"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogram i landskapsarkeologi/miljöarkeologi

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2023

Specialisera dig inom landskaps- eller miljöarkeologi och lär dig samla information för att tolka forntida landskap och miljöer genom inventering, kartering och provtagning. Genom att blanda teori med praktiska övningar i fält och laboratorium förbereder du dig för en karriär inom en rad olika discipliner och du kan arbeta både lokalt och globalt med viktiga samhällsfrågor som hållbarhet, klimatförändring och kulturmiljöarbete.

"Det var kul att börja med en fältkurs. Man blir väldigt engagerad i labbarbetet och att skriva rapport efteråt när man själv har varit med från början till slut"

Se intervjun med Johanna Kantak och André Nylander som läser masterprogrammet i landskapsarkeologi/miljöarkeologi.

Under utbildningen

Inom programmet kommer du att bygga på din befintliga kunskap om arkeologi, kvartärgeologi, naturgeografi eller relaterade ämnen. Du kommer att utveckla färdigheter inom metoder som används för att analysera landskaps- och miljödata. Inom landskapsinriktningen fokuseras på fältinventering och kartering; inom miljöinriktningen på analyser av växt- och insektsrester. Under den första terminen kommer du att utveckla din förståelse för de viktigaste metoderna och frågorna som rör tolkning av natur- och kulturlandskap genom fält-, laboratorie- och lärosalsbaserade studier. Du kommer också att lära dig att läsa landskap och bestämma karaktären på mänskliga landskapsinteraktioner. Om du specialiserar dig på miljöarkeologi kommer du även att studera spår i jord och sediment genom att studera deras fysiska och kemiska egenskaper.

Landskapsarkeologin och miljöarkeologin utvecklar vår förståelse för hur människor har påverkat och interagerat med den omgivande världen. Genom att studera fysiska spår av tidigare mänsklig aktivitet och analysera organiska och kemiska rester eller artefakter som representerar de kulturella fingeravtrycken av denna aktivitet - kan vi med hjälp av naturvetenskapliga metoder bygga en bild av en roller som människor har spelat i olika ekosystem. Vi studerar dessa fenomen i ett långt tidsperspektiv, från slutet av istiden fram till historisk tid, från de tidigaste jägarna till de första bönderna och framåt i tid. Till vissa delar är undervisningen sammanflätad inom ramen för gemensamma kurser. I huvudsak följer du dock den väg av ämnesspecialisering som du har valt; landskaps- eller miljöarkeologi.

Lär dig mer om landskapsarkeologi

Inom landskapsarkeologin studeras sambandet mellan den materiella kulturen och interaktionen mellan människan och landskapet - samt hur människan under de senaste 10 000 åren har format naturmiljön efter sina behov. Landskapsstudier integrerar en rad tvärvetenskapliga tillvägagångssätt i studiet av kultur, inklusive modellering av olika ytor och platser - vilka aktivt kan anses ha påverkat forntida beteenden. Karaktären på denna interaktion utgör ett centralt teoretiskt koncept inom landskapsstudier. Landskapsarkeologin är en disciplin inom arkeologin. Samtidigt är det även ett självständigt yrkesinriktat fält som går bortom fältarkeologins (forskningsmässiga/kommersiella) traditionella kärna; den erbjuder en mycket bredare och djupare förståelse för interaktioner mellan människor och landskap. Den ger även en möjlighet för forskarstuderande att utveckla viktiga färdigheter som behövs för att utöva en forskarkarriär inom landskapsstudier.

Forskningsområden inkluderar kartografi, arkivstudier, modellering av landskapsregression, geografiska informationssystem, fjärranalys, fältinventering och utgrävningstekniker. Det är summan av dessa metoder som gör landskapsarkeologin grundläggande för studier av mänsklig manipulation av landskap, samt dess påverkan på det nutida samhället genom olika återkopplingar; inklusive klimatförändringar, sociala ideologier såsom genus- och klassojämlikhet samt narrativ om kulturella identiteter.

Lär dig mer om miljöarkeologi

Miljöarkeologi använder naturvetenskapliga metoder för att rekonstruera forntida miljöer för att avgöra hur mänsklig aktivitet har format forntida landskap och miljöer. Det är alltså både en fält- och laboratoriebaserad disciplin. Studiet av geologiska processer, jordar och sediment, vegetation och växtrester används för att rekonstruera forntida miljöer, samt för att identifiera förändringar i markanvändning, försörjningsstrategier, kostval och därmed i förlängningen den sociokulturella utvecklingen hos mänskliga grupper över tid.

Tyngdpunkten på naturvetenskapliga metoder gör att miljöarkeologin liknar biologiska och ekologiska vetenskaper. Detta ger en extra dimension till studier av samhällen, vilket möjliggör en mer holistisk förståelse av det förflutna. Det har lett till insikten att miljön kan ha betydande sociala, politiska och ekonomiska betydelser för mänskliga samhällen. Miljöarkeologin är tvärvetenskaplig. Utöver de ovan nämnda metoderna inbegriper den nu även analyser på isotoper (för att studera kost, rörlighet, klimat etc.) och biomolekyler (lipider, proteiner och DNA). Dessa har revolutionerat vår förståelse av tidigare befolkningar, inklusive deras rörelser (både fysiska och genetiska) och globalt har det medfört ett nytt fokus på den mångfald som är karakteristisk för forntida samhällen.

Problemlösning i verkliga projekt och utgrävningar

När du studerar landskaps- eller miljöarkeologi blandar du teori med praktik i fält och labb. Du lär dig specialiserade undersöknings- och provtagningsmetoder för att undersöka frågor som hur landskapet såg ut, hur människor interagerade med landskapet, vad förhistoriska människor odlade och åt och hur klimatet förändrades. Undervisningen är i huvudsak uppbyggd kring verkliga problem, och under programmet bygger du upp en verktygslåda av metoder och kompetenser för inventering, utgrävning, analys, tolkning och presentation inom landskapsarkeologi eller miljöarkeologi. Du kommer att arbeta nära med den verkliga projektvärlden och din inlärningsmiljö kommer att säkerställa din utveckling av yrkes- och forskningskompetenser.

Programstruktur

I början av programmet, med hjälp och råd från dina lärare om du behöver det, bestämmer du om du föredrar att specialisera dig i antingen landskaps- eller miljöarkeologi under din tid hos oss.

Under det första året av programmet kommer du att få en solid grund inom landskapsarkeologiska och miljöarkeologiska fält-, labb- och forskningsmetoder. Utöver detta studeras mer detaljerade teori- och metodkomponenter. För att effektivt kartlägga landskap, inventera, gräva ut och studera platser lär du dig också Geografiska informationssystem (GIS) för landskapsarkeologi och miljöarkeologi. Det första året avslutas med en självständig uppsats (15 hp), som gör att du kan ansöka om magisterexamen.

Under det andra året kan du anpassa din studieväg ytterligare enligt dina egna intressen. Om du väljer en generalistprofil kan du ha fria kurser eller praktik under en hel termin. Om du väljer en specialistprofil ska du efter en halv termin med valfria kurser eller praktik ha en specialkurs i metodologi. Den sista terminen består av ett examensarbete på 30 hp.

Programmet ges vart annat år

Detta program ges vart annat år. Nästa intag är höstterminen 2023.

Programöversikt

År 1: Landskapsarkeologi / Miljöarkeologi

Landskapsarkeologisk metodik, 15 hp eller Miljöarkeologisk fält- och labbmetodik, 15 hp 

Landskap och miljöarkeologi: fördjupning i historia, teori & metodik, 15 hp (gemensam kurs)

GIS för landskaps- och miljöarkeologi, 15 hp (gemensam kurs)

Magisteruppsats, 15 hp (gemensam kurs)

År 2

Valfria/valbara kurser eller studiepraktik, antingen med generalistinriktning eller specialistinriktning (sammanlagt 30 hp)  

Masteruppsats i landskapsarkeologi eller miljöarkeologi, 30 hp (gemensam kurs)

Efter utbildningen

Detta program förbereder dig för arbete inom kulturarvssektorn, fält- och uppdragsarkeologi, miljöarkeologi, administratör eller utredare vid en myndighet, ett företag eller ett museum. Programmet är också lämpligt att inkludera i en karriär inom paleoekologi, kvartärgeologi och liknande forskningsområden. Andra anställningsmöjligheter finns inom övriga landskapsförvaltande och bevarande verksamheter, inom natur- och kulturguidning och övrig museal sektor; eller inom en akademisk forskarkarriär.

Programmet förbereder dig också för att arbeta med Geografiska informationssystem (GIS) och olika laboratorieprocesser. Dessa färdigheter medför potentiella arbetsuppgifter inom administrativa organisationer och konsultfirmor som arbetar med markbedömningar, skogsbruk och bevarande. Programmet är även lämpligt för att bygga en karriär inom landskapsarkeologi, miljöarkeologi, paleoekologi, kvartärvetenskap eller liknande forskningsområden. Du är blir även berättigad att ansöka om doktorandstudier i arkeologi, miljöarkeologi och relaterade ämnen.

Intresserad av att bli forskare?

"As a PhD student in Umeå you have a lot of rights and very good conditions"

Se intervjun med Claudia Sciuto, doktorand i miljöarkeologi.

Under programmet kommer du att utveckla din förmåga till självständigt tänkande och vetenskapligt skrivande - viktiga färdigheter för att gå vidare till en karriär inom forskning. Efter att ha läst Masterprogrammet i landskapsarkeologi/miljöarkeologi kommer du att kunna söka doktorsexamen i arkeologi eller miljöarkeologi i Sverige och internationellt.

Läs mer om forskarutbildning vid Umeå universitet 

Examen

Masterexamen i landskapsarkeologi/miljöarkeologi.

Anmälan och behörighet

Masterprogram i landskapsarkeologi/miljöarkeologi, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Antal platser

10 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är 90 hp i något av följande huvudområden: arkeologi, miljöarkeologi, naturgeografi, geovetenskap, historia, antropologi, antikens studier, biologi, miljövetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier och, om programmet ges på svenska, svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 186 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P8052

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är 90 hp i något av följande huvudområden: arkeologi, miljöarkeologi, naturgeografi, geovetenskap, historia, antropologi, antikens studier, biologi, miljövetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier och, om programmet ges på svenska, svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 186 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M8052

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 januari 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Idé- och samhällsstudier
Kontaktpersoner för programmet är:
Johan Linderholm, programföreståndare, Peter Holmblad, studievägledare arkeologi