"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jessika Wide

Jessika Wide är universitetslektor och meriterad lärare i statsvetenskap. Forskar om politik och förvaltning i kommuner och regioner.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 58 25 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag forskar om politik och förvaltning i kommuner och regioner. Mina forskningsintressen rör främst marknadisering, äldreomsorg, kommunalt självstyre, brott mot förtroendevalda och kvinnors politiska representation.

Lokal demokrati: Jag har ett stort intresse för frågor kring demokrati i kommuner och regioner, med särskilt fokus på politiska partier, politiker, social representativitet, valdeltagande, jämställdhet och deltagardemokrati. Jag medverkade i SNS Demokratiråd 2022 som behandlade den lokala demokratins vägval. Jag deltar i ett nytt projekt som undersöker brott mot förtroendevalda - våld, hot och trakasserier - i den svenska demokratin och hur detta hanteras rättsligt och institutionellt (finansieras av Brottsofferfonden). 

Marknadisering inom äldreomsorg: Jag bedriver forskning om den kommunala hemtjänstutföraren i kommuner som infört ett valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst (finansieras av Forte). Tidigare har jag även studerat pensionärsorganisationers inflytandemöjligheter kring frågor om den marknadiserade äldreomsorgen i kommuner med LOV (finansierat av MUCF). 

Vården och det kommunala självstyret: Jag ingår i en forskargrupp som undersöker hur nationella överenskommelser som uppnåtts mellan regeringen och organisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) påverkar statusen för det kommunala självstyret inom hälso- och sjukvård (finansieras av Forte).

Kvinnors politiska representation: Min avhandling behandlade kvinnors politiska representation i ett jämförande perspektiv. Senare har jag främst intresserat mig för kvinnorepresentationen på den kommunala nivån i Sverige och mer specifikt partiernas könskvotering och kandidatnominering inför såväl allmänna val som indirekt valda uppdrag. Jag bidrog med en rapport om social representativitet till 2014 års Demokratiutredning (SOU 2015:96). 

Samverkan

Jag anlitas som extern föreläsare i olika sammanhang på teman som anknyter till svensk politik och förvaltning, särskilt på kommunal nivå. Jag kommenterar nyheter och kartläggningar i media rörande offentlig förvaltning, social representativitet och kommunalpolitik.

Övriga uppdrag

Ledamot i styrelsen för Företagsforskarskolan vid Umeå universitet, i Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefonds nämnd samt i universitetets elektorskollegium. Pro-inspektor för Umeå Studentkår.

International Journal of Public Sector Management, Emerald Group Publishing Limited 2024, Vol. 37, (2) : 141-158
Feltenius, David; Wide, Jessika
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2024:3
Feltenius, David; Wide, Jessika
Public Management Review, Routledge 2023, Vol. 25, (1) : 63-83
Feltenius, David; Wide, Jessika
Stockholm: SNS förlag 2022
Erlingsson, Gissur Ó.; Karlsson, David; Wide, Jessika; et al.
Nordisk Administrativt Tidsskrift, Universitetsbiblioteket OsloMet 2022, Vol. 99, (3)
Feltenius, David; Wide, Jessika
Kommunala bolag, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 87-110
Wide, Jessika
Journal of Civil Society, Routledge 2019, Vol. 15, (3) : 230-248
Feltenius, David; Wide, Jessika
Partier och partisystem, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 67-83
Wide, Jessika
Snabbtänkt: reflektioner från valet 2018 av ledande forskare, Sundsvall: DEMICOM, Mittuniversitetet 2018 : 62-62
Wide, Jessika
Statsvetenskaplig Tidskrift, Lund: Fahlbeckska stiftelsen 2017, Vol. 119, (3) : 521-498
Wide, Jessika
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 1/2016
Wide, Jessika; Feltenius, David
Statsvetenskaplig Tidskrift, Fahlbeckska stiftelsen 2015, Vol. 117, (4) : 95-123
Feltenius, David; Wide, Jessika
Partier och partisystem, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 49-62
Wide, Jessika
Låt fler forma framtiden!: Forskarantologi : Bilaga till betänkande av 2014 års demokratiutredning - delaktighet och jämlikt inflytande, Stockholm: Wolters Kluwer 2015 : 111-162
Wide, Jessika
Tidsskrift for samfunnsforskning, Universitetsforlaget 2012, Vol. 53, (3) : 317-347
Wide, Jessika
Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt, Göteborg: Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet 2011 : 30-35
Wide, Jessika
Statsvetenskaplig Tidskrift, Lund: Fahlbeckska stiftelsen 2011, Vol. 113, (3) : 313-330
Wide, Jessika
Umeå: Umeå kommun 2008
Wide, Jessika; Hudson, Christine
Skrift från Jämställdhetsrådet vid Umeå universitet, 2008:01
Wide, Jessika
Skrift från Jämställdhetsrådet vid Umeå universitet, 2007:1
Wide, Jessika
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 0349-0831
Wide, Jessika
Sverige och EU: ett sammanlänkat statsskick, Liber, Malmö 2005 : 35-45
Ersson, Svante; Wide, Jessika
Àjour - En serie kunskapsöversikter från Svenska Kommunförbundet, 6
Wide, Jessika; Gustafsson, Gunnel
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2001:1
Eckerberg, Katarina; Wide, Jessika
Rösträtten 80 år: Forskarantologi, Stockholm: Justitiedepartementet 2001 : 149-168
Ersson, Svante; Wide, Jessika

Jag är sedan 2016 inplacerad som meriterad lärare vid Umeå universitet. 

Jag undervisar främst på programkurser om offentlig förvaltning (Internationella kris- och konflikthanteringsprogrammet, Socionomprogrammet, Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet och Vårdadministrativa programmet). Därutöver handleder jag och examinerar uppsatser på alla nivåer.

Jag representerar statsvetenskap i Socionomprogrammets programråd.