"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Äldreomsorg, åldrande och social utsatthet

Vårt forskningsområde tar sin utgångspunkt i äldreomsorgen och frågor som berör den åldrande befolkningen. Området är inriktat på de utmaningar som finns i dagens samhälle gällande organisering, samverkan och omsorgsrelationer mellan välfärdens olika aktörer. Senare decenniers rationaliseringar inom socialtjänstens äldreomsorg får konsekvenser för grupper och individer. Samtidigt är normer om aktivt och hälsosamt åldrande i samhället ständigt närvarande. Att åldras och bli beroende av samhällets insatser för att klara vardagliga och specifika behov, innebär oftast en socialt utsatt position. Det har betydelse hur vi ser på oss själva, andra äldre personer och vilka sociala representationer som följer med åldrandet.

Institutionens forskning
Institutionens äldreomsorgs- och åldrandeforskning belyser såväl strukturella förutsättningar som individuella erfarenheter och livsberättelser med perspektiv på bland annat genus, etnicitet, funktionshinder och våld. Vi studerar exempelvis vad det innebär att åldras med social problematik som alkoholberoende och att inte kunna tillgodose de mest intima behoven som att gå på toaletten eller duscha själv.  

Uppsatta nationella och lokala politiska mål för äldreomsorgen fokuserar till exempel på hemmaboende med stöd av hemtjänst. Sådana politiska mål framställs ofta i termer av individers möjlighet till delaktighet och inflytande, individanpassning och självbestämmande liksom att insatser ska vara av god kvalitet för att uppnå värdighet i äldreomsorgen. Begrepp som dessa behöver problematiseras och förstås ur olika perspektiv och i olika sammanhang. I vår forskning belyser vi organisations-, personal- och användarperspektiv, likväl som de äldre personers perspektiv som inte har insatser av samhället.  

Samhället behöver fokusera på äldrevänligt utformade tjänster för ökad tillgänglighet och jämlikhet. Det aktualiserar fokus på samverkan mellan välfärdens aktörer som socialtjänst och hälso- och sjukvård, liksom samhällsplanering. Samhällets krav på ökad digitalisering och välfärdsteknik i äldreomsorgen riktar fokus mot organisering och utförande av omsorgsinsatser. Med uttalade krav på en mer hållbar och effektiv omsorg, antas personal i framtiden ersättas av teknik vid vissa insatser. Vi undersöker organiseringen av digitaliseringen av hemtjänsten. Biståndshandläggare, enhetschefer och omsorgspersonal är centrala personalgrupper för behovsbedömning och utförande av insatser till äldre personer som lyfts i våra studier. Vi driver projekt som undersöker hur hemtjänst dag- och nattetid organiseras och vilka kompetenser olika personalgrupper behöver ha för att hantera framtidens krav från praktiska verksamheter och från de äldre personer som utgör en alltmer mångfacetterad grupp.  

Forskningskommunikation är prioriterat inom vårt område. Överbryggandet av klyftorna mellan forskare, personal i verksamheter och äldre personer är avgörande för att kunna möta de komplexa utmaningar som följer med åldrandet och för att forma en framtid där omsorg med äldre personer är både human och jämlik. 

Länksamling till våra nätverk

Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning

GERDA – Gerontologisk Regional Databas

Nätverket för arbetslivsinriktad omsorgsforskning

Kontaktpersoner

Fredrik Snellman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 08
Katarina Andersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 15

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete
Senast uppdaterad: 2024-05-22