"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning på forskarnivå

Vid Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen erbjuder vi utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete. Forskning om musik, slöjd och bild tar sig många olika uttryck. Institutionens doktorander forskar om hållbarhet, digitalisering och mycket annat.

Forskarutbildningen omfattar fyra helårsstudier och består av en kursdel och en avhandlingsdel. Utbildningen syftar till att ge doktoranden fördjupade kunskaper och ingående träning i forskningsmetodik, samt goda insikter i centrala problemställningar och teorier inom det aktuella forskningsområdet och vid den praktiska tillämpningen av dessa. Utbildningen ger en bred orientering om utvecklingen inom forskarutbildningsämnet i avsikt att göra doktoranden till en kritisk och självständig forskare med förmåga att planera och formulera vetenskapliga texter. Vidare syftar utbildningen till att göra doktoranden lämpad att i olika situationer kunna förmedla sina forskningsresultat.


Alla doktorander tillhör minst en forskarskola vilka erbjuder ett urval kurser avsedda att utveckla deltagarnas yrkesmässiga och individuella färdigheter, liksom generiska kompetenser. Läst mer om forskarskolorna här:

Humanistiska fakultetens forskarskola
Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området


Antagning


Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkoren för behörighet (se studieplan för pedagogiskt arbete via länk nedan) samt bedöms ha förmåga i övrigt som behövs för att genomgå utbildningen. En antagen doktorand har studiefinansiering under hela perioden genom en doktorandanställning. Doktorandtjänster utannonseras i normalfallet vartannat år här:

Lediga jobb
Studieplaner för utbildning på forskarnivå


Anställningsvillkor


Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Lönen följer Umeå universitets doktorandavtal.

 

Regler, riktlinjer och policydokument


Studieplanen är ett viktigt styrdokument för utbildningen på forskarnivå. Det finns även riktlinjer och policydokument på central nivå. "Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet" beskriver bland annat regler kring handledning, disputation och vad som händer vid eventuell sjukdom under doktorandtiden. Utöver dessa finns även fler universitetsgemensamma regler för forskarutbildningen. De återfinns på sidan Regelverk. Humanistiska fakultetens doktorandhandbok kan ge svar på en mängd frågor.

Regelverk

Doktorandhandboken

 

Vill du veta mer?


Mer information finns på Humanistiska fakultetens respektive Umeå universitets centrala sidor om utbildning på forskarnivå. Du kan också hitta mer generell information på studera.nu. Du är också välkommen att kontakta vår studierektor för forskarutbildningen. 


Humanistiska fakultetens sidor om forskarutbildning
Umeå universitets centrala sidor om utbildning på forskarnivå.
www.studera.nu

Ansvarig forskarutbildning

Åsa Jeansson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 94

Doktorandprojekt

Hållbart arbete som och med rekrytering av behöriga lärare inom estetiska ämnen i svenska Arktis
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 10 oktober 2023 till 10 oktober 2028
Typ av projekt Doktorandprojekt
Navigating the complexity of collaboration – municipality and university on a joint journey in the educational terrain
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 2 september 2022 till 1 september 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
Digital(iseringens) gestaltning i grundskolans musikskapande undervisning
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2020 till 1 september 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hållbar utveckling genom tre arenor i skolämnet slöjd
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 2 september 2018 till 1 september 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Olikheternas värde, en studie om bildlärares arbete med kritisk granskning av bilder.
Tid 1 september 2016 till 31 december 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Liksom ett annat uppdrag": Iscensättning av social rättvisa i musikundervisningens retorik och praktik
Tid 1 september 2014 till 31 december 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Bilder som berättar. En studie om bildämnets arbete med berättande bilder.
Tid 1 september 2014 till 31 december 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Senast uppdaterad: 2023-05-03