Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Handledare

Här kan du läsa om vilka handledningsintressen som finns hos språkstudiers personal. Observera att listan ska ses som en vägledning och doktorandprojekt som rör andra områden är inte uteslutna. Kontakta gärna en potentiell handledare för mer information om du är intresserad av en doktorandtjänst.

De moderna språkens litteratur

Katarina Gregersdotter

Handledningsintressen:
a. Kriminallitteratur
b. Feministisk litteratur
c. Kanadensisk litteratur
d. Genus-och sexualitetsstudier
e. Kritiska vithetsstudier

Heidi Hansson

Handledningsintressen:
a. Irish literature
b. Women's literature
c. Nineteenth-century literature
d. Travel writing
e. Book history

Malin Isaksson

Handledningsintressen:
a. Fransk litteratur (1900- och 2000-tal)
b. Fan-studier
c. Receptionsstudier
d. Narratologi
e. Genus- och sexualitetsstudier

Virginia Langum

Handledningsintressen:
a. Medieval and Early Modern Literature
b. Middle English
c. Medicine and Literature
d. The Body

Van Leavenworth

Handledningsintressen:
a. Gothic literature from the 19th century to the present
b. Adaptations of literary Gothic works in other media forms

Elena Lindholm

Handledningsintressen:
a. Spansk feministisk litteratur
b. Spansk litteratur från tidigt 1900-tal
c. Kvinnolitteraturhistoria
d. Exil, nation och minne
e. Postkolonialism

Maria Lindgren Leavenworth

Handledningsintressen:
a. Fan-studier
b. Remediering
c. Reseslitteratur
d. Intertextualitet
e. Kognitiva perspektiv på litteratur

Aleksei Semenenko

Handledningsintressen:
a. Rysk litteratur och kultur
b. Satir och censur
c. Översättningsteori
d. Shakespeare
e. Semiotik, tvärvetenskaplig forskning

Berit Åström

Handledningsintressen:
a. Motherhood studies
b. Maskulinitetsstudier
c. Science fiction
d. Barn- och ungdomslitteratur
e. Tidigmodern litteratur

 

Pedagogiskt arbete

Lena Granstedt

Handledningsintressen:
a. Multicultural and multilingual perspectives within education
b. Action research
c. Pedagogical work regarding Swedish as a second language

Kirk Sullivan

Handledningsintressen:
a. Higher educational pedagogy and practices
b. Communication supporting practices in and outside of the classroom
c. Bridging disciplinary perspectives
d. Language, special needs and school practices
e. New students in Sweden
f. International comparative studies
g. Language Impairment in Multilingual Society

Mai Trang Vu

Research interests:
a. Teaching English as a Second/Foreign/Additional Language 
b. Multilingual classroom
c. Teacher education 
d. Teacher professionalism and Teacher professional development
e. Higher education teaching and learning approaches
f. Education policy

Samiska studier

Per Axelsson

Handledningsintressen:
a. Urfolkshälsa
b. Samisk historia
c. Identitet och kategorisering
d. Internationella jämförelser
e. Medical humanities
f. Kolonisering/kolonialism

Coppélie Cocq

Handledningsintressen:
a. Folklore och kulturella uttrycksformer
b. Digitala uttryck
c. Narrativitet och berättande
d. Kritiska studier på samisk forskning

Anna-Lill Drugge

Handledningsintressen:
a. Etik i urfolksforskning
b. Genus
c. Media/representation
d. Skola/utbildning
e. Kritiska urfolksstudier

Patrik Lantto

Handledningsintressen:
a. Samisk historia
b. Urfolksstudier
c. Utbildningsvetenskap
d. Urfolksrättigheter och exploateringar

Kristina Sehlin MacNeil

Handledningsintressen:
a. Urfolksmetodologier och etik
b. Konflikter och maktrelationer
c. Utvinningsindustriers framfart på urfolks marker
d. Extractive violence - extraktivt våld, samt strukturellt och kulturellt våld
e. Internationella jämförelser

Krister Stoor

Handledningsintressen:
a. Jojk, performans
b. Samisk och urfolksmusik,
c. Traditionella kunskaper
d. Narrativa analyser
e. Subsistence

Kirk Sullivan

Handledningsintressen:
a. Multilingual writing and literacies in Sápmi
b. Learning to become a multilingual writer in Sápmi
c. Comparative indigenous studies relating to speaking, reading and writing

Åsa Össbo

Handledningsintressen:
a. Samisk historia
b. Markanvändning och markrättigheter i Sápmi
c. Kritiska perspektiv på naturresursutvinning
d. Urfolksmetodologier och dekolonisering

Språkdidaktik

Marlene Johansson Falck

Handledningsintressen:
a. Applying Cognitive Linguistics to Second Language Teaching and Learning
b. Metaphor; conceptual metaphor, lexical metaphor
c. Language and embodied/ecological/spatial cognition
d. Prepositions
e. Corpus linguistics

Yvonne Knospe

Handledningsintressen:
a. Skrivande på modersmål och ett främmande språk, fokus på tyska som främmande språk
b. Skrivande, specialpedagogik och undervisningspraktik
c. Specialpedagogik och flerspråkighet

Eva Lindgren

Handledningsintressen:
a. Writing in a first and foreign language
b. Writing, special needs and school
c. Cognitive and linguistic perspectives, writing processes and text analysis
d. School and out-of-school contexts; the impact of exposure on foreign language development.

Ingmarie Mellenius

Handledningsintressen:
a. Language development and school practices

Annika Norlund Shaswar

Handledningsintressen:
a. Svenska som andraspråk
b. Flerspråkighet, transspråkande
c. Andraspråksutveckling i informella kontexter och formella utbildningskontexter
d. Litteracitet utifrån ett sociokulturellt och kritiskt perspektiv
e. Grundläggande läs- och skrivundervisning för vuxna andraspråksinlärare
f.  Undervisningspraktiker inom lärarutbildning
g. Språklig och kulturell mångfald i högre utbildning
h. Modersmålsundervisning
i. Genrepedagogik

Peter Ström

Handledningsintressen:
a. Text- och diskursanalys
b. Läromedelsanalys
c. Skriftbruk i skolkontext
d. Grammatikundervisning

Kirk Sullivan

Handledningsintressen:
a. Language teaching and learning and school practices
b. Language teaching and learning in higher educational, particularly doctoral studies
c. First and second language writing, including the processes of multilingual writing
d. Writing, special needs and school practices
e. Language, special needs and school practices
f. Multilingual writing and literacies in Sápmi
g. Learning to become a multilingual writer in Sápmi
h. Language Impairment in Multilingual Society

Ingela Valfridsson

Handledningsintressen:
a. Skrivande på ett främmande språk ur olika perspektiv: processer och produkter
b. Förståelse av grammatiska begrepp
c. Språklig medvetenhet
Fokus på tyska som främmande språk. Vor allem Deutsch als Fremdsprache.

Språkvetenskap

Per Ambrosiani

Handledningsintressen:
a. Rysk historisk och modern språkvetenskap
b. Jämförande språkvetenskap med fokus på de slaviska språken
c. Översättningsvetenskap med fokus på ryska och andra slaviska språk

Daniel Andersson

Handledningsintressen:
a. Språkantropologi
b. Socioonomastik
c. Paremiologi
d. Narrativ forskning
e. Miljöhumaniora
f. Språk och identitet
g. Språk och kön

Per Boström

Handledningsintressen:
a. Kognitiv Lingvistik
b. Metaforer/Metonymi (Konceptuella metaforer, Diskursdynamisk metaforforskning)
c. Samtalsanalys
d. Diskursanalys
e. Språk och kroppsförankrad kognition
f. Sociolingvistik
g. Språk och kön

Jonas Carlquist

Handledningsintressen:
a. Alla typer av textanalytiska ämnen som rör icke-litterära texter, helst cda-orienterade
b. Filologiska ämnen
c. Språkpolitiska, språkvårdande ämnen (ämnen som har att göra med språkkonsulters verksamhet)
d. Ämnen som rör syntax
e. Argumentationsanalyser

Lars-Erik Edlund

Handledningsintressen:
a. Ortnamn, nordiska
b. Dialekter, nordiska
c. Språkhistoria, nordisk
d. Etymologi, nordisk
e. Texthistoria, nordisk

Bettina Jobin

Handledningsintressen:
a. Morfologi i germanska språk med fokus på tyska
b. Historisk lingvistik och grammatikalisering i tyska och andra germanska språk
c. Språk och kön
d. Översättningsvetenskap med fokus på tyska

Marlene Johansson Falck

Handledningsintressen:
a. Cognitive Linguistics
b. Metaphor; conceptual metaphor, lexical metaphor
c. Language and embodied/ecological/spatial cognition
d. Corpus Linguistics
e. Prepositions
f. Applying Cognitive Linguistics to second language teaching and learning

Leila Kantola

Handledningsintressen:
a. Psycholinguistics
b. Language processing in perception and production
c. Word recognition and sentence processing
d. Lexical and syntactic priming

Ingmarie Mellenius

Handledningsintressen:
a. The mental lexicon
b. Language acquisition
c. Lexical semantics
d. Forensic linguistics
e. Morphology

Maria Rosenberg

Handledningsintressen:
a. Morphology and semantics, focus on word formation in Swedish and French
b. Contrastive linguistics and Translation Studies
c. Corpus linguistics
d. First language acquisition

Peter Ström

Handledningsintressen:
a. Text- och diskursanalys
b. Skriftbruk i arbetslivet och vid myndigheter
c. Akademiskt skrivande

Kirk Sullivan

Handledningsintressen:
a. First and second language writing processes, including multilingual writing
b. Forensic linguistics
c. Health communication
d. Linguistic and cognitive aspects of medical humanities
e. Speech and language acquisition
f. Writing, special needs and school
g. First and second language phonetics
h. Language Impairment in Multilingual Society

Hanna Söderlund

Handledningsintressen:
a. Språk och kön
b. Diskursanalys (kritisk, feministisk)
c. Samtalsanalys
d. Humor
e. Idrottsforskning
f. Multimodalitet
g. Retorik

Mikael Vinka

Handledningsintressen:
Formal linguistics with emphasis on generative syntax and morphology. Focus on Saami is a priority, but not a necessity. This can be coupled with field linguistics and language documentation in a revitalization context.