"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-06-03

Nu startar 16 nya samverkansprojekt mellan Lärarhögskolan och skolor

NYHET Målet med projekten är att skapa miljöer för forskning och utveckling för lärare, förskollärare och forskare.

Text: Marie Oskarsson

ULF är en verksamhet som ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Nu har Lärarhögskolan beviljat medel till sexton samverkanscheckar för att stimulera till ytterligare ULF-samverkan.

– Det stora intresset för samverkanscheckar var oväntat och samtidigt mycket glädjande. Om alla dessa samverkansytor kan startas upp finns goda förutsättningar för praktiknära forskning, säger Eva Lindgren, biträdande föreståndare vid Lärarhögskolan.

Projekten erhåller mellan 240 tkr och 600 tkr.

– Målsättningen med checkarna är att skapa gemensamma miljöer för forskning och utveckling för lärare, förskollärare och forskare. Inom projekten kommer de arbeta med frågor om undervisning, utveckling, lärande och forskning, säger Eva Lindgren

Projekten som beviljas medel

Lärarguide för problemlösning i matematik 1

Erfarenhetsutbyte och diskussioner mellan lärare och forskare, liksom identifiering av lärares frågor och behov. Skapande av kontaktytor och riktlinjer för ev fortsatt samverkan.

Medverkande institutioner och skolhuvudmän: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Vännäs kommun och Örnsköldsviks kommun
Kontaktperson: Catarina Andersson

Lärarguide för problemlösning i matematik 2

Erfarenhetsutbyte och diskussioner mellan lärare och forskare, liksom identifiering av lärares frågor och behov. Skapande av kontaktytor och riktlinjer för ev fortsatt samverkan.

Medverkande institutioner och skolhuvudmän: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Piteå kommun och Umeå kommun
Kontaktperson: Erika Boström

Barns och elevers tidiga matematikundervisning.

Hur kan undervisning stödja elevers taluppfattning. Syftet är att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan lärare och forskare samt att undersöka möjligheter för långsiktigt hållbar samverkan avseende matematikundervisning i lågstadiet.

Medverkande institutioner och skolhuvudmän: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Hudiksvalls kommun, Umeå kommun och Örnsköldsviks kommun
Kontaktperson: Anna Ida Säfström

Främja skolnärvaro – förebygga skolfrånvaro.

Workshops med skolhuvudmän för att precisera behov och syfte för forskning om flexibla hybrid/fjärrundervisningsformer samt etikansökanför forskningsprojekt om dessa undervisningsformer för att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro.  
Medverkande institutioner och skolhuvudmän: Pedagogiska institutionen, NTI-gymnasiet, R10, Örnsköldsviks kommun
Kontaktperson: Eva Mårell-Olsson/J Ola Lindberg

Fritidshemmets likvärdighet och kvalitet.

Arbetsmöten i samverkan för att utvärdera och analysera kommunens kartläggningsverktyg som syftar till att öka likvärdighet och kvalitet i fritidshemmets verksamhet. 
Medverkande institutioner och skolhuvudmän: Tillämpad utbildningsvetenskap och Umeå kommun
Kontaktperson: Annika Manni

Lärande för hållbar utveckling.

Fortsättning av ett påbörjat samarbete avseende Lärande för hållbar utveckling. Söka samband mellan rektorers, lärares och elevers enkätsvar och skapa strategier för hållbar användning av kartläggningsdata.              
Medverkande institutioner och skolhuvudmän: Tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå kommun
Kontaktperson: Annika Manni

Didaktisk responsivitet. Analys av spontan undervisning i förskolan.

Syftet är att utveckla förskollärares kunskap om och i analys av undervisning samt initiera forskning om detta tillsammans med förskollärare.

Medverkande institutioner och skolhuvudmän: Tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå kommun

Kontaktperson: Maria Rönnlund

Förskolebarns språkutveckling och analys av spontan undervisning

Syftet är att med hjälp av fortbildningsinsatser utveckla förskolors arbete med barns språkutveckling och analys av spontan undervisning.                 
Medverkande institutioner och skolhuvudmän: Tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå kommun
Kontaktperson: Anders Råde

Läsutveckling

Fortbildningsträffar för lärare kopplat ett projekt om metoder för intensiv läsundervisning i syfte att utveckla elevers läsutveckling.
Medverkande institutioner och skolhuvudmän: Institutionen för språkstudier, Umeå kommun
Kontaktperson: Yvonne Knospe

Utveckling av uttalsundervisning

Erfarenhetsutbyte mellan forskare och lärare i Svenska för invandrare (sfi). Syftet är att undersöka samband mellan körsång och sfi-elevers uttalsutveckling. Medverkande institutioner och skolhuvudmän: Institutionen för språkstudier, Piteå kommun
Kontaktperson: Annika Norlund Shaswar

Stärkt pedagogiskt ledarskap

Pilotstudie där kommunens arbete med att initiera organisationsförändring där rektorers ledarskap delegeras, distribueras och delas i avsikt att förbättra elevers lärande, utveckling och kunskapsresultat. Studien syftar till att lägga en grund för fortsatt samverkan där beprövad erfarenhet och forskning går hand i hand.   
Medverkande institutioner och skolhuvudmän: Centrum skolledarutveckling, Skellefteå kommun
Kontaktperson: Helene Ärlestig

Kollektivt lärande

Syftet är dels att utveckla förstelärares ledarskap i avsikt att främja ett stärkt kollektivt lärande, dels att analysera och påbörja utveckling av undervisning som främjar elevers samarbete och kollaborativa lärande.  
Medverkande institutioner och skolhuvudmän: Pedagogiska institutionen, Skellefteå kommun
Kontaktperson: Tord Göran Olovsson

Utveckling av yrkesutbildning

Forskare och lärare kartlägger och analyserar tillsammans utvecklingsbehov av yrkeslärarprogrammet, yrkesprogram och handledarutbildning, relaterat till grön omställning och social hållbarhet.   
Medverkande institutioner och skolhuvudmän: Pedagogiska institutionen, Skellefteå kommun
Kontaktperson: Annika Wiklund-Engblom

Samverkan kring neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) på för- och grundskola

Syftet är att utbyta erfarenheter och kunskap för att identifiera faktorer för lärande och kartlägga behov för NPF-elever samt att undersöka lärandemetoder som främjar lärande för dessa elever.

Medverkande institutioner och skolhuvudmän:  Institutionen för psykologi, Piteå kommun
Kontaktperson: Anna-Maria Johansson

Synliggöra och följa upp verksamhetsförlagd undervisning (VFU)

Syftet är att utveckla både ett kvalitetsbegrepp för VFU och uppföljning av VFU i kommunens systematiska kvalitetsarbete.                  

Medverkande institutioner och skolhuvudmän: Pedagogiska institutionen ,Örnsköldsviks kommun

Kontaktperson: Johan Hansson

Undervisningsutveckling i svenskämnet avseende lässtrategier

Syftet är att initiera forskningscirklar där forskare och lärare läser litteratur och diskuterar hur testbaserat lärande kan användas i undervisningen.    
Medverkande institutioner och skolhuvudmän:  Tillämpad utbildningsvetenskap, Hudiksvalls kommun
Kontaktperson: Bert Jonsson

 

För mer information kontakta gärna