"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lars-Erik Edlund

Forskar på dialekter och ortnamn i det mångspråkiga Nordskandinavien, liksom olika språkliga landskap. Fokus ligger på de skandinaviska språken. Arbetar även med språkhistoria, t.ex. etymologi. 

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska och skandinavistik
Plats
A, Humanisthuset, korridor HUM.K.2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Lars-Erik Edlund, professor i nordiska språk vid Umeå universitet sedan 1995 (visstidsförordnad 1993–95), har genom åren haft ett stort antal uppdrag vid institutionen, fakulteten och universitetet. Åren 1992–94 var han ledamot av regeringens forskningsberedning.

Edlunds huvudsakliga forskningsområden är namnforskning, dialektologi och språkhistoria. Framför allt har han intresserat sig för det nordskandinaviska området. Hans språkvetenskapliga forskning bedrivs i nära samverkan med historievetenskaperna.

Edlund har varit verksam i flera tvärvetenskapliga projekt från 1980 och framåt. Han var initiativtagare och forskningsledare för projektet ”Nordsverige i språkgeografisk belysning – datamaskinell dialektgeografi” 1984–87, ett projekt som ”avknoppades” till en särskild enhet vid institutionen, ”Diabas”. Han ledde 1996–2006 det stora tvärvetenskapliga, av Riksbankens Jubileumsfond finansierade projektet ”Kulturgräns norr: Förändringsprocesser i tid och rum” som involverade åtskilliga ämnen från fyra fakulteter. Åren 2012–18 var han kopplad till ett vid Silvermuseet, Arjeplog, placerat projekt, ”Recalling the past: Cultural heritage, landscapes and identity processes in northern Fennoscandia”.

År 2013 och framåt har han lett ett par projekt som berör de nordskandinaviska områdena: ”Att benämna och berätta platsen: Hur folkligt platsskapande kan stärka samiska traditioner och identiteter” (2013–2016: Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) och infrastrukturprojektet ”’Den vetgirige Lappmarksprästen’: Digitalisering och transkribering av J. A. Nenséns uppteckningar från 1800-talet av de nordliga folkens liv och kultur” (2015–19; Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond).

Andra projekt han lett är (2000–06) ”Svensk etymologisk databas” och (2003–08) ”Vadstenaklostret som skrift- och handskriftsproducerande miljö” (båda Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond); det senare projektet involverade forskare från flera svenska och norska universitet.

Han var åren 1992–96 chefredaktör för fyrbandsverket Norrländsk uppslagsbok, som beskrev norra Sverige ur i ett brett kulturellt och historiskt perspektiv. År 2007 grundlade han tidskriften Journal of Northern Studies – utgiven av Kungl. Skytteanska samfundet och Umeå universitet– och är sedan dess tidskriftens chefredaktör.

Edlund innehar och har innehaft en rad vetenskapliga uppdrag i vetenskapliga styrelser och tidskriftsredaktioner. Han är sedan 2003 preses för Kungl. Skytteanska Samfundet och sedan 2016 för Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Vidare är han sedan 2000 ordförande i Johan Nordlander-sällskapet, en förening som han tillsammans med Roland Otterbjörk grundade 1979.

Ledamot av följande vetenskapliga akademier: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Kungl. Gustav Adolfs akademien och Kungl. Skytteanska samfundet. Dessutom arbetande ledamot i Svensk-Österbottniska Samfundet samt ledamot av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab och Agder Vitenskapsakademi.
Lars-Erik Edlund har genom åren erhållit priser från flera vetenskapliga sammanslutningar: Svenska Akademien, Vitterhetsakademien, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, vidare Uppsala universitets Umefond samt Umeå universitet.

Umeå: Umeå universitet 2023
Arvidsson, Alf; Edlund, Lars-Erik; Lindholm, Elena; et al.
Humaniora: om humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, Umeå: Umeå universitet 2023 : 178-184
Attius, Håkan; Edlund, Lars-Erik; Nejati, Marianne
Humaniora: om humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, Umeå: Umeå universitet 2023 : 41-45
Edlund, Lars-Erik
Mötesplats Skagsudde - Samtal i Höga kusten: Ett samtal om kraften i kulturella möteni historien och i vår samtid, Mittuniversitetet 2023 : 11-17
Edlund, Lars-Erik
Humaniora: om humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, Umeå: Umeå universitet 2023 : 55-68
Edlund, Lars-Erik
Humaniora: om humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, Umeå: Umeå universitet 2023 : 169-171
Edlund, Lars-Erik
Humaniora: om humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, Umeå: Umeå universitet 2023 : 204-213
Edlund, Lars-Erik
Folklivskildringar och bygdestudier, 21:2
Edlund, Ann-Catrine; Edlund, Lars-Erik; Lundström, Ulf
Mental maps: geographical and historical perspectives, Routledge 2022 : 118-129
Edlund, Lars-Erik
Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, (3) : 66-69
Edlund, Lars-Erik
Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, Stockholm: Norstedts Förlag 2022, (2) : 243-250
Edlund, Lars-Erik
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2022, Vol. 43 : 103-139
Edlund, Lars-Erik
Thule - Kungl. Skytteanska Samfundets årsbok, Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet 2022 : 9-13
Edlund, Lars-Erik
Som en påminnelse om tidens gång: om landhöjningens natur och kultur kring Bottniska viken, Umeå ; Vasa: Kungl. Skytteanska samfundet ; Svensk-Österbottniska samfundet 2022 : 108-124
Edlund, Lars-Erik
Svenska landsmål och svenskt folkliv, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2022, Vol. 145, (348) : 95-110
Edlund, Lars-Erik; Magnusson Petzell, Erik; Sandström, Caroline; et al.
Kungl. Skytteanska samfundets handlingar: Acta Regiae Societatis Skytteanae, 90
Edlund, Lars-Erik; Nordlund, Christer
Navn på minoritetsspråk i muntlig og skriftlige sammenhenger: rapport fra NORNAs 49. symposium i Kautokeino 24.–25. april 2019, Guovdageaidnu: Sámi allaskuvla 2021 : 211-224
Andersson, Daniel; Edlund, Lars-Erik
Arkiv för nordisk filologi, Arkiv för nordisk filologi 2021, Vol. 136 : 260-262
Edlund, Lars-Erik
Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2021 : 5-6
Edlund, Lars-Erik
Journal of Northern Studies, Vol. 15, (2) : 50-51
Edlund, Lars-Erik
Journal of Northern Studies, Umeå University 2021, Vol. 15, (2) : 51-52
Edlund, Lars-Erik
Journal of Northern Studies, Vol. 15, (2) : 49-49
Edlund, Lars-Erik
Journal of Northern Studies, Umeå University 2021, Vol. 15, (2) : 61-63
Edlund, Lars-Erik
Svenska landsmål och svenskt folkliv, Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2021, Vol. 143 : 215-223
Edlund, Lars-Erik; Magnusson Petzell, Erik; Sandström, Caroline; et al.
Svenska landsmål och svenskt folkliv, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2021, Vol. 144, (347) : 103-117
Edlund, Lars-Erik; Magnusson Petzell, Erik; Sandström, Caroline; et al.
Vardagsliv i kåta och stuga: bidrag från Vilhelminabiennalen 23–24 september 2019, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2021 : 9-17
Edlund, Lars-Erik; Strömberg, Carina
Kungl. Skytteanska samfundets handlingar: Acta Regiae Societatis Skytteanae, 85:B
Linder, Johan Anders; Jacobsson, Roger; Edlund, Lars-Erik
Nordiska – på gång och på språng!: Vänbok till Gunilla Byrman, Växjö: Linnaeus University Press 2020 : 45-75
Edlund, Ann-Catrine; Edlund, Lars-Erik
Namn i skrift. Names in Writing: handlingar från NORNAs 48:e symposium i Göteborg den 29–30 november 2018, Göteborg: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning Göteborgs universitet 2020 : 37-59
Edlund, Ann-Catrine; Edlund, Lars-Erik; Lundström, Ulf
Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2020 : 162-169
Edlund, Lars-Erik
Egna vägar och andras: elva essäer om liv och bildning i det bottniska området, Umeå: Bottniska studier 2020 : 13-30
Edlund, Lars-Erik
Fornvännen, Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien 2020, Vol. 115, (2) : 137-139
Edlund, Lars-Erik