"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ordlista över akademiska ord

Licentiat, alumn, disputation, fakultet... Den akademiska världens termer och begrepp kanske du aldrig själv använder. Många av dem härstammar från de medeltida universiteten och används internationellt. Andra är senare tillskott till begreppsfloran och specifika för de svenska universiteten. Nedan har du en kort ordlista med några av de vanligast förekommande termerna.

Akademisk kvart

På många universitet är det en gammal tradition att föreläsningen eller seminariet börjar en kvart efter utsatt tid. Denna tradition tillämpas på vissa kurser, men inte överallt.

Traditionen har sitt ursprung i den tid då lärare och studenter också bodde på området, och när då campusklockorna slog sina slag för heltimma, då tog det cirka en kvart att gå från bostaden till föreläsningen.

Alumn

Ordet alumn - i plural alumni - kommer från latin och betyder elev, lärjunge eller skyddsling, kort sagt, en alumn är en tidigare universitetsstudent. Ordet är betydligt vanligare i andra länder, bland annat i USA och Storbritannien där universiteten under en lång tid har jobbat med alumnverksamhet. Umeå var 1999 ett av de första statliga universiteten i Sverige med att starta en verksamhet riktad mot alumner.

Basårsutbildning, basår

Ett förberedande program för högskolestudier för dig som inte är behörig. Här läser du in motsvarande gymnasiekurser för att bli behörig till universitetsstudier. Basåret är poänggivande men kan inte ingå i en examen.

Bolognaprocessen

Bolognadeklarationen undertecknades sommaren 1999 av 29 länder för att hitta ett gemensamt system för högre utbildning i Europa. Syftet med Bologna-processen är att öka rörligheten bland studenter, lärare och forskare i Europa, och att Europa därmed ska bli en högklassig utbildningskontinent med enhetlig examensstruktur och med ett gemensamt betygssystem med sjugradig betygsskala.

CV

CV - Curriculum Vitae - är en latinsk benämning på personlig meritförteckning.

Decentraliserad utbildning

Utbildning som är förlagd till annan ort. Till exempel är naturguide-programmet decentraliserat till Kiruna och till Örnsköldsvik.

Dekan

Ordförande i fakultetsnämnden och den som leder fakultetens verksamhet.

Disputation

När en doktorand lägger fram och offentligt försvarar sin doktorsavhandling.

Distansutbildning

För den som av olika skäl har svårt att delta i undervisningen på heltid i Umeå, ordnas så kallad distansutbildning så att du kan läsa hemma på din egen ort. Vissa utbildningar har samlingar med undervisning och tentamen i Umeå eller på annan ort. I andra utbildningar sker all undervisning via Internet och lärplattformar.

Doktorand

Student som bedriver studier på forskarnivå. För behörighet till forskarutbildning krävs en examen på avancerad nivå.

Doktorsavhandling

Vetenskaplig avhandling som du måste försvara offentligt för att få doktorsexamen.

Doktorspromotion

En doktorspromotion är en högtidlig sammankomst i Aula Nordica där de som efter prov och avlagd doktorsexamen tar emot de yttre tecknen på detta: ring, diplom och hatt eller lagerkrans.

Erasmus/Socrates

Utbytesprogram för studenter och lärare inom EU.

Europaanpassad utbildning

Europa ska bli en högklassig utbildnings-kontinent med enhetlig examensstruktur. I arbetet ingår även att införa ett gemensamt betygssystem med sjugradig betygsskala. (Se även under Bologna-processen.)

Examen 

Examina på grundnivå: generella examina innefattar högskoleexamen 120 högskolepoäng (2 år) och kandidatexamen 180 högskolepoäng (3 år); konstnärliga examina; samt yrkesexamina, som kan kopplas till ett visst yrke.

Examina på avancerad nivå: generella examina innefattar magisterexamen 60 högskolepoäng (1 år) och masterexamen 120 högskolepoäng (2 år); konstnärliga examina; samt yrkesexamina.
Examina på forskarnivå: licentiatexamen 120 högskolepoäng (2 år) och doktorsexamen 240 högskolepoäng (4 år).

Läs mer om examen

Fakultet

Sammanhållen organisatorisk enhet för närbesläktade ämnen inom utbildning och forskning. Vid Umeå universitet finns fyra fakulteter: humanistisk, teknisk-naturvetenskaplig, medicinsk och samhällsvetenskaplig fakultet.

Gå till lista med alla fakulteter

Fakultetsnämnd

Fakultetens beslutande organ. Fakultetsnämnderna ansvarar för grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom sina respektive vetenskapsområden.

Forskarutbildning

För behörighet till forskarutbildning krävs en examen på avancerad nivå eller minst 240 högskolepoäng (4 år) varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.

Helårsstudent

Helårsstudenter är antalet studenter som är förstagångsregistrerade, respektive fortsättningsregistrerade, på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets poängomfattning under en viss period dividerat med 60.

Helårsprestation

Summa avklarade poäng på kurs eller delkurs under en viss period dividerat med 60.

Huvudområde

Det som tidigare kallades huvudämne ersätts med huvudområde. Kan finnas både på grund- och avancerad nivå eller antingen eller. För att få ut en examen måste du ha uppnått en viss fördjupning inom huvudområdet. På grundnivå används två beteckningar: högskoleexamensnivå eller kandidatexamensnivå. På avancerad nivå används magisterexamensnivå eller masterexamensnivå.

Högskolepoäng - hp

Studierna räknas i högskolepoäng (hp), där 1,5 hp motsvarar en veckas heltidsstudier, alltså 40 timmar. En termin ger då 30 hp.

Högskoleprovet 

Högskoleprovet ger dig en möjlighet att söka in till högskolestudier även om ditt gymnasiebetyg inte räcker till. Provet ges två gånger per år: i april och oktober. Resultatet av provet är giltigt i fem år.

Institution

Grundenheten vid universitetet är institutionen. Vid den bedrivs utbildning och forskning inom ett eller flera besläktade ämnesområden. Institutionen är den primära arbetsplatsen, inte bara för studenter, lärare och forskare, utan också för andra yrkeskategorier såsom administratörer, lokalvårdare, ingenjörer och instrumentmakare.

Gå till lista med alla institutioner

Kurs 

All grundläggande högskoleutbildning bedrivs i form av kurser. Utbildningsprogram består av sammanförda kurser. Alla kurser, alla utbildningsprogram och alla examina placeras in på någon av nivåerna grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kurser som läses utanför program har lokal antagning. De flesta kurser omfattar 7,5-30 högskolepoäng.

Licentiatexamen

Vetenskaplig avhandling som du måste försvara offentligt för att få licentiatexamen - halvvägs till doktorsexamen.

Meritpoäng

Meritpoäng är extrapoäng som läggs till jämförelsetalet (medelvärdet av betyget från gymnasiet) som man söker till högskolan på. Man kan få högst 2,5 meritpoäng, vilket gör att det högsta jämförelsetalet man kan få är 22,5.

Nivå

Alla kurser, alla utbildningsprogram och alla examina placeras in på någon av utbildningsnivåerna grundnivå respektive avancerad nivå.

Grundnivå: Till grundnivån räknas högskoleexamen eller kandidatexamen liksom alla yrkesexamina på mindre än 240 högskolepoäng (4 år).

Avancerad nivå: Till den avancerade nivån hör magisterexamen och den nya masterexamen liksom alla yrkesexamina som omfattar 240 högskolepoäng (4 år) eller mer.

Forskarnivå: Behörig till forskarnivå blir du när du har en examen på avancerad nivå eller har läst minst 240 högskolepoäng (4 år) varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.

Poäng

Högskolestudiernas omfattning anges i högskolepoäng. 1,5 högskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier. 60 högskolepoäng motsvarar ett läsårs heltidsstudier.

Platsgaranti

Alla som är behöriga och som har anmält sig i tid blir antagna till kurser med platsgaranti.

Prefekt

Chefen för verksamheten vid en institution.

Professorsinstallation

Offentlig högtid varje höst då nya professorer installeras i sina ämbeten av rektor och håller sina installationsföreläsningar.

Reell kompetens

Saknar du formell behörighet kan du låta värdera inte bara dina skolkunskaper utan alla betydelsefulla kunskaper och erfarenheter för en bedömning om din totala kompetens ger dig möjlighet att klara av den högskoleutbildning du vill gå.

Läs mer om reell kompetens

Seminarium 

Undervisningsform som sker i grupp och där man diskuterar till exempel en uppsats, en bok eller en artikel.

Studentkår

Studentkårerna ska ta tillvara den enskilde studentens intressen i studievärlden. Det är frivilligt att vara med i en studentkår. Vid Umeå universitet finns tre studentkårer: Umeå studentkår, Umeå naturvetar- och teknologkår, Umeå medicinska studentkår.

Tentamen

Tentamen kallas det prov, muntligt eller skriftligt, som görs vid avslutad kurs eller kursmoment. Om man inte blir godkänd finns möjlighet till omtentamen.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Universitetskanslersämbetets tre huvuduppgifter är att bedriva kvalitetssäkring och juridisk tillsyn samt att ansvara för statistik, uppföljning och granskning av effektivitet på högskoleområdet.

Universitets- och högskolerådet (UHR)

Universitets- och högskolerådet ger information om högskoleutbildning, antagningsservice och service i tillträdesfrågor, bedömer utländsk utbildning, erbjuder möjligheter till internationellt samarbete och levererar tjänster inom systemförvaltning.

Utbildningsprogram 

Ett utbildningsprogram är en planerad studiegång för en examen. De flesta program har fast studiegång med i huvudsak obligatoriska ämnen och kurser. Studenter som antagits till program är garanterade plats på obligatoriska kurser.

Utbildningsuppdrag

I regleringsbrevet fastställda krav, ramar och restriktioner för en viss högskolas grundläggande högskoleutbildning med mera för en bestämd period.

Senast uppdaterad: 2024-01-03