"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Universitetsförvaltningen

Vid universitetsförvaltningens elva enheter arbetar närmare 600 medarbetare med att stödja universitetets utbildning, forskning och samverkan med omvärlden.

Ekonomienheten

Ekonomienheten utvecklar och förvaltar universitetets ekonomiadministrativa process, tillhandahåller och underhåller ekonomisystemet samt ansvarar för dess långsiktiga utveckling.

Ekonomienheten

Enheten för forskningsstöd och samverkan

Enheten för forskningsstöd och samverkan är universitetets gemensamma och centrala enhet för samverkan och forskningsstöd.

Enheten för forskningsstöd och samverkan

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten ansvarar för att samordna och ta ut kompassriktningen för universitetets externa och interna kommunikation. Här ingår bland annat arbetet med universitetets webb.

Kommunikationsenheten

International Office

International Office arbetar med universitetsgemensamma frågor inom internationalisering och verkar för kvalitet och långsiktighet i internationaliseringsarbetet vid Umeå universitet.

International Office

Enheten för IT-stöd och systemutveckling - ITS

ITS uppgift är att stötta utbildning och forskning genom IT-stöd med hög verksamhetsnytta.

Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS)

Lokalförsörjningsenheten

Lokalförsörjningsenheten arbetar med universitetsgemensam infrastruktur och gestaltning vad gäller lokaler. På enheten finns också universitetets centrala samordnare för fysisk arbetsmiljö, miljö och säkerhet.

Lokalförsörjningsenheten

Personalenheten

Personalenheten har ansvar för att samordna och utveckla Umeå universitets arbetsgivarpolitiska arbete och att säkerställa myndighetens arbetsgivaransvar.

Personalenheten

Planeringsenheten

Planeringsenheten arbetar med frågor som rör övergripande planering och uppföljning av all verksamhet samt kvalitet och utvärdering inom grundutbildning och forskarutbildning.

Planeringsenheten

Studentcentrum

Studentcentrum erbjuder studievägledning och studierelaterat stöd till studenter samt samordnar stödet till studenter med funktionsnedsättning. Där finns också Studenthälsan.

Studentcentrum

Universitetsledningens kansli

Universitetsledningens kansli ger framför allt universitetets ledning administrativt stöd och service. Kansliet har ett särskilt ansvar för att myndigheten tillvaratar sina rättigheter och fullgör sina skyldigheter samt svarar för långsiktig juridisk kvalitetssäkring. Kansliet ansvarar även för universitetets upphandlingar.

Universitetsledningens kansli

Universitetsservice

Universitetsservice är Umeå universitets serviceorganisation. Enheten ansvarar för de gemensamt bokningsbara undervisningslokalerna och mötesrummen, lokalvård, post- och godshantering, passerkort/Umu-kort, service och stöd i lokalerna, samt tentamensservice. Genom Infocenter i Universum-huset hanterar enheten allmänna frågor till Umeå universitet från studenter, besökare och anställda.

Universitetsservice

Senast uppdaterad: 2023-01-19