"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos/Michael Erhardsson

Expertlista: Supervalåret 2024

Här nedan presenteras ett urval forskare vid Umeå universitet som är experter på olika områden som kan vara intressanta kopplat till valen som genomförs runt om i världen år 2024.

Demokrati, konstitutioner och EU

Johan Hellström är docent i statsvetenskap och forskar främst om politiska partier och regeringar i Sverige och Europa. Han undersöker ämnen som till exempel regeringsbildning, regeringsstabilitet, politiska institutioner och politiska partiers beteende.

Jessika Wide är universitetslektor i statsvetenskap. Hon forskar bland annat om demokrati i kommuner och regioner, med särskilt fokus på politiska partier, social representativitet, valdeltagande, jämställdhet och deltagardemokrati.

Abrak Saati är docent i statsvetenskap. Hon har forskat om demokratiseringsprocesser. Hon har till exempel undersökt hur man kan bygga en konstitution som stärker demokratin i stater som befinner sig i övergång, antingen från väpnad konflikt till fred eller från ett tidigare auktoritärt styre.

Torbjörn Bergman är professor i statsvetenskap. Hans forskning är särskild inriktad på kampen om regeringsmakten och frågan om demokrati på två sammanlänkade nivåer, Sverige och EU. Forskningsledare för “Den representativa demokratin - politiska institutioner och partier i Sverige och Europa”.

Magnus Blomgren är docent i statsvetenskap. Hans forskningsintresse rör frågor kring den representativa demokratins utveckling i politiska flernivåsystem. Kännare av Europafrågor och ofta anlitad som kommentator och föreläsare om partierna, demokratin och EU.

Péteris F Timofejevs är universitetslektor och meriterad lärare vid Statsvetenskapliga institutionen. Han undervisar och forskar om statsskick och styrelsesätt samt ingår i en forskargrupp som studerar representativa demokratins centrala institutioner och aktörer i Sverige och Europa. Hur möter den representativa demokratin på nationell och europeisk nivå vår tids stora utmaningar?

Mer om EU finns i Expertlista EU

Jämställdhet och fred

Maria Carbin är disputerad i statsvetenskap och professor i genusvetenskap. Hon forskar om svensk jämställdhetspolitik.

Elisabeth Olivius är docent i statsvetenskap och forskar om fred och fredsbyggande samt makt, kön och jämställdhetspolitik.

Sociala medier och kommunikation

Simon Lindgren är professor i sociologi. Han forskar om digital teknik och sociala medier, och specifikt vilken roll dessa spelar för att påverka politik, makt och motstånd. 

Jesper Enbom är universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper och forskar om både traditionella och sociala mediers roll och funktion i samhället.

Moa Eriksson Krutrök forskar på social medieanvändning i samband med kriser, med fokus på diskurser kring trauma, sorg och resiliens, på bland annat Twitter och TikTok.

Klimat, miljö & hållbarhet

Anna Zachrisson är docent i statsvetenskap. Hon forskar om naturresurspolitik och miljöförvaltning, främst kopplat till gles- och landsbygdsområden. Hon har bland annat forskat om hållbarhetsfrågor och konflikter kring vindkraft och gruvor.

Joakim Kulin är forskare i sociologi. Han studerar människors föreställningar, åsikter och beteenden kopplat till miljön och klimatförändringarna.

Carina Keskitalo är professor i statsvetenskap. Hon forskar med fokus på miljö- och naturresurser och arktisk politik. Hon är även vice ordförande i Nationella expertrådet för klimatanpassning.

Erland Mårald är professor i Idéhistoria. Hans forskning handlar om frågor om miljö, hållbarhet och naturresurser ur ett historiskt och kulturellt perspektiv. Det kan till exempel handla om kulturella perspektiv på kunskap och hur forskare agerar i samhället i strävan att åstadkomma förändring, men även hur vanliga människor förhåller sig till frågor om klimat och hållbarhet. 

Maria Nilsson är professor i folkhälsovetenskap. Hennes inriktning är klimatförändring och hälsa med särskilt fokus på klimatanpassning, folkhälsointerventioner och hälsokommunikation. 

Elsa Reimerson är lektor i statsvetenskap, hennes forskning handlar om miljöpolitik och miljöpolicy, med fokus på samverkan, naturskydd och urfolksfrågor.

Christer Nordlund är professor i idéhistoria. Han forskar inom områdena vetenskaps-, teknik- och medicinhistoria samt miljöhistoria, från 1800-talet och framåt. Han är också intresserad av samtida vetenskaps- och teknikstudier liksom den pågående debatten kring forskning, politik, hälsa och miljö.

Annika Egan Sjölander är professor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper och forskar bland annat om klimat- och hållbarhetskommunikation.

Camilla Sandström är professor vid Statsvetenskapliga institutionen och forskar om miljö och resurspolitik. 

 

Arbetsmarknad och rörlighet

Emelie Hane-Weijman är postdoktor i kulturgeografi. Hon forskar om arbetsmarknadsfrågor, arbetskraftsrörlighet och regional omvandling.

Rikard Eriksson är professor i ekonomisk geografi. Han forskar om arbetsmarknad, strukturomvandling och regional utveckling. Han analyserar bland annat hur individer, företag och regioner påverkas av ekonomisk omvandling och större företagsnedläggningar. 

Säkerhet, krig och försvar

Niklas Eklund är professor i statsvetenskap. Han forskar om arktisk och svensk säkerhetspolitik. Ofta anlitad som föredragshållare.

Per-Erik Johansson är föreståndare vid Europeiska CBRNE-centret. Förkortningen CBRNE är internationell och står för Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive. Den används för att beskriva verksamhet inom farliga ämnen, eller mer specifikt skadliga kemikalier, allvarliga smittoämnen, samt radioaktiva, nukleära och explosiva ämnen. Händelser inom området kan vara resultat av olyckor, avsiktliga attentat eller andra orsaker. 

Martin Hårdstedt är professor i historia. Han är inriktad på militär- och politisk nordisk historia. Medlem av styrelsen för Kulturfonden för Sverige och Finland och Delegationen för militärhistorisk forskning. Deltar i flera historiska poddar.

Jacob Stridsman är universitetslektor i historia vid institutionen för ide- och samhällsstudier. Han är en kunnig lärare, främst inom 1900-talets konfliktfyllda historia.

Ekonomi

Thomas Aronsson är professor i nationalekonomi. Han forskar bland annat om skattepolitik och skattesystemets utformning.

För övriga frågor om ekonomi, se expertlistan Ekonomi.

Lokalt, kommunalt & regionalt

David Feltenius är docent i statsvetenskap. Han forskar om kommunal politik och förvaltning, äldrepolitik samt det civila samhällets organisationer.

Anders Lidström är professor emeritus i statsvetenskap. Han forskar om lokal, regional och urban politik och förvaltning, både i Sverige och i ett jämförande perspektiv.

Louise Skoog är universitetslektor i statsvetenskap och forskar om politik och förvaltning i flernivåsystem, lokalisering av offentlig service, politiska konflikter och relationen mellan stad och land.

Senast uppdaterad: 2024-03-04