"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inflammation, infektion och systemsjukdomar

Ingress...

Social omsorg och digital teknik i kommunal hemtjänst till äldre: en studie av digitaliseringens betydelse för brukares situation, biståndsbedömning och omsorgsprocesser
I projektet undersöks vad digitalisering innebär i kommunal hemtjänst för äldre brukare, biståndshandläggning och omsorgsprocesser. Projektet kan...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 augusti 2023 till 31 december 2025
Vardagen i skuggan av pandemin? Om levnadsvillkor, delaktighet och begränsningsåtgärder/begränsande praktiker.
Covid-19-pandemin har synliggjort hur skört samhällets stöd till utsatta grupper kan vara när en kris uppstår.Det här projektet ska undersöka hur...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Skingra oklarhetens dimma – läkares och patienters förståelse av behandlingsbegränsningar
Projektets syfte är att öka kunskapen om hur läkare och patienter ser på beslut kring behandlingsbegränsningar samt hur dessa beslut fattas.
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 oktober 2022 till 31 december 2028
Syrgas och vätgas i schaktugnar (O2H2)
I detta projekt konstrueras en validerad CFD-modell kapabel att effektivt stödja nödvändiga beslut för att i full skala implementera O2- och...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 september 2022 till 31 augusti 2025
Avkodning av fundamentala principer hos enzymatisk katalys
finansierat av Vetenskapsrådet.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Mot en jämställd och hållbar viltförvaltning
Hur förstås genus och jämställdhet som sociala dimensioner av viltförvaltningen? Hur kan föreställningar om kön och jämställdhet bidra till att...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022 till 30 juni 2024
Parastomalt bråck: Riskfaktorer, prediktion, diagnostik och komplikationer till behandling
Riskfaktorer, prediktion, diagnostik och komplikationer till behandling vid parastomalt bråck.
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 januari 2022
Idrottsmiljö och hälsa
Problem relaterade till psykisk och fysisk hälsa samt prestation är vanligt förekommande inom många idrotter, främst inom elitidrotten. Dessa probl...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Bulging efter nefrektomi
Bukväggens funktion efter nefrektomi i flanksnitt
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 januari 2022
SHIFT
Kan autolog fullhud användas vid reparation av ärrbråck med mindre komplikationer och recidiv än vid användning av syntetiska nät?
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 januari 2022
Metastatisk ryggmärgskompression hos patienter med prostatacancer - en nationell registerstudie om incidens, behandling och prognos efter kirurgi, samt mikroskopisk och molekylär analys av bortopererad metastasvävnad
Forskningen kretsar kring benmetastasers behandling och biologi, särskilt vid prostatacancer. I Umeå finns sedan nästan 20 år tillbaka en uppbyggd...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022
Kan bärindustrin bli en hållbar lösning för landsbygden?
Landsbygden konfronteras med diversifierade men stora problem, som gör att en alternativ och innovativ omställning är nödvändig. Globala system för...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 december 2021 till 30 november 2025
Kohortbeskrivningsprojektet
Northern Sweden Health and Disease Study; analyser med avseende på beskrivande parametrar, kvalitet och tidsaspekter - Kohort beskrivningsprojektet.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 juli 2021 till 1 januari 2041
Fallprevention för äldre
Fall och fallrelaterade skador är ett stort och ökande folkhälsoproblem bland äldre personer. Fall är den största orsaken till skador för äldre...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2021 till 30 september 2023
ECHO-COPD project
In this study, we plan to develop a sustainable eHealth strategy for the care of people with COPD with frequent exacerbations through a co-creation...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Folkskollärarnas kollektiva ageranden 1846 – 1880
Doktorandprojekt i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning med fokus på folkskollärarnas historia
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 september 2020 till 1 februari 2025
Per Engdahl, den Nysvenska rörelsen och svensk (ny)fascism
Detta forskningsprojekt avser att undersöka den svenska fascisten Per Engdahls ideologi. Undersökningen kommer att sträcka sig från Engdahls start...
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 31 augusti 2020 till 31 augusti 2024
MED1stMR
MED1stMR syftar till att utveckla befintliga träningsmöjligheter för att bättre förbereda Medical First Responders (MFR) för att hantera...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Ryggkirurgi
Under ett år opereras mer än 250 patienter med ryggkirurgiska åkommor - till exempel frakturer, tumörer och deformiteter - vid ortopediska kliniken...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2019
Hälsoutfall och resursutnyttjande vid obesitaskirurgi: evidens baserad på data från klinisk verklighet i Sverige
Övervikt är förenad med hög dödlighet och ökad risk för cancer, diabetes och hjärt- kärlsjukdom. Viktnedgång förbättrar säkert den fysiska hälsan m...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Goda år - ett nytt mått för utvärdering av välfärdsinsatser
Ett samhälle som vårt har behov av att granska såväl enskilda reformer eller interventioner, som samhällsutvecklingen i stort. Får vi det verkligen...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
The dynamics of public welfare: industrial accident insurance in Sweden, 1880-1939
Föreliggande projekt studerar ekonomiska och arbetsmiljömässiga effekter av införandet av olycksfallsförsäkring i Sverige under perioden 1888-1939,...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Patogenes, diagnostik och behandling av transtyretinamyloidos
Transtyretinamyloidos är en dödlig systemisk sjukdom som förekommer över hela världen. Den ärftliga formen är ovanlig men en ansamling av patienter...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2019
Statusen för genetisk mångfald i svenska barrskogar: finns det anledning till oro?
Genetisk mångfald är den viktigaste komponenten när det gäller skogens motståndskraft mot störningar såsom klimatförändringar, förlust av habitat...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2019
MELODY
MELODY är ett svar på Europeiska unionens handlingsplan för CBRN-händelser som understryker medlemsstaternas plikt att förse samtliga drabbade med...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 31 oktober 2018 till 31 december 2022
Värdet av standardmässig histologisk undersökning för bedömning av dödsorsak vid rättsmedicinsk obduktion
När ett dödsfall har eller kan ha orsakats av yttre påverkan ska en rättsmedicinsk undersökning göras, bland annat för att fastställa dödsorsaken o...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 oktober 2018
Digitalisering i byggbranschen
Mitt avhandlingsarbete innefattar en kartläggning av byggbranchens digitalisering och identifiering av flaskhalsar i kommunikations- och...
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 4 augusti 2018 till 4 augusti 2022
Digital Pausanias: Migrations and Transformations
Flyktingkrisen påminner oss om hur stora folkförflyttningar ofta skapar etnisk och religiös oenighet och ibland föranleder populistiska resningar o...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 juli 2018 till 30 juni 2021
PACOS
Fysisk aktivitet, immunsystemet och tjocktarmscancer - finns det ett samband?
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 januari 2018
Kön och sjuklighet: individuell sjuklighet bland kvinnor och män I Sverige I början på 1900-talet.
För att bidra med ökad kunskap och förståelse om den historiska utvecklingen av sjuklighet under arbetslivet, kommer projektet att, utifrån ett...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2023
När och hur utgör låglönejobb en språngbräda in på arbetsmarknaden? Betydelsen av organisationsstruktur och regionala skillnader
I detta projekt ligger fokus på att identifiera betydelsen av karaktären på organisationer och regionala arbetsmarknader för huruvida lågavlönade k...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Informellt arbetsplatslärande bland polislärare i Sverige
Polisyrket blir alltmer komplext och förändringskraven ökar på polisen och polisutbildningen för att upprätthålla legitimiteten i samhället.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2019
Att internationalisera högre utbildning: Utmaningar och möjligheter för Universitet och akademiker i Sverige
Syftet med detta projekt är att undersöka hur internationaliseringspolitiken förstås, tolkas och omsätts av svenska universitet och högskolor.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2023
Det glömda barnet - emotionella övergrepp mot unga domare i svensk idrott
Det finns aktuella händelser beskrivna i svensk media om att unga domare i idrott utsätts för olika former av negativa beteenden som kan betraktas...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Barnortopedi
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 januari 2018
Ortopediskt trauma: Höftfraktur
De mest mest omfattande studierna rörande höftfrakturer inkluderar de 3 nationella registerbaserade randomiserande studierna Hipsther, DAICY och...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2027
Radiusfraktur
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2018
Varför ökar antalet höftfrakturer?
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2018
Evidensbaserad kirurgi
Här följer kort information om de pågående studierna som leds av Markku Haapamäki, docent i kirurgi, lektor och överläkare. Haapamäki leder...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2018
Hur förändras stökiometri och näringskvalitet hos planktonsamhällen i kustekosystem av klimatförändringar?
Klimatförändringarna leder till ökande inflöde av terrestert organiskt material och näring, och sjunkande salthalter. Hur påverkas näringskvalitete...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Förberedd för strålbehandling – interventionsprogram för att stödja barn och ungdomar
Övergripande målsättning i detta forskningsprojekt är att minska oro och rädsla samt främja kunskap och förståelse för strålbehandling för barn, sa...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2018 till 30 juni 2021
Att förmedla grundläggande värderingar och verktyg att kritiskt granska ideal, normer och värderingar
Syftet med den föreliggande studien är att undersöka religionslärarnas egna värderingar och etiska reflektion i relation till, de ibland motstridig...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Effekter av klimatförändringar och individers sårbarhet på risken för dengue i Sydostasien (DENCLIM)
Klimatförändringar är en av de viktigaste globala utmaningarna. Projektet syftar till att bidra till att förbättra hälsa och välstånd för...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2018 till 30 april 2021
Cirkulär Ekonomi - Nya möjligheter för träbyggnadsbranschen
Det övergripande målet för projektet är att stärka de regionala företagens konkurrenskraft på den internationella marknaden.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Omvärldsbevakning Kommunal IoT
Projektet syftar till att ge en översiktlig bild av olika IoT projekt som pågår i kommuner och städer i och runtomkring Sverige, att bygga varumärk...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 november 2017 till 31 december 2018
iAccept: Soft surveillance – between acceptance and resistance
Övervakningsdiskussionen har de senaste åren nyanserats från att det enbart skulle ske ovanifrån, till att ses som något ständigt närvarande i alla...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 juli 2017 till 30 juni 2021
Engines for sustainability. Horsepower prices, capital substitution and energy transition in the long run
The main goal of this project is to estimate how machinery and equipment in the long run affected energy transitions.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 juli 2017 till 31 december 2019
Demonstration av fjärde generationens fjärrvärme på universitetsområdet i Umeå
inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Projektet avslutades den 19 oktober 2021 när Anjan Puttige disputerade.
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 juni 2017 till 1 september 2021
Prevention av ny karies med lactobaciller
Dubbelblind placebokontrollerad RCT. I studien "PRECAL - Prevention av ny karies med lactobaciller" undersöks om probiotiska Lacobacillus reuteri...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 maj 2017 till 1 juni 2020
Nedströms laxvandring i utbyggda älvar
inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Projektet avslutades 17 september då Johan Leander erhöll doktorsexamen.
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 april 2017 till 1 april 2021
Topas - en utvärdering av det tobaksförebyggande programmet Tobaksfri Duo
Det tobaksförebyggande programmet Tobaksfri Duos kärnkomponenter utvärderas av Umeå universitet och Karolinska institutet, för att få uppdaterad...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 5 januari 2017 till 31 december 2023
CELESTE II - Case studies, Exercises, LEarning, Surveys and Training across Europe II
CELESTE II, liksom dess föregångare CELESTE, är ett ramavtal baserat på Europeiska parlamentets beslut 1082/2013 om allvarliga och gränsöverskridan...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 2 januari 2017 till 31 december 2019
Viktiga vägval för svensk barn- och ungdomsidrott - i brist på evidensbaserade modeller
Kunskapen om hur idrotten anpassas till barns och ungdomars behov, förutsättningar och utvecklingstakt inom olika idrotter är bristfällig. Det...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
I idrottens namn: distriktidrottsförbunds idrottspolitiska arbete i en förändrad idrottspolitisk kontext
Det här projektet tar sin utgångspunkt i de senaste årtiondenas förändring av den offentliga styrningen av svensk föreningsidrott, med sina tre...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Klimatpolitikens komplexitet: en framkomlig reglering av industrins koldioxidutsläpp
I projektet analyseras hur styrmedel kan påverka förutsättningarna för att åstadkomma långtgående reduktioner i industrins utsläpp av koldioxid.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Green Image or Sustainable Business? Corporate Greening and Value Creation in Volvo Cars over the past century
The research project explores how the Swedish Volvo Car Group has been challenged by the environmental issue and how the company translated it into...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Förutsättningar för grön strukturomvandling. Den svenska miljösektorns utveckling 1970-2015
The project investigates the development of the Swedish Environmental Goods and Service Sector (EGSS) 1970 to 2015.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
ECDC: Support för utvecklingen av lösningar för bedömning av risken för infektionsutbrott
Europa står inför utmaningar av ökat resande, klimatförändringar och social utsatthet vilket kraftigt påverkar risken för nya framväxande...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
STANCE-programmet: Studier av socialtjänstens interventioner för alkohol- och narkotikaproblem och hälsoeffekter, ett kollaboralt longitudinellt forskningsprogram
Ett forskningsprogram, finansierat av FORTE 2017.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2023
Innovation+
Huvudmålet är att utveckla ett stödsystem för innovationer i hälso- och sjukvården, där fler produkter och tjänster ska bli till genom en effektiva...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 30 november 2016 till 30 november 2019
Morfologins och storlekens betydelse för fytoplanktons reaktion på hydrodynamik
Målet med denna studie är att undersöka samspelet mellan fytoplanktonorganismer och turbulens i olika vattenmiljöer.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 oktober 2016
Their mother tongue at school: Sámi in Sweden and Russia
In this project, I examine how the right of the Sámi children in Russia to learn their mother tongue at school is implemented.
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 september 2016
Olikheternas värde, en studie om bildlärares arbete med kritisk granskning av bilder.
Bildämnet är till stor del motiverat som ämne i skolan genom att det ska ge kunskaper i bildkommunikation såsom kompetenser och färdigheter i att...
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 september 2016 till 31 december 2021
Teaching and learning programming in Swedish primary school
During the last decade, there has been a strong global increase in interest for computer programming in schools, also for the younger ages.
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 september 2016
Läsupplevelse i litteraturundervisningen: En studie i de estetiska aspekterna av litteraturundervisning på gymnasiet
I mitt projekt studerar jag hur gymnasielärare undervisar skönlitteratur.
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 september 2016
Vuxeninvandrarnas motivation i deras lärande av svenska som andra språk
Nyanlända vuxna som har bosatt sig i Sverige och lämnat sitt hemland av olika skäl söker integration i sitt nya samhälle.
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 september 2016
En tentativ definition av rättvisa i testsammanhang (fairness) kan göra gällande att tolkning och användning av provresultat ska vara lika giltiga för alla individer och grupper som inkluderas i testtagarpopulationen.
En tentativ definition av rättvisa i testsammanhang (fairness) kan göra gällande att tolkning och användning av provresultat ska vara lika giltiga...
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 september 2016
Tolerans som begrepp och praktik i svensk offentlig senmodernitet
Projektet tillför ny kunskap rörande tolerans som en praktik och funktion i en pågående samhällsprocess.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Effektivitet och jämlikhet i privat och offentlig försäkring: En analys av det svenska sjukförsäkringssystemet 1900–1955
I projektet undersöks utvecklingen av det svenska sjukförsäkringssystemet från småskaliga, lokala och medlemsstyrda organisationer till ett...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Hur kan konstitutionsbyggande främja demokrati i post-konflikt stater och i tidigare auktoritära stater?
Projektets övergripande syfte är att identifiera de omständigheter under vilka konstitutionsbyggnadsprocesser kan stärka demokratin i stater som...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Intervjustudie med förskollärare på förskolor som i begränsad omfattning arbetar med naturvetenskap
Forskning har visat på stor variation när det gäller hur naturvetenskap tas upp i förskolan. Det här sätts ofta i samband med förskollärares...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2017
Motorisk planeringsförmåga hos barn: hur utvecklas den och hur kan utvecklingen avvika hos barn med autismspektrumtillstånd?
Att kunna använda sina armar och händer på ett förutseende sätt för att utforska och interagera med omvärlden är av fundamental betydelse för barns...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2021
Produktion, förhandling och översättning av kunskap - en kunskapssociologisk studie av komplementär och alternativ medicin
Både svenska och internationella studier pekar mot att mellan 20 och 50 procent av befolkningen har använt någon form av komplementär och alternati...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018
Våld mot kvinnor – en folkhälsofråga. Sjukvårdens beredskap och styrning
Våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som kräver samordnade insatser där olika samhälleliga institutioner samverkar.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018
Spridning av högfluorerade ämnen (PFAS)
I detta projekt kommer vi att undersöka hur högfluorerande ämnen, PFAS, kan påverka djursamhällen i vattenmiljöer, om och hur PFAS kan spridas upp ...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2016
Skogliga ekosystemtjänster
Våra skogar levererar en mängd olika ekosystemtjänster, såsom virke, bränsle, bär, vilt och kolinlagring. Vår kunskap kring vilka faktorer som...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2016
Rehab-kompassen
A simple and unique digital tool for helping stroke patients and medical staff to quickly capture patients’ unmet rehabilitation needs
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 augusti 2015
Minskning av växtätande insekter avslöjat av eDNA och växternas kemiska sammansättning
Insekter är nödvändiga för viktiga ekosystemtjänster som pollination och nedbrytning av organiskt material. Kraftigt minskande insektspopulationer...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 april 2015
ADA+ för dig inom hälso- och sjukvård eller företagshälsa
Metoden ADA+ ger dig stöd att främja dialog och samverkan med involverade aktörer och föreslå konkreta anpassningar i arbetet. Målet är att främja...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 februari 2015
Anpassning av idrott till barn – från vision till praktik
Det finns ett intresse och en vilja att på olika nivåer anpassa idrottsverksamhet till barn, men ibland också en osäkerhet över vad som är mest...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Att sluta med idrott - en analys av avslutsprocessen inom barnidrott
Många flickor och pojkar slutar med idrott i tonåren. Eftersom ungas avhopp från idrott varit svår för forskarna att förklara behöver nya...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
The futures of genders and sexualities. Cultural products, transnational spaces and emerging communities
I projektet följs tre kulturella produkter; den med religion starkt förknippade slöjan; regnbågsflaggan som associeras med liberalism, progressivit...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2020
Krafttag för att stoppa styrkelyftares skador
Krafttag för att stoppa styrkelyftares skador är ett projekt som bedrivs på Enheten för fysioterapi. Projektet handlar om styrkelyft som är en idro...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 november 2014 till 31 december 2023
Hjälpandets oframkomlighet: Konflikter och motsägelser i socialt engagemang och feministisk etik
I projektet studeras villkoren för frivilligt socialt engagemang och social aktivism från ett moralfilosofiskt och etnografiskt perspektiv, med...
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 september 2014 till 31 december 2019
Vad blir det för effekter på krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk?
Arbetet är del i ett projekt där det ska undersökas om det blir skillnader i onödiga krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan oli...
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 september 2014 till 12 september 2019
Optimera utbildning och träning
Optimera utbildning och träning (OptUtb) är en metod för soldater och piloter i Försvarsmakten inom vilket både urvals- och uppföljningssystemen...
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 januari 2014
Professionellt lärande genom återkoppling och reflektion
Det huvudsakliga syftet med projektet "Professional Learning Through Feedback and Reflection" är att utveckla möjligheter med ett självbedömningsin...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Skolutveckling på vetenskaplig grund
Forsknings- och samverkansprojektet "Skolutveckling på vetenskaplig grund" syftar till att förändra rektorers görande för att nå en ökad...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Effekter av rektorsutbildning
I projektet "Effekter av rektorsutbildning" undersöks just effekterna av det statliga Rektorsprogrammet genom att följa två rektorsutbildningsorter...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Varför har svenska handböcker ökat från tre stycken på 80-talet till 20 st under 2000 och 2010?
Vad innebär egentligen kreativt skrivande? Varför vill man skriva, hur gör man och vem har möjlighet att lyckas?
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 september 2012
Lärartillvaro och historieundervisning: Innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid.
I Perssons avhandling (2017) riktas fokus mot lärare som undervisar historia i årskurs 4–6. Genom ett omfattande intervjumaterial (36 lärarintervju...
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 september 2012 till 15 september 2017
Kirurgisk teknik och komplikationer vid kirurgi för rektalcancer
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2012
Ett sista halmstrå eller ett aktivt hälsoval?
En komparativ studie av vilka mekanismer som ligger bakom människors val av komplementär och alternativmedicin i tre Europeiska länder.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
"De förstod aldrig min historia": unga vuxna med migrationsbakgrund om skolmisslyckande och övergångar mellan skola och arbete
I avhandlingen konstaterar Michael Lindblad att det är viktigt att ta vara på ungas egna erfarenheter för att bättre förstå problematiska övergånga...
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 2 augusti 2010 till 3 juni 2016
Rekordgenerationen går i pension: Kulturella föreställningar om och samhälleliga konsekvenser av en åldrande befolkning
Projektet studerar ”den åldrande befolkningen” ur ett kulturellt perspektiv.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2014
Struktur, kultur, ledarskap – förutsättningar för framgångsrika skolor?
I projektet "Struktur, kultur, ledarskap – förutsättningar för framgångsrika skolor?" är huvudsyftet att studera skolor som anses vara särskilt...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2003 till 31 december 2009
Det internationella ledarskapsprojektet om framgångsrika skolor
I det internationella projektet "The International Successful School Principalship Project" strävar forskare efter att identifiera kvaliteter,...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2001 till 31 december 2025
Senast uppdaterad: 2023-11-07