Hoppa direkt till innehållet
printicon

Didaktik, utvärdering och bedömning

Inom didaktisk forskning granskas och problematiseras undervisning och lärandeprocesser. Utvärderings- och bedömningsområdet, som har en lång tradition vid Pedagogiska institutionen, är en annan forskningsinriktning.

Inom didaktisk forskning granskas och problematiseras undervisning och lärandeprocesser. Utvärderings- och bedömningsområdet, som har en lång tradition vid Pedagogiska institutionen, är en annan forskningsinriktning.

Den didaktiska forskningen inriktas för närvarande framför allt mot formativa lärandeprocesser, SO-didaktik och kollegialt lärande. Forskningen om utvärdering och bedömning rymmer ett intresse för styrning, granskning och värdering och hur sådana processer påverkar pedagogisk praktik och policy.

Inom området bedrivs förutom forskning, en omfattande grund- och fortbildningsverksamhet för lärare samt uppdragsutbildningar inriktade mot skolutveckling. Medarbetare inom området medverkar också i polisutbildningen, personalvetar-, studie- och yrkesvägledar-, psykolog- och samhällsvetarprogrammet, samt även i kurser på A-C nivå, avancerad nivå och forskarutbildning i pedagogik.

Därutöver genomförs externa uppdrag såsom utvärderingar, utbildningar och lokala utvecklingsarbeten i samverkan med skolor, skolhuvudmän och andra organisationer.

Uppdrag

Utvärdering och bedömning har ända sedan 70-talet varit centrala områden inom institutionen varför vi under årens lopp arbetat med uppdrag och utvärderingar rörande olika typer av verksamheter på uppdrag av många olika uppdragsgivare. Nedan följer några exempel:

Utbildningsuppdrag

Personal från området medverkar i en mängd olika grundutbildningskurser på grund- och avancerad nivå. Området leder och genomför de kurser inom lärarutbildningen som Pedagogiska institutionen har kursansvar för. Detta gäller kurser ingående i den utbildningsvetenskapliga kärnan, som bland annat innefattar diaktiska frågor, läroplansteori, bedömning och utvärdering, inom grundlärar- och ämneslärarutbildningarna, samt grundkurser av pedagogisk karaktär i studie- och yrkesvägledarprogrammet. Våra medarbetare medverkar också i ämnesdidaktiska kurser i SO-ämnena. Utöver detta genomför vi ett antal kurser på engelska för internationella lärar- och andra studenter.

Området ansvarar för flera, och medverkar i de flesta, av de kurser som ges inom VAL-utbildningen (vidareutbildning av lärare) och inom KPU (kompletterande pedagogisk utbildning); den sistnämnda ges helt på avancerad nivå. Dessa kurser motsvarar den utbildningsvetenskapliga kärnan för ordinarie lärarutbildning.

Områdets personal är också engagerad i olika skolutvecklingsprojekt på uppdrag av Skolverket, främst inom det riksövergripande projektet Samverkan för Bästa Skola (SBS), men också vidareutbildningsuppdrag inom området Att motverka främlingsfientlighet och rasism. Vi utför dessutom utvärderings- och utvecklingsuppdrag för kommuner.

Utvärderingsuppdrag

Skolverkets nationella utvärdering av de fyra SO-ämnena. Skolverket.
Kommunalt projekt där skolpersonal utbildas i "relationskompetens". Skolverket.
Regeringens satsning på folkbildning om EMU. Regeringsuppdrag.
Folkbildningens studiecirklar och kurser över nätet. Folkbildningsrådet.

Uppdrag rörande bedömning

Nationell utvärdering av examinationen i högskolan. Högskoleverket.
Examination och bedömning i nätbaserade kurser. NSHU.
Nationell utvärdering av betygssättning 2001. Skolverket.

Övriga uppdrag

International Civic and Citizenship Study (ICCS), en internationell studie av skolans medborgarförberedande uppdrag. Skolverket.

Projektansvarig

Läromedels didaktisering av de fem svenska nationella minoriteterna
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 april 2019 till 31 mars 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Digital teknik som stöd för kommunikation och lärande under VFU
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning: En komparativ ämnesdidaktisk studie
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 april 2018 till 31 mars 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ekonomistyrningens konsekvenser i högre utbildning
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt

Publikationer

2019
Idrott och hälsa, Stockholm: Svenska idrottslärarföreningen 2019, (1) : 18-21
Eliasson, Inger; Lindkvist, Louise
2018
Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, Routledge 2018, Vol. 21, (11) : 1686-1703
Söderström, Tor; Fahlén, Josef; Ferry, Magnus; et al.
2018
Idrottsforskning.se
Eliasson, Inger; Lindkvist, Louise
2017
Book of Abstract EASS 2017: The Values of Sport: between tradition and (post) modernity, Prague, Czech Republic: 2017 : 74-74
Eliasson, Inger
2017
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 91
Eliasson, Inger; Johansson, Annika
2016
Nordiska polisforskningsnätverkets nyhetsbrev
Sjöberg, David; Karp, Staffan; Rantatalo, Oscar