"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Så arbetar universitetet med Human Resources Strategy for Researchers

Här kan du läsa mer om Umeå universitets genomförda projekt inom ramen för Human Resources Strategy for Researchers, läsa vår handlingsplan m.m.

Vårt arbete

Här kan du läsa mer om några av de projekt vi har genomför inom ramen för för HRS4R.

Nytt introduktionsprogram

Introduktionsaktiviteter och tillgång till information Revidering av introduktionsinformation, checklistor och aktiviteter (tror att nyhet finns om detta)

Nytt introduktionsprogram för nyanställda och stipendiater

Socialt event lockade 60-tal

Karriärutveckling

Framtagning av information om tillgängliga möjligheter för karriärutveckling för forskare för R1–R4-forskare.

Karriär- och kompetensutveckling

Karriär- och kompetensutveckling på Umu.se

Framtagande av ny policy för karriär- och kompetensutveckling

Policy för karriär- och kompetensutveckling

Praxis som stödjer medförfattarskap

Diskussion av praxis kring medförfattarskap och inventering av potentiella riktlinjer på institutions-/enhetsnivå.

En bibliometrisk studie av medförfattarskapsmönster gjordes, samt inventeringar av riktlinjer gällande författarskap. En inventering gjordes också av hur och var medförfattarskap diskuteras i kurser för forskare och doktorander. Studien presenterades för det forskningsstrategiska rådet (FOSTRA) 24 januari 2022 där rådet rekommenderade att diskutera frågan vidare på fakultetsnivå.

Doktorander och handledare

Universitetet erbjuder ett utvecklingsprogram för doktorander och handledare. Programmet erbjuds och utvärderas kontinuerligt.

Syftet med programmet är att bidra till ökad kunskap och självkännedom för doktorander och handledare för att stärka förmågan att möta de krav och tuffa situationer som uppstår i deras roller.

System för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av forskning

Universitetet genomför ett projekt som ska ta fram ett kvalitetssystem för forskning. Syftet med projektet är att, med utgångspunkt i befintliga verktyg för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring och med ledning av SUHF:s gemensamma ramverk, utveckla system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning som:

 • bidrar till att upprätthålla och ständigt utveckla hög forskningskvalitet
 • kan beskrivas samlat för omvärlden.

Utveckling av kvalitetssystem för forskning

Bakgrund

Processen

Implementeringen av HRS4R består av tre faser:

 1. Inledande fas för ansökan om "HR Excellence in Research Award".
 2. Implementeringsfas:
  • Genomförande av aktiviteter i den inledande handlingsplanen. Detta sker under 2 år efter att HR-utmärkelsen beviljades och åtföljs av en utvärdering av EU.
  • Genomförande av aktiviteter i reviderade handlingsplanen. Detta sker under de kommande 3 åren efter utvärderingen.
 3. Förnyad tilldelning av utmärkelse
  • Förnyelseprocessen inkluderar ett besök på Umeå universitet från EU. Detta sker fem år efter att den första HR-utmärkelsen delades ut.
  • Förnyelse, utan besök på lärosätet, sker efter ytterligare 3 år. 

Umeå universitet befinner sig nu i fas två: Genomförande av aktiviteter i handlingsplanen.

Gap-analys och handlingsplan

Inför ansökan om utmärkelsen genomfördes en gap-analys. Den gav svar på frågorna: Var är vi nu? och Vart vill vi? Gap-analysen gav oss en tydlig bild av utvecklingsbehoven, samtidigt som den identifierade brister att åtgärda.

Här kan du läsa gap-analysen (dokumentet är på engelska). 

Åtgärderna som sker i den första fasen hittar du i handlingsplanen för 2020-2022.

Här kan du läsa om pågående aktiviteter 2023-2025 (dokumentet är på engelska).

Här kan du läsa om Checklista för öppen, transparent och meritbaserad rekrytering (OTM-R) 2023-2025 (dokumentet är på engelska)

Här kan du läsa om aktiviteterna i handlingsplanen 2020-2022 (dokumentet är på engelska).

Här kan du läsa om Checklista för öppen, transparent och meritbaserad rekrytering (OTM-R) 2020-2022 (dokumentet är på engelska)

Projektplan

Här hittar du vår projektplan och vårt Endorsement letter.

Projektplan Implementering av Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare med hjälp av Human Resources Strategy for Researchers (314 kB)

Endorsement of the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers

Styrgrupp för HRS4R

Katrine Riklund
Övrig/annan befattning, professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 60
Dieter Müller
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 66
Lars Nordlander
Personalchef
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 93

Kontakta oss

Carina Mattsson
HR-strateg
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 31
Senast uppdaterad: 2024-06-20