"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inflammation, infektion och systemsjukdomar

Ingress...

LEX-projektet. Hållbara livsmiljöer för psykiskt funktionshindrade. Att integrera bostadsplanering och välfärdsservice genom nya kollaborativa praktiker
De senaste decennierna har samhällets insatser till personer med långvariga konsekvenser av psykisk sjukdom, psykiskt funktionshinder, skiftat...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2019 till 30 juni 2023
The dynamics of public welfare: industrial accident insurance in Sweden, 1880-1939
Föreliggande projekt studerar ekonomiska och arbetsmiljömässiga effekter av införandet av olycksfallsförsäkring i Sverige under perioden 1888-1939,...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Hur kan en evidensbaserad praktik förverkligas i svenska glesbygdskommuner? Utveckling och utvärdering av en modell för implementering av nationella riktlinjer för stöd och behandling vid schizofreni.
Projektet undersöker erfarenheterna av att införa vetenskapligt förankrade arbetsmetoder på området psykisk ohälsa i svensk glesbygd. I projektet...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Att fortsätta i idrottsföreningar på livets rörelseresa (Physical literacy): att spela och arrangera gåfotboll
The need for sport clubs to enable lifelong participation in sports is highly relevant in Sweden. The minister of sports, Annika Strandhäll, recent...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Simuleringsbaserad estimation för att mäta hur beskattning påverkar inkomstbildning i modeller med flera beteendemarginaler
Inkomstbeskattningen spelar en central roll för samhällsekonomin genom att utgöra ett huvudinstrument för omfördelning respektive finansiering av...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Domstolsmakt och makt över domstolar: En tvärvetenskaplig granskning av domarrollen i förändring
Vilken roll som domstolar har och bör ha i relation till de politiska institutionerna är en komplex och känslig fråga. I Sverige har traditionellt ...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Forskningskommunikation riktad till baspersonal inom äldre- och funktionshinderomsorg samt deras chefer
Projektet genomförs i samarbete med FoUI Norrbottens kommuner och FoU Socialtjänst, Region Västerbotten
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2019 till 30 juni 2023
Emotioners roll under kognitiv och fysisk prestation i samband med tävling bland elitidrottsutövare
Vilken roll har känslor för kognitiv och fysisk prestation hos elitidrottare?
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Unga chefers förutsättningar: Att leda med och mot god arbetsmiljö och hälsa
Över hälften av unga chefer på svensk arbetsmarknad överväger att sluta på grund av bristande stöd och en ohållbar arbetsmiljö. Vilka förutsättning...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2023
Klimatförändringarna och medborgarnas miljöengagemang i en värld av ökande nationalism
Syftet med projektet är att öka kunskapen om människors miljöengagemang genom att studera hur nationalistiska tendenser – bland individer och i...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Konsekvenser och livsbanor vid tonårsföräldraskap
Att bli förälder som tonåring ses som ett folkhälsoproblem med negativa konsekvenser för både föräldrar och barn, där utfall såsom ökat...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
CA17124 - Digital forensics: evidence analysis via intelligent systems and practices
Utmaningen för den föreslagna COST-åtgärden består i att skapa ett nätverk för att utforska potentialen i tillämpningen av artificiell intelligens...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 10 september 2018 till 9 mars 2023
NoICE - Nordic Icing Centre of Expertise
Projektet har som primärt mål att bygga grunden för ett bestående kompetenscenter som kommer att garantera centrets arbete även i framtiden.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 september 2018 till 28 februari 2022
Management Beyond the Edge
Målet med detta projekt är att utforma nya resurs-allokeringsmetoder för att förbättra och förena hanteringen av mobila kantmoln.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2021
Co-Design for Resilience: Syd-Nord feedback för en värld i omvandling
Co-design kan vara ett sätt att förbättra processer för samarbetande och kreativ förändring inom samhällen som står inför akuta kriser inom sina...
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 september 2018
PRECISION
PRECISION är ett integrerat projekt som tar upp root and butt rot (RBR), den största källan till biomaterial och värdeförlust i den norska...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 23 april 2018 till 31 december 2021
Socially Intelligent User Interfaces for Person-Adapted Digital Coaching
Projektet ingår i en större satsning på forskning på socialt intelligenta system, innefattande tre doktorandprojekt och ett postdoc-projekt.
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 19 februari 2018 till 1 mars 2022
Att förmedla grundläggande värderingar och verktyg att kritiskt granska ideal, normer och värderingar
Syftet med den föreliggande studien är att undersöka religionslärarnas egna värderingar och etiska reflektion i relation till, de ibland motstridig...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Digitala vårdlandskap: digitaliseringen av svensk sjukvård och dess betydelse för äldre patienter på landsbygden
Projektets syfte är att undersöka det digitala vårdlandskap som e-hälsa utgör och vad detta betyder för vårdtagande.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Ursprungsbefolkningars användande av digitala medier som en strategi för motstånd och politisk mobilisering i samtida Brasilien
I detta forskningsprojekt analyseras diskurser om den samtida ursprungsbefolkningen i olika inhemska onlinemediainititativ.
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 januari 2018
Elevers tidsanvändning under matematiklektioner
Detta projekt har som övergripande syfte att bidra med mer kunskap om hur elever disponerar tiden under matematiklektioner. Resultatet kommer också...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 6 november 2017 till 31 december 2019
Omvärldsbevakning Kommunal IoT
Projektet syftar till att ge en översiktlig bild av olika IoT projekt som pågår i kommuner och städer i och runtomkring Sverige, att bygga varumärk...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 november 2017 till 31 december 2018
En sång för silverfisken från Silur – bevarandepraktiker som mikropolitisk dimension i modernitetens museum
Avhandlingsarbetet Det meränmänskliga museet. Konservatorns bevarandepraktik som flyktlinje i modernitetens museum
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 september 2017 till 17 juni 2021
Ett integrerat likavillkors- och systematiskt kvalitetsarbete? En studie om elevers psykosociala arbetsmiljö
Studien belyser ett samverkansprojekt i Umeå Kommun i uppbyggandet av den nya Maja Beskowsskolans lika villkorsarbete.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 september 2017 till 1 september 2020
Mer-än-människocentrerad design i stadsodling
Som ett svar på klimat- och miljökrisen, har intresset för ‘mer-än-mäniskocentrerad´ design ökat inom forskningsområdet Människa-Dator Interaktion....
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 1 september 2017 till 1 mars 2020
Möjligheter och risker med CRISPR/Cas9: Kulturella och etiska perspektiv på den nya gentekniken
Syftet med det här projektet är att initiera och utveckla humanistisk och filosofisk forskning om den nya gentekniken CRISPR/Cas9.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 juli 2017 till 30 juni 2020
iAccept: Soft surveillance – between acceptance and resistance
Övervakningsdiskussionen har de senaste åren nyanserats från att det enbart skulle ske ovanifrån, till att ses som något ständigt närvarande i alla...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 juli 2017 till 30 juni 2021
Att förmedla en värdegrund – Etisk metodologi och lärares attityder till värderingar
Vid sidan av bildningsuppdraget omfattas alla svenska lärare av ett fostransuppdrag. Eftersom fostransuppdraget är så tydligt framskrivet i...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 18 maj 2017 till 31 december 2018
Hedra din fader och din moder - konflikter och ambivalenta känslor mellan vuxna barn och föräldrar i det tidigmoderna Sverige och Finland
Projektets syfte är att analysera konflikter och känslomässiga spänningar mellan generationerna inom familj och hushåll i 1600- och 1700-talens...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 7 mars 2017 till 31 december 2017
Walking Decolonially through Design for Sustainabilities: att utforska anti-förtryckande och dekoloniala riktningar för design
Design, och vi, som människor och professionella, existerar sammanflätade med förtryckande globala strukturer av makt och privilegier. Att demonter...
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 9 januari 2017 till 30 april 2022
CELESTE II - Case studies, Exercises, LEarning, Surveys and Training across Europe II
CELESTE II, liksom dess föregångare CELESTE, är ett ramavtal baserat på Europeiska parlamentets beslut 1082/2013 om allvarliga och gränsöverskridan...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 2 januari 2017 till 31 december 2019
Lärarkunskap för scientific literacy – utveckling av undervisning genom samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI).
Forskningsprojektet är praktiknära och handlar om lärares kollegiala lärande, utveckling av undervisning i naturvetenskap samt den ämnesdidaktiska...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Klimatets påverkan på källor och fällor för växthusgaser i sjöar på höga latituder
Huvudmålet med projektet är att utröna hur klimatet påverkar avgång av växthusgaser och inlagring av kol i sediment i arktiska sjöar.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Kontextbaserad kemi: elevers problemlösning och lärares stöttning – ett internationellt perspektiv
Kontextbaserade undervisningsapproacher handlar om att sätta ämneskunskaperna i sammanhang, så kallade kontexter, för att ge möjlighet att öka...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2017
Nya metoder för ett optimalt användande av storskaliga registerdatabaser
De nationella register som finns i Sverige utgör en guldgruva för forskning inom social och medicinsk vetenskap. Trots det är de metoder som använd...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Att flytta från storstaden – barnfamiljers migrationsstrategier för en socialt hållbar vardag utanför storstadsområdena
Allt fler barnfamiljer flyttar från storstäder med förväntningar om en mer socialt hållbar vardag. Projektet studerar dessa familjers migrationsstr...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
ZikaPLAN – nätverk för bekämpning av epidemier av smittsamma sjukdomar
ZikaPLAN ska dels producera kunskap om och visa på möjliga åtgärder mot zikavirus-infektion, dels bygga upp ett bestående latinamerikanskt nätverk...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 oktober 2016 till 30 september 2020
Final Inspection and Quality Analysis
Vid tillverkning av fordon är ytbehandlingsprocessen i hög grad automatiserad, med undantag av kvalitetskontroll som i stor utsträckning sker...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2016 till 30 juni 2019
Hållbar hantering av arsenikförorenade material
Text kommer här ...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2016
Spridning av högfluorerade ämnen (PFAS)
I detta projekt kommer vi att undersöka hur högfluorerande ämnen, PFAS, kan påverka djursamhällen i vattenmiljöer, om och hur PFAS kan spridas upp ...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2016
Skogliga ekosystemtjänster
Våra skogar levererar en mängd olika ekosystemtjänster, såsom virke, bränsle, bär, vilt och kolinlagring. Vår kunskap kring vilka faktorer som...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2016
Medtech4Health
Medtech4Health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik finansierat av Vinnova. Bild: Rebecka Elfast.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2016
Mistra Arctic Sustainable Development
MISTRA Arctic Sustainable Development är det första svenska samhällsvetenskapliga och humanistiska arktiska forskningsprogrammet. Programmet studer...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 april 2015 till 31 december 2018
Särskild företrädare för barn
Forskningsprojektet utforskar och analyserar särskild företrädare för barn, den jurist som företräder barn i förundersökning och brottmål när barne...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 februari 2015 till 28 februari 2017
Cyberekon: textanalys av fan fiction
Vad händer med romaner, filmer och tv-serier när deras fans bearbetar dem? Vilka konventioner består, och vilka förändras? Projektet Cyberekon...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 30 juni 2014 till 31 december 2014
Rift Valley fever virus - hur sker överföring, vilka mygg och djur är reservoarer och vad bestämmer sjukdomsbilden?
Plötsliga utbrott av infektionssjukdomar orsakar inte bara lidande i form av sjukdom och dödsfall. I framförallt länder i tredje världen bidrar de...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Avancerade ultraljudsmetoder för förbättrad diagnostik av kärlplack
Projektet ingår i en behandlings-substudie i VIP-VIZA studien (Västerbotten Intervention Programme - VIZualization of Arterial plaque) som baseras ...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
AMBOX-studien - Effekt av mobilt oxygen på fysisk kapacitet, fysisk aktivitet och livskvalitet hos KOL-patienter med ansträngningsutlöst hypoxi.
Personer med KOL blir ofta andfådda under fysisk aktivitet vilket leder till en lägre fysisk aktivitetsnivå. För en del personer beror andfåddheten...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2024
Uppföljning av en jämlik hälsoutveckling i Tigray-regionen i Etiopien
Även om hälsovillkoren för etiopiska medborgare förbättras, är det viktigt att ha tillgång till bra mått på och metoder att följa hälsoutvecklingen.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Oskar Hemmingsson - cancerforskning
Forskningen består av kliniska och experimentella studier som gemensamt syftar till att förbättra cancervården och finna nya behandlingsmöjligheter.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2013
Miljö- och hälsoeffekter av ökad cykling i städer
Huvudfrågeställningarna för forskningen är vad en ökad andel aktivt resande, främst cykling, innebär ur hälso- och miljösynpunkt. Denna...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2013
A model for prediction of tularemia outbreaks – relevance of climate change for future outbreaks
Information om projektet finns endast på engelska.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2013
Muntliga berättelser om katastrofer
Projektet belyser hur renskötare och jordbrukare i norra Norrland konstruerar en förståelse av förhållandet mellan människa och natur i muntliga...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2014
Literacitet i Sápmi: flerspråkighet, revitalisering och literacitetsutveckling i ett globaliserat Norden
Projeket undersöker tre-språkighetssituationen bland barn och unga i Norra Sapmi där barnen dagligen använder tre språk. Projektet genomförs i...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2014
The Digital Environmental Humanities
This project explores the intersections between the digital humanities and the environmental humanities.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2015
Norrländsk kyrko- och utbildningshistoria (NOKOUT)
I fokus för projektet står den norrländska kyrko-, religions- och utbildningshistorien. Projektet syftar till att problematisera och presentera den...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2012
HOPP till patienter med svår hjärtsvikt
Trots att en hög andel av patienter med svår kronisk hjärtsvikt lider av svåra symtom/besvär erbjuds de inte palliativ vård i samma utsträckning so...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 18 augusti 2011 till 31 december 2013
The Umeå Dementia and Exercise (UMDEX) Study
Studien utvärderade effekterna av ett högintensivt funktionellt träningsprogram för personer med demens. Aktiviteter i det dagliga livet (ADL), fal...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 augusti 2011 till 31 december 2017
Skador bland barn och äldre i offentlig utomhusmiljö
Vilka skador förkommer bland barn och äldre i offentlig utomhusmiljö? Projektet utforskar orsaker och möjligheterna att förebygga olyckor.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 mars 2011 till 1 mars 2015
Nationella prov i matematik – vad gör testandet med eleverna?
För närvarande råder en stark trend mot tidigare och tydligare bedömning av elever. De nationella proven i åk 3 kan ses som ett exempel på detta.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 26 januari 2011 till 30 juni 2013
Småföretagares materiella förhållanden och socialpolitiska värderingar
Projektets syfte är att undersöka småföretagares materiella förhållanden och politiska värderingar, med fokus på skillnader mellan småföretagare, o...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
Låga koldioxidutsläpp på arbetet – från ett utsläppsintensivt till ett hållbart Europa
I projektet analyseras vilka hinder och drivkrafter som finns för att europeiska individer, organisationer och grupper ska få ett djupare engageman...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
Ett sista halmstrå eller ett aktivt hälsoval?
En komparativ studie av vilka mekanismer som ligger bakom människors val av komplementär och alternativmedicin i tre Europeiska länder.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
En fördjupad analys av det samlade elitstödets utformning och verkan samt övrig verksamhet som stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft
Svenska elitidrottare lever under väldigt olika villkor samtidigt som de ingår i ett och samma elitidrottssystem som de senaste tre åren fått ett...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2012
Evidensbaserade kliniska riktlinjer för akutvård av äldre personer med kognitiv svikt
Projektet syftar till att utveckla, implementera och utvärdera evidensbaserade kliniska riktlinjer för akutvård av äldre personer med kognitiv svikt.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 5 oktober 2010 till 31 december 2012
Personcentrerad vård av personer med demenssjukdomar
Det övergripande syftet med projektet är att studera personcentrerad vård i relation till välbefinnande bland boende och personal i särskilda boend...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 5 oktober 2010 till 31 december 2013
Samvetsstress och utbrändhet bland personal inom äldreomsorg
I samarbete mellan Umeå universitet och Ersta Sköndal högskola genomförs en studie som syftar till att fördjupa förståelsen för samvetsstress och...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 4 oktober 2010 till 31 december 2015
Sociala konstruktioner i nätbaserade sökmotorer och deras informationspolitiska konsekvenser
Projektet undersöker de normer, värderingar och idéer som finns inbyggda i sökmotorer samt vilka informationspolitiska konsekvenser det leder till.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 oktober 2010 till 1 oktober 2011
Jungfru Maria som förebild i det medeltida Sverige
Under medeltiden användes berättelser och bilder i multimodal retorik, medierna samverkade med ett gemensamt syfte. Genom att utgå från konstverk o...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2013
Skolämnesparadigm och undervisningspraktik i skärmkulturen
Projektet tar sin utgångspunkt i det faktum att undervisningen i skolan i allt högre grad står under inflytande av en digital medie- och skärmkultu...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2012
Rekordgenerationen går i pension: Kulturella föreställningar om och samhälleliga konsekvenser av en åldrande befolkning
Projektet studerar ”den åldrande befolkningen” ur ett kulturellt perspektiv.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2014
INTRO
INTRO var ett Initial Training Network (ITN) som finansierades av EU som en del av sjunde ramprogrammet / Marie Curie. Fyra universitet och två...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2013
Dörrarna öppnade för mera - om idrott i skolan
I det här projektet kartläggs utbudet av frivillig idrott i grundskolan, och vilken uppfattning som elever och tränare har om idrottsprofilerad...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2010 till 15 december 2011
Barns uppfattningar om barnperspektivet inom idrotten
I det här projektet studeras hur idrottsaktiva barn ser på idrott och träningar. Avsikten är att öka förståelsen för ett barnrättsperspektiv inom...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2011
Grön offentlig upphandling: Ett effektivt miljöpolitiskt styrmedel?
I projektet analyseras den miljöanpassade offentliga upphandlingens roll för ett hållbart samhälle. Så kallad grön upphandling har etablerats på...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2012
Miljöhälsostudien i Västerbotten
Projektet möter upp mot den ökande stressrelaterade psykiska ohälsan i befolkning genom att undersöka bl a förekomst och riskfaktorer för psykiska...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2024
Utom tävlan – En studie av alternativa föreningsaktiviteter med betoning på föreningsfostran
Föreningsidrottens tävlingsinslag har av många forskare identifierats som ett av problemen när det gäller att attrahera barn och ungdomar till...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2011
Maurinernas vetenskapsencyklopedi: En monastisk reflektion av den franska Upplysningen
Historien bakom ett vetenskapsencyklopediskt projekt i 1700-talets Paris, utfört av benediktinermunkar samtidigt med Diderot och d'Alemberts...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 september 2009 till 7 mars 2014
Elevers kommunikationsutveckling i ett matematikklassrum
Vilken typ av aktiviteter kan utformas för att främja elevers kommunikationsförmågor inom matematikundervisning i årskurs 4.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 12 augusti 2009 till 17 juni 2010
Diskurs i ett matematikklassrum i gymnasieskolan
Studien syftar till att förstå den dagliga undervisningen från ett sociokulturellt perspektiv.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 11 augusti 2009 till 16 september 2009
Intersektionella periferier i samhällsvetenskapernas historia
Det här projektet studerar samhällsvetenskaperna i ett brett historiskt, sociologiskt och globalt sammanhang. Särskilt uppmärksammas aktörer som...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 juli 2009 till 31 december 2012
Genus och etnicitet i kurdisk teater i Sverige
Projektet undersöker hur genus och etnicitet samspelar och gestaltas, medvetet används och politiseras i några kurdiska skådespelares arbeten i...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 26 februari 2009 till 31 december 2011
Narrativ undersökning av elevers matematiklärande i skolår sex
Projektet syftar till att förstå de strategier som eleverna utvecklar när de lär sig matematik.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 21 januari 2009 till 12 juni 2009
Doping – en fråga för lagstiftaren?
Projektet ska utreda vem som reglerar doping, och när, hur och varför.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2012
Demokrati i svenska stadsregioner: Lokalt medborgarskap och politiska institutioner
Hur kan medborgarna utöva demokrati i en stadsregion, dvs. där staden är funktionellt sammanlänkad med omgivande kranskommuner? Vilken typ av...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2012
Lokalpolitikens legitimitet - individuella och kontextuella variationer
Kommuner kan ha olika grad av legitimitet i sina medborgares ögon. I projektet Lokalpolitikens legitimitet - individuella och kontextuella...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2012
Situationsberoende anpassning av bitbeteenden
Käkslutarmuskulaturen kan generera mycket stora krafter vid avbitning av föda: energin som krävs för att bita av en morot är t.ex. tillräcklig för...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2009
Tät.nu - utredning och behandling via internet av urininkontinens hos kvinnor
Tät.nu är ett projekt med flera planerade studier om behandling av urininkontinens via internet. Effekten av kognitiv beteendeterapi (KBT) som ett...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2013
Nationella Riktlinjer för vårdens hälsofrämjande arbete - Utmaningen att gå från evidens till klinisk tillämpning
Vår vision är en hälso- och sjukvård som genomsyras av ett hälsofrämjande synsätt med innovativa och lärande organisationer som präglas av mångfald...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2013
Registerbaserad forskning om barndomen för livslång hälsa och välfärd
Ett initiativ i nätverksformat som syftar till att stärka interdisciplinär registerforskning i Sverige.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2013
Att mäta svenska elevers prestationer i internationella kunskapsprov
Omfattande kunskapsmätningar genomförs regelbundet för att beskriva, jämföra och förstå elevers prestationer inom och mellan länder. I det här...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2009 till 12 december 2012
Europa i Norden 1648-1735
Under 1600-talet drogs Norden alltmer in i det politiska maktspelet i övriga Europa. Projekt fokuserar på vilka konkreta uttryck detta maktspel fic...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2011
Musikskapandets villkor - mellan kulturpolitik, ekonomi och estetik
Med utgångspunkt i musik strävar projektet skapa djupare kunskap om villkoren för nutida kulturskapande, och de konsekvenser de förändrade sociala...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2012
Rationalitetens dynamik
Projektet sammanför två typer av filosofisk teoribildning som hittills utvecklats oberoende av varandra. En central uppgift är att vidareutveckla e...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2011
Att lära matematik genom imitativa och kreativa resonemang
Syftet med forskningsprojektet är att studera karaktär och effektivitet hos fyra olika grundläggande metoder att lära matematik. Den huvudsakliga...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2025
Plack på tänderna- hur ser den egentligen ut på molekylär nivå?
Den orala biofilmen (tandplack) är ett komplext nätverk mellan bakterier och annan vävnad i munnen. Vi använder proteinkristallografi för att stude...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 september 2008 till 31 december 2010
Arbetare med medicinska implantat - vägledning vid återgång i miljöer som innebär exponering för elektromagnetiska fält
Studien sammanfattar kunskapläget vad gäller störningsnivåer av elektromagetiska fält för olika medicinska implantat samt vid vilka typer av...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 juni 2008 till 31 maj 2009
Ska socialtjänstens individ- och familjeomsorg specialiseras eller integreras?
I det här projektet undersöks hur socialtjänstens individ- och familjeomsorg bäst ska organiseras för att möjliggöra insatser som både är ekonomisk...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 september 2005 till 30 september 2010
Senast uppdaterad: 2023-11-07