Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 november 2020)

printicon
Personalbild Markus Naarttijärvi

Markus Naarttijärvi

Min forskning kretsar kring konstitutionella rättigheter och rättsstatsfrågor. Särskilt fokus ligger på frågor där teknik, säkerhet och mänskliga rättigheter möts.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet
Plats
Polisutbildningshuset, Humanioragränd 3 Umeå universitet, 907 36 Umeå

Bakgrund

Jur Kand. 2008, Jur dr. 2013, Docent 2019. Anställd vid juridiska institutionen sedan 2009.

Uppdrag

Ansvarig för forskarutbildning vid juridiska institutionen. 

Undervisning

Jag undervisar i konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter på juristprogrammets termin 1 samt i allmän rättslära och rättsfilosofi på juristprogrammets termin 6. Jag är också programansvarig för det internationella masterprogrammet i konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter där jag också undervisar på samtliga kurser. 

Forskning

Min forskning kretsar kring konstitutionella rättigheter och rättsstatsfrågor. Särskilt fokus ligger på frågor där teknik, säkerhet och mänskliga rättigheter möts. För närvarande fokuserar min forskning på polisiär verksamhet, särskilt på rättsstatliga frågor, samt olika aspekter av samhällets krishantering - däribland särskilt informationssäkerhet.

I projektet Polisarbetet - mellan effektivitet och rättsstatlighet finansierat av Riksbankens Jubileumsfond analyseras hur olika effektivitetskrav som riksdag och regering ställer på polisverksamheten inverkar på det faktiska polisarbetet, översätts till polisiär praxis, oragnisatoriska lösningar och tekniska metoder, och i vad mån konflikter kan uppstå gentemot rättsstatliga krav, i form av exempelvis rättssäkerhetskrav och respekt för mänskliga rättigheter. Projektet är tvärvetenskapligt och bedrivs av forskare vid juridiska och statsvetenskapliga institutionen på Umeå universitet. 

Tidigare forskning

Jag disputerade 2013 med avhandlingen "För din och andras säkerhet – Konstitutionella proportionalitetskrav och Säkerhetspolisens preventiva tvångsmedel". Avhandlingen behandlar rättsliga intresseavvägningar mellan säkerhet och integritet vid säkerhetspolisens preventiva underrättelseinhämtning av elektronisk kommunikation. I avhandlingen analyseras lagstiftarens intresseavvägningar kring sådan lagstiftning över tid i förhållande till konstitutionella proportionalitetsteorier. Ett särskilt fokus ägnas åt faktorer som kan påverka utfallet av dessa intresseavvägningar, så som teknisk utveckling, förändringar i säkerhetsbegreppet, synen på den personliga integriteten och rättsstatliga grundprinciper.

Mellan 2014-2015 bedrev jag forskning inom projektet "Hotet, myndigheterna och lagen" finansierat av myndigheten för samhällsskydd och beredskap där jag framför allt fokuserade på konstitutionella frågor rörande ansvar och beslutsfattande vid samhälleliga krissituationer.

Jag drev mellan 2015–2018 forskningsprojektet Informationssäkerhet ur ett tvärrättsligt perspektiv finansierat av Ragnar Söderbergs stiftelse. Projektet undersökte det rättsliga ansvaret och förutsättningarna för informationssäkerhet i förhållande till antagonistiska intrång och attacker mot offentliga IT-system.

Samverkan

Jag tillhör institutionens forskningsteman Stat individ och säkerhet, samt Digital rättsvetenskap. Jag är också en del av universitetets tvärvetenskapliga forskningscentrum DIGSUM - Digital Social Research Unit Umeå.

2020
Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning, CCXI
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan; Naarttijärvi, Markus
2020
Vänbok till Ulf Israelsson, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2020 : 75-90
Enqvist, Lena; Naarttijärvi, Markus
2019
Policing & society
Landström, Lena; Eklund, Niklas; Naarttijärvi, Markus
2019
Technology and Regulation, Technology and Regulation 2019 : 35-48
Naarttijärvi, Markus
2019
Juridisk Tidskrift, Stockholm: Stockholms universitet 2019, (2) : 405-431
Naarttijärvi, Markus
2018
Tidsskrift for rettsvitenskap, Vol. 131, (2–3) : 206-234
Naarttijärvi, Markus
2018
The Computer Law and Security Review, Elsevier 2018, Vol. 34, (5) : 1019-1038
Naarttijärvi, Markus
2017
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 245-259
Naarttijärvi, Markus
2016
Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning, 211
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan; Markus, Naarttijärvi
2016
International Review of Victimology, Vol. 22, (2) : 123-138
Enarsson, Therese; Naarttijärvi, Markus
2016
Computer Law & Security Review, Vol. 32, (6) : 852-867
Naarttijärvi, Markus
2016
Övervakning och integritet: teknik, skydd och aktörer i det nya kontrollandskapet, Stockholm: Carlsson Bokförlag 2016 : 55-87
Naarttijärvi, Markus
2016
Polisutbildningens skriftserie, 6
Saati, Abrak; Wimelius, Malin E; Naarttijärvi, Markus
2015
Europarättslig tidskrift, (3) : 556-576
Enarsson, Therese; Naarttijärvi, Markus
2015
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2015
Naarttijärvi, Markus; Bergling, Per; Wimelius, Malin E.; et al.
2013
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 29
Naarttijärvi, Markus
2011
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, (1) : 62-65
Lindholm, Johan; Naarttijärvi, Markus
2011
Förrättsligande: Rapport från 2011 års forskningsinternat, Umeå: 2011 : 87-100
Naarttijärvi, Markus
2010
Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, Köpenhamn: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010, Vol. 33, (4) : 77-100
Lindholm, Johan; Naarttijärvi, Markus
Publicerad: 17 maj, 2019
Publicerad: 13 nov, 2018