Hoppa direkt till innehållet
printicon

Didaktik, utvärdering och bedömning

Inom didaktisk forskning granskas och problematiseras undervisning och lärandeprocesser. Utvärderings- och bedömningsområdet, som har en lång tradition vid Pedagogiska institutionen, är en annan forskningsinriktning.

Den didaktiska forskningen inriktas för närvarande framför allt mot formativa lärandeprocesser, SO-didaktik och kollegialt lärande. Forskningen om utvärdering och bedömning rymmer ett intresse för styrning, granskning och värdering och hur sådana processer påverkar pedagogisk praktik och policy.

Inom området bedrivs förutom forskning, en omfattande grund- och fortbildningsverksamhet för lärare samt uppdragsutbildningar inriktade mot skolutveckling. Medarbetare inom området medverkar också i polisutbildningen, personalvetar-, studie- och yrkesvägledar-, psykolog- och samhällsvetarprogrammet, samt även i kurser på A-C nivå, avancerad nivå och forskarutbildning i pedagogik.

Därutöver genomförs externa uppdrag såsom utvärderingar, utbildningar och lokala utvecklingsarbeten i samverkan med skolor, skolhuvudmän och andra organisationer.

Uppdrag

Utvärdering och bedömning har ända sedan 70-talet varit centrala områden inom institutionen varför vi under årens lopp arbetat med uppdrag och utvärderingar rörande olika typer av verksamheter på uppdrag av många olika uppdragsgivare. Nedan följer några exempel:

Utbildningsuppdrag

Personal från området medverkar i en mängd olika grundutbildningskurser på grund- och avancerad nivå. Området leder och genomför de kurser inom lärarutbildningen som Pedagogiska institutionen har kursansvar för. Detta gäller kurser ingående i den utbildningsvetenskapliga kärnan, som bland annat innefattar diaktiska frågor, läroplansteori, bedömning och utvärdering, inom grundlärar- och ämneslärarutbildningarna, samt grundkurser av pedagogisk karaktär i studie- och yrkesvägledarprogrammet. Våra medarbetare medverkar också i ämnesdidaktiska kurser i SO-ämnena. Utöver detta genomför vi ett antal kurser på engelska för internationella lärar- och andra studenter.

Området ansvarar för flera, och medverkar i de flesta, av de kurser som ges inom VAL-utbildningen (vidareutbildning av lärare) och inom KPU (kompletterande pedagogisk utbildning); den sistnämnda ges helt på avancerad nivå. Dessa kurser motsvarar den utbildningsvetenskapliga kärnan för ordinarie lärarutbildning.

Områdets personal är också engagerad i olika skolutvecklingsprojekt på uppdrag av Skolverket, främst inom det riksövergripande projektet Samverkan för Bästa Skola (SBS), men också vidareutbildningsuppdrag inom området Att motverka främlingsfientlighet och rasism. Vi utför dessutom utvärderings- och utvecklingsuppdrag för kommuner.

Utvärderingsuppdrag

Skolverkets nationella utvärdering av de fyra SO-ämnena. Skolverket.
Kommunalt projekt där skolpersonal utbildas i "relationskompetens". Skolverket.
Regeringens satsning på folkbildning om EMU. Regeringsuppdrag.
Folkbildningens studiecirklar och kurser över nätet. Folkbildningsrådet.

Uppdrag rörande bedömning

Nationell utvärdering av examinationen i högskolan. Högskoleverket.
Examination och bedömning i nätbaserade kurser. NSHU.
Nationell utvärdering av betygssättning 2001. Skolverket.

Övriga uppdrag

International Civic and Citizenship Study (ICCS), en internationell studie av skolans medborgarförberedande uppdrag. Skolverket.