokument: Instruktion för centrumbildningen Idrottshögskolan vid Umeå universitet (UmU 103-2905-12) fastställd av rektor 2013-02-12

Instruktion för Idrottshögskolan

Innovationskontor Norr

Regel - Instruktion för innovationskontor Norr

Innovationskontor Norr syftar till nyttig- och tillgängliggörande av universitetets kunskapstillgångar och forskning till gagn för såväl näringsliv och samhälle som universitetet internt. Instruktionen anger organisation och styrning samt uppdrag för verksamheten.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1287-18
Giltig: 2018-09-01 - 2024-08-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-06-26
Ersätter dokument: Avseende verksamheten vid Innovationskontor Norr - Instruktion för enheterna Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation, Innovationskontor Norr (inklusive DARE-projektet) samt Sliperiet (UmU 103-1331-13) fastställd av rektor 2013-09-17

Regel - Instruktion för innovationskontor Norr

Komparativ biologi (UCCB)

Instruktion för enheten för komparativ biologi (UCCB)

Arbetsenheten Enheten för komparativ biologi med engelsk benämning Umeå Centre for Comparative Biology – härefter benämnd som UCCB – fungerar som en anläggning för försöksdjursverksamhet vid Umeå universitet. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-2291-23
Giltig: 2024-01-01-tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-12-15
Ersätter dokument: Tidigare instruktion fastställd av rektor 2019-07-01 (dnr FS 1.1-1063-19

Instruktion för enheten för komparativ biologi (UCCB)

Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Lärarhögskolan vid Umeå Universitet

Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH) har i enlighet med Umeå universitets arbetsordning i uppdrag att samordna, utveckla och kvalitetssäkra lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning vid Umeå universitetet. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten från och med 2021-01-01.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-2419-20
Giltig: 2021-01-01 - Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-06-24
Ersätter dokument: Dnr: Umu 103-2725-11. 20 december 2011

Instruktion för Lärarhögskolan vid Umeå universitet

MIMS, The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden

Instruktion för MIMS - The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden

The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (härefter även benämnd som MIMS) syftar till att bedriva och utveckla högkvalitativ forskning inom området molekylär medicin.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Diarienummer: FS 1.1-1211-22
Giltig: 2022-07-01 – 2026-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-07-01
Ersätter dokument: Beslut av rektor 2007-06-19 (Dnr: UmU 103-2409-07)

Instruktion för MIMS, The laboratory for Molecular infection medicine Sweden

Rådet för artificiell intelligens och autonoma system

Instruktion för Rådet för artificiell intelligens och autonoma system

Instruktion för rådet för artificiell intelligens och autonoma system (härefter även benämnt som ”RAI”) anger rådets sammansättning, uppdrag och arbetsformer.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1.-1769-19
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-01-21
Ersätter dokument: Instruktion för Rådet för artificiell intelligens och autonoma system, rektor 8 oktober 2019.

Instruktion för Rådet för artificiell intelligens och autonoma system

Rådet för forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet (RIS)

Instruktion - Rådet för forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet (RIS)

Instruktionen för Rådet för forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet (RIS) (härefter även benämnt som ”RIS”) anger rådets sammansättning, uppdrag och arbetsformer

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Forskning, Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-2382-23
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2024-01-12
Ersätter dokument: Instruktion - Rådet för forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet (RIS) fastställt av rektor den 03 december 2019 (FS 1.1-2224-19)

Instruktion - Rådet för forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet (RIS)

Styrelsen för Umeå universitetsbibliotek

Instruktion för styrelsen för Umeå universitetsbibliotek

Instruktionen anger sammansättning och uppdrag för styrelsen för Umeå universitetsbibliotek.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-2669-21
Giltig: 2022-01-01-Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-12-21
Ersätter dokument: Instruktion för biblioteksstyrelsen vid Umeå universitet beslutad av rektor den 31 oktober 2017 (FS 1.1-1736-17)

Instruktion för styrelsen för Umeå universitetsbibliotek

Svenskt centrum digital innovation (SCDI)

Instruktion för svenskt centrum digital innovation (SCDI)

Svenskt centrum för digital innovation (SCDI) är ett centrum bestående av forskare från Umeå universitet, Göteborgs universitet samt Handelshögskolan i Stockholm. Centrumets vision är att bli internationellt erkänd inom digital innovation och kunna erbjuda ett unikt sammanhang för att organisera nära samarbete mellan forskare, studenter och avnämare och för att kunna stödja för dessa att hantera utmaningar i praktiken och främja ny teori inom området. Målsättningen är att skapa en komplett, kreativ miljö kopplat till digital innovation och digitalisering vid de i centrumet inblandade lärosätena och därigenom bidra till synergier.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-151-22
Giltig: 2022-01-28 – 2026-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-01-28
Ersätter dokument: Instruktion för Svenskt centrum för digital innovation (SCDI) (FS 1.2.1-2108-16) fastställd av rektor 20 december 2016.

Instruktion för svenskt centrum digital innovation (SCDI)

Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) (Umeå centrum för mikrobiell forskning)

Instruktion för Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) (Umeå centrum för mikrobiell forskning)

Umeå Centre for Microbial Research (härefter även benämnd som UCMR) är ett flerdisciplinärt forskningscentrum inkluderande medicinsk och molekylär mikrobiologi samt kemi och fysik, som ägnar sig åt högkvalitativ forskning och nydanande tillämpningar inom området mikrobiell patogenes och molekylär medicin. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten i form av ett centrum från och med 2024-01-01.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-2290-23
Giltig: 2024-01-01 – 2026-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-12-22
Ersätter dokument: Instruktion för Umeå Centre for Microbial Research (UCMR). Fastställd av rektor 2020-12-22 (FS 1.1-1696-19)

Instruktion för Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) (Umeå centrum för mikrobiell forskning)

Umeå centrum för arkitektur, design och konst (UmArts)

Instruktion för Umeå centrum för arkitektur, design och konst (UmArts)

Umeå centrum för arkitektur, design och konst (UmArts) syftar till att ta ett samlat grepp kring de konstnärliga verksamheterna vid Umeå universitet för att bibehålla och utveckla hög kvalitet i verksamheten, samt skapa en tydlig målbild för det konstnärliga fältet och stärka dess synlighet och genomslagskraft såväl inom universitetet som nationellt och internationellt. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten i form av ett centrum från och med den 1 mars 2022.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-1297-23
Giltig: 2024-02-01-2025-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2024-01-26
Ersätter dokument: Instruktion för Umeå centrum för arkitektur, design och konst (UmArts), fastställd av rektor 22 juni 2023 ( FS 1.1-1297-23)

Instruktion för Umeå centrum för arkitektur, design och konst (UmArts)

Umeå centrum för experimentell växtbiologi (UPSC)

Instruktion för Umeå centrum för experimentell växtbiologi (UPSC)

Umeå centrum för experimentell växtbiologi (härefter även benämnt som ”Umeå Plant Science Centre” eller ”UPSC”) har som mål att skapa en internationellt ledande miljö med inriktning mot experimentell växtbiologi. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Diarienummer: FS 1.1-288-21
Giltig: 2021-01-01 – 2024-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-02-09
Ersätter dokument: Instruktion för centrumbildningen Umeå Plant Science Centre (FS 1.1.2-1583-14) beslutad av rektor 2014-11-17

Instruktion för Umeå centrum för experimentell växtbiologi (UPSC)

Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning

Instruktion för Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning

Umeå Center for Functional Brain Imaging (härefter även benämnd som UFBI) syftar till att utveckla och driva hjärnavbildningsstudier vid Umeå universitet (UmU) och Norrlands universitetssjukhus. Den främsta tekniken som används vid UFBI är funktionell MRI, men även multimodala studier som kombinerar olika avbildningstekniker förekommer.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Kansliet för medicin
Diarienummer: FS 1.1-1088-19
Giltig: 2020-01-01-2025-12-31
Beslutad av: Dekan
Fastställd: 2019-11-08
Ersätter dokument: Tidigare instruktion (dnr: UmU 103-1318-11), fastställd av Medicinska fakultetens dekan 2017-09-22

Instruktion för Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning

Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Instruktion för enheten Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Umeå centrum för genusstudier (härefter även benämnd som UCGS) syftar till att utgöra en sammanhållen, universitetsgemensam organisation för universitetets genusforskning i vilken också den långsiktiga kompetensuppbyggnaden på samtliga nivåer och genom fort- och vidareutbildning säkras och utvecklas. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-512-19
Giltig: 2019-05-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-04-23
Ersätter dokument: Instruktion för Umeå centrum för genusstudier (UCGS) (FS 1.2.1-833-16) fastställd av rektor 2016-06-21

Instruktion för enheten Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik

Instruktion för Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik

Umeå universitets arbetsordning fastställer och beskriver universitetets styrelse, universitets övergripande organisations- och beslutsstruktur samt de olika funktionernas och rollernas ansvar och uppgifter. I arbetsordningen anges även den lagstiftning och hantering som gäller för universitetets handläggning av beslutsärenden.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-578-20
Giltig: 2020-03-11 - 2025-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-03-11
Ersätter dokument: Instruktion för centrumbildningen Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik (FS 1.1.2-1582-14) fastställd av rektor 4 november 2014.

Instruktion för Umeå forksningscentrum för matematikdidaktik

Umeå marina forskningscentrum (UMF)

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum (UMF)

Umeå marina forskningscentrum (härefter även benämnd som ”UMF”) ska utgöra ett kunskaps och resurscentrum för universitet och samhälle avseende marin forskning, undervisning och miljöanalys, med ett särskilt fokus på Bottniska viken och Arktis. UMF ska vara en nationell och internationell mötesplats för marina forskare och studenter, tillhandahålla marin infrastruktur av hög klass, och bidra till en uppbyggnad i omfång och kvalitet av den marina forskningen och utbildningen vid Umeå universitet. Dessutom ska kunskap från marin forskning och miljöanalys om havets ekosystem och tillstånd på ett ändamålsenligt sätt snabbt spridas i samhället. På kort sikt ska lokala, regionala och nationella myndigheter inom havsmiljöområdet få vetenskapliga data och rådgivning som beslutsunderlag för att skapa en god havsmiljö.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Diarienummer: FS 1.1-1513-23
Giltig: 2023-08-18 – tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-08-18
Ersätter dokument: Instruktion för Umeå marina forskningscentrum (FS 1.1-681-20)

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum (UMF)

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)

Instruktion för arbetsenheten Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)

Verksamheten vid Enheten för universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) syftar till att främja ett akademiskt lärarskap vid Umeå universitet som kännetecknas av undervisning baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vidare syftar verksamheten på UPL till att erbjuda professionellt pedagogiskt stöd till lärare och annan undervisande personal. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Diarienummer: FS 1.2.1-302-22
Giltig: 2022-02-18 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-02-18
Ersätter dokument: Instruktion för Arbetsenheten Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Rektor 2018-12-18 (1.2.1-2314-18)

Instruktion för arbetsenheten Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)

Várdduo

Instruktion för Várdduo

Denna instruktion fastställer organisationsform och organisatorisk tillhörighet för Várdduo som en arbetsenhet inom Humanistisk fakultet. Vidare anger instruktionen uppdrag och former för beslutsfattande samt verksamhetens utvärdering.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-1943-23
Giltig: 2022-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-12-22
Ersätter dokument: Instruktion för Várdduo. Fastställd av rektor 2019-12-17 (FS 1.1-2078-19)

Instruktion för Várdduo

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program - Humanities and Society

Instruktion för Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program - Humanities and Society

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (härefter även benämnd som ”WASP-HS”) syftar till att bygga svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och kompentens om autonoma system och AI till ett forskningsfält av högsta internationella kvalité. WASP-HS ska stärka forskning inom samhällsvetenskap och humaniora så att individer, samhälle och näringsliv på bästa sätt ska kunna hantera utmaningar och konsekvenser av AI och autonoma system. Programmet är tvärvetenskapligt där humaniora och samhällsvetenskap kombineras med teknisk forskning. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1909-19
Giltig: 2019-11-01 - 2023-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-10-29

Instruktion för Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program - Humanities and Society

Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM)

Instruktion för Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM)

Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM) är en del av en nationell satsning på initiativ av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) som syftar till att optimera användningen av resurser och kompetens inom svensk life science-forskning för att Sverige ska återta en världsledande position inom medicinsk forskning. Centrumet finansieras främst av KAW, men även av Region Västerbotten och Umeå universitet. Instruktionen anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-765-24
Giltig: 2025-01-01 – 2030-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2024-04-19
Ersätter dokument: Instruktion för Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet ( FS 1.1-555-19) fastställd av rektor 2019-06-04

Instruktion för Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM)

 

Senast uppdaterad: 2024-05-08