Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

DIGSUM är ett centrum för forskning om förhållandet mellan digital teknik och samhällsförändring. Vi närmar oss detta studieobjekt med utgångspunkt i expertis inom en rad områden som sociologi, informatik, pedagogik, genusvetenskap, rättsvetenskap och ekonomi.

Toppbild

Digital samhällsforskning

Ny teknik, data och algoritmer påverkar alla aspekter av våra sociala liv: Politik, utbildning, vård och omsorg, lag och rätt, näringsliv, arbete, medier, och så vidare. I många fall är de samhälleliga och kulturella förändringarna mer genomgripande än de renodlat tekniska.

Den forskning som bedrivs inom DIGSUM  finns i skärningspunkten mellan de utmaningar och de möjligheter som den pågående digitala utvecklingen innebär för samhällsvetenskapen. Det är vår övertygelse att digital samhällsforskning måste bygga på tvärvetenskap, och på kreativa kombinationer av kvalitativa, kvantitativa och datadrivna metoder.

Toppbild

AI och samhälle

I och med att system och lösningar som bygger på artificiell intelligens införs på ett växande antal sociala arenor, kommer de att påverka centrala aspekter av människors sociala liv. DIGSUM verkar för att utveckla och stärka samhällsvetenskaplig forskning inom detta område vid Umeå universitet.

Vår grupp för AI och samhälle jobbar, genom ett antal projekt, för att utveckla forskning som kan bidra till att framtida tillämpningar av AI och autonoma system kan anpassas bättre till den sociala komplexitet som präglar de sammanhang där de implementeras och används.

Forskargrupper

AI och samhälle
DIGSUMs grupp för AI och samhälle är fokuserad på att analysera och förstå sociala implikationer av artificiell intelligens och autonoma system. Vi...
Digital rättsvetenskap
I forskargruppen ingår forskare som på olika sätt arbetar kring mötet mellan rätt och ny teknik och tekniska innovationer, till exempel...
Digital sociologi
Inom denna forskargrupp studerar vi hur människors användning av digital teknik påverkar identiteter, institutioner, beteenden och sociala...
Feministisk teknovetenskap
Inom forskargruppen för feministisk teknovetenskap använder vi oss av designorienterade och feministiska teorier för att utveckla kritiska perspekt...
Lärande och IKT
Forskningsämne: Pedagogik
Psykisk ohälsa och den digitala sfären
Forskningen utgår från en profil vid Institutionen för socialt arbete som fokuserar verksamheter inom hälso- och sjukvård samt psykiatriska...
Swedish Center for Digital Innovation
Inom detta center bedrivs studier av digitalisering och digital innovation inom näringsliv såväl som offentlig sektor.
Tillämpad forskning om digitala praktiker inom utbildning
Forskningsprofilen har ett intresse för digitala praktiker inom och utanför formell utbildnings.
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap