Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Universitetsförvaltningen

Vid universitetsförvaltningens tolv enheter arbetar närmare 600 medarbetare med att stödja universitetets utbildning, forskning och samverkan med omvärlden.

De tolv enheterna är indelade i fem verksamhetsområden, med ansvar för varsin verksamhetsfråga. Varje område har en verksamhetsområdeschef som också ingår i förvaltningens ledningsgrupp.

Verksamhetsområden

Området för planering och utredning

Området består av Planeringsenheten och Enheten för forskningsstöd och samverkan och ansvarar för utveckling av stöd till samverkan och innovation, externa relationer, extern forskningsfinansiering, strategisk planering, utvecklingsfrågor, omvärldsbevakning och uppföljning.

Verksamhetsområdeschef är Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör och budgetchef. 

Området för ekonomi, arbetsgivar- och myndighetsfrågor

Området består av Universitetsledningens kansli, Personalenheten och Ekonomienheten och ansvarar för strategisk kompetensförsörjning och ledarutveckling, personaladministration, ekonomiadministration, diarieföring, dokumenthantering, arkiv, juridiskt stöd, inköp och upphandling.

Tf. verksamhetsområdeschef är Hans Wiklund, universitetsdirektör.

Området för verksamhetsstöd

Området består av Studentcentrum, International Office och Kommunikationsenheten och ansvarar för utveckling av varumärke, utbildningsadministration, kommunikation, marknadsföring och internationella utbyten.

Verksamhetsområdeschef är Peder Tjäderborn, biträdande förvaltningschef och enhetschef vid Studentcentrum.

Området för infrastruktur

Området består av Lokalförsörjningsenheten och Universitetsservice. Området ansvarar för utveckling campus och lokaler, miljö, fysisk arbetsmiljö, säkerhet, samt service- och stödtjänster för universitetets lokaler.

Verksamhetsområdeschef är Richard Olsson, biträdande förvaltningschef och fastighetschef vid Lokalförsörjningsenheten.

Området för IT

Området består av IT-enheten och Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS) och ansvarar för förvaltning och utveckling av IT- och telefonilösningar.

Tillförordnad verksamhetsområdeschef är Ali Foroutan-Rad, enhetschef vid ITS.

Alla enheter

Ekonomienheten

Ekonomienheten utvecklar och förvaltar universitetets ekonomiadministrativa process, tillhandahåller och underhåller ekonomisystemet samt ansvarar för dess långsiktiga utveckling.

Ekonomienheten

Enheten för forskningsstöd och samverkan

Enheten för forskningsstöd och samverkan är universitetets gemensamma och centrala enhet för samverkan och forskningsstöd.

Enheten för forskningsstöd och samverkan

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten ansvarar för att samordna och ta ut kompassriktningen för universitetets externa och interna kommunikation. Här ingår bland annat arbetet med universitetets webb.

Kommunikationsenheten

International Office

International Office arbetar med universitetsgemensamma frågor inom internationalisering och verkar för kvalitet och långsiktighet i internationaliseringsarbetet vid Umeå universitet.

International Office

Enheten för IT-stöd och systemutveckling - ITS

ITS uppgift är att stötta utbildning och forskning genom IT-stöd med hög verksamhetsnytta.

ITS

Lokalförsörjningsenheten

Lokalförsörjningsenheten arbetar med universitetsgemensam infrastruktur och gestaltning vad gäller lokaler. På enheten finns också universitetets centrala samordnare för fysisk arbetsmiljö, miljö och säkerhet.

Lokalförsörjningsenheten

Personalenheten

Personalenheten har ansvar för att samordna och utveckla Umeå universitets arbetsgivarpolitiska arbete och att säkerställa myndighetens arbetsgivaransvar.

Personalenheten

Planeringsenheten

Planeringsenheten arbetar med frågor som rör övergripande planering och uppföljning av all verksamhet samt kvalitet och utvärdering inom grundutbildning och forskarutbildning.

Planeringsenheten

Studentcentrum

Studentcentrum erbjuder studievägledning och studierelaterat stöd till studenter samt samordnar stödet till studenter med funktionsnedsättning. Där finns också Studenthälsan.

Studentcentrum

Universitetsledningens kansli

Universitetsledningens kansli ger framför allt universitetets ledning administrativt stöd och service. Kansliet har ett särskilt ansvar för att myndigheten tillvaratar sina rättigheter och fullgör sina skyldigheter samt svarar för långsiktig juridisk kvalitetssäkring. Kansliet ansvarar även för universitetets upphandlingar.

Universitetsledningens kansli

Universitetsservice

Universitetsservice är Umeå universitets serviceorganisation. Enheten ansvarar för de gemensamt bokningsbara undervisningslokalerna och mötesrummen, lokalvård, post- och godshantering, passerkort/Umu-kort, service och stöd i lokalerna, samt tentamensservice. Genom Infocenter i Universum-huset hanterar enheten allmänna frågor till Umeå universitet från studenter, besökare och anställda.

Universitetsservice