Hoppa direkt till innehållet
printicon

Energiteknik

Vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik bedrivs teknisk tillämpad forskning inom energiteknikområdet. Verksamheten har två principiella inriktningar, energieffektivisering inriktad mot byggnader och termokemisk energiomvandling.

Utveckling av ett långsiktigt säkert energisystem är en av det globala samhällets största utmaningar. Energifrågan är nära kopplad till ekonomisk utveckling, levnadsstandard och livsvillkor. Utmaningarna för forskningen i energiteknik består bland annat i utveckling av ny kunskap kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi. Inom alla dessa områden finns det stora möjligheter att förbättra dagens teknologier samt att finna helt nya lösningar.


På institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet finns en väl etablerad energiteknisk forskningsmiljö. Syftet med verksamheten är att utveckla ny kunskap som är användbar vid utveckling och införande av ny teknik inom områdena energieffektivisering med inriktning mot bebyggelse och termokemisk energiomvandling.

Inom energieffektivisering har forskningsverksamheten sin tyngdpunkt i slutanvändning av energi i byggnader. Vi undersöker dels energiöverföring med avseende på byggnadstekniska komponenter och energianvändning för brukade byggnader, samt dels kopplingen mellan energianvändning och beteende och termiskt inomhusklimat. Inom termokemisk omvandling arbetar vi för att bidra till en ökad fundamental kunskapsbas kring kritiska termokemiska omvandlingssystem för att optimera processer och anläggningar, delta i utvecklingen av innovativa idéer, ta fram nya processkoncept och andra aspekter nödvändiga för en lyckad omställning till ett hållbart energisystem baserat på förnyelsebara råvaror.

 

 

Våra grupper

Energieffektivisering
Forskningen i denna grupp syftar till att effektivisera energianvändning av begränsade resurser, vilket krävs för hållbar utveckling både lokalt oc...
Forskningsämne: Byggteknik, Energiteknik
Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab)
Forskningsområdet rör termokemisk energiomvandling av framför allt biomassa, men även av andra fasta och flytande bränslen. Grundforskningen är...
Forskningsämne: Energiteknik
Tillämpad laserspektroskopi
Utveckling av laserbaserade spektroskopiska metoder och optiska sensorer. Tillämpning i tvärvetenskaplig forskning inom områden som energiteknik...