"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Specialpedagogik

Forskargrupp Inom området Specialpedagogik undervisar och forskar vi om samspelet mellan individens förutsättningar i relation till samhällets och skolans normer, villkor och resurser.

Presentation

Inom området Specialpedagogik undervisar och forskar vi om barns, ungas och vuxnas möjligheter och utmaningar vad gäller delaktighet och lärande i olika kontexter. Det omfattar bland annat individens relation i förhållande till samhällets och skolväsendets normer, villkor och resurser.

Undervisning knuten till området är främst förlagd till speciallärar- och specialpedagogprogrammen, lärarprogrammen samt ett antal fristående kurser inom det specialpedagogiska fältet.

Vår forskning har ett brett anslag och innefattar studier om organisation och styrning, elevhälsa, lärandehinder, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, identitetsskapande processer samt inkludering och exkludering. Den praktiknära forskning som bedrivs inom området är inriktad mot att bidra med kunskap som kan komma till praktisk nytta i speciallärar- och specialpedagogutbildningarna samt i förskolans och skolans specialpedagogiska verksamheter.

Program- och forskningsrådens organisation

Specialpedagogiska programrådet

Vid Lärarhögskolan finns fem programråd med ansvar för de olika lärarprogrammen, bland annat speciallärare- och specialpedagogikprogrammen och nuvarande råd består av följande personer:

Gudrun Svedberg, (programansvarig/ordförande), Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Erica Isberg, Pedagogiska institutionen
Lotta Vingsle,  Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Maria Levlin, Institutionen för språkstudier
Anna-Maria Johansson, Institutionen för psykologi
Anneli Nielsen, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Programrådet ansvarar bl.a. för att information, fakta, rekommendationer och riktlinjer överförs från de specialpedagogiska utbildningsträffarna på nationell nivå tillbaka till Umeå universitets inblandade institutioner.

Specialpedagogiska forskningsrådet

Forskningsrådets främsta uppgift är att fungera som en länk mellan institutionsverksamheten och den tvärvetenskapliga miljön. Forskningsrådet har även till uppgift att planera och genomföra en löpande gemensam seminarieserie samt utveckla kurser på forskarnivå.

Följande personer och institutioner finns representerade i forskningsrådet:

Gudrun Svedberg, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Catarina Andersson, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Kirk Sullivan, Institutionen för språkstudier
Kim Wickman, Pedagogiska institutionen

Nätverk och mötesplatser

Vi som arbetar med specialpedagogisk undervisning, utveckling och forskning vid institutionen är inblandade i flera olika nätverk.


Nationellt forskarnätverk inom området genus och specialpedagogik

Initiativtagare till nätverket är Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) och Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. Avsikten med nätverket är främst att stimulera till fortsatt utveckling, spridning och samverkan kring kunskap om genus och specialpedagogisk forskning. Nätverket har hittills genomfört ett par symposier med både nationella och internationella forskare.

Kontaktperson: Kim Wickman

Specialpedagogiskt nätverk Norr - Anpassad skola

Specialpedagogiskt nätverk Norr - Anpassad skola är ett specialpedagogiskt nätverk för alla skolformer med representanter från respektive länssärskolenätverk samt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Nätverket, som är unikt i landet, är viktigt för Umeå universitet bl.a. för dess koppling till de fyra nordligaste länens skolnätverk.

Kontaktperson: Gerd Pettersson

Gemensamma Vägar (GV)

Gemensamma Vägar är en årlig nordisk specialpedagogisk konferens som arrangeras av Särskolenätverket Norr, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Åbo Akademi i Vasa (Finland), Högskolan i Nesna (Norge) och Universitetet i Nordland (Bodö, Norge).

Kontaktperson: Gerd Pettersson

Nordiskt specialpedagogiskt nätverk

Det nordiska specialpedagogiska nätverket bildades i samband med 2006 års GV-konferens och består av praktiker och forskare från Sverige, Norge och Finland. Nätverket har med hjälp av finansiering åren 2018-2021 från Nordplus startat ett arbete med att identifiera pågående praktiknära specialpedagogisk forskning i respektive land, hitta samarbetspartners för att genomföra jämförande nordiska studier samt samförfatta en antologi.

Kontaktperson: Gerd Pettersson

Utbildningsmaterial

Introduktion till fallet Bergsskolan - utbildningsmaterial för specialpedagoger och speciallärare

Detta är en förkortad version av ett längre fall som handlar om konsultation och pedagogisk vägledning och som främst är avsett för universitetsstudier i specialpedagogik. I fallet får du träffa Anton som är klasslärare vid Bergsskolan och som konsulterar specialpedagogen Eva för att få hjälp och stöd när det gäller en elev i skolsvårigheter. Fallet utgår från en verklighetsanknuten situation och är avsett att analyseras och diskuteras i en studentgrupp om 2-4 studenter inom främst specialpedagog- och speciallärarutbildningarna. Det är tänkt att studenterna ser fallet tillsammans och därefter besvarar fem uppgifter med hjälp av gemensamma diskussioner, rollspel, och olika relaterade övningar.

Fallet är producerat i samarbete mellan pedagoger och specialpedagoger vid tre nordiska universitet i Sverige, Finland och Norge. Manus är skrivet av Marjatta Takala i samarbete med Kim Wickman, Lotta Uusitalo och Rune Hausstätter. Vi hoppas att denna kortversion ska väcka din nyfikenhet och ditt intresse att vilja se fallet i sin helhet.

Kontakt

Kim Wickman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 25

Översikt

Forskningsområde

Pedagogik

Medlemmar

Helen Andersson
Studievägledare, administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 11
Johan Edin
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 37
Anette Edlund
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 67
Malin Ekesryd Nordström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 97
Erica Isberg
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 72
Jenny Lindberg
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 33
Mikaela Nyroos
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 81
Gerd Pettersson
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 02
Eva Silfver
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 37
Anna Westin
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 87
Kim Wickman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 25
Senast uppdaterad: 2023-05-11