"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Didaktik, utbildningshistoria och bedömning

Forskargrupp Inom didaktisk forskning granskas och problematiseras undervisning och lärandeprocesser. Utbildningshistoria och bedömning är två andra framträdande forskningsinriktningar inom detta kunskapsområde.

Presentation

Den didaktiska forskningen inriktas för närvarande framför allt mot formativa lärandeprocesser, SO-didaktik och kollegialt lärande. Forskning i utbildningshistoria riktas såväl mot skola och annan institutionsbunden utbildning som mot aspekter av undervisning och lärande kopplade till organisationer och professioner utanför skolans värld. Forsknings med fokus på bedömning rymmer ett intresse för styrning, granskning och värdering och hur sådana processer påverkar pedagogisk praktik och policy.

Inom området bedrivs förutom forskning, en omfattande grund- och fortbildningsverksamhet för lärare samt uppdragsutbildningar inriktade mot skolutveckling. Medarbetare inom området medverkar också i polisutbildningen, personalvetar-, studie- och yrkesvägledar-, psykolog- och samhällsvetarprogrammet, samt även i kurser på A-C nivå, avancerad nivå och forskarutbildning i pedagogik.

Därutöver genomförs externa uppdrag såsom utvärderingar, utbildningar och lokala utvecklingsarbeten i samverkan med skolor, skolhuvudmän och andra organisationer. Vi utför dessutom utvärderings- och utvecklingsuppdrag för kommuner.

Utbildningsuppdrag

Personal från området medverkar i en mängd olika grundutbildningskurser på grund- och avancerad nivå. Området leder och genomför de kurser inom lärarutbildningen som Pedagogiska institutionen har kursansvar för. Detta gäller kurser ingående i den utbildningsvetenskapliga kärnan, som bland annat innefattar didaktiska frågor, läroplansteori, bedömning och utvärdering, inom grundlärar- och ämneslärarutbildningarna, samt grundkurser av pedagogisk karaktär i studie- och yrkesvägledarprogrammet. Våra medarbetare medverkar också i ämnesdidaktiska kurser i SO-ämnena. Utöver detta genomför vi ett antal kurser på engelska för internationella lärar- och andra studenter.

Området ansvarar för flera, och medverkar i de flesta, av de kurser som ges inom VAL-utbildningen (vidareutbildning av lärare) och inom KPU (kompletterande pedagogisk utbildning); den sistnämnda ges helt på avancerad nivå. Dessa kurser motsvarar den utbildningsvetenskapliga kärnan för ordinarie lärarutbildning.

Områdets personal är också engagerad i olika skolutvecklingsprojekt på uppdrag av Skolverket, främst inom det riksövergripande projektet Samverkan för Bästa Skola (SBS),

Under närmare 50 år har vi arbetat med uppdrag och utvärderingar rörande olika typer av verksamheter på uppdrag av många olika uppdragsgivare. Nedan följer några exempel:

Utvärderingsuppdrag

Inom området har vi genomfört:
Skolverkets nationella utvärdering av de fyra SO-ämnena.
Kommunalt projekt där skolpersonal utbildas i "relationskompetens". Skolverket.
Regeringens satsning på folkbildning om EMU. Regeringsuppdrag.
Folkbildningens studiecirklar och kurser över nätet. Folkbildningsrådet.
Uppdrag rörande bedömning

Inom området har vi genomfört:
Nationell utvärdering av examinationen i högskolan. Högskoleverket.
Examination och bedömning i nätbaserade kurser. NSHU.
Nationell utvärdering av betygssättning 2001. Skolverket.

Övriga uppdrag:
International Civic and Citizenship Study (ICCS), en internationell studie av skolans medborgarförberedande uppdrag. Skolverket.

Kontakt

Översikt

Forskningsområde

Pedagogik

Medlemmar

Daniel Andersson
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 04
Monika Diehl
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 87
Anette Edlund
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 67
Mari Forsberg
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 59
Frida Grimm
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 35
Johan Hansson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 81
Katarina Kärnebro
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 85
Kristina Ledman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 93
Torbjörn Lindmark
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 10
Björn Norlin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 29
Daniel Nyström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 01
Gunilla Näsström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 98
Tord Göran Olovsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 90
Christina Segerholm
Professor emerita
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 52
Simon Skog
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 72 51
Lina Spjut
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 46
Josefin Ånger
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 02
Senast uppdaterad: 2024-01-19