Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Beslutsstruktur, delegation och organisation

Organisation

Arbetsordning samt regler för institutioner, arbetsenheter, centrum och högskolor

Regel - Arbetsordning för Umeå universitet

Umeå universitets arbetsordning fastställer och beskriver universitetets styrelse, universitets övergripande organisations- och beslutsstruktur samt de olika funktionernas och rollernas ansvar och uppgifter. I arbetsordningen anges även den lagstiftning och hantering som gäller för universitetets handläggning av beslutsärenden.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-1156-21
Giltig: 2021-06-10 - Tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2021-06-10
Ersätter dokument: FS 1.1-195-18 Regel - Arbetsordning för Umeå universitet fastställd av universitetsstyrelsen 2018-06-08

Regel - Arbetsordning för Umeå universitet

 

Regler för institutioner, arbetsenheter, centrum och högskolor vid Umeå universitet

Reglerna utgår från Arbetsordning för Umeå universitet (Dnr: FS 1.1-195-18). Arbetsordningen fastställer och beskriver bland annat de organisatoriska enheterna på basnivå vid universitetet – institutioner, arbetsenheter och centrum – samt anger att en sådan enhet under vissa förutsättningar kan ges benämningen högskola. Föreliggande regler preciserar kriterier, varaktighet och organisationen för dessa samt formerna för inrättande, uppföljning, avveckling eller ombildande av enheterna.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-517-18
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-11-17
Ersätter dokument: Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet (Dnr. UmU 100-828-10) fastställd av universitetsstyrelsen 2012-02-16

Regler för institutioner, arbetsenheter, centrum och högskolor vid Umeå universitet

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Umeå universitet

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Umeå universitet

Arbetsordningen reglerar arbetet i och kring universitetsstyrelsen, utöver det som anges i lag och förordning.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Universitetsstyrelsen
Diarienummer: FS 1.1-1126-20
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2020-06-02
Ersätter dokument: Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Umeå universitet (FS 1.1-488-15) fastställd av universitetsstyrelsen FS 1.1-1487-17

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Umeå universitet

Arbetsordning för universitetsförvaltningen

Arbetsordning Universitetsförvaltningen

Universitetsförvaltningens arbetsordning beskriver vilka grundläggande uppdrag och ansvarsområden som universitetsdirektören fördelat till enheterna inom Universitetsförvaltningen.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsförvaltningen
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-2526-20
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Universitetsdirektör
Fastställd: 2021-08-30

Arbetsordning för universitetsförvaltningen

Regel för universitetsgemensamma styrdokument

Regel för universitetsgemensamma styrdokument

Den här regeln beskriver hur universitetsgemensamma styrdokument ska utformas och definierar de olika kategorierna av styrdokument på gemensam nivå. Den anger vem som har ansvar för att underhålla och se över ett styrdokument, samt hur styrdokumentet ska publiceras och kommuniceras. Regeln beskriver även hur styrdokument ska * handläggas * beredas * samverkas * och fastställas

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-2469-18
Giltig: 2020-11-17 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-11-17
Ersätter dokument: Regler för universitetsgemensamma styrdokument (Dnr 100-2854-08) beslutad av rektor 2008-08-19

Regel för universitetsgemensamma styrdokument

Ägardirektiv för Umeå universitet Holding AB

Ägardirektiv för Umeå universitet Holding AB

Ägardirektiven syftar till att klargöra vilka krav som ställs av universitetet och vilka förväntningar som universitetet har på Umeå universitet Holding AB och dess helägda bolag samt Umeå universitet Holding AB:s agerande i bolag där Umeå universitet Holding AB är delägare. Ägardirektivet fastställs av universitetsstyrelsen och formaliseras genom beslut på bolagsstämma.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1968-17
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2017-12-14

Ägardirektiv för Umeå universitet Holding AB

Rutiner för rapportering mellan olika organisatoriska nivåer

Rutiner för rapportering mellan olika organisatoriska nivåer

Handläggningsordningen anger former för att säkerställa återrapportering mellan universitetets tre organisationsnivåer (central nivå – fakultetsnivå – institutionsnivå).

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1.2-945-14
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-06-17

Rutiner för rapportering mellan olika organisatoriska nivåer

Rutiner inför rektors beslutsmöte

Typ: Plan
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: UmU 100-728-09
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Universitetsdirektör
Fastställd: 2009-03-03

Rutiner inför rektors beslutsmöte

Strategiska råd vid Umeå universitet

Instruktion för strategiska råd vid Umeå universitet

Instruktionen fastställer sammansättning och uppdrag m.m. för de strategiska råd som på central nivå har att bereda frågor och ärenden innan beslut samt utgöra organ för erfarenhetsutbyte och samordning över organisationsgränserna. De strategiska råden är ledningsrådet, Strategiska rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (USR), Strategiska rådet för forskning och utbildning på forskarnivå (FOSTRA), Strategiska rådet för administration (RADON) samt Strategiska rådet för lika villkor (LIV).

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1145-21
Giltig: 2021-07-01 -- Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-05-25
Ersätter dokument: Strategiska råd vid Umeå universitet beslutad av rektor den 20 februari 2018 (Fs 1.1-316-18)

Strategiska råd vid Umeå universitet

Regler för internrevisionen vid Umeå universitet

Regler för internrevisionen vid Umeå universitet

Enligt internrevisionsförordningen (2006:1228) ska universitetsstyrelsen besluta om riktlinjer för internrevisionen. Regler för internrevisionen vid Umeå universitet omfattar bl.a. anvisningar kring internrevisionens organisering, oberoende och uppgifter.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten/Internrevisionen
Diarienummer: FS 1.1-1419-19
Giltig: 2020-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2019-10-08
Ersätter dokument: Regler för internrevisionen vid Umeå universitet (FS 1.1-1925-17) beslutade av universitetsstyrelsen 14 december 2017

Regler för internrevisionen vid Umeå universitet

Regler för utseende av Umeå universitets elektorsförsamling för tiden 2018-07-01—2022-06-30

Regler för utseende av Umeå universitets elektorsförsamling för tiden 2018-07-01—2022-06-30

Elektorsförsamlingen vid Umeå universitet består av 45 vetenskapligt kompetenta ledamöter samt 15 gruppsuppleanter som representerar universitetets fyra fakulteter enligt en proportionell fördelning efter antalet vetenskapligt kompetenta lärare per fakultet. Församlingens Elektorsförsamlingens mandatperiod är fyraårigt och tjänstgör som valförsamling eller hörandeförsamling samt vid andra utseendeprocesser vid Umeå universitet. Föreliggande regler anger formerna för utseende av församlingen.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1137-18
Giltig: 2018-06-05 - 2021-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-06-05

Regler för utseende av Umeå universitets elektorsförsamling för tiden 2018-07-01—2022-06-30

Utseende av ledamöter till fakultetsnämnder

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden 2017-07-01--2021-06-30

Reglerna anger former för utseende av ledamöter till fakultetsnämnderna vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1939-16
Giltig: 2016-11-01 - 2021-06-30
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2016-11-01

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden 2017-07-01--2021-06-3

 

Regler för fyllnadsval av extern ledamot Medicinska fakultetsnämnden för tiden t o m 2021-06-30

För fyllnadsval av extern ledamot i Medicinska fakultetsnämnden vid Umeå universitet meddelar rektor följande föreskrifter.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.2.2-2300-18
Giltig: 2018-11-27 - 2021-06-30
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-11-27

Regler för fyllnadsval av extern ledamot Medicinska fakultetsnämnden för tiden t o m 2021-06-30

 

Regler för fyllnadsval till fakultetsnämnder för tiden till och med 2021-06-30

Reglerna anger formerna för fyllnadsval till fakultetsnämnderna för perioden till och med 2021-06-30.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1763-19
Giltig: 2019-10-08 – 2021-06-30
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-10-08

Regler för fyllnadsval till fakultetsnämnder för tiden till och med 2021-06-30

 

Regler för val till fakultetsnämnder, inklusive utseende av dekan och prodekan, för tiden 2021-07-01 - 2025-06-30

Följande regler anger formerna för hur val och utseende av ledamöter och suppleanter, inklusive dekan och prodekan, till fakultetsnämnderna för perioden 1 juli 2021 till och med den 30 juni 2025, ska genomföras.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-2010-20
Giltig: 2021-03-23 - 2025-06-30
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-03-23
Ersätter dokument: FS 1.1-1939-16, FS 1.2.2-2300-18, FS 1.1-1763-19

Regler för val till fakultetsnämnder inkl utseende av dekan och prodekan för perioden 2021-07-01 - 2025-06-30

Handläggningsordning för utseende av prefekter

Handläggningsordning för utseende av prefekter

Handläggningsordning för utseende av prefekter anger rutinerna för hur nya prefekter ska utses vid universitetet samt rutinerna för förlängning av prefektens mandatperiod. Dokumentet beskriver också vilken introduktion som ges till uppdraget samt vilket administrativt stöd prefekten har att tillgå.

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten/Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-1831-16
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-06-26
Ersätter dokument: Handläggningsordning för utseende av prefekter (FS 1.1-1831-16) beslutad av rektor 2017-02-14

Handläggningsordning för utseende av prefekter

Regler för val av ledamöter till universitetsstyrelsen, samt respektive styrelse för Lärarhögskolan och Handelshögskolan

Regler för utseende av ledamöter i styrelsen för Handelshögskolan vid Umeå universitet, för tiden 2018-01-01--2021-12-31

Reglerna anger former för utseende av ledamöter till styrelsen för Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1524-17
Giltig: 2017-10-03 - 2021-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2017-10-03

Regler för utseende av ledamöter i styrelsen för Handelshögskolan vid Umeå universitet, för tiden 2018-01-01--2021-12-31

 

Fyllnadsval av extern ledamot i styrelsen för Handelshögskolan vid Umeå universitet, för tiden till och med 2021-12-31

Reglerna anger former för utseende av ledamöter till styrelsen för Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1524-17
Giltig: 2019-06-04 - 2021-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-06-04

Regler för fyllnadsval av extern ledamot i styrelsen för Handelshögskolan vid Umeå universitet, för tiden till och med 2021-12-31

 

Regler för utseende av ledamöter i styrelsen för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH), för tiden 2019-01-01--2022-12-31

Reglerna anger former för utseende av ledamöter till styrelsen för Lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1303-18
Giltig: 2018-06-21 - 2021-06-30
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-06-26
Ersätter dokument: Regler för utseende av ledamöter i styrelsen för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH), för tiden 2015-01-01--2017-12-31 (FS 1.1.2-811-14) fastställd av rektor 2014-06-30

Regler för utseende av ledamöter i styrelsen för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH), för tiden 2019-01-01--2022-12-31

 

Regler för val av lärarna i universitetsstyrelsen för tiden 2019-01-01—2021-12-31

Vart tredje år ska valet av lärarna bland universitetsstyrelsens ledamöter förrättas. Elektorsförsamlingen vid Umeå universitet utgör valförsamling och har att välja tre ledamöter och två gruppsuppleanter bland universitetets vetenskapligt kompetenta lärare för mandatperioden 2019-01-01—2021-12-31. Föreliggande regler anger formerna för valprocessen.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1138-18
Giltig: 2018-06-05 - 2021-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-06-05

Regler för val av lärarna i universitetsstyrelsen för tiden 2019-01-01—2021-12-31

 

Regel för utseende av lärarna i universitetsstyrelsen 2022-01-01 – 2024-12-31

Reglerna anger bestämmelser för utseende av lärarna till universitetsstyrelsen avseende mandatperioden 1 januari 2022 till och med 31 december 2024.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-1775-21
Giltig: 2021-08-31 – 2024-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-08-31
Ersätter dokument: Regler för val av lärarna i universitetsstyrelsen 2019-01-01 – 2021-12-31 (FS 1.1-1138-18) beslutad av rektor 5 juni 2018

Regel för utseende av lärarna i universitetsstyrelsen 2022-01-01 – 2024-12-31

 

Regler för fyllnadsval av gemensam gruppsuppleant för lärarna i styrelsen för Handelshögskolan vid Umeå universitet, för tiden till och med den 31 december 2021

Reglerna anger former för utseende av ledamöter till styrelsen för Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-148-20
Giltig: 2020-01-21-2021-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-01-21

Regler för fyllnadsval av gemensam gruppsuppleant för lärarna i styrelsen för Handelshögskolan vid Umeå universitet, för tiden till och med den 31 december 2021

Regel för vårdgivaransvaret vid Umeå universitet

Regel för vårdgivaransvaret vid Umeå universitet

Vid Umeå universitet bedrivs verksamhet inom Studentcentrum och på institutioner som definieras som hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30, 2 kap 1 §. Det innebär att Umeå universitet har ett vårdgivaransvar och är skyldiga att organisera verksamheten så att den motsvarar kraven i de författningar som reglerar hälso- och sjukvård. Den här regeln beskriver hur det ansvaret är fördelat inom universitetet.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Diarienummer: FS 1.1-789-19
Giltig: 2019-07-01 - 2024-06-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-06-18

Regel för vårdgivaransvaret vid Umeå universitet

Handläggningsordning - överklaganden

Typ: Annat
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Diarienummer: FS 1.1-1608-19
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-12-03

Handläggningsordning - överklaganden

Regel - Gatekeeping vid Umeå universitet

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-2300-19
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-12-12

Regel - Gatekeeping vid Umeå universitet

Handläggning - attestering av rektors kostnader

Handläggningsordning - attestering av rektors kostnader

Föreliggande handläggningsordning beskriver den praktiska hanteringen gällande attestering av rektors egna kostnader.

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-2420-19
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsens ordförande
Fastställd: 2019-12-20

Handläggning - attestering av rektors kostnader

Handläggningsordning - Underskrifter och signaturer vid Umeå universitet

Handläggningsordning - Underskrifter och signaturer vid Umeå universitet

Handläggningsordningen anger vilka krav som kan ställas på underskrifter och signaturer och när olika former av digitala sådana kan accepteras.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-1621-20
Giltig: 2020-08-18 - Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-08-18
Ersätter dokument: Nyinrättad

Handläggningsordning - Underskrifter och signaturer vid Umeå universitet

Instruktion för antagningsråd och examensråd

Instruktion för antagningsråd och examensråd vid Umeå universitet

Instruktionen anger antagningsrådets samt examensrådets sammansättning, uppdrag och arbetsformer.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-1397-20
Giltig: 2020-07-01 och tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-06-23
Ersätter dokument: Nyinrättat

Instruktion för antagningsråd och examensråd vid Umeå universitet

 

Kommunikation och utmärkelser

Grafisk profil för Umeå universitet

Grafisk profil för Umeå universitet

Regeln Grafisk profil för Umeå universitet beskriver universitetets logotyp och typsnitt, och regler för hur dessa får och ska användas. Den grafiska profilen underlättar att föra fram och förstärka Umeå universitet som avsändare i både egna och förtjänade kanaler. Kommunikationsenheten ansvarar för framtagning av logotyper och beslutar om utformning och tillämpning. Kommunikationsenheten stödjer fakulteter och enheter i användningen av den grafiska profilen och följer upp att den grafiska profilen används och tillämpas på ett funktionellt sätt.

Typ: Regel
Ansvarig: Kommunikationsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1938-16
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2016-11-01

Grafisk profil för Umeå universitet

Språkpolicy för Umeå universitet

Språkpolicy för Umeå universitet

Språk och kommunikation är en kvalitets- och trovärdighetsfråga i Umeå universitets verksamhet. Språkpolicyn har som syfte att öka medvetenheten om språkets betydelse och de lagar som Umeå universitetet som myndighet är skyldigt att följa. I policyn beskrivs universitetets gemensamma språkliga riktlinjer utifrån aspekterna klarspråk, svenskans roll vid myndigheten, parallellspråkig-het och språklig mångfald. Policyn är det övergripande dokument som ska användas för att skapa en helhetssyn inom universitetet i språkfrågor och främja framgångsrik kommunikation.

Typ: Policy
Ansvarig: Kommunikationsenheten
Diarienummer: FS 1.1-2467-18
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-02-05
Ersätter dokument: Språkpolicy för Umeå universitet, dnr Umu 100-2034-12

Språkpolicy för Umeå universitet

Umeå universitets sponsringspolicy

Umeå universitets sponsringspolicy

Syftet med Umeå universitets sponsringspolicy är att:tydliggöra universitetets syn på sponsring, vara ett stöd vid bedömning av sponsring, klargöra hanteringen av sponsring i verksamheten.

Typ: Policy
Ansvarig: Kommunikationsenheten
Diarienummer: UmU 200-3050-12
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2013-02-05

Umeå universitets sponsringspolicy

Handläggningsordning för Umeå universitets förtjänstmedalj

Handläggningsordning för Umeå universitets förtjänstmedalj

Umeå universitets förtjänstmedalj delas ut vart tredje år till personer har som gjort särskilt betydelsefulla insatser för universitetet. Mottagare av medaljen kan vara anställd eller extern, fortfarande arbetande eller pensionerad/emeriterad. Föreliggande handläggningsordning anger formera för utseendet av medaljmottagare.

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-229-19
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2019-02-20
Ersätter dokument: Handläggningsordning för Umeå universitets förtjänstmedalj (2009-11-05) UmU: 120-2367-09

Handläggningsordning för Umeå universitets förtjänstmedalj

Handläggningsordning - Årets vän till Umeå universitet

Handläggningsordning - Årets vän till Umeå universitet

Handläggningsordningen anger former och kriterier för utdelandet av utmärkelsen Årets vän till Umeå universitet vilken årligen utdelas i samband med Kunskapsnoden förutsatt att en tillräckligt förtjänt mottagare finns.

Typ: Annat
Ansvarig: Enheten för forskningsstöd och samverkan
Diarienummer: FS 1.1-1873-20
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-10-13

Handläggningsordning - Årets vän till Umeå universitet

Regel för webbplatser

Regel för webbplatser

Regel för webbplatser beskriver de krav som Umeå universitetets publika webbplatser ska uppfylla. En publik webbplats är en webbplats som är sökbar från internet. Regel för webb riktar sig till personer som har ansvar för en webbplats eller ett webbsystem som ligger inom myndighetens ansvar, dvs till prefekter, chefer eller motsvarande verksamhetsansvariga inom Umeå universitet samt till sidansvariga. Dokumentet tydliggör vilka regler som gäller för webbplatser och publika webbsystem vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Kommunikationsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-1485-21
Giltig: 2021-07-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-07-01

Regel för webbplatser

Delegation

Rektors besluts- och delegationsordning för Umeå universitet

Rektors besluts- och delegationsordning för Umeå universitet

Med delegationsordning avses en ärendeförteckning av beslutsfattande där delegation innebär att beslut flyttas från en högre nivå, till en lägre nivå inom organisationen. Delegationsordningen anger vilka beslut som rektor fattar och vilka beslut som delegerats till annan beslutsfattare inom organisationen.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Diarienummer: FS 1.1-1142-19
Giltig: 2020-11-03 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-11-03
Ersätter dokument: Rektors besluts- och delegationsordning för Umeå universitet (FS 1.1- 1570-16) beslutad av rektor 2016-12-20. Rektors delegation till internrevisionschef (FS 1.1–1570-16) beslutad av rektor 2018-05-08 Beslut angående delegering av ansvar för yttre och inre miljö enligt miljölagstiftningen vid Umeå universitet (UMU 103-2365-00) beslutad av rektor 2000-11-22 Organisation och ansvar miljöledning vid Umeå universitet beslutad av rektor 2005-02-01

Rektors besluts- och delegationsordning för Umeå universitet

Universitetsdirektörens vidaredelegation

Universitetsdirektörens vidaredelegation

Med delegationsordning avses en ärendeförteckning av beslutsfattande där delegation innebär att beslut flyttas från en högre nivå, till en lägre nivå inom organisationen. Delegationsordningen utgår från rektors besluts- och delegationsordning och anger vilka ärenden som rektor delegerat rätt att fatta beslut om till universitetsdirektören samt vilka ärenden som vidaredelegerats inom Universitetsförvaltningen.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-916-21
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Universitetsdirektör
Fastställd: 2021-05-06
Ersätter dokument: Universitetsdirektörens vidaredelegation Dnr FS 1.1-2122-19

Universitetsdirektörens vidaredelegation

Delegationsordning för Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum)

Delegationsordning för Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum)

Med delegationsordning avses en ärendeförteckning av beslutsfattande där delegation innebär att beslut flyttas från en högre nivå, till en lägre nivå inom organisationen. Delegationsordningen utgår från rektors besluts- och delegationsordning och anger vilka ärenden som rektor delegerat rätt att fatta beslut om till styrelsen och föreståndaren för Arktiskt centrum vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: UmU 100-3018-12
Giltig: 2012-12-05 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2012-12-18

Delegationsordning för Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum)

Delegationsordning för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Delegationsordning för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Med delegationsordning avses en ärendeförteckning av beslutsfattande där delegation innebär att beslut flyttas från en högre nivå, till en lägre nivå inom organisationen. Delegationsordningen utgår från rektors besluts- och delegationsordning och anger vilka ärenden som rektor delegerat rätt att fatta beslut om till styrelsen och föreståndaren för Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1944-17
Giltig: 2017-11-22 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2017-11-21
Ersätter dokument: Delegationsordning för Handelshögskolan vid Umeå universitet fastställd av rektor 27 januari 2015 (FS 1.2.4-1818-14)

Delegationsordning för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Med delegationsordning avses en ärendeförteckning av beslutsfattande där delegation innebär att beslut flyttas från en högre nivå, till en lägre nivå inom organisationen. Delegationsordningen anger vilka beslut som rektor fattar och vilka beslut som delegerats till annan beslutsfattare inom organisationen

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten/Lärarhögskolan
Diarienummer: FS 1.1-1415-20
Giltig: 2020-07-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-06-23
Ersätter dokument: Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (FS 1.1-207-18) fastställd av rektor 6 mars 2018.

Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet

 

Instruktioner för arbetsenheter och centrum m.m.

Instruktion för Enheten för ekonomisk historia

Instruktion för Enheten för ekonomisk historia

Enheten för ekonomisk historiska (härefter även benämnd som ”EEH” eller ”ekonomisk historia”) syftar till att bedriva utbildning, forskning och samverkan inom ämnet ekonomisk historia. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.2.1-2464-18
Giltig: 2019-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-12-18

Instruktion för Enheten för ekonomisk historia

Instruktion för arbetsenheten Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)

Instruktion för arbetsenheten Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)

Verksamheten vid Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) syftar till att främja ett akademiskt lärarskap vid Umeå universitet som kännetecknas av undervisning baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vidare syftar verksamheten på UPL till att erbjuda professionellt pedagogiskt stöd till lärare och annan undervisande personal. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Organisation
Diarienummer: FS 1.2.1-2314-18
Giltig: 2018-01-01-2022-01-01
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-12-18
Ersätter dokument: FS 1.1.2-921-15

Instruktion för arbetsenheten Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)

Instruktion för Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk

Instruktion för Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk

Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk – CBK (härefter även benämnd som centret eller ”CBK”) syftar till att utgöra en plattform där forskningsprojekt och industri i samverkan bidrar till en hållbar utveckling av mineralindustrin. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.2.1-1647-18
Giltig: 2019-01-01-2024-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-12-18

Instruktion för Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk

Instruktion för Enheten för biobanksforskning

Instruktion för Enheten för biobanksforskning

Enheten för biobanksforskning (EBF) syftar till att befrämja biobanks- och registerforskning regionalt, nationellt och internationellt, genom att fungera som en kompetensresurs för Umeå universitets forskare. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.2.1-2362-18
Giltig: 2019-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-12-18
Ersätter dokument: Instruktion för Enheten för biobanksforskning (FS 1.1-344-17) beslutad av rektor 2017-05-16

Instruktion för Enheten för biobanksforskning

Instruktion för Enheten för polisutbildning

Instruktion för Enheten för polisutbildning

Denna instruktion gäller för Enheten för polisutbildning härefter även benämnd Polisutbildningen. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.2.1-1691-18
Giltig: 2019-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-12-18
Ersätter dokument: Instruktion för arbetsenheten Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet (UmU 103-2615-11) fastställd av rektor 2014-06-10

Instruktion för Enheten för polisutbildning

Regel - Instruktion för biblioteksstyrelsen vid Umeå universitet

Regel - Instruktion för biblioteksstyrelsen vid Umeå universitet

Instruktionen anger vilka uppgifter och vilken sammansättning som gäller för biblioteksstyrelsen.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1736-17
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2017-10-31

Regel - Instruktion för biblioteksstyrelsen vid Umeå universitet

Regel - Instruktion för företagsforskarskolan för samverkan och innovation

Regel - Instruktion för företagsforskarskolan för samverkan och innovation

Företagsforskarskolan för samverkan och innovation syftar till att öka samverkan mellan universitetet, företag och organisationer för att främja doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga. Instruktionen anger styrning och organisation, samt uppdrag för företagsforskarskolan.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1288-18
Giltig: 2018-09-01 - 2024-08-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-06-26
Ersätter dokument: Avseende verksamheten vid Företagsforskarskolan - Instruktion för enheterna Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation, Innovationskontor Norr (inklusive DARE-projektet) samt Sliperiet (UmU 103-1331-13) fastställd av rektor 2013-09-17

Regel - Instruktion för företagsforskarskolan för samverkan och innovation

Regel - Instruktion för innovationskontor Norr

Regel - Instruktion för innovationskontor Norr

Innovationskontor Norr syftar till nyttig- och tillgängliggörande av universitetets kunskapstillgångar och forskning till gagn för såväl näringsliv och samhälle som universitetet internt. Instruktionen anger organisation och styrning samt uppdrag för verksamheten.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1287-18
Giltig: 2018-09-01 - 2024-08-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-06-26
Ersätter dokument: Avseende verksamheten vid Innovationskontor Norr - Instruktion för enheterna Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation, Innovationskontor Norr (inklusive DARE-projektet) samt Sliperiet (UmU 103-1331-13) fastställd av rektor 2013-09-17

Regel - Instruktion för innovationskontor Norr

Regel - Instruktion för Curiosum

Regel - Instruktion för Curiosum

Verksamheten inom Curiosum syftar till att nyttig- och tillgängliggöra universitetets kompetens och forskning till gagn för omgivande samhälle och inom universitetet. Verksamheten ska öka kunskaperna och kompetensen inom universitetets samtliga verksamhetsområden och nyttja den potential som finns i den digitala utvecklingen kombinerat med pedagogiska erfarenheter för att på ett relevant sätt öka förståelse för och inspirera till intresse för vetenskap och teknik. Miljön ska inkludera humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv för att möta och utmana besökares intressen och kunskaper. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1179-18
Giltig: 2019-04-02 - 2024-06-30
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-04-02
Ersätter dokument: Avseende verksamheten vid Sliperiet - Instruktion för enheterna Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation, Innovationskontor Norr (inklusive DARE-projektet) samt Sliperiet (UmU 103-1331-13) fastställd av rektor 2013-09-17

Regel - Instruktion för Curiosum

Instruktion för arbetsenhet HUMLAB

Instruktion för arbetsenhet HUMLAB

Humlab syftar till att initiera, inspirera och utveckla relationen mellan humaniora, kultur och informationsteknik inom forskning, forskarutbildning och undervisning vid i första hand Humanistiska fakultetens institutioner och enheter men även inom universitetet i stort och i samverkan med externa aktörer. Humlab ska vara ett starkt kompetenscentrum vid Umeå universitet med tillgång till teknisk miljö specifikt för digital humaniora (DH). Verksamheten ska organiseras så att en bred kompetens kan erbjudas inom DH. Humlabs målgrupper är i prioriteringsordning; forskare, forskarstuderande, lärare, tekniskadministrativ personal, studenter vid Umeå universitet samt externa aktörer verksamma inom DH och digital kultur. Humanistiska fakultetsnämnden specificerar i särskilt dokument Humlabs uppdrag. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: 1.2.2-1942-18
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-12-04
Ersätter dokument: Instruktion för Humlab (UmU 103-2008-13), beslutad av rektor 2016-12-16

Instruktion för arbetsenhet HUMLAB

Instruktion för enheten Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Instruktion för enheten Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Umeå centrum för genusstudier (härefter även benämnd som UCGS) syftar till att utgöra en sammanhållen, universitetsgemensam organisation för universitetets genusforskning i vilken också den långsiktiga kompetensuppbyggnaden på samtliga nivåer och genom fort- och vidareutbildning säkras och utvecklas. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-512-19
Giltig: 2019-05-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-04-23
Ersätter dokument: Instruktion för Umeå centrum för genusstudier (UCGS) (FS 1.2.1-833-16) fastställd av rektor 2016-06-21

Instruktion för enheten Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Instruktion för enheten för komparativ biologi (UCCB)

Instruktion för enheten för komparativ biologi (UCCB)

Arbetsenheten Enheten för komparativ biologi/Umeå Centre for Comparative Biology – härefter benämnd som UCCB – fungerar som en anläggning för försöksdjursverksamhet vid Umeå universitet. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1063-19
Giltig: 2019-07-01 - 2024-01-01
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-07-01
Ersätter dokument: Tidigare instruktion (dnr FS 1.2.1-214-16) fastställd 2016-08-30

Instruktion för enheten för komparativ biologi (UCCB)

Instruktion för Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM)

Instruktion för Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM)

Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM) är en del av en nationell satsning på initiativ av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) som syftar till att optimera användningen av resurser och kompetens inom svensk life science-forskning för att Sverige ska återta en världsledande position inom medicinsk forskning. Centret finansieras främst av KAW, men även av Region Västerbotten (tidigare Västerbottens läns landsting) och Umeå universitet. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten i form av ett centrum från och med den 1 juli 2019.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-555-19
Giltig: 2019-07-01 - 2024-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-05-28
Ersätter dokument: Instruktion för arbetsenhet (FS 1.2.1-1462-15) fastställd av rektor 2016-02-09

Instruktion för Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM)

Instruktion för Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR)

Instruktion för Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR)

Enheten för demografi och åldrandeforskning, härefter även benämnd som CEDAR har till uppdrag att bygga, förvalta och tillgängliggöra demografiska och historiska databaser för forskningsändamål, bedriva forskning om demografi och åldrande av hög kvalitet och med stort internationellt genomslag, samt verka för att banden mellan undervisning, infrastruktur och forskning stärks vid universitetet. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1239-19
Giltig: 2019-07-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-06-24
Ersätter dokument: Instruktion för arbetsenheten Enheten för demografi och åldrandeforskning (EDÅ) (FS 1.1.2-1781-14) fastställd av rektor 2015-02-24

Instruktion för Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR)

Instruktion för Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program - Humanities and Society

Instruktion för Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program - Humanities and Society

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (härefter även benämnd som ”WASP-HS”) syftar till att bygga svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och kompentens om autonoma system och AI till ett forskningsfält av högsta internationella kvalité. WASP-HS ska stärka forskning inom samhällsvetenskap och humaniora så att individer, samhälle och näringsliv på bästa sätt ska kunna hantera utmaningar och konsekvenser av AI och autonoma system. Programmet är tvärvetenskapligt där humaniora och samhällsvetenskap kombineras med teknisk forskning. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1909-19
Giltig: 2019-11-01 - 2023-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-10-29

Instruktion för Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program - Humanities and Society

Instruktion för Umeå centrum för arkitektur, design och konst (UmArts)

Instruktion för Umeå centrum för arkitektur, design och konst (UmArts)

Umeå centrum för arkitektur, design och konst (UmArts) syftar till att ta ett samlat grepp kring de konstnärliga verksamheterna vid Umeå universitet för att bibehålla och utveckla hög kvalitet i verksamheten, samt skapa en tydlig målbild för det konstnärliga fältet och stärka dess synlighet och genomslagskraft såväl inom universitetet som nationellt och internationellt. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten i form av ett centrum från och med den 1 januari 2020.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-2272-19
Giltig: 2020-01-01-2025-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-12-12

Instruktion för Umeå centrum för arkitektur, design och konst (UmArts)

Instruktion för Bildmuseet

Instruktion för Bildmuseet

Bildmuseet är ett museum för internationell samtidskonst och visuell kultur och en plats där konst och vetenskap möts. Kärnverksamheten består av egenproducerade utställningar och en associerad pedagogisk och publik programverksamhet. Verksamheten riktar sig till en bred allmänhet och omfattar ett samarbete med forskare, studenter och utbildningar inom universitetet. Bildmuseets interdisciplinära utbud erbjuder kunskap, upplevelse och dialog om angelägna frågor i vår samtid. Bildmuseet är det publika hjärtat på Konstnärligt campus och Bildmuseet stärker universitets profil inom det konstnärliga fältet. Verksamheten präglas av samverkan med institutioner inom Umeå universitet och aktörer utanför Umeå universitet – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-2080-19
Giltig: 2020-01-01 – tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-12-17
Ersätter dokument: Dnr: UmU 103-4040-06

Instruktion för Bildmuseet

Instruktion för Várdduo

Instruktion för Várdduo

Várdduos verksamhet syftar till att initiera, inspirera och utveckla samisk och annan urfolksforskning inom Umeå universitet, internationellt och gentemot det samiska folket. Várdduo arbetar tvärvetenskapligt, gränsöverskridande och internationellt. Várdduo ska vara ett ledande nationellt kompetenscentrum vid Umeå universitet. Detta innebär att Várdduos organisation och infrastruktur ska verka för, och stärka verksamhet inom Humanistisk fakultet och över fakultetsgränserna. Várdduos målgrupper är forskare, forskarstuderande och lärare vid Umeå universitet, externa aktörer, samiska organisationer och civilsamhället. Föreliggande instruktion fastställer organisationsform och organisatorisk tillhörighet för Várdduo som en arbetsenhet inom Humanistiska fakulteten. Vidare anger instruktionen uppdrag samt former för beslutsfattande samt verksamhetens utvärdering.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-2078-19
Giltig: 2020-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-12-17
Ersätter dokument: Instruktion för Vaartoe fastställd av rektor 2011-06-21, dnr Umu 103-972-11

Instruktion för Várdduo

Instruktion för Idrottshögskolan

Instruktion för Idrottshögskolan

Arbetsenheten Idrottshögskolan (härefter även benämnd som IH) syftar till att samordna och utveckla utbildning och forskning samt verka för samverkan och innovation inom det idrottsvetenskapliga fältet. Inom ramen för uppdraget ingår även att samordna samtliga elitidrottsstudenter som finns vid Umeå universitet oavsett vilken utbildning de väljer att gå, inom ramen för konceptet ”Dubbla karriärer”. Umeå universitet är sedan hösten 2015 utsett till ett av Sveriges första Riksidrottsuniversitet. Utifrån avtal med Riksidrottsförbundet har Idrottshögskolan också särskilda uppdrag inom ramen för Riksidrottsuniversitetet. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1240-19
Giltig: 2020-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-06-24
Ersätter dokument: Instruktion för centrumbildningen Idrottshögskolan vid Umeå universitet (UmU 103-2905-12) fastställd av rektor 2013-02-12

Instruktion för Idrottshögskolan

Instruktion för Rådet för artificiell intelligens och autonoma system

Instruktion för Rådet för artificiell intelligens och autonoma system

Instruktion för rådet för artificiell intelligens och autonoma system (härefter även benämnt som ”RAI”) anger rådets sammansättning, uppdrag och arbetsformer.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1.-1769-19
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-01-21
Ersätter dokument: Instruktion för Rådet för artificiell intelligens och autonoma system, rektor 8 oktober 2019.

Instruktion för Rådet för artificiell intelligens och autonoma system

Instruktion - Rådet för forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet (RIS)

Instruktion - Rådet för forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet (RIS)

Rådet för forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet (RIS) (härefter även benämnt som ”RIS”) anger rådets sammansättning, uppdrag och arbetsformer.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-2224-19
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-12-03

Instruktion - Rådet för forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet (RIS)

Instruktion för Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning

Instruktion för Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning

Umeå Center for Functional Brain Imaging (härefter även benämnd som UFBI) syftar till att utveckla och driva hjärnavbildningsstudier vid Umeå universitet (UmU) och Norrlands universitetssjukhus. Den främsta tekniken som används vid UFBI är funktionell MRI, men även multimodala studier som kombinerar olika avbildningstekniker förekommer.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Kansliet för medicin
Diarienummer: FS 1.1-1088-19
Giltig: 2020-01-01-2025-12-31
Beslutad av: Dekan
Fastställd: 2019-11-08
Ersätter dokument: Tidigare instruktion (dnr: UmU 103-1318-11), fastställd av Medicinska fakultetens dekan 2017-09-22

Instruktion för Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning

Instruktion för DIGSUM

Instruktion för DIGSUM

Centrum för Digital Samhällsforskning vid Umeå universitet (härefter benämnt som ”DIGSUM”) syftar till att vid samhällsvetenskapliga fakulteten samordna och utveckla forskning, och i viss utsträckning utbildning, om digitala samhällsfrågor. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.2.1-1907-19
Giltig: 2020-01-01-2025-12-31
Beslutad av: Dekan
Fastställd: 2019-10-21

Instruktion för DIGSUM

Instruktion för arbetsenheten Centrum för Regionalvetenskap

Instruktion för arbetsenheten Centrum för Regionalvetenskaper

Umeå universitets arbetsordning fastställer och beskriver universitetets styrelse, universitets övergripande organisations- och beslutsstruktur samt de olika funktionernas och rollernas ansvar och uppgifter. I arbetsordningen anges även den lagstiftning och hantering som gäller för universitetets handläggning av beslutsärenden.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-1238-19
Giltig: 2019-07-01 - Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-06-24
Ersätter dokument: Instruktion för Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet (CERUM) (Umu 103-2156-11) fastställd av rektor 2011-09-27

Instruktion för arbetsenheten Centrum för Regionalvetenskap

Instruktion för Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik

Instruktion för Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik

Umeå universitets arbetsordning fastställer och beskriver universitetets styrelse, universitets övergripande organisations- och beslutsstruktur samt de olika funktionernas och rollernas ansvar och uppgifter. I arbetsordningen anges även den lagstiftning och hantering som gäller för universitetets handläggning av beslutsärenden.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-578-20
Giltig: 2020-03-11 - 2025-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-03-11
Ersätter dokument: Instruktion för centrumbildningen Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik (FS 1.1.2-1582-14) fastställd av rektor 4 november 2014.

Instruktion för Umeå forksningscentrum för matematikdidaktik

Instruktion för Centrum för medicinsk teknik och fysik

Instruktion för Centrum för medicinsk teknik och fysik

Centrum för medicinsk teknik och fysik (härefter även benämnd som ”CMTF”) syftar till att stimulera excellent medicinteknisk forskning i norra Sverige. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-679-20
Giltig: 2020-03-24 – 2024-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-03-24
Ersätter dokument: : Instruktion för centrum för medicinsk teknik och fysik (UmU 103-1668-01) fastställd av rektor 2001-06-27.

Instruktion för Centrum för medicinsk teknik och fysik

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum (UMF)

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum (UMF)

Umeå marina forskningscentrum (härefter även benämnd som ”UMF”) ska utgöra ett kunskaps och resurscentrum för universitet och samhälle avseende marin forskning, undervisning och miljöanalys, med ett särskilt fokus på Bottniska viken och Arktis. UMF ska vara en nationell och internationell mötesplats för marina forskare och studenter, tillhandahålla marin infrastruktur av hög klass, och bidra till en uppbyggnad i omfång och kvalitet av den marina forskningen och utbildningen vid Umeå universitet. Dessutom ska kunskap från marin forskning och miljöanalys om havets ekosystem och tillstånd på ett ändamålsenligt sätt snabbt spridas i samhället. På kort sikt ska lokala, regionala och nationella myndigheter inom havsmiljöområdet få vetenskapliga data och rådgivning som beslutsunderlag för att skapa en god havsmiljö.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-681-20
Giltig: 2020-03-24 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-03-24
Ersätter dokument: Instruktion för Umeå marina forskningscentrum (UmU 103-1431-11) fastställd av rektor 23 december 2014

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum (UMF)

Instruktion för högpresterande beräkningscentrum norr (HPC2N)

Instruktion för högpresterande beräkningscentrum norr (HPC2N)

Högpresterande beräkningscentrum norr (härefter även benämnt som HPC2N) är ett nationellt centrum för teknisk-vetenskapliga och parallella beräkningar formerat som ett kompetensnätverk mellan ingående parter och är en del av den nationella infrastrukturen Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC). Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Diarienummer: FS 1.1-682-20
Giltig: 2020-04-07 - 2024-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-04-07
Ersätter dokument: Instruktion för centrumbildningen HPC2N – High Performance Computing Center North fastställd av rektor den 4 november 2014.

Instruktion för högpresterande beräkningscentrum norr (HPC2N)

Instruktion för CBRNE-centret

Instruktion för Europeiska CBRNE-Centret

Europeiska CBRNE-centret syftar till att vidareutveckla forskning av relevans för området säkerhet och sårbarhet, särskilt avseende forskningen inom CBRNE-området.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-2563-20
Giltig: 2021-01-01-2026-12-31
Beslutad av: Dekan
Fastställd: 2019-10-21

Instruktion för CBRNE-centret

Instruktion för Lärarhögskolan vid Umeå universitet rektor

Instruktion för Lärarhögskolan vid Umeå Universitet

Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH) har i enlighet med Umeå universitets arbetsordning i uppdrag att samordna, utveckla och kvalitetssäkra lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning vid Umeå universitetet. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten från och med 2021-01-01.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-2419-20
Giltig: 2021-01-01 - Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-06-24
Ersätter dokument: Dnr: Umu 103-2725-11. 20 december 2011

Instruktion för Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) (Umeå centrum för mikrobiell forskning)

Instruktion för Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) (Umeå centrum för mikrobiell forskning)

Umeå Centre for Microbial Research är ett flerdisciplinärt forskningscentrum inkluderande medicinsk och molekylär mikrobiologi samt kemi och fysik, som ägnar sig åt högkvalitativ forskning och nydanande tillämpningar inom området mikrobiell patogenes och molekylär medicin. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten i form av ett centrum från och med 2021-01-01.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-1696-19
Giltig: 2021-01-01 - 2023-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-01-15
Ersätter dokument: Dnr 103-1339-11 fastställd av rektor 2011-05-30

Instruktion för Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) (Umeå centrum för mikrobiell forskning)

Instruktion för Umeå centrum för experimentell växtbiologi (UPSC)

Instruktion för Umeå centrum för experimentell växtbiologi (UPSC)

Umeå centrum för experimentell växtbiologi (härefter även benämnt som ”Umeå Plant Science Centre” eller ”UPSC”) har som mål att skapa en internationellt ledande miljö med inriktning mot experimentell växtbiologi. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Diarienummer: FS 1.1-288-21
Giltig: 2021-01-01 – 2024-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-02-09
Ersätter dokument: Instruktion för centrumbildningen Umeå Plant Science Centre (FS 1.1.2-1583-14) beslutad av rektor 2014-11-17

Instruktion för Umeå centrum för experimentell växtbiologi (UPSC)

Instruktion för centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE)

Instruktion för centrum för miljö- och naturresursekonomi

Centrum för miljö- och naturresursekonomi syftar till att vara ett interdisciplinärt forskningscenter inom området miljö- och naturresursekonomi i Umeå. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten (Umu) och fakultetskansliet S-fak (SLU)
Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Diarienummer: Umu FS 1.1-538-21 samt SLU.ua.2021.1.1.1-811
Giltig: 2021-01-01-2024-12-31
Beslutad av: Rektor vid Umeå universitet och rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet
Fastställd: 2021-04-06
Ersätter dokument: Instruktion för centrumbildningen Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE) (FS 1.2.1-144-15) fastställd av rektor 17 februari 2015.

Instruktion för centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE)

Instruktion för arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum)

Instruktion för arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum)

Arktiskt centrum vid Umeå universitet (härefter även benämnd som ”Arcum”) syftar till att samordna och utveckla arktisk forskning och utbildning vid Umeå universitet. Arcum ska vara den samlande kraften för arktisk forskning vid Umeå universitet samt i Sverige och internationellt vara en aktiv part i forskning och debatt inom fältet. Arcum har inrättats som centrum av rektor den 18 maj 2021. Denna instruktion anger centrumets syfte, organisation och styrning samt former för utvärdering av verksamheten.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Diarienummer: FS 1.1-1095-21
Giltig: 2021-07-01-2027-06-30
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-05-18
Ersätter dokument: Instruktion för centrumbildningen arktiskt centrum vid Umeå universitet fastställd av rektor den 4 december 2012 (UMU 103-2809- 12)

Instruktion för arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum)