"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jan Hjelte

Jag är socionom, docent och universitetslektor i socialt arbete. Jag forskar samt undervisar på socionomprogrammet.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är Docent och universitetslektor i socialt arbete.

Jag är utbildad socionom och disputerade 2005. Sedan jag disputerade har jag företrädesvis arbetat som forskningsledare vid FoU-miljöer även om jag hela tiden haft kontakt med akademin. Sedan 2019 är jag emellertid anställd på heltid vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

För närvarande undervisar jag bland annat om organisering och samverkan, samt om utvärdering och uppföljning i och av socialt arbete.

Min forskning har till stor del handlat om olika aspekter av det sociala arbetets organisering och om kvalitet och utvärdering i socialt arbete. Under senare tid har jag också kommit att intressera mig för vad digitalisering och automatisering betyder för socialtjänsten i allmänhet och för de medborgare som kommer i kontakt med socialtjänsten i synnerhet.

För närvarande medverkar jag i följande projekt.

Användbar automatisering. Ett sexårigt program (2021–2027) som undersöker hur automatisering kan införas på bästa sätt i socialtjänsten men också hur det påverkar personalen och brukarna samt ledarskapets betydelse. https://www.umu.se/forskning/projekt/anvandbar-automatisering-mot-en-forstaelse-av-robotar-och-ai-i-socialtjansten-ur-ett-organisatoriskt-och-brukarperspektiv/

KAMSO – Kalkylverktyg för insatser mot social utsatthet – är ett verktyg för samhällsekonomiska kostnadseffektivitetsanalyser av planerade eller pågående förebyggande insatser inom barn- och ungdomsområdet. https://www.umu.se/forskning/grupper/kamso/

Goda år/CALY (Capability life years) är ett initiativ som syftar till att utveckla ett mått för livskvalitet baserat på handlingsfrihet. De viktigaste användningsområdena är analys av folkhälsoinsatser och kommuners välfärdsinsatser. https://www.umu.se/forskning/projekt/goda-ar---ett-nytt-matt-for-utvardering-av-valfardsinsatser/

IFO över gränser undersöker på villkoren för Individ- och familjeomsorgens kunskaps- och kompetensförsörjning i befolkningsmässigt små kommuner i glesbygd. https://www.umu.se/forskning/projekt/ifo-over-granser---om-samverkan-over-kommungranser-for-en-kunskapsbaserad-socialtjanst-/

”Att leva som man lär”. Ett planeringsbidrag som syftar till att planera för en studie med fokus på i vilken utsträckning som implementeringen av en nationell utbildningsinsats – Yrkesresan – vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. https://www.umu.se/forskning/projekt/att-leva-som-man-lar-anvands-evidensbaserade-strategier-for-implementering-i-satsningar-som-syftar-till-att-etablera-en-evidensbaserad-praktik-i-socialtjansten/

Quality of Life Research, Springer Nature 2024, Vol. 33, (1) : 59-72
Meili, Kaspar Walter; Mulhern, Brendan; Ssegonja, Richard; et al.
Socialvetenskaplig tidskrift, FORSA (Förbundet för forskning i socialt arbete) 2023, Vol. 30, (1) : 457-476
Hjelte, Jan; Höög, Elisabet; Nordström, Annika
Handbook of critical studies of artificial intelligence, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2023 : 726-736
Tafvelin, Susanne; Hjelte, Jan; Schimmer, Robyn; et al.
Nordic Social Work Research, Routledge 2022, Vol. 13, (3) : 431-444
Hjelte, Jan; Eliasson, Benitha; Berg, Elisabeth
Nordic Journal of Social Research, Universitetsforlaget 2022, Vol. 13, (2) : 1-15
Hjelte, Jan; Eliasson, Benitha; Höög, Elisabet; et al.
Journal of Applied Youth Studies
Jonsson, Frida; Goicolea, Isabel; Hjelte, Jan; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS) 2022, Vol. 17, (2)
Meili, Kaspar Walter; Månsdotter, Anna; Richter Sundberg, Linda; et al.
European Journal of Special Needs Education, Routledge 2020, Vol. 35, (5) : 648-662
Hjelte, Jan; Ineland, Jens
Umeå: FoU Välfärd, Region Västerbotten 2020
Nordström, Annika; Höög, Elisabet; Hjelte, Jan
Umeå: Region Västerbotten 2018
Hjelte, Jan
International Journal of Adolescence and Youth, Routledge 2018, Vol. 23, (1) : 36-51
Hjelte, Jan; Stenling, Andreas; Westerberg, Kristina
Health & Social Care in the Community, Vol. 25, (2) : 621-629
Westerberg, Kristina; Hjelte, Jan; Josefsson, Sara
the Fifth Annual Conference of Alter (The European Society for Disability Research), Stockholm, June 30–July 1 2016
Ineland, Jens; Hjelte, Jan
Social Work in Public Health, Abingdon: Routledge 2015, Vol. 30, (6) : 516-533
Hjelte, Jan; Sjöberg, Magdalena; Westerberg, Kristina; et al.
Hjelte, Jan; Brännström, Jan; Engström, Christer; et al.
Nordic Journal of Social Research, Høgskolen i Innlandet 2014, Vol. 5 : 1-20
Hjelte, Jan; Westerberg, Kristina
Umeå: Umeå Kommun: Utvecklings- och fältforskningsenheten (UFFE) 2014
Hjelte, Jan; Westerberg, Kristina; Svanevie, Kajsa
Familjepeppen: en föräldrastödsatsning i Umeåregionen, Umeå: Umeå kommun 2013 : 13-18
Hjelte, Jan; Hyvönen, Ulf; Sjöberg, Magdalena
Journal of Vocational Education and Training, Routledge 2013, Vol. 65, (3) : 319-332
Westerberg, Kristina; Hjelte, Jan
Social Work Education, London: Routledge 2012, Vol. 31, (1) : 465-484
Westerberg, Kristina; Hjelte, Jan; Brännström, Jan; et al.
Umeå: Utvecklings- och fältforskningsenheten (UFFE) 2008
Hjelte, Jan
Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie, 46
Hjelte, Jan