"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Att åldras med funktionsnedsättningar: Föreställningar och följder förr, nu och i framtiden (DISTIME)

Forskningsprojekt Det saknas kunskap om hur funktionsnedsättningar påverkar människors liv och åldrande. Från 1800-talets Sverige fram till idag studerar DISTIME-projektet riskfaktorer för funktionsnedsättningar och följder för hälsan längs levnadsbanan. Hur människor med funktionssättningar idag upplever sitt åldrande och sin framtid undersöks liksom föreställningar i populärkultur. Förekomsten av funktionsnedsättningar kartläggs över tid och bidrar till att förutse framtida mönster och följder för folkhälsan.

Kunskap saknas om hur funktionsnedsättningar påverkar vårt liv och åldrande. Det är anmärkningsvärt då livslängden ökar även för personer med funktionsnedsättningar som idag uppgår till ca 1,5 miljoner i Sverige. Projektet analyserar riskfaktorer och följder för hälsan längs livet från 1800-talet fram till idag, och statistiska uppskattningar belyser framtida mönster. Det ger kunskap om förhållanden som leder till funktionsnedsättningar och hur det påverkar människors delaktighet i samhället. Även upplevelser av att åldras med funktionsnedsättningar och föreställningar om framtiden undersöks.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2026-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för demografi och åldrandeforskning, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Demografi, Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Historia, Medie- och kommunikationsvetenskap, Socialt arbete, Statistik

Externa finansiärer

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Projektbeskrivning

I dagens Europa uppgår antalet personer med funktionsnedsättningar till 65–80 miljoner (10-12%), varav ca. 1,5 miljoner finns i Sverige. De utgör en ofta förbisedd grupp inom såväl samhället som forskningen. Det saknas djupare vetenskaplig kunskap om hur funktionsnedsättningar påverkar människors levnadsvillkor, välbefinnande och åldrande under livets gång. Detta är anmärkningsvärt, särskilt som den förväntade livslängden ökat märkbart senaste decennierna, även för personer med funktionsnedsättningar. Dessutom medför i allmänhet en högre ålder funktionsnedsättningar. Följderna av en allt äldre befolkning med funktionsnedsättningar är ovissa, men kan innebära stora påfrestningar för individ, familj och anhöriga samt för samhälle och välfärd.

DISTIME-projektet syftar till att bringa klarhet i dessa följder. Det antar ett långt historiskt perspektiv på en grupp individer som pga. funktionsnedsättningar behöver vård och stöd för att delta i samhället, men som inte alltid fått, eller får det. En central utgångspunkt är att ett samhälle med en åldrande befolkning kan dra stor lärdom av deras erfarenheter.

Det tvärvetenskapliga projektet undersöker funktionsnedsättningar ur ett livsförloppsperspektiv utifrån tre olika teman

Projektet utgörs av en tvärvetenskaplig forskargrupp som leds av Lotta Vikström, professor i historia. De undersöker funktionsnedsättningar ur livsförloppsperspektiv som spänner över människors hela levnadsbana i Sverige i nutid, framtid och 200 år tillbaka i tiden. Tre forskningsteman analyseras med kvalitativa och kvantitativa metoder:

  • Tema 1: Riskfaktorer och funktionsnedsättningar – förr och nu
    Temat kartlägger riskfaktorer till att olika funktionsnedsättningar uppträder i människors liv från ung till äldre ålder.
  • Tema 2: Följder för hälsa – förr och nu
    Temat undersöker vilka följder olika funktionsnedsättningar får för människors hälsa längs livet och på äldre dagar.

Tema 1–2 ger unik kunskap om omständigheter som bidrar till att främja respektive förhindra personers delaktighet i samhället pga. funktionsnedsättningar och människors välbefinnande och vårdbehov, från yngre till äldre ålder, från 1800-tal till idag. Resultatens karaktär och spännvidd över såväl historisk tid som människors livstid möjliggör ett tredje forskningstema.

  • Tema 3: Funktionsnedsättningar över tid och i framtiden – förekomst och föreställningar
    Temat bygger delvis på resultat från Tema 1–2. Funktionsnedsättningars förekomst i Sveriges befolkning över tid uppskattas med statistiska metoder som bidrar till att förutse framtida mönster och följder för folkhälsan. Dessutom undersöks hur människor med funktionsnedsättningar idag upplever sitt åldrande och framtiden, samt hur föreställningar om funktionsnedsättningar framträder i fiktionsberättelser.

Metod

DISTIME-projektet förenar olika data och metoder. Sveriges världsunika befolkningsdatabaser används för att genomföra kvantitativa livsförloppsanalyser och statistiska jämförelser över tid och rum. För modern tid genomförs även kvalitativa analyser. Via intervjuer, enkäter och t.ex. mediarepresentationer utforskar projektet hur funktionsnedsatta personer uppfattar sitt åldrande och sin hälsa längs levnadsbanan. Dessutom undersöks hur normer och föreställningar om funktionsnedsättningar uttrycks inom populärkulturen via fiktionsberättelser.

Externa finansiärer

Nyheter om projektet

Funktionsnedsättning hinder för jobb och partner

Historikern Lotta Vikström om villkoren för personer med funktionsnedsättningar från 1800-talet och framåt.

Publikationer inom projektet

PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS) 2023, Vol. 18, (6)
Namatovu, Fredinah; Häggström Gunfridsson, Erling; Vikström, Lotta
Genväg till forskning, 18
Namatovu, Fredinah; Vikström, Lotta
SFRA Review, Science Fiction Research Association 2022, Vol. 52, (3) : 238-243
Wälivaara, Josefine
BMC Public Health, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Namatovu, Fredinah; Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta
Stockholm: Ersta Sköndal Bräcke högskola; Umeå universitet; Malmö stad; Högskolan Halmstad 2021
Tideman, Magnus; Björne, Petra; Appelgren, Marie; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS) 2020, Vol. 15, (4)
Junkka, Johan; Sandström, Glenn; Vikström, Lotta
Senast uppdaterad: 2023-12-13