Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 februari 2021)

printicon

Pedagogik

Pedagogik är en bred vetenskap som handlar om de påverkansprocesser som formar och förändrar människor, såväl barn som vuxna. I pedagogisk forskning studeras fostran, utbildning, lärande och undervisning, i både formella som informella sammanhang. Kunskap skapas om hur och varför värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras, samt om hur meningsfulla utbildnings- och undervisningssituationer kan planeras och genomföras.

Reportage och porträtt

Hon forskar om de särskilt begåvade barnen
Hon forskar om de särskilt begåvade barnen

Malin Ekesryd Nordström vill synliggöra att särskilt begåvade barn behöver anpassad undervisning.

Koordinator för två unika forskarskolor
Koordinator för två unika forskarskolor

Professor J.Ola Lindberg, Pedagogiska institutionen, är koordinator för de nationella forskarskolorna.

Infrastrukturer

Uppföljningsstudie Idrottsstudentundersökningen
I projektet samlas data in om idrottsstudenter vid slutet av sin utbildning vid Umeå universitet.
Forskningsämne: Pedagogik
Idrottsstudentundersökningen
I projektet samlas data in om nyantagna idrottsstudenter vid Umeå universitet.
Forskningsämne: Pedagogik

Nyheter

Mätbara mål och elever i centrum för litteraturundervisning
Mätbara mål och elever i centrum för litteraturundervisning

Två vanligt förekommande syften med litteraturläsning i gymnasieskolan är språkutveckling och läsförståelse.

Hur kan problematisk skolfrånvaro vändas till närvaro?
Hur kan problematisk skolfrånvaro vändas till närvaro?

Skolfrånvaro är ett problem som medför många negativa konsekvenser, men det finns vägar tillbaka till skolan.

Fjärrundervisning skapar förutsättningar för små kommuner
Fjärrundervisning skapar förutsättningar för små kommuner

En del av universitets försöksverksamhet utgörs av ett samarbete kring fjärrundervisning.

Profilområden och forskargrupper

Beteendevetenskapliga mätningar
Området fokuserar på mätprocesser som kan ge värdefull information för individer, skolor och samhälle.
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
FemHum
FemHum är en grupp humorforskare med en feministisk grundsyn. Våra forskningsområden är inom språkvetenskap, pedagogiskt arbete och fysikdidaktik.
Forskningsämne: Pedagogik, Språkvetenskap
Lärande och IKT
Forskningsämne: Pedagogik
Samverkansalliansen för praktiknära forskning
Vid Umeå universitet finns sedan 2011 ett specialpedagogiskt forsknings- och utvecklingsnätverk. Nätverket syftar till att skapa förutsättningar fö...
Forskningsämne: Pedagogik
Specialpedagogik
Forskningsämne: Pedagogik
Tillämpad forskning om digitala praktiker inom utbildning
Forskningsprofilen har ett intresse för digitala praktiker inom och utanför formell utbildnings.
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Utbildningspolicy och ungas övergångar
Profilen forskar om utbildningspolicy och utbildningspolitik och ungas karriärer.
Utvärdering
På institutionen bedrivs forskning om utvärdering, metodutveckling och forskningsbaserad utvärdering
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap