"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning på forskarnivå

Vid Institutionen för språkstudier erbjuder vi utbildning på forskarnivå i de moderna språkens litteratur, pedagogiskt arbete, samiska studier, språkdidaktik, samt språkvetenskap. Vi utbildar och forskar inom lingvistik, svenska/nordiska språk, moderna språk och litteraturer (engelska, finska, franska, ryska, spanska, tyska), samiska studier (språk och kultur), språkdidaktik och pedagogiskt arbete med inriktning mot språk och lärande.

Forskarutbildningen omfattar fyra helårsstudier och består av en kursdel och en avhandlingsdel.

Utbildningen ger doktoranden

 • fördjupade kunskaper och ingående träning i forskningsmetodik.
 • goda insikter i centrala problemställningar och teorier inom det aktuella forskningsområdet samt hur de praktiskt tillämpas.
 • en bred orientering om utvecklingen inom respektive forskarutbildningsämne.
 • förmåga att planera och formulera vetenskapliga texter på ett kritiskt och självständigt sätt.
 • träning i att i olika situationer kunna förmedla sina forskningsresultat, både nationellt och internationellt.

Varje doktorand har minst två handledare. Du kan läsa mer om våra handledare och deras forskningsintressen här:
Handledare

Exempel på doktorandprojekt

Doktorandernas arbete är en viktig del av vår forskningsverksamhet och vi har för närvarande flera spännande doktorandprojekt inom en rad olika ämnesområden.

Språkdidaktik och pedagogiskt arbete

 • flerspråkighet och literacitet

 • språkbedömning i förskoleklass

 • andraspråksinlärning och vokabulär

 • engelskundervisning för nyanlända

 • kursplaner för minoritetsspråk.

Samiska studier

 • resiliens och bosättar-koloniala formeringar

 • urfolkspolitik och arktiska relationer

 • samiska barns upplevelse i ryska skolor.

Språkvetenskap

 • othering i isländska sagor

 • ryska gerundier

 • kognitiv lingvistik och yttre rymden

 • aspekt och eventperception

 • svensk medierepresentation av HIV/AIDS

 • språkpolicy och språkplanering för både samiska och meänkieli.

Litteraturvetenskap

 • skildringar av ätstörningar i samtida litteratur

 • F. Scott Fitzgeralds noveller

 • pojkskap och vildhet i ungdomsböcker.

 

Forskarskolor

Alla doktorander tillhör minst en forskarskola vilka erbjuder ett urval kurser avsedda att utveckla deltagarnas yrkesmässiga och individuella färdigheter, liksom generiska kompetenser. 

Den Arktiska forskarskolan

Den Arktiska forskarskolan riktar sig till doktorander som fokuserar på Arktis och hållbarhet i sin forskning.

Humanistiska fakultetens forskarskola

Samlar doktorander inom humanistisk fakultet oavsett ämne.

Genusforskarskolan

Syftet är att främja genusforskningen som en inriktning inom olika discipliner

Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området

För att skapa en kreativ och sammanhållen forskarutbildningsmiljö i utbildningsvetenskap.

DASH - forskarskola inom digital humaniora

DASH introducerar digitala metoder ur ett kritiskt humanistiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv.

Att söka och antas som doktorand

Antagning

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkoren för behörighet (se resp. huvudområdes studieplan via länk nedan) samt bedöms ha förmåga i övrigt som behövs för att genomgå utbildningen. En antagen doktorand har studiefinansiering under hela perioden genom en doktorandanställning. Doktorandtjänster utannonseras i normalfallet vartannat år här:

Lediga jobb
Studieplaner för utbildning på forskarnivå

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Lönen följer Umeå universitets doktorandavtal

Regler, riktlinjer och policydokument

Studieplanen är ett viktigt styrdokument för utbildningen på forskarnivå. Det finns även riktlinjer och policydokument på central nivå. "Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet" beskriver bland annat regler kring handledning, disputation och vad som händer vid eventuell sjukdom under doktorandtiden. Utöver dessa finns även fler universitetsgemensamma regler för forskarutbildningen. De återfinns på sidan Regelverk. Humanistiska fakultetens doktorandhandbok kan ge svar på en mängd frågor.
 
Regelverk
Doktorandhandboken

 

Doktorandprojekt

Lokal implementering av policy för samiska språk
Forskningsområde: Samisk forskning, Språkvetenskap
Tid 1 september 2022 till 31 juli 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Engelskundervisning för nyanlända i Sverige
Tid 1 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Ordförrådsutveckling i språkklassrummet
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Their mother tongue at school: Sámi in Sweden and Russia
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Vuxeninvandrarnas motivation i deras lärande av svenska som andra språk
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Ortnamn berättar en historia om äldre tider
Forskningsområde: Språkvetenskap
Tid 1 december 2014 till 15 april 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Logics and politics of professionalism: the case of university English language teachers in Vietnam
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 september 2012 till 17 februari 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt

Våra senaste avhandlingar

Studier i språk och litteratur från Umeå universitet, 53
Kroik, David
Studier i språk och litteratur från Umeå universitet, 52
Vélez Olivera, Juanita
Umeå studies in language and literature, 51
Nuottaniemi, Andreas
Studier i språk och litteratur från Umeå universitet, 49
Sturk, Erika
Studier i språk och litteratur från Umeå universitet, 48
Kjellander, Daniel

Studierektor forskarutbildning

Per Boström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 81
Senast uppdaterad: 2023-12-14