Hoppa direkt till innehållet
Personalbild Markus Naarttijärvi

Markus Naarttijärvi

090-786 59 09

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå


090-786 59 09

Norra beteendevetarhuset, Humanioragränd 5 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning kretsar kring konstitutionella rättigheter och rättsstatsfrågor. Särskilt fokus ligger på frågor där teknik, säkerhet och mänskliga rättigheter möts.

 • Presentation

  Bakgrund

  Jur Kand. 2008, Jur dr. 2013. Anställd vid juridiska institutionen sedan 2009.

  Undervisning

  Jag undervisar i konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter på juristprogrammets termin 1 samt i allmän rättslära och rättsfilosofi på juristprogrammets termin 6. Jag undervisar också på polisutbildningen samt på fristående kurser med koppling till min forskning.

  Forskning

  Min forskning kretsar kring konstitutionella rättigheter och rättsstatsfrågor. Särskilt fokus ligger på frågor där teknik, säkerhet och mänskliga rättigheter möts. För närvarande fokuserar min forskning på polisiär verksamhet, särskilt på rättsstatliga frågor, samt olika aspekter av samhällets krishantering - däribland särskilt informationssäkerhet.

  Min nuvarande forskning bedrivs i första hand inom två projekt:
  I projektet Polisarbetet - mellan effektivitet och rättsstatlighet finansierat av Riksbankens Jubileumsfond analyseras hur olika effektivitetskrav som riksdag och regering ställer på polisverksamheten inverkar på det faktiska polisarbetet, och i vad mån sådana effektivitetskrav kan innebära att konflikter uppstår gentemot rättsstatliga krav, i form av exempelvis rättssäkerhetskrav och respekt för mänskliga rättigheter. Projektet är tvärvetenskapligt och bedrivs av forskare vid juridiska och statsvetenskapliga institutionen på Umeå universitet.

  Jag driver också forskningsprojektet Informationssäkerhet ur ett tvärrättsligt perspektiv finansierat av Ragnar Söderbergs stiftelse. Projektet undersöker det rättsliga ansvaret och förutsättningarna för informationssäkerhet i förhållande till antagonistiska intrång och attacker mot offentliga IT-system.

  Tidigare forskning

  Jag disputerade 2013 med avhandlingen "För din och andras säkerhet – Konstitutionella proportionalitetskrav och Säkerhetspolisens preventiva tvångsmedel". Avhandlingen behandlar rättsliga intresseavvägningar mellan säkerhet och integritet vid säkerhetspolisens preventiva underrättelseinhämtning av elektronisk kommunikation. I avhandlingen analyseras lagstiftarens intresseavvägningar kring sådan lagstiftning över tid i förhållande till konstitutionella proportionalitetsteorier. Ett särskilt fokus ägnas åt faktorer som kan påverka utfallet av dessa intresseavvägningar, så som teknisk utveckling, förändringar i säkerhetsbegreppet, synen på den personliga integriteten och rättsstatliga grundprinciper.

  Mellan 2014-2015 bedrev jag forskning inom projektet "Hotet, myndigheterna och lagen" finansierat av myndigheten för samhällsskydd och beredskap där jag framför allt fokuserade på konstitutionella frågor rörande ansvar och beslutsfattande vid samhälleliga krissituationer.

  Samverkan

  Jag tillhör institutionens forskningsteman Stat individ och säkerhet, samt Law and Emerging Technologies. Jag är också en del av universitetets tvärvetenskapliga forskningsenhet DIGSUM - Digital Social Research Unit Umeå.

  Fäll ihop
 • Senaste publikationer

  2017
  Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 245-259
  Naarttijärvi, Markus
  2016
  International Review of Victimology, Vol. 22, (2) : 123-138
  Enarsson, Therese; Naarttijärvi, Markus
  2016
  Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning, 211
  Derlén, Mattias; Lindholm, Johan; Markus, Naarttijärvi
  2016
  Polisutbildningens skriftserie, 6
  Saati, Abrak; Wimelius, Malin E; Naarttijärvi, Markus
  2016
  Computer Law & Security Review, Vol. 32, (6) : 852-867
  Naarttijärvi, Markus
  2016
  Övervakning och integritet: Teknik, skydd och aktörer i det nya kontrollandskapet
  Naarttijärvi, Markus
  2015
  Malmö: Gleerups Utbildning AB 2015
  Naarttijärvi, Markus; Bergling, Per; Wimelius, Malin E.; et al.
  2015
  Europarättslig tidskrift, (3) : 556-576
  Enarsson, Therese; Naarttijärvi, Markus
  2013
  Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 29
  Naarttijärvi, Markus
  2011
  Förrättsligande: Rapport från 2011 års forskningsinternat
  Naarttijärvi, Markus
  2011
  Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, (1) : 62-65
  Lindholm, Johan; Naarttijärvi, Markus
  2010
  Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, Köpenhamn: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010, Vol. 33, (4) : 77-100
  Lindholm, Johan; Naarttijärvi, Markus