Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Genus och pedagogiska processer i samhället

Forskningsgrupp Inom området GePS granskas genus och makt i olika pedagogiska processer i samhället. Detta innebär att vi studerar genus som processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Presentation

Inom området GePS granskas genus och makt i olika pedagogiska processer i samhället. Det betyder att vi studerar genus som processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang, som exempelvis skola, familj, arbets- och föreningsliv.

Forskarna inom GePS intresserar sig för genus och makt i relation till hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer. Med utgångspunkt i ett intersektionellt perspektiv undersökts även hur genus samverkar med andra sociala kategoriseringar, exempelvis social klass, etnicitet och ras, sexualitet, funktionalitet samt ålder. Som ett led i detta arbetar GePS med att bygga upp ett normkritiskt, teoretiskt ramverk för fördjupad analys av maktrelaterade processer i samhället.

GePS har ett övergripande ansvar för att knyta genusvetenskaplig forskning till Pedagogiska institutionens utbildningsutbud på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå vilket beskrivs mer ingående under rubriken utbildning.

GePS har både lokala nätverk såväl som nationella och internationella. Viktiga samarbeten finns bland annat med Umeå centrum för genusstudier (UCGS) och Genusforskarskolan (GFS), Forskarskolan i utbildningsvetenskap (FU), Family Research at Umeå University och the Swedish Network for Family and Kinship Studies. GePS har också en lång historia av internationella samarbeten kring såväl forskning som utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå med lärosäten i Namibia, Etiopien och Laos.

GePS i utbildningen

GePS har ett institutionsövergripande ansvar att stötta integrering av genusvetenskapliga perspektiv inom institutionens utbildningsutbud. Därutöver har GePS särskilt ansvar för två kurser i pedagogik med inriktning normkritik. Den ena kursen ges på grundnivå: "Normkritiska perspektiv på vardag och arbetsliv", medan den andra ges på avancerad nivå: "Normkritisk pedagogik i arbetslivet". Båda kurserna går på distans, halv fart, 7,5 hp. GePS ansvarar också för två moment på kursen Pedagogik A, 30 hp: Människa och samhälle, 7.5 hp samt Fostran och socialisation, 7.5 hp. Dessa kurser ges varje termin på distans och läses på helfart.

Handledningskompetensen inom GePS ligger primärt inom områdena normkritik, genus och pedagogiska praktiker och processer i samhället. Handledare knutna till området har stor erfarenhet att handleda studenter på våra fristående kurser på kandidat och magisternivå i Pedagogik, Personalvetarprogrammet. Lärarprogrammen och Masterprogrammet i Ledarskap och organisation. Studenter som är intresserade av att skriva uppsats med genusvetenskaplig inriktning inom några av dessa utbildningar kan kontakta områdesledare Ann-Louise Silfver.

VR-finansierad gästprofessur

GePS har erhållit Vetenskapsrådets Kerstin Hesselgren gästprofessur för Ann Phoenix, professor i socialpsykologi vid Institute of Education, University College London, Storbritannien. Professor Phoenix är en internationellt erkänd forskare inom samhällsvetenskaplig forskning där hon bidragit med studier om genus och rasifiering, barn och ungdomar i olika familj- och skolsammanhang, samt genom olika forskningsmetodologiska bidrag.

Ann Phoenix kommer under år 2020 (februari-maj samt september-november) finnas vid Pedagogiska institutionen samt vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS). Ann Phoenix kommer bland annat bidra till att, i samarbete med GePS, utveckla forskning och undervisning inom det normkritiska fältet. Ett mål är även att med utgångspunkt i GePS verksamhet bygga och utveckla ett forskningsprogram (Kritiska studier av normer i samhället). För institutionens del kommer Ann Phoenix bli en tillgång för doktorander så väl som forskare inte minst på grund av hennes bredd och djup inom forskningsmetodologiska frågor som spänner över både makro- och mikronivå.

Kontakt

Ann-Louise Silfver
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 97

Översikt

Forskningsområde

Genusvetenskap, Pedagogik
Stort intresse när Ann Phoenix höll sin installationsföreläsning
Stort intresse när Ann Phoenix höll sin installationsföreläsning

Ann Phoenix som innehar årets "Kerstin Hesselgren gästprofessur" höll sin föreläsning 26 februari på campus.