Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Antagning, examen och tillgodoräknande

Antagningsordning

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet 2018-2019

I denna antagningsordning beskrivs nationella och lokala regler som gäller för anmälan, behörighetsprövning, urval, antagning och liknande till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet. Den innehåller även information om hur urval går till och hur ansökningar och övriga antagningsfrågor behandlas.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1903-17
Giltig: 2018-01-01 - tills vidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2017-12-14
Ersätter dokument: Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet (FS 1.1-2052-16).

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet 2018-2019

 

Regel - Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå läsåret 2019-2020

I antagningsordningen beskrivs nationella och lokala regler som gäller för anmälan, behörighetsprövning, urval, antagning och liknande till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet. Antagningsordningen gäller även förutbildningen Teknisktnaturvetenskapligt basår. Antagningsordningen innehåller även information om hur urval går till och hur ansökningar och övriga antagningsfrågor behandlas. Denna antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå gäller för läsåret 2019/2020, dvs antagning till sommarkurser 2019, höstterminen 2019 och vårterminen 2020.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1886-18
Giltig: 2019-01-01 -- 2020-06-07
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2018-12-13
Ersätter dokument: Regel - Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet (FS 1.1-1903-17) beslutad av universitetsstyrelsen 2017-12-14

Regel - Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå läsåret 2019-2020

Regel angående särskilda urvalsgrunder för Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade, 90 hp

Regel angående särskilda urvalsgrunder för Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade, 90 hp

Regeln anger särskilda urvalsgrunder för antagning till kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade.

Typ: Regel
Ansvarig: Lärarhögskolan / Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund-och avancerad nivå
Diarienummer: FS 3.2-1650-16
Giltig: 2016-09-27 - tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2016-09-27
Ersätter dokument: Inget

Regel angående särskilda urvalsgrunder för Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade, 90 hp

Examensordning

Lokal examensordning vid Umeå universitet 1993 års bestämmelser

Här beskrivs lokala regler för examen vid Umeå universitet enligt 1993 års bestämmelser. Från och med 1 juli 2007 gäller en ny lokal examensordning.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: 540-1241-93
Giltig: 2005-06-21 - tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2005-06-21
Ersätter dokument: Inget

Lokal examensordning vid Umeå universitet 1993 års bestämmelser

 

Regel - Lokal examensordning vid Umeå universitet 2007 års bestämmelser

Den lokala examensordningen klargör vilka lokala regler som gäller för examen som utfärdas vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-2441-18
Giltig: 2018-12-18 - tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-12-18
Ersätter dokument: Lokal examensordning vid Umeå universitet (FS 1.1-1044-16).

Regel - Lokal examensordning vid Umeå universitet 2007 års bestämmelser

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå

Handläggningsordningen anger former och kriterier för inrättande och revidering av utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå.

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: Umu 100-1444-12
Giltig: 2012-06-19 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2012-06-19
Ersätter dokument: Inget

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå

I handläggningsordningen beskrivs processen för att ansöka om och få beslut om tillgodoräknande av tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet.

Typ: Annat
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1–501-15
Giltig: 2015-06-23 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2015-06-23
Ersätter dokument: Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställd handläggningsordning dnr: 500-2923-12.

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå

Regler för inofficiella dokument om genomgången utbildning

Regler för inofficiella dokument om genomgången utbildning

Ett examensbevis är det enda officiella dokument som kan visa att en student uppfyller kraven för en examen. Företrädare för utbildningar vid universitetet vill ibland dela ut "diplom" eller liknande. För att undvika risken för förväxling ska de här reglerna följas när det gäller sådana inofficiella dokument.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1737-15
Giltig: 2016-02-01 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2015-12-22
Ersätter dokument: Inget

Regler för inofficiella dokument om genomgången utbildning

Examination och undervisning

Salstentamen

Handläggningsordning för salstentamen

Tentamensservice och berörda institutioner har ansvar för olika saker när det gäller salstentamen. Hur ansvaret är fördelat beskrivs i den här handläggningsordningen, som är ett komplement till Regler och riktlinjer för salstentamen.

Typ: Annat
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1.2-784-14
Giltig: 2014-11-11 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-11-11
Ersätter dokument: Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställda beslut av rektor: Regler för tentamensskrivningar (salsskrivningar) vid Umeå universitet, dnr 500-2818-11 samt Bristfälliga skrivsalar för avläggande av tentamina, dnr 500-1763-04.

Handläggningsordning för salstentamen

 

Regler och riktlinjer för salstentamen

Exempel på områden som regleras i dokumentet är kodade tentamensskrivningar, anmälan till tentamen, hur tentanden ska styrka sin identitet, vilka typer av personliga tillhörigheter och hjälpmedel som får tas med samt disciplinåtgärder för försök till fusk eller störande av ordning.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1.2-784-14
Giltig: 2015-01-19 - tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-11-11
Ersätter dokument: Regler för tentamensskrivningar (salsskrivningar) vid Umeå universitet, dnr 500-2818-11 samt Kodade tentamina, dnr 500-13-08.

Regler och riktlinjer för salstentamen

Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå

Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå

Regelverket syftar till att tydliggöra och rättssäkra betygssättning och examination vid Umeå universitet. I dokumentet finns bland annat regler och rutiner för examinator, betyg, obligatoriska utbildningsmoment, anpassad examinationsform och omprov.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-2368-18
Giltig: 2019-09-01 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-06-04
Ersätter dokument: Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, FS 1.1.2-553-14, 2016-08-15.

Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå

Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet

Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet

I regelverket definieras regler för praktikplacering samt bidrag och ersättningar till studerande för merkostnader vid praktik och studieresor.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: 500-1021-13
Giltig: 2014-06-10 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-06-10
Ersätter dokument: Denna regel ersätter tidigare fastställda beslut av rektor Bidrag till studerande vid praktik- och studieresor (dnr 200-2854-95), Definitioner och regler för olika typer av praktik (dnr 102-501-08) samt Regler för meddelande om praktikplacering (dnr 500-229-10).

Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet

Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå

Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå

Här regleras hur scheman, registrering, studieuppehåll, studieavbrott, utlämning av prov samt inrapportering och publicering av provresultat ska hanteras vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-953-18
Giltig: 2018-07-01 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-05-15
Ersätter dokument: Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå/FS 1.1-340-16/2016-08-15.

Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå

Umeå universitets policy för e-lärande

Umeå universitets policy för e-lärande

Syftet med strategin är att Umeå universitet ska uppfylla ambitionerna i Vision 2020 rörande utbildningarnas kvalitet, lärares pedagogiska kompetens och tillgången till flexibla lärandemiljöer. Den berör alla anställda med koppling till undervisningsverksamhet, samt studenter.

Typ: Policy
Ansvarig: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) / Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-377-14
Giltig: 2016-04-05 - 2019-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2016-04-05
Ersätter dokument: Inget

Umeå universitets policy för e-lärande

Handläggningsordning för uppdragsutbildning vid Umeå universitet

Handläggningsordning för uppdragsutbildning vid Umeå universitet

Handläggningsordningen innehåller följande delar: • Två processbeskrivningar som utgår från efterfrågestyrd respektive utbudsstyrd uppdragsutbildning • Uppdragsutbildning – planering och genomförande • Förteckning över det regelverk som styr uppdragsutbildning

Typ: Annat
Ansvarig: Externa relationer
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1570-15
Giltig: 2015-11-03 - Tills vidare eller fem år framåt
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2015-11-03
Ersätter dokument: Riktlinjer för uppdragsutbildning vid Umeå universitet 2007-12-11.

Handläggningsordning för uppdragsutbildning vid Umeå universitet

Handläggningsordning för disciplinärenden

Handläggningsordning för disciplinärenden

Beskriver hur misstänkt fusk mm ska hanteras från anmälan till beslut och vilka konsekvenser en eventuell avstängning av student i anledning av fusk kan ge upphov till.

Typ: Annat
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1020-17
Giltig: 2017-09-26 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2017-09-26
Ersätter dokument: Inget

Handläggningsordning för disciplinärenden

Studentstöd och studentinflytande

Handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

Handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

Här beskrivs processen för hur studenter ska ansöka om och få beslut om stöd, vilka stödåtgärder som erbjuds och universitetets interna ansvarsfördelning för stöd- och anpassningsåtgärder till studenter med funktionsnedsättning.

Typ: Annat
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1–2118-16
Giltig: 2017-05-01 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2017-03-14
Ersätter dokument: Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder (dnr 500-927-12, beslutsdatum 2012-09-11).

Handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

Kostnader för studenter vid Umeå universitet – regler och riktlinjer

Kostnader för studenter vid Umeå universitet – regler och riktlinjer

I regeln beskrivs principer för studenters eventuella kostnader för att delta i utbildning vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: 500-781-13
Giltig: 2013-08-20 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2013-08-20
Ersätter dokument: Regler och riktlinjer för avgifter och övriga kostnader för studenter vid högskoleutbildning (dnr 500-3-05).

Kostnader för studenter vid Umeå universitet – regler och riktlinjer

Studenthälsa

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Studenthälsan, Umeå universitet

Här beskriver vårdgivaren Umeå universitet det systematiska arbetet för att utveckla och säkra Studenthälsans kvalitet, med målet att minimera risken för vårdskador.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1.2-30-14
Giltig: 2014-01-14 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-01-14
Ersätter dokument: Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor 11-05-31.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Studenthälsan, Umeå universitet

 

Inriktning av arbetet med studenthälsovården vid Umeå universitet

Dokumentet fastställer ramarna för Studenthälsans uppdrag och tydliggör inriktningen för verksamheten.

Typ: Policy
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: 103-1810-12
Giltig: 2012-08-21 - tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2012-08-21
Ersätter dokument: Inriktning av arbetet med studenthälsovården vid Umeå universitet (103-505-03).

Inriktning av arbetet med studenthälsovården vid Umeå universitet

Mål och lokala föreskrifter för studievägledning

Mål och lokala föreskrifter för studievägledning

Här beskrivs hur Umeå universitet ska arbeta med studievägledning.

Typ: Policy
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: 102-437-07
Giltig: 2008-02-19 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2008-02-19
Ersätter dokument: Inget

Mål och lokala föreskrifter för studievägledning

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår perioden juli 2019 - juli 2022

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår perioden juli 2019 - juli 2022

Följande regler anger formerna för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår perioden 1 juli 2019 till och med 30 juni 2022. Dokumentet anger bestämmelser om ansökningsförfarande, uppföljning av studentkårernas verksamhet samt ekonomisk ersättning till studentkårer.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-2242-18
Giltig: 2018-12-14 - 2022-06-30
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2018-12-13
Ersätter dokument: Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet (FS 1.1-1467-15) fastställd av universitetsstyrelsen 17 december 2015.

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår perioden juli 2019 - juli 2022

Regler för studentinflytande vid Umeå universitet

Regler för studentinflytande vid Umeå universitet

Dessa regler för studentinflytande bygger på uppfattningen om att all verksamhet som rör utbildning vid Umeå universitet ska baseras på samarbete mellan universitets personal och studenter. Detta samarbete ska i sin tur bygga på ett ömsesidigt förtroende och ansvarstagande. Reglerna utgår från den lagstiftning som finns kring studentinflytande och studentmedverkan och syftar till att konkretisera vad detta innebär vid Umeå universitet. Den praktiska tillämpningen sker dock i det dagliga arbetet vid de olika organisationsnivåerna.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1950-15
Giltig: 2015-12-22 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2015-12-22
Ersätter dokument: Regler för studentinflytande vid Umeå universitet (Umu 500-1020-13) beslutad av rektor 2013-08-20.

Regler för studentinflytande vid Umeå universitet

Utbildningsplanering och studentrekrytering

Lokala regler för gymnasieelevers parallelläsning vid Umeå universitet

Lokala regler för gymnasieelevers parallelläsning vid Umeå universitet

Det här är regler för gymnasieelevers möjlighet till parallelläsning vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-2037-16
Giltig: 2016-11-17 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2016-11-17
Ersätter dokument: Beslut om parallelläsning dnr 500-2815-12.

Lokala regler för gymnasieelevers parallelläsning vid Umeå universitet

Regler för kursplaner och litteraturlistor på grund- och avancerad nivå

Regler för kursplaner och litteraturlistor på grund- och avancerad nivå

Umeå universitets regler för utformning av kursplaner och kurslitteratur kompletterar det som står i högskoleförordningen och bygger på SUHF:s rekommendationer. En kursplan innehåller alltså regler som är generellt tillämpbara och bindande för både högskolor och studenter. Det här regelverket innehåller regler och riktlinjer för vad som ska finnas med i en kursplan och litteraturlista. Här beskrivs också hur arbetet med kursplaner och kurslitteratur i Umeå universitets kurs- och utbildningsdatabas, Selma, ska gå till.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1–2311-18
Giltig: 2018-11-27 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-11-27
Ersätter dokument: Regler för utformning av kursplaner på grund-och avancerad nivå dnr: FS 1.1–292-15 beslutad av rektor 2015-02-24.

Regler för kursplaner och litteraturlistor på grund- och avancerad nivå

Utbildningsplanemall för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet

Utbildningsplanemall för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet

I regeln anges hur utbildningsplaner ska utformas och hanteras vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: 500-2102-11
Giltig: 2012-03-27 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2012-03-27
Ersätter dokument: Inget

Utbildningsplanemall för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet

Handläggningsordning för externa utbildningsutvärderingar (UKÄ)

Handläggningsordning för externa utbildningsutvärderingar (UKÄ)

Denna handläggningsordning beskriver Umeå universitets interna process för arbetet med Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utbildningsutvärderingar och omfattar dels utbildning på grundnivå och avancerad nivå, dels utbildning på forskarnivå. Andra typer av granskningar som ingår i UKÄs nationella kvalitetssäkringssystem hanteras i annan ordning vid Umeå universitet och omfattas inte av denna handläggningsordning.

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-162-18
Giltig: 2018-03-06 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-03-06
Ersätter dokument: Handläggningsordning för redovisning av åtgärder med anledning av omdömet bristande kvalitet (Umu 500-1919-13) beslutad av rektor 2014-02-18.

Handläggningsordning för externa utbildningsutvärderingar (UKÄ)

Handläggningsordning för examensarbeten

Handläggningsordning för examensarbeten

Syftet med denna handläggningsordning är att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning vid examensarbetskurser. Handläggningsordningen är gemensam och gäller för hela Umeå universitet. Fakulteter liksom institutioner bör med denna som grund utarbeta ytterligare preciseringar som är anpassade till specifika kurser. Handläggningsordningen utgår från regler fastställda av rektor.

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1951-15
Giltig: 2016-03-22 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2016-03-22
Ersätter dokument: Inget

Handläggningsordning för examensarbeten

Policy – Dubbla karriärer, elitidrott och studier vid Umeå universitet

Policy – Dubbla karriärer, elitidrott och studier vid Umeå universitet

Umeå universitetet ska i enlighet med samarbetsavtalet med Riksidrottsförbundet och Riksidrottsuniversitetet (RIU) möjliggöra kombinationen av elitidrott och studier. I detta dokument redogörs Umeå universitets policy gällande kombinationen elitidrott och studier. Policyn utgår ifrån Riksidrottsförbundets nationella riktlinjer för elitidrottares dubbla karriärer. Den elitidrottande studenten skriver ett elitidrottsavtal med universitetet via Idrottshögskolan vid Umeå universitet. I detta avtal preciseras både universitetets och studentens åtaganden. Avtalet är nyckeln till att få åtnjuta policyn för möjligheten av kombinationen elitidrott och studier. Respektive institution/enhet ansvarar för att skapa möjligheter för elitidrottare att få anpassade studier vad gäller bland annat föreläsningar, studietakt och tentamina.

Typ: Policy
Ansvarig: Idrottshögskolan / Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1503-18
Giltig: 2018-08-28 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-08-28
Ersätter dokument: Kombination av studier vid Umeå universitet och elitidrott (Umu 102-329-07) Fastställd av rektor 2007-01-30.

Policy – Dubbla karriärer, elitidrott och studier vid Umeå universitet

Kvalitetssystem för utbildning

Kvalitetssystem för utbildning

Umeå universitet har ett sammanhållet kvalitetssystem för utbildning som är integrerat i lärosätets verksamhetscykel. Kvalitetssystemet bygger på nio aktiviteter som stödjer, utvecklar och synliggör det systematiska kvalitetsarbetet. Aktiviteterna omfattar sammantaget universitetets samtliga organisatoriska nivåer och genomförs i olika tidscykler. Detta dokument beskriver dessa aktiviteter och hur de bidrar till såväl kvalitetsutveckling som kvalitetssäkring.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1324-18
Giltig: 2019-02-26 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-02-26
Ersätter dokument: Kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet (FS 1.1-220-17) beslutad av rektor 2017-02-21, Kvalitetssystem för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet (FS 1.1-780-15) beslutad av rektor 2017-01-31.

Kvalitetssystem för utbildning

Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar

Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar

Föreliggande regler anger vilka datum som gäller vid Umeå universitet för terminstider och läsårets förläggning samt vilka dagar som bör vara undervisnings- och examinationsfria. Reglerna följer Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) rekommendationer gällande terminstider och läsårets förläggning.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-118-18
Giltig: 2018-04-24 - 2026-06-07
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-04-24
Ersätter dokument: Regler för läsårets förläggning (terminstider) läsåren 2014/15 - 2025/26, studentsportardagar, välkomstarrangemanget samt lektionsfria dagar (Umu 100-2853-12), beslutad av rektor 2013-01-15.

Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning

Strategin anger färdriktning för utbildningens internationalisering vid Umeå universitet och ska fungera som ett stöd vid prioritering och verksamhetsplanering av internationalisering av utbildning vid Umeå universitet.

Typ: Policy
Ansvarig: International Office
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1.1. - 284-14
Giltig: 2014-06-24 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-06-24
Ersätter dokument: Strategi för internationalisering av utbildning vid Umeå universitet

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning

Regler för studieavgifter

Regler för studieavgifter

Enligt förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor (studieavgiftsförordningen) ska en högskola ta ut en studieavgift för utbildning på grundnivå och avancerad nivå av den som inte är medborgare i EU/EES eller i Schweiz. Regeln beskriver Umeå universitets hantering av dessa avgifter, bl a angåend fastställande av studieavgifter, betalningsvillkor, och villkor för återbetalning.

Typ: Regel
Ansvarig: International Office
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1. - 687-17
Giltig: 2017-04-28 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2017-04-25
Ersätter dokument: Handläggning av studieavgifter och stipendier.

Regler för studieavgifter

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

För att ständigt förbättra kvaliteten i Umeå universitets utbildningsutbud sker det kontinuerliga förändringar vad gäller program, kurser och huvudområden. Dokumentet beskriver hur man går tillväga för att skapa nya, ställa in, göra uppehåll i eller avsluta program och kurser vid Umeå universitet. Hur nya huvudområden inrättas eller befintliga avslutas beskrivs också i handläggningsordningen. Dokumentet går även internt under benämningen Fakir.

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1986-16
Giltig: 2016-11-29 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2016-11-29
Ersätter dokument: Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden (FS 1.1-707-15), fastställd av rektor 2015-05-19.

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden