"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Styrning, ekonomi, planering och uppföljning

Verksamhetsplanering

Buget 2025 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2026-2027

Buget 2025 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2026-2027

Dokumentet utgör universitetsstyrelsens beslut om budget för Umeå universitet för 2025 samt ekonomisk plan för 2026–2027. Dokumentet beskriver universitetets ekonomiska plan för 2025–2027, nationella mål och uppdrag samt deras koppling till budgeten för år 2025, samt redovisar budgetramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå samt universitetsgemensamma funktioner.

Typ: Plan
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Styrning, ekonomi, planering och uppföljning
Diarienummer: FS 1.3.2-835-24
Giltig: 2025-01-01 – 2025-12-31
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2024-06-04
Ersätter dokument: Budget 2024 Umeå universitet inkl. Ekonomisk plan 2025–2026 FS 1.3.2-756-23

Budget 2025 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2026-2027

Budget Umeå universitet 2024 inkl. ekonomisk plan 2025-2026

Budget 2024 Umeå Universitet inkl. ekonomisk plan 2025-2026

Dokumentet utgör universitetsstyrelsens beslut om budget för Umeå universitet för 2024 samt ekonomisk plan för 2025–2026.

Typ: Plan
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Styrning, ekonomi, planering och resursfördelning
Diarienummer: FS 1.3.2-756-23
Giltig: 2024-01-01 – 2024-12-31
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2023-08-23
Ersätter dokument: Budget Umeå universitet 2023 inkl. ekonomisk plan 2024–2025 FS 1.3.2-745-22

Budget Umeå universitet 2024 inkl. ekonomisk plan 2025-2026

Justeringar i beslutad budget med anledning av förändringar i budgetpropositionen 2023/24:1.

Inför Budget år 2025 inklusive ekonomisk plan 2026-2027 

Inför Budget år 2025 inklusive ekonomisk plan 2026-2027 (instruktion)

Dokumentet utgör gemensamma riktlinjer och förutsättningar samt övergripande tidplan för budgetarbetet inför år 2025. Dokumentet beskriver universitetsövergripande budgetförutsättningar respektive specifika budgetförutsättningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå, samt universitetsgemensamma funktioner. Vidare ingår även Umeå universitets övergripande tidplan för budgetprocessen inför 2025 samt en bilaga innehållande stöd för inlämning av underlag till budget. Instruktionerna riktar sig i huvudsak till fakulteterna, Lärarhögskolan, Universitetsbiblioteket och Universitetsförvaltningen. Dokumentet avser instruktioner för det årliga budgetarbetet. Rektor fattar beslut om särskilda instruktioner för verksamhetsplanering

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Styrning, ekonomi, planering och resurstilldelning
Diarienummer: FS 1.3.2-2497-23
Giltig: 2024-02-20−2024-12-31
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2024-02-20
Ersätter dokument: Anvisningar för budget år 2024 inkl. ekonomisk plan 2025–2026/ (FS 1.3.2-164-23) Universitetsstyrelsen 2023-02-21

Inför Budget år 2025 inklusive ekonomisk plan 2026-2027 (instruktion)

Detaljbeslut i budget 2024

Rektors detaljbeslut i budget 2024

Universitetsstyrelsen beslutade 2023-08-23 att fastställa Budget 2024 Umeå universitet inklusive ekonomisk plan 2025–2026. Utifrån universitetsstyrelsens beslut fattar rektor detaljbeslut om fördelning av kostnader och anslag till fakulteter, Lärarhögskolan, m.fl. för år 2024.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Styrning, Planering och resursfördelning
Diarienummer: FS 1.3.2-1345-23
Giltig: 2024-01-01-2024-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-09-01
Ersätter dokument: Rektors detaljbeslut i budget 2023 FS 1 .3.2-1160-22

Rektors detaljbeslut i budget 2024

 

Instruktion för 2024 avseende aktiviteter inom verksamhetsplanering, intern styrning och kontroll 2025

Instruktion för 2024 avseende aktiviteter inom verksamhetsplanering, intern styrning och kontroll 2025

Följande instruktion syftar till att ge förutsättningar för verksamhetsplanering, samt planering av nationella uppdrag, systematiskt arbetsmiljöarbete, kvalitetsarbete och intern styrning och kontroll under 2024. Förutsättningar för ekonomisk planering framgår av instruktionen Inför budget år 2025 inklusive ekonomisk plan 2026–2027 (FS 1.3.2-2497-23) Denna instruktion riktar sig i huvudsak till fakulteter, Lärarhögskolan, Umeå universitetsbibliotek och Universitetsförvaltningen (hädanefter kallat fakulteter), även om vissa anvisningar också innefattar tidpunkter och information till institutioner, arbetsenheter och förvaltningsenheter (hädanefter kallat institutioner). Detsamma gäller centrum, om inte annat föreskrivs i centrumets instruktion. Fakulteterna ansvarar för att vidareförmedla relevanta anvisningar till institutioner.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Styrning, planering och resursfördelning
Diarienummer: FS 1.1-508-24
Giltig: 2024-03-08 till och med 2025-02-28
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2024-03-08
Ersätter dokument: Instruktion år 2023 för aktiviteter inom verksamhetsplanering, intern styrning och kontroll samt kvalitetsarbete (FS 1.1-120-23) fastställd av rektor den 10 februari 2023.

Instruktion för 2024 avseende aktiviteter inom verksamhetsplanering, intern styrning och kontroll 2025

Verksamhetsplan 2023-2025 Umeå Universitet

Verksamhetsplan 2023-2025

Dokumentet innehåller verksamhetsplan för Umeå universitet 2023–2025 med teman och inriktningar samt lärande eller resultat som ska uppnås (indikatorer). Planen syftar till att utveckla och förbättra Umeå universitets verksamheter.

Typ: Plan
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Styrning, planering och resursfördelning
Diarienummer: FS 1.3.1-987-22
Giltig: 2023-01-01-2025-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-07-01
Ersätter dokument: Verksamhetsplan 2020-2022 Umeå Universitet FS 1.31.-151-20

Verksamhetsplan 2023-2025 Umeå Universitet

Vision för Umeå universitet

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-96-19
Giltig: 2020-01-01-tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2019-04-03
Ersätter dokument: Umeå universitet 2020 – Vision och mål (UmU 100-394-12) fastställd av universitetsstyrelsen 2012-06-08

Vision för Umeå universitet

Uppföljning

Universitetsgemensamma projekt

Regel för universitetsgemensamma projekt

Regel för universitetsgemensamma projekt syftar till att tydliggöra och tillhandahålla stöd och systematik för de utvecklingsprojekt som initieras. Dokumentet ersätter också den tidigare regeln för universitetsgemensamma projekt och uppdrag (dnr 100-733-10).

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Styrning, planering och resursfördelning
Diarienummer: FS 1.1-1443-20
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-09-29
Ersätter dokument: : Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag (UmU 100-733-10) beslutad av rektor 13 april 2010

Regel för universitetsgemensamma projekt

Instruktion för uppföljning av verksamhet och ekonomi för år 2023

Instruktion för uppföljning av verksamhet kvalitetsarbete och ekonomi för år 2023

Denna instruktion ger anvisningar för uppföljning, främst avseende verksamhet, kvalitetsarbete och ekonomi

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Styrning, planering och resursfördelning
Diarienummer: FS 1.1-1884-23
Giltig: 2023-10-01 -2024-09-30
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-10-13
Ersätter dokument: Instruktion för uppföljning av verksamhet och ekonomi för år 2022 FS 1.1-1728-22/beslutsdatum 2022–10–07

Instruktion för uppföljning av verksamhet och ekonomi för år 2023

Årsredovisning

Årsredovisning

Universitetet lämnar varje år till regeringen en årsredovisning som beslutats av universitetsstyrelsen. I årsredovisningen redovisas och kommenteras verksamhetens resultat.

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Styrning, ekonomi, planering och uppföljning
Diarienummer: FS 1.3.3-2541-23
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2024-02-20

Årsredovisning 2023

 

Intern styrning och kontroll

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet

Ekonomistyrreglerna tydliggör huvudprinciper för ekonomistyrning inom universitetet, samt ansvar och befogenheter för universitetets chefer gällande ekonomi. I ekonomistyrreglerna anges även vad som ingår i ansvaret för budget, ekonomisk uppföljning och prognos, samt vid bokslut.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Styrning, ekonomi, planering och uppföljning
Diarienummer: FS 1.1-611-22
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2022-04-22
Ersätter dokument: Ekonomistyrregler vid Umeå universitet (FS 1.1-2514-18) beslutad av universitetsstyrelsen 2019-02-20

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet

Internrevisionen vid Umeå universitet

Regler för internrevisionen vid Umeå universitet

Enligt internrevisionsförordningen (2006:1228) ska universitetsstyrelsen besluta om riktlinjer för internrevisionen. Regler för internrevisionen vid Umeå universitet omfattar bl.a. anvisningar kring internrevisionens organisering, oberoende och uppgifter.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten/Internrevisionen
Diarienummer: FS 1.1-1419-19
Giltig: 2020-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2019-10-08
Ersätter dokument: Regler för internrevisionen vid Umeå universitet (FS 1.1-1925-17) beslutade av universitetsstyrelsen 14 december 2017

Regler för internrevisionen vid Umeå universitet

Riskanalys inkl. kontrollmoment för år 2020-2023 enligt förordning om intern styrning och kontroll

Riskanalys inkl. kontrollmoment för år 2020-2023 enligt förordning om intern styrning och kontroll

Planen anger Umeå universitets riskanalys enligt förordningen om intern styrning och kontroll (2007:603) samt planerade förebyggande åtgärder och riskhantering för att minimera och förebygga att risken uppstår. I planen anges från och med år 2020 även kontrollmoment för varje förebyggande åtgärd. På så sätt har de båda dokumenten Riskanalys och Kontrollplan förts samman till ett gemensamt dokument.

Typ: Plan
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Styrning, ekonomi, planering och resursfördelning
Diarienummer: FS 1.6.2-2355-22
Giltig: 2023-01-01 – 2023-01-31
Beslutad av: Universitetsstyrelsen, reviderad av rektor
Fastställd: 2022-12-16
Ersätter dokument: Riskanalys enligt förordning om intern styrning och kontroll (plan), (FS 1.1-2057-18) beslutad av universitetsstyrelsen 2018-12-13

Riskanalys inkl. kontrollmoment för år 2020-2023 enligt förordning om intern styrning och kontroll

Systembeskrivning och riskanalys

Systembeskrivning av intern styrning och kontroll

Regelverket beskriver Umeå universitetets system för intern styrning och kontroll.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Styrning, ekonomi, planering och uppföljning
Diarienummer: FS 1.6.2-2309-23
Giltig: 2024-02-20 och tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2024-02-20
Ersätter dokument: Systembeskrivning år 2023 - intern styrning och kontroll Universitetsstyrelsen 2022-12-07 (FS 1.6.2-2148-22)

Systembeskrivning av intern styrning och kontroll

Riskanalys inkl. kontrollmoment för Umeå universitet enligt förordningen om intern styrning och kontroll (plan)

Planen anger Umeå universitets riskanalys enligt förordningen om intern styrning och kontroll (2007:603) samt planerade förebyggande åtgärder och riskhantering för att minimera och förebygga att risken uppstår. I planen anges från och med år 2020 även kontrollmoment för varje förebyggande åtgärd.

Typ: Plan
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Styrning, ekonomi, planering och resursfördelning
Diarienummer: FS 1.6.2-2309-23
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2024-02-20
Ersätter dokument: Riskanalys enligt förordning om intern styrning och kontroll (plan), (FS 1.1-2057-18) beslutad av universitetsstyrelsen, revidering beslutad av rektor (FS: 1.6.2-2355-22)

Riskanalys inkl. kontrollmoment för Umeå universitet enligt förordningen om intern styrning och kontroll (plan)

Ekonomi

Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen

Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen

Regel för under vilka förutsättningar extern uppdragstagare (juridisk person) får anlitas (direktupphandlas) för undervisning vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Diarienummer: FS 1.1-2-15
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2015-02-10
Ersätter dokument: 100-1986-13

Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen

Beloppsgräns för redovisning av anläggningstillgångar

Beloppsgräns för redovisning av anläggningstillgångar

Beloppsgränser för anläggningstillgångar uppgår till: Materiella anläggningstillgångar: 30 000 kronor. Immateriella anläggningar: 300 000 kronor. Ny/till/ombyggnad av annans fastighet: 300 000 kronor. Reparation/underhåll av annans fastighet: 300 000 kronor. Beloppsgränserna tillämpas från och med 19 januari 2024.

Typ: Regel
Ansvarig: Ekonomienheten
Område: Ekonomi och redovisning
Diarienummer: FS 1.1-60-24
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2024-01-19
Ersätter dokument: Regel – beloppsgräns för redovisning av anläggningstillgångar samt inventeringstidpunkt, FS 1.1-2018-17

Beloppsgräns för redovisning av anläggningstillgångar

Chefens ansvar och behörighet att förfoga över myndighetens medel

Regel för chefens ansvar och behörighet att förfoga över myndighetens medel

Myndigheten är skyldig att besluta vilka anställda som får förfoga över myndighetens medel. Behörigheten ska fastställas i delegationsordning. En förteckning över de personer som har denna ätt u och uppdateras kontinuerligt. Som en viktig del av chefens ekonomiska ansvar ingår att fatta beslut om utbetalning och beslut om föranleder framtida utbetalningar. Det ekonomiska ansvaret innebär: att utgiften ligger inom ramen för universitetets verksamhet, att utgiften ryms inom ramen för institutionens resurser samt att medlen används enligt gällande regler.

Typ: Regel
Ansvarig: Ekonomienheten
Område: Ekonomi och redovisning
Diarienummer: FS 1.1-455-23
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-03-10
Ersätter dokument: Ersätter tidigare styrdokument: Regler för prefektens ansvar och behörighet att förfoga över myndighetens medel/FS 1.1-368-18/2018-02-20

Regel för chefens ansvar och behörighet att förfoga över myndighetens medel

Externa forskningsbidrag

Handläggningsordning externa forskningsbidrag

Handläggningsordningen vänder sig i första hand till personal vid institutioner/motsvarande som hanterar externa forskningsbidrag. Syftet är att visa på de olika momenten i handläggning av forskningsbidrag, tydliggöra ansvar och fungera som ett stöd i hanteringen.

Typ: Annat
Ansvarig: Ekonomienheten
Område: Ekonomi
Diarienummer: FS 1.1-1098-23
Giltig: 13 oktober 2023 – tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-10-13
Ersätter dokument: Handläggningsordning externa forskningsbidrag/FS 1.1-807- 15/2015-05-26) /FS 1.1-952-17 2017-06-29

Handläggningsordning externa forskningsbidrag

Inköpskort/inköpskonto

Regler för inköpskort/inköpskonto

Riksgälden upphandlade ett nytt ramavtal för korttjänster. Umeå universitet har avropat på detta avtal som gäller från den 1 januari 2018. Detta beslut ersätter tidigare beslut Dnr: FS 1.1-1876-17 gällande betalkort där myndigheten är betalningsansvarig. Tillägg har gjorts avseende betalkort där myndigheten är betalningsansvarig. I regeln beskrivs användningsområde, villkor, ansvar och beloppsgränser för inköpskonto, inköpskort och betalkort.

Typ: Regel
Ansvarig: Ekonomienheten
Område: Ekonomi och redovisning
Diarienummer: FS 1.1-2102-19
Giltig: 2019-11-19 och tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-11-19
Ersätter dokument: FS 1.1-1876-17 Regel för inköpskort/inköpskonto, beslutade 2017-11-14

Regler för inköpskort/inköpskonto

Interna köp och försäljningar vid Umeå universitet, personal

Regler för interna köp och försäljningar vid Umeå universitet, personal

Dokumentet reglerar interna köp och försäljningar av personalens insatser vid Umeå universitet. Reglerna ska tillämpas i samtliga fall vid köp och försäljning av tjänster inom universitetet där två parter inte har träffat överenskommelse som avviker från reglerna. Reglerna tydliggör när internfakturering eller omkontering av lönekostnad ska ske, hur timkostnad beräknas och vilka gemensamma kostnader som ska inkluderas. Dokumentet innehåller särskilda regler för undervisande respektive forskande och teknisk-/administrativ personal.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Styrning, ekonomi, planering och resursfördelning
Diarienummer: FS 1.1-2394-21
Giltig: 2022-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-11-16
Ersätter dokument: Regler för interna köp och försäljningar vid Umeå universitet, personal, dnr: FS 1.1-1550-19, 2019-09-10

Regler för interna köp och försäljningar vid Umeå universitet, personal

Kontanthantering

Regel för kontanthantering

Regeln innehåller bestämmelser angående hantering och ansvar för kontanter genom kontantkassa och växelkassa vid Umeå universitet. Kontanthanteringen har minskat avsevärt under de senaste åren. Det är i linje med dagens allt mer kontantlösa samhälle. Grundregeln för universitetets försäljningsverksamhet är att den ska faktureras.

Typ: Regel
Ansvarig: Ekonomienheten
Område: Ekonomi och redovisning
Diarienummer: FS 1.1-1890-18
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-10-16
Ersätter dokument: Ersätter tidigare styrdokument: Kontanta medel - Regel/Dnr UmU 200-1182-11 från 2011-05-10

Regel för kontanthantering

Kostnader för revision som inte kan utföras av Riksrevisionen

Kostnader för revision som inte kan utföras av Riksrevisionen.

Vissa externa finansiärer kräver revision av beviljade bidrag som inte kan utföras av Riksrevisionen, vilket innebär att tjänsten måste köpas av externa revisionsbyråer. För EU-finansierade projekt har praxis varit att respektive projekt bekostar denna revision.

Typ: Annat
Ansvarig: Ekonomienheten
Diarienummer: Umu 210-1223-06
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2006-04-11

Kostnader för revision som inte kan utföras av Riksrevisionen.

Kursklassificering

Handläggningsordning för kursklassificering

Handläggningsordningen anger klassificering av kurser utifrån ämnesinnehåll.

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-2106-17
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2017-12-12

Handläggningsordning för kursklassificering

Leasing och ramavtal

Angående leasing och ramavtal

Statligt upphandlade ramavtal som endast gäller leasing kan avropas av institution/enhet utan att kalkyl och ifrågasättande av ramavtal behöver göras vid varje enskilt avrop. Vid köp gäller inte undantaget.

Typ: Annat
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Diarienummer: 240-1755-00
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2000-09-19

Angående leasing och ramavtal

Medfinansiering av gemensamma kostnader

Regel för modell för medfinansiering av gemensamma kostnader

Detta styrdokument reglerar modellen för medfinansiering av gemensamma kostnader som tillämpas från och med år 2023.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Styrning, ekonomi, planering och uppföljning
Diarienummer: FS 1.3.2-602-22
Giltig: 2023-01-01- tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-03-25
Ersätter dokument: Avsnitt 3.5 i rektorsbeslutet Ny redovisningsmodell för gemensamma kostnader fastställt den 6 oktober 2009 (UMU 200-5072-07), med senare ändringsbeslut.

Regel för modell för medfinsansiering av gemensamma kostnader 

Regler och rutiner för medfinansiering av gemensamma kostnader

Dokumentet beskriver de regler och rutiner som gäller för medfinansiering av gemensamma kostnader. I bilaga 1 framgår vilka finansiärer som beviljats hel eller delvis medfinansiering. Som huvudregel gäller att finansiärer ska bidra till full kostnadstäckning och betala proportionell andel av stödverksamhetens kostnader. Målet ska alltid vara att försöka få så fullständig finansiering som möjligt från finansiärer. Det finns dock vissa privata finansiärer där det är svårt att få täckning för gemensamma kostnader och även full ersättning för lönekostnadspåslag (LKP) och lokaler.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Styrning, ekonomi, planering och uppföljning
Diarienummer: FS 1.3.2-602-22
Giltig: 2023-01-01 tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-12-22
Ersätter dokument: Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader Fastställt av rektor den 30 oktober 2018 (FS 1.1-2056-18)

Regler och rutiner för medfinansiering av gemensamma kostnader

Mottagande av donationer

Umeå universitets policy för mottagande av donationer

Policyn anger under vilka förutsättningar universitetet har möjlighet att ta emot donationer utifrån bestämmelser som framgår av lag och förordning.

Typ: Policy
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: UmU 200-1759-09
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2009-06-09

Umeå universitets policy för mottagande av donationer

Handläggningsordning för mottagande av donationer

I föreliggande handläggningsordning beskrivs ansvarsfördelning och process för universitetets arbete med donationer av ekonomiska tillgångar.

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1158-18
Giltig: 2018-08-15 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-06-12

Handläggningsordning för mottagande av donationer

Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Umeå universitet 

Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Umeå universitet

Policyn beskriver övergripande hur Umeå universitet, utifrån givna förutsättningar, ska agera i kapitalförvaltningen av Umeå universitets anknutna stiftelser. I policyn anges därför ansvar och uppföljning av förvaltningen samt regler för placering gällande tillgångsslag, etik och hållbarhet.

Typ: Policy
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Ekonomi och redovisning
Diarienummer: FS 1.1-689.21
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2021-04-21
Ersätter dokument: Placeringspolicy FS 1.1-858-17

Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Umeå universitet 

Regler för representation

Regler för representation

Styrdokumentet innehåller en sammanställning av de regler som gäller för representation vid Umeå universitet. Grundprincipen i skattelagstiftningen är att förmåner som utges av arbetsgivaren är skattepliktiga. Dock finns det undantag, däribland representationsområdet. Universitetets verksamhet finansieras till stor del av skattemedel. Användningen av tilldelade medel ska vara motiverad och ha en tydlig verksamhetskoppling. Detta gäller i synnerhet representationskostnader då dessa oftast omfattar kostnader för måltider, vilka i normalfallet anses vara privata levnadskostnader.

Typ: Regel
Ansvarig: Ekonomienheten
Diarienummer: FS 1.1-1896-23
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-10-06
Ersätter dokument: Regler för Representation vid Umeå universitet, Ekonomihandboken kapitel 8 (FS 1414-17, 2018-10-23)

Regler för representation

Räntekonto

Typ: Regel
Ansvarig: Ekonomienheten
Diarienummer: UmU 200-4286-07
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2007-10-16

Regler avseende räntekonto

Upphandling och inköp

Regel - Upphandling och inköp

Regeln anger hur upphandling och inköp inom Umeå universitet ska genomföras utifrån gällande lagar, förordningar, direktiv samt verksamhetens behov och mål. Regeln gäller för all anskaffning av varor, tjänster och byggentreprenader inom Umeå universitets samtliga organisatoriska enheter och verksamheter, oavsett om det sker via upphandling eller annan typ av inköp. Regeln omfattar såväl upphandlingar över, som under direktupphandlingsgränsen samt inköp från befintliga kontrakt och ramavtal. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.

Typ: Regel
Ansvarig: Ekonomienheten
Område: Styrning, ekonomi, planering och uppföljning
Diarienummer: FS 1.1-1295-23
Giltig: 2023-08-18 och tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-08-18
Ersätter dokument: Inköps- och upphandlingspolicy, dnr 200-72-11, samt FS 1.1-1179-16 Regel för direktupphandling

Regel Upphandling och inköp

Senast uppdaterad: 2024-06-10