"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Genus och pedagogiska processer i samhället

Forskargrupp Inom området GePS granskas genus och makt i olika pedagogiska processer i samhället. Detta innebär att vi studerar genus som processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Presentation

Inom området GePS granskas genus och makt i olika pedagogiska processer i samhället. Det betyder att vi studerar genus som processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang, som exempelvis skola, familj, arbets- och föreningsliv.

Forskarna inom GePS intresserar sig för genus och makt i relation till hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer. Med utgångspunkt i ett intersektionellt perspektiv undersökts även hur genus samverkar med andra sociala kategoriseringar, exempelvis social klass, etnicitet och ras, sexualitet, funktionalitet samt ålder. Som ett led i detta arbetar GePS med att bygga upp ett normkritiskt, teoretiskt ramverk för fördjupad analys av maktrelaterade processer i samhället.

GePS har ett övergripande ansvar för att knyta genusvetenskaplig forskning till Pedagogiska institutionens utbildningsutbud på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå vilket beskrivs mer ingående under rubriken utbildning.

GePS har både lokala nätverk såväl som nationella och internationella. Viktiga samarbeten finns bland annat med Umeå centrum för genusstudier (UCGS) och Genusforskarskolan (GFS), Forskarskolan i utbildningsvetenskap (FU), Family Research at Umeå University och the Swedish Network for Family and Kinship Studies. GePS har också en lång historia av internationella samarbeten kring såväl forskning som utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå med lärosäten i Namibia, Etiopien och Laos.

VR-finansierad gästprofessur

GePS har erhållit Vetenskapsrådets Kerstin Hesselgren gästprofessur för Ann Phoenix, professor i socialpsykologi vid Institute of Education, University College London, Storbritannien. Professor Phoenix är en internationellt erkänd forskare inom samhällsvetenskaplig forskning där hon bidragit med studier om genus och rasifiering, barn och ungdomar i olika familj- och skolsammanhang, samt genom olika forskningsmetodologiska bidrag.

Ann Phoenix arbetar som gästprofessor vid Pedagogiska institutionen och Umeå centrum för genusstudier (UCGS) under perioden 2020–2022.

Ann Phoenix bidrar till att, i samarbete med GePS, utveckla forskning och undervisning inom det normkritiska fältet. Ett mål är att med utgångspunkt i GePS verksamhet bygga och utveckla ett forskningsprogram (Kritiska studier av normer i samhället). För institutionens del är Ann Phoenix bli en tillgång för doktorander så väl som forskare inte minst på grund av hennes bredd och djup inom forskningsmetodologiska frågor som spänner över både makro- och mikronivå.

Kontakt

Eva Silfver
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 37

Översikt

Forskningsområde

Genusvetenskap, Pedagogik

Medlemmar

Elinor Adenling
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 12
Katarina Kärnebro
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 85
Kristina Ledman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 93
Jonas Mollwing
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 72
Daniel Nyström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 01
Hanna Paulin
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 66
Ann-Louise Silfver
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 97
Eva Silfver
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 37
Ulrika Widding
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 17
Johan Örestig Kling
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 20
Senast uppdaterad: 2023-10-17