Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagning, examen och tillgodoräknande

Antagningsordning

Regel - Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå läsåret 2021-2022

I antagningsordningen beskrivs nationella och lokala regler som gäller för anmälan, behörighetsbedömning, urval, antagning och liknande till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet. Antagningsordningen gäller även för högskoleförberedande och behörighetsgivande utbildning. Antagningsordningen innehåller även information om hur urval går till och hur ansökningar och övriga antagningsfrågor behandlas. Denna antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå gäller för läsåret 2021/2022, det vill säga antagning till sommarkurser 2021, höstterminen 2021 och vårterminen 2022. Med utbildning avses all utbildning, dvs kurser, kurspaket och program.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-2120-20
Giltig: 1 januari 2021 till 5 juni 2022
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2020-12-09
Ersätter dokument: Regel - Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet (FS 1.1-1891-19) beslutad av universitetsstyrelsen 2019-12-12.

Regel - Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå läsåret 2021-2022

Regel - Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå läsåret 2022-2023

I antagningsordningen beskrivs nationella och lokala regler som gäller för anmälan, behörighetsbedömning, urval, antagning och liknande till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet. Antagningsordningen gäller även för högskoleförberedande och behörighetsgivande utbildning. Antagningsordningen innehåller även information om hur urval går till och hur ansökningar och övriga antagningsfrågor behandlas. Denna antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå gäller för läsåret 2022/2023, det vill säga antagning till sommarkurser 2022, höstterminen 2022 och vårterminen 2023.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1103-21
Giltig: 2021-10-01 -- 2023-06-04
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2021-06-09
Ersätter dokument: Regel - Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet (FS 1.1-465-21)

Regel - Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå läsåret 2022-2023

Regel angående särskilda urvalsgrunder för Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade, 90 hp

Regel angående särskilda urvalsgrunder för Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade, 90 hp

Regeln anger särskilda urvalsgrunder för antagning till kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade.

Typ: Regel
Ansvarig: Lärarhögskolan / Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund-och avancerad nivå
Diarienummer: FS 3.2-1650-16
Giltig: 2016-09-27 - tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2016-09-27
Ersätter dokument: Inget

Regel angående särskilda urvalsgrunder för Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade, 90 hp

Handläggningsordning för validering av behörighet genom reell kompetens

Handläggningsordning för validering av behörighet genom reell kompetens

I handläggningsordningen beskrivs processen för hur en person kan ansöka om och få beslut om validering av reell kompetens när det gäller behörighet till en sökt utbildning. Den ska fastställa en hållbar process för hanteringen av ansökningar om behörighet genom reell kompetens.

Typ: Annat
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-2222-18
Giltig: 2020-01-01 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-12-17
Ersätter dokument: Inget

Handläggningsordning för validering av behörighet genom reell kompetens

Examensordning

Regel - Lokal examensordning vid Umeå universitet 2007 års bestämmelser

Den lokala examensordningen klargör vilka lokala regler som gäller för examen som utfärdas vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-2561-21
Giltig: 2021-12-14- tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-12-14
Ersätter dokument: Lokal examensordning vid Umeå universitet (FS 1.1-2441-18).

Regel - Lokal examensordning vid Umeå universitet 2007 års bestämmelser

Här finns de aktuella lokala examensbeskrivningarna vid Umeå universitet.

Lokal examensordning vid Umeå universitet 1993 års bestämmelser

Här beskrivs lokala regler för examen vid Umeå universitet enligt 1993 års bestämmelser. Den gäller för studenter som har påbörjat sina studier före 1 juli 2007 och slutfört den sista kursen för examen senast 30 juni 2015. För studenter som har påbörjat sina studier efter 1 juli 2007 gäller "Regel - Lokal examensordning vid Umeå universitet 2007 års bestämmelser".

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: 540-1241-93
Giltig: 2005-06-21 - tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2005-06-21
Ersätter dokument: Inget

Lokal examensordning vid Umeå universitet 1993 års bestämmelser

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå

I handläggningsordningen beskrivs processen för hur en student kan ansöka om och få beslut om tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå när det gäller utbildning vid Umeå universitet. Handläggningsordningen beskriver också hur Umeå universitet på ett transparent och rättssäkert sätt ska behandla en ansökan fram till beslut. Den beskriver även Umeå universitets interna ansvarsfördelning i processen och den sökandes rätt att överklaga.

Typ: Annat
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1230-20
Giltig: 2020-06-03 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-06-03
Ersätter dokument: FS 1.1-501-15

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå

Regler för inofficiella dokument om genomgången utbildning

Regler för inofficiella dokument om genomgången utbildning

Reglerna syftar bland annat till att klargöra vad som gäller beträffande innehållet i inofficiella dokument som företrädare för universitetet kan komma att dela ut i samband med att en utbildning avslutas.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1231-20
Giltig: 2020-06-09 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-06-09
Ersätter dokument: FS 1.1-1737-15

Regler för inofficiella dokument om genomgången utbildning

Diplom exempel (svenska)

Handläggningsordning för överklaganden vid Umeå universitet

Handläggningsordning för överklaganden vid Umeå universitet

Denna handläggningsordning behandlar de bestämmelser som styr Umeå universitets hantering av överklaganden och grundas på förvaltningslagen (2017:900) – FL - och bestämmelser som följer av den.

Typ: Annat
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Utbildning på grund och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1608-19
Giltig: 2019-12-03-tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-12-03
Ersätter dokument: Inget

Handläggningsordning för överklaganden vid Umeå universitet

Instruktion för antagningsråd och examensråd

Instruktion för antagningsråd och examensråd vid Umeå universitet

Instruktionen anger antagningsrådets samt examensrådets sammansättning, uppdrag och arbetsformer.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-1397-20
Giltig: 2020-07-01 och tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-06-23
Ersätter dokument: Nyinrättat

Instruktion för antagningsråd och examensråd vid Umeå universitet

Examination och undervisning

Salstentamen

Regler och riktlinjer för salstentamen

Exempel på områden som regleras i dokumentet är kodade tentamensskrivningar, anmälan till tentamen, hur tentanden ska styrka sin identitet, vilka typer av personliga tillhörigheter och hjälpmedel som får tas med samt disciplinåtgärder för försök till fusk eller störande av ordning.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1.2-784-14
Giltig: 2015-01-19 - tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-11-11
Ersätter dokument: Regler för tentamensskrivningar (salsskrivningar) vid Umeå universitet, dnr 500-2818-11 samt Kodade tentamina, dnr 500-13-08.

Regler och riktlinjer för salstentamen

Handläggningsordning för salstentamen

Tentamensservice och berörda institutioner har ansvar för olika saker när det gäller salstentamen. Hur ansvaret är fördelat beskrivs i den här handläggningsordningen, som är ett komplement till Regler och riktlinjer för salstentamen.

Typ: Annat
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1.2-784-14
Giltig: 2014-11-11 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-11-11
Ersätter dokument: Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställda beslut av rektor: Regler för tentamensskrivningar (salsskrivningar) vid Umeå universitet, dnr 500-2818-11 samt Bristfälliga skrivsalar för avläggande av tentamina, dnr 500-1763-04.

Handläggningsordning för salstentamen

Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå

Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå

Regelverket syftar till att tydliggöra och rättssäkra betygssättning och examination vid Umeå universitet. I dokumentet finns bland annat regler och rutiner för examinator, betyg, obligatoriska utbildningsmoment, anpassad examinationsform och omprov.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-2368-18
Giltig: 2019-09-01 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-06-04
Ersätter dokument: Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, FS 1.1.2-553-14, 2016-08-15.

Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå

Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet

Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet

I regelverket definieras regler för praktikplacering samt bidrag och ersättningar till studerande för merkostnader vid praktik och studieresor.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: 500-1021-13
Giltig: 2014-06-10 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-06-10
Ersätter dokument: Denna regel ersätter tidigare fastställda beslut av rektor Bidrag till studerande vid praktik- och studieresor (dnr 200-2854-95), Definitioner och regler för olika typer av praktik (dnr 102-501-08) samt Regler för meddelande om praktikplacering (dnr 500-229-10).

Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet

Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå

Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå

Här regleras hur scheman, registrering, studieuppehåll, studieavbrott, utlämning av prov, inrapportering och publicering av provresultat samt kostnader för studenter ska hanteras vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå samt Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning
Diarienummer: FS 1.1-639-21
Giltig: 2021-06-01 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-05-04
Ersätter dokument: Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå FS 1.1-953-18 samt kostnader för studenter vid Umeå universitet – regler och riktlinjer Dnr: 500-781-13.

Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå

Handläggningsordning för uppdragsutbildning vid Umeå universitet

Handläggningsordning för uppdragsutbildning vid Umeå universitet

Handläggningsordningen innehåller följande delar: • Två processbeskrivningar som utgår från efterfrågestyrd respektive utbudsstyrd uppdragsutbildning • Uppdragsutbildning – planering och genomförande • Förteckning över det regelverk som styr uppdragsutbildning

Typ: Annat
Ansvarig: Externa relationer
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1570-15
Giltig: 2015-11-03 - Tills vidare eller fem år framåt
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2015-11-03
Ersätter dokument: Riktlinjer för uppdragsutbildning vid Umeå universitet 2007-12-11.

Handläggningsordning för uppdragsutbildning vid Umeå universitet

Handläggningsordning för disciplinärenden

Handläggningsordning för disciplinärenden

Beskriver hur misstänkt fusk mm ska hanteras från anmälan till beslut och vilka konsekvenser en eventuell avstängning av student i anledning av fusk kan ge upphov till.

Typ: Annat
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1020-17
Giltig: 2017-09-26 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2017-09-26
Ersätter dokument: Inget

Handläggningsordning för disciplinärenden

Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning mm i samband med undervisningssituationer

Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning mm i samband med undervisningssituationer

Dokumentet anger vilka regler som gäller för ljudupptagning, fotografering och filmning mm vid föreläsningar, seminarier och andra undervisningssituationer vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Diarienummer: UmU 500-4078-08
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2008-11-18

Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning mm i samband med undervisningssituationer

Studentstöd och studentinflytande

Handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

Handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

Här beskrivs processen för hur studenter ska ansöka om och få beslut om stöd, vilka stödåtgärder som erbjuds och universitetets interna ansvarsfördelning för stöd- och anpassningsåtgärder till studenter med funktionsnedsättning.

Typ: Annat
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1–2118-16
Giltig: 2017-05-01 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2017-03-14
Ersätter dokument: Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder (dnr 500-927-12, beslutsdatum 2012-09-11).

Handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

Studenthälsa

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Studenthälsan, Umeå universitet

Här beskriver vårdgivaren Umeå universitet det systematiska arbetet för att utveckla och säkra Studenthälsans kvalitet, med målet att minimera risken för vårdskador.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1.2-30-14
Giltig: 2014-01-14 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-01-14
Ersätter dokument: Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor 11-05-31.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Studenthälsan, Umeå universitet

 

Inriktning av arbetet med studenthälsovården vid Umeå universitet

Dokumentet fastställer ramarna för Studenthälsans uppdrag och tydliggör inriktningen för verksamheten.

Typ: Policy
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: 103-1810-12
Giltig: 2012-08-21 - tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2012-08-21
Ersätter dokument: Inriktning av arbetet med studenthälsovården vid Umeå universitet (103-505-03).

Inriktning av arbetet med studenthälsovården vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår

Följande regler anger formerna för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår. Dokumentet anger bestämmelser om ansökningsförfarande, uppföljning av studentkårernas verksamhet samt ekonomisk ersättning till studentkårer.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå, Utbildning på forskarnivå, Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (förutbildning)
Diarienummer: FS 1.1-2327-21
Giltig: 2022-01-01 tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2021-12-09
Ersätter dokument: Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet (FS 1.1-2242-18) fastställd av universitetsstyrelsen 13 december 2018.

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår

Handläggningsordning för studievägledning

Handläggningsordning för studievägledning

Här beskrivs hur studenter och personer som avser påbörja en utbildning ska ges tillgång till studievägledning i enlighet med högskoleförordningen (1993:100). För att säkra en likvärdig kvalitet och tillgänglighet för hela universitetet definieras studievägledarrollen samt vilka ansvarsområden som studievägledare har på de olika organisatoriska nivåerna.

Typ: Annat
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-2548-18
Giltig: 2020-06-23 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-06-23

Handläggningsordning för studievägledning

Regler för studentinflytande vid Umeå universitet

Regler för studentinflytande vid Umeå universitet

Dessa regler för studentinflytande bygger på uppfattningen om att all verksamhet som rör utbildning vid Umeå universitet ska baseras på samarbete mellan universitets personal och studenter. Detta samarbete ska i sin tur bygga på ett ömsesidigt förtroende och ansvarstagande. Reglerna utgår från den lagstiftning som finns kring studentinflytande och studentmedverkan och syftar till att konkretisera vad detta innebär vid Umeå universitet. Den praktiska tillämpningen sker dock i det dagliga arbetet vid de olika organisationsnivåerna.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1950-15
Giltig: 2015-12-22 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2015-12-22
Ersätter dokument: Regler för studentinflytande vid Umeå universitet (Umu 500-1020-13) beslutad av rektor 2013-08-20.

Regler för studentinflytande vid Umeå universitet

Utbildningsplanering och utbildningskvalitet

Lokala regler för gymnasieelevers parallelläsning vid Umeå universitet

Lokala regler för gymnasieelevers parallelläsning vid Umeå universitet

Det här är regler för gymnasieelevers möjlighet till parallelläsning vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-2037-16
Giltig: 2016-11-17 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2016-11-17
Ersätter dokument: Beslut om parallelläsning dnr 500-2815-12.

Lokala regler för gymnasieelevers parallelläsning vid Umeå universitet

Regler för kursplaner och litteraturlistor på grund- och avancerad nivå

Regler för kursplaner och litteraturlistor på grund- och avancerad nivå

Umeå universitets regler för utformning av kursplaner och kurslitteratur kompletterar det som står i högskoleförordningen och bygger på SUHF:s rekommendationer. En kursplan innehåller alltså regler som är generellt tillämpbara och bindande för både högskolor och studenter. Det här regelverket innehåller regler och riktlinjer för vad som ska finnas med i en kursplan och litteraturlista. Här beskrivs också hur arbetet med kursplaner och kurslitteratur i Umeå universitets kurs- och utbildningsdatabas, Selma, ska gå till.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1–2311-18
Giltig: 2018-11-27 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-11-27
Ersätter dokument: Regler för utformning av kursplaner på grund-och avancerad nivå dnr: FS 1.1–292-15 beslutad av rektor 2015-02-24.

Regler för kursplaner och litteraturlistor på grund- och avancerad nivå

Regler för utbildningsplaner på grundnivå och avancerad nivå

Regler för utbildningsplaner på grundnivå och avancerad nivå

Dokumentet innehåller regler om utbildningsplaner som fastställs vid Umeå universitet. Syftet är att säkerställa en rättssäker och universitetsgemensam process för inrättande och revidering av utbildningsplaner.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1–142–19
Giltig: Från och med 2020-01-01 och tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-11-11
Ersätter dokument: Utbildningsplanemall för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet (Dnr: 500-2102-11) fastställd av rektor 2014-06-24.

Regler för utbildningsplaner på grundnivå och avancerad nivå

Handläggningsordning för externa utbildningsutvärderingar (UKÄ)

Handläggningsordning för externa utbildningsutvärderingar (UKÄ)

Denna handläggningsordning beskriver Umeå universitets interna process för arbetet med Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utbildningsutvärderingar och omfattar dels utbildning på grundnivå och avancerad nivå, dels utbildning på forskarnivå. Andra typer av granskningar som ingår i UKÄs nationella kvalitetssäkringssystem hanteras i annan ordning vid Umeå universitet och omfattas inte av denna handläggningsordning.

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-162-18
Giltig: 2018-03-06 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-03-06
Ersätter dokument: Handläggningsordning för redovisning av åtgärder med anledning av omdömet bristande kvalitet (Umu 500-1919-13) beslutad av rektor 2014-02-18.

Handläggningsordning för externa utbildningsutvärderingar (UKÄ)

Handläggningsordning för examensarbeten

Handläggningsordning för examensarbeten

Syftet med denna handläggningsordning är att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning vid examensarbetskurser. Handläggningsordningen är gemensam och gäller för hela Umeå universitet. Fakulteter liksom institutioner bör med denna som grund utarbeta ytterligare preciseringar som är anpassade till specifika kurser. Handläggningsordningen utgår från regler fastställda av rektor.

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1951-15
Giltig: 2016-03-22 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2016-03-22
Ersätter dokument: Inget

Handläggningsordning för examensarbeten

Policy – Dubbla karriärer, elitidrott och studier vid Umeå universitet

Policy – Dubbla karriärer, elitidrott och studier vid Umeå universitet

Umeå universitetet ska i enlighet med samarbetsavtalet med Riksidrottsförbundet och Riksidrottsuniversitetet (RIU) möjliggöra kombinationen av elitidrott och studier. I detta dokument redogörs Umeå universitets policy gällande kombinationen elitidrott och studier. Policyn utgår ifrån Riksidrottsförbundets nationella riktlinjer för elitidrottares dubbla karriärer. Den elitidrottande studenten skriver ett elitidrottsavtal med universitetet via Idrottshögskolan vid Umeå universitet. I detta avtal preciseras både universitetets och studentens åtaganden. Avtalet är nyckeln till att få åtnjuta policyn för möjligheten av kombinationen elitidrott och studier. Respektive institution/enhet ansvarar för att skapa möjligheter för elitidrottare att få anpassade studier vad gäller bland annat föreläsningar, studietakt och tentamina.

Typ: Policy
Ansvarig: Idrottshögskolan / Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1503-18
Giltig: 2018-08-28 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-08-28
Ersätter dokument: Kombination av studier vid Umeå universitet och elitidrott (Umu 102-329-07) Fastställd av rektor 2007-01-30.

Policy – Dubbla karriärer, elitidrott och studier vid Umeå universitet

Kvalitetssystem för utbildning

Kvalitetssystem för utbildning

Umeå universitet har ett sammanhållet kvalitetssystem för utbildning som är integrerat i lärosätets verksamhetscykel. Kvalitetssystemet bygger på nio aktiviteter som stödjer, utvecklar och synliggör det systematiska kvalitetsarbetet. Aktiviteterna omfattar sammantaget universitetets samtliga organisatoriska nivåer och genomförs i olika tidscykler. Detta dokument beskriver dessa aktiviteter och hur de bidrar till såväl kvalitetsutveckling som kvalitetssäkring.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1324-18
Giltig: 2019-02-26 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-02-26
Ersätter dokument: Kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet (FS 1.1-220-17) beslutad av rektor 2017-02-21, Kvalitetssystem för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet (FS 1.1-780-15) beslutad av rektor 2017-01-31.

Kvalitetssystem för utbildning

Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar

Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar

Föreliggande regler anger vilka datum som gäller vid Umeå universitet för terminstider och läsårets förläggning samt vilka dagar som bör vara undervisnings- och examinationsfria. Reglerna följer Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) rekommendationer gällande terminstider och läsårets förläggning.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-118-18
Giltig: 2021-10-26 - 2031-06-08
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-10-26
Ersätter dokument: Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar (FS 1.1-118-18) beslutad av rektor 6 november 2020.

Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning

Strategin anger färdriktning för utbildningens internationalisering vid Umeå universitet och ska fungera som ett stöd vid prioritering och verksamhetsplanering av internationalisering av utbildning vid Umeå universitet.

Typ: Policy
Ansvarig: International Office
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1.1. - 284-14
Giltig: 2014-06-24 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-06-24
Ersätter dokument: Strategi för internationalisering av utbildning vid Umeå universitet

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning

Regler för studieavgifter

Regler för studieavgifter

Enligt förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor (studieavgiftsförordningen) ska en högskola ta ut en studieavgift för utbildning på grundnivå och avancerad nivå av den som inte är medborgare i EES eller i Schweiz. Regeln beskriver Umeå universitets hantering av dessa avgifter, bl a angående fastställande av studieavgifter, betalningsvillkor, och villkor för återbetalning.

Typ: Regel
Ansvarig: International Office
Område: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-637-21
Giltig: 2021-03-23 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-03-23
Ersätter dokument: Regler för studieavgifter 2017-04-25 (FS 1.1-1903-17)

Regler för studieavgifter

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Denna handläggningsordning beskriver processen för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla kurser, lokal examensbeskrivning, utbildningsprogram och huvudområden vid Umeå universitet. Syftet med handläggningsordningen och därtill kopplade dokument är att bidra till kvalitetssäkring av universitetets utbildningsutbud

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-2345-18
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-02-26
Ersätter dokument: Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för att inrätta eller avveckla huvudområden, dnr FS 1.1-1986-16

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden