"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning på forskarnivå

Vid Institutionen för språkstudier erbjuder vi utbildning på forskarnivå i de moderna språkens litteratur, pedagogiskt arbete, samiska studier, språkdidaktik, samt språkvetenskap. Forskning om språk, kultur och litteratur tar sig många olika uttryck. Institutionens doktorander forskar om ortnamn, viktorianska romaner, talspråk, samisk konst, ekopoesi, metaforer, översättningsprocesser, fan fiction, första- och andraspråksinlärning, literacy, och mycket annat.

Forskarutbildningen omfattar fyra helårsstudier och består av en kursdel och en avhandlingsdel. Utbildningen syftar till att ge doktoranden fördjupade kunskaper och ingående träning i forskningsmetodik, samt goda insikter i centrala problemställningar och teorier inom det aktuella forskningsområdet och vid den praktiska tillämpningen av dessa. Utbildningen ger en bred orientering om utvecklingen inom respektive forskarutbildningsämne i avsikt att göra doktoranden till en kritisk och självständig forskare med förmåga att planera och formulera vetenskapliga texter. Vidare syftar utbildningen till att göra doktoranden lämpad att i olika situationer kunna förmedla sina forskningsresultat.

Varje doktorand har minst två handledare. Du kan läsa mer om våra handledare och deras forskningsintressen här:
Handledare

Alla doktorander tillhör minst en forskarskola vilka erbjuder ett urval kurser avsedda att utveckla deltagarnas yrkesmässiga och individuella färdigheter, liksom generiska kompetenser. Läst mer om forskarskolorna här:

Arktisk forskarskola med inriktning mot hållbar utveckling
Humanistiska fakultetens forskarskola
Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området
Genusforskarskolan

Antagning

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkoren för behörighet (se resp. huvudområdes studieplan via länk nedan) samt bedöms ha förmåga i övrigt som behövs för att genomgå utbildningen. En antagen doktorand har studiefinansiering under hela perioden genom en doktorandanställning. Doktorandtjänster utannonseras i normalfallet vartannat år här:

Lediga jobb
Studieplaner för utbildning på forskarnivå

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Lönen följer Umeå universitets doktorandavtal

Regler, riktlinjer och policydokument

Studieplanen är ett viktigt styrdokument för utbildningen på forskarnivå. Det finns även riktlinjer och policydokument på central nivå. "Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet" beskriver bland annat regler kring handledning, disputation och vad som händer vid eventuell sjukdom under doktorandtiden. Utöver dessa finns även fler universitetsgemensamma regler för forskarutbildningen. De återfinns på sidan Regelverk. Humanistiska fakultetens doktorandhandbok kan ge svar på en mängd frågor.
 
Regelverk
Doktorandhandboken

Vill du veta mer?

Mer information finns på Humanistiska fakultetens respektive Umeå universitets centrala sidor om utbildning på forskarnivå. Du kan också hitta mer generell information på studera.nu. Du är också välkommen att kontakta vår studierektor för forskarutbildningen.
Humanistiska fakultetens sidor om forskarutbildning
Umeå universitets centrala sidor om utbildning på forskarnivå.

Studierektor forskarutbildning

Per Boström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 81

Kommande disputationer

Just nu har vi inga inplanerade aktiviteter. Vill du se kommande aktiviteter för hela universitetet? Gå till vår kalender.

Doktorandprojekt

Engelskundervisning för nyanlända i Sverige
Tid 1 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Ordförrådsutveckling i språkklassrummet
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Vuxeninvandrarnas motivation i deras lärande av svenska som andra språk
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Their mother tongue at school: Sámi in Sweden and Russia
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Ortnamn berättar en historia om äldre tider
Forskningsområde: Språkvetenskap
Tid 1 december 2014 till 15 april 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Logics and politics of professionalism: the case of university English language teachers in Vietnam
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 september 2012 till 17 februari 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt

Våra senaste avhandlingar

Studier i språk och litteratur från Umeå universitet, 53
Kroik, David
Studier i språk och litteratur från Umeå universitet, 52
Vélez Olivera, Juanita
Umeå studies in language and literature, 51
Nuottaniemi, Andreas
Studier i språk och litteratur från Umeå universitet, 49
Sturk, Erika
Studier i språk och litteratur från Umeå universitet, 48
Kjellander, Daniel
Senast uppdaterad: 2023-09-01