Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lokaler, it, miljö och säkerhet

Lokaler

Regler för lokaler

Regler för lokaler

Regeln innehåller bestämmelser om ordning och säkerhet i universitetets lokaler, regler för uthyrning eller bokning av lokaler, regler för affischering och regler för digitala informationsskärmar. Huvudsakliga syften med regeln är att säkerställa att det råder ordning i universitetets lokaler, att lokalerna är trygga och säkra platser för alla som vistas där, samt att lokalerna i första hand används för utbildning, forskning och annan högskoleverksamhet.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1955-19
Giltig: 2021-01-01 - Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-12-22
Ersätter dokument: Regler för anslagstavlor, aktiviteter m.m. vid Umeå universitet (UMU 102-2845-08) beslutad av rektor 6 maj 2008. Hundar på arbetsplatsen (dnr saknas) beslut av rektor 21 oktober 1971. Angående barns vistelse i lokaler vid universitetets institutioner (2054/79 F10) beslutad av Universitetsstyrelsen 23 maj 1979 Regel avseende arrangemang med alkohol i universitetets lokaler under kvällar och helger (FS 1.1.2-484-14) beslutad av rektor 24 mars 2014. Policy för rökfri arbetsmiljö vid Umeå universitet (UMU 102-241-07) fastställd av rektor 2007-01-30.

Regler för lokaler

Campusplan för huvudcampus

Campusplan för huvudcampus

Campusplanen för Umeå universitet ska fungera som ett beslutsunderlag i den fysiska planeringen. Syftet är att ange ramar och utpeka inriktningen för den fortsatta fastighetsutvecklingen. Planen ska vara långsiktigt hållbar med en tidsaspekt för planeringen dels på kortare sikt, 5–10 år, och på längre sikt, 50 år. Planen för huvudcampus, som detta dokument avser, är resultatet av ett samarbete mellan Umeå universitet och Akademiska Hus

Typ: Plan
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Diarienummer: FS 2.3.1-1249-15
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2015-09-24

Campusplan för huvudcampus

Startillstånd för lokalförändring

Startillstånd för lokalförändring

Starttillstånd för investeringar i lokaler och lokalanknuten utrustning

Typ: Annat
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Diarienummer: FS 2.3.1-2103-17
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2017-12-12
Ersätter dokument: 200-39-10

Startillstånd för lokalförändring

Regel Flaggning

Regel Flaggning

Umeå universitet har officiell flaggning vid alla allmänna flaggdagar inklusive den samiska nationaldagen. Officiell flaggning sker också på universitetets högtidsdagar.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsservice
Diarienummer: FS1.1-1472-17
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-06-12
Ersätter dokument: FS 1.1‐ 841‐ 15

Regel Flaggning

Regler för studenternas bokning av undervisningslokaler

Regler för studenternas bokning av undervisningslokaler

Studenter som är registrerade eller antagna vid Umeå universitet har möjlighet att själva boka grupprum i anslutning till sina pågående kurser. Bokningar kan göras fem dagar framåt för max tre tillfällen. Inloggning med Umu-id krävs.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsservice
Diarienummer: FS 1.1.2-196-14
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-03-04

Regler för studenternas bokning av undervisningslokaler

Regel Skyltprogram

Regel Skyltprogram

Skyltprogram för Umeå universitet ska ligga till grund för en god och funktionell skyltning som gör det enklare för besökare att hitta i universitetets lokaler och nå sin slutdestination. Målgrupp är besökare, studenter, medarbetare, leverantörer och externa hyresgäster.

Typ: Regel
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: Lokaler, IT, miljö och säkerhet
Diarienummer: Dnr FS 1.1-1658-19
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-04-27
Ersätter dokument: Regel Invändigt skyltprogram ( FS 1.1-1658-19) 2019-10-29

Regel Skyltprogram

Lokalförsörjningsplan 2020 - 2023

Lokalförsörjningsplan 2020 - 2023

Lokalförsörjningsplanens ska • ge en sammanfattande beskrivning av universitetets lokalbehov • fungera som ett strategiskt styrdokument för framtida lokalförsörjning • ge stöd för optimeringar av lokalnyttjandet inom Umeå universitet.

Typ: Plan
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Diarienummer: FS 1.1-2133-19
Giltig: 2020-01-01 - 2023-12-31
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2019-12-12

Lokalförsörjningsplan 2020 - 2023

Handläggningsordning för förmedling av bostäder

Handläggningsordning för förmedling av bostäder

Handläggningsordningens syfte är att klargöra den interna hanteringen mellan Bostadsförmedlingen och institutioner inom Umeå universitet.

Typ: Annat
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: Lokaler, IT, Miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-1709-20
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-03-16
Ersätter dokument: Nyinrättat styrdokument

Handläggningsordning för förmedling av bostäder

IT

Regel för användning av Umeå universitets it-resurser

Regel för användning av Umeå universitets it-resurser

Detta regeldokument baseras på Umeå universitetets (UmU) IT-säkerhetsplan vid Umeå universitet, dnr 100-3305-10. UmUs it-resurser ägs av UmU och är avsedda att användas i UmUs verksamhet. IT-resurserna får endast nyttjas av behörig användare. Användning av it-resurserna får ej strida mot gällande lagstiftning, SUNETs regler, detta regeldokument eller berörd verksamhets regler. Institutions- /motsvarande regler för användning av it-resurser ska bygga på detta regeldokument. Vid eventuell motsägelse mellan detta regeldokument och institutions-/motsvarande regler gäller detta regeldokumentet. Med it-resurser avses it-system, inklusive programvaror, och kommunikationsnät.

Typ: Regel
Ansvarig: IT-enheten
Diarienummer: 100-3304-10
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: IT-chef
Fastställd: 2011-02-08

Regel för användning e-post

Regel för användning e-post

Reglerar hur e-posttjänsten för anställda drivs vid Umeå universitet

Typ: Regel
Ansvarig: IT-enheten
Diarienummer: FS 1.1.2-1106-14
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-08-19

Regel för mobila abonnemang

Regel för mobila abonnemang

Regel för mobilabonnemang innehåller regler för hantering av kostnader i de fall anställda behöver ett mobilt telefonabonnemang i tjänsten.

Typ: Regel
Ansvarig: IT-enheten
Diarienummer: FS 1.1-1130-20
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-06-02
Ersätter dokument: Regler för mobila telefonabonnemang vid Umeå universitet, FS 1.1- 379-17

Rutiner för administration av organisationsförändringar in koncernvida IT-system

Typ: Annat
Ansvarig: IT-enheten
Diarienummer: 100-1131-09
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2009-04-07

Ansvarsförbindelse för systemadministratörer

Ansvarsförbindelse för systemadministratörer

Ansvarsförbindelse för systemadministratörer med högre behörigheter än vanliga användare i it-system och kommunikationsnätverk.

Typ: Regel
Ansvarig: IT-enheten
Diarienummer: 100-3315-10
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: IT-chef
Fastställd: 2011-02-09

Miljö

Regel för miljö- och hållbarhetsarbete

Regel för miljö- och hållbarhetsarbete

I denna regel som riktar sig till både chefer och medarbetare beskrivs processen för Umeå universitets systematiska miljö- och hållbarhetsarbete. Regeln ska uppfylla det behov av stöd och styrning som följer av kraven i förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter liksom annan för universitetet relevant miljölagstiftning.

Typ: Regel
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: IT, lokaler, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-1773-20
Giltig: 1 januari 2021 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-12-08
Ersätter dokument: Nyinrättat styrdokument

Regel för miljö- och hållbarhetsarbete

Miljöpolicy

Miljöpolicy

I denna miljöpolicy finns huvudinriktningen för universitetets anställda och studenter vad gäller beaktande av miljö och hållbar utveckling i verksamheten. Universitetet vill med denna policy ytterst bidra till att de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 nås.

Typ: Policy
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Diarienummer: FS 1.1-2187-19
Giltig: 2020-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2019-12-12
Ersätter dokument: Miljöpolicy vid Umeå universitet (UMU 102-949-03) fastställd av Universitetsstyrelsen 7 april 2003 Policy för tjänsteresor vid Umeå universitet (FS 1.1.2-778-14) beslutad av rektor den av 23 september 2014 avseende miljöaspekter kopplade till möten och resor. Bestämmelserna om säkerhet, kostnad, ansvar mm. specificeras i en särskild regel

Miljöpolicy

Handlingsplan för klimat och hållbarhet 2021-2023

Handlingsplan för klimat och hållbar utveckling 2021-2023

Detta styrdokument innehåller inriktningsmål och övergripande aktiviteter för universitetets miljö- och hållbarhetsarbete under perioden 2021–2023 och med sikte mot 2030. Handlingsplanen har en tyngdpunkt på miljömässig hållbarhet, men inom områdena Utbildning och studenter respektive Forskning och nyttiggörande anläggs ett brett hållbarhetsperspektiv utifrån Agenda 2030 och de globala målen.

Typ: Plan
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: Lokaler, IT, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-2259-20
Giltig: 2021-03-16-2023-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-03-16
Ersätter dokument: Nyinrättat

Handlingsplan för klimat och hållbarhet 2021-2023

Säkerhet

IT-Säkerhetsplan vid Umeå universitet

It-säkerhetsplan vid Umeå universitet

Med it-säkerhet avses säkerheten i användningen av universitetets it-resurser.

Typ: Plan
Ansvarig: IT-enheten
Diarienummer: 100-3305-10
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2011-03-28

Säkerhetspolicy

Säkerhetspolicy

Säkerhetspolicy för fysisk säkerhet

Typ: Policy
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: Lokaler, IT, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-1744-20
Giltig: 1 januari 2021 - Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-12-09
Ersätter dokument: Säkerhetspolicy 1999 (dnr 100-1795-99)

Säkerhetspolicy

Regel Krishantering

Regel Krishantering

Regel beskriver hur krishantering ska bedrivas på central nivå samt institutionsnivå

Typ: Regel
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Diarienummer: FS 1.1-576-21
Giltig: 2021-07-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-06-08
Ersätter dokument: Regel för krishantering 2018-09-11 (FS 1.1-1630-18)

Regel Krishantering

Regel för hantering av lagrat bildmaterial från trygghetskameror

Regel för hantering av lagrat bildmaterial från trygghetskameror

Hantering av bildmaterial från trygghetskameror

Typ: Regel
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Diarienummer: 400-2520-10
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2010-10-08

Regel för hantering av lagrat bildmaterial från trygghetskameror

Brandskyddsorganisation vid Umeå universitet

Brandskyddsorganisation vid Umeå universitet

Beskrivning av organisation, roller och ansvar.

Typ: Regel
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Diarienummer: 350-810-02
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2003-05-20

Brandskyddsorganisation vid Umeå universitet

Utbildningsplan brand

Utbildningsplan Brand

Beskriver de olika utbildningskategorierna

Typ: Plan
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Diarienummer: 350-810-02
Giltig: 2014-04-20- tillsvidare
Beslutad av: Arbetsmiljökommittén
Fastställd: 2014-04-20

Utbildningsplan brand

Organisations- och ansvarsbeskrivning brandfarlig vara

Organisations- och ansvarsbeskrivning brandfarlig vara

Beskrivning av organisationen för brandfarlig vara och hur ansvaret är fördelat.

Typ: Regel
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Diarienummer: FS 2.11.2-1233-14
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-08-27

Organisations- och ansvarsbeskrivning brandfarlig vara

Regel för strålskydd

Regel för strålskydd

Den här regeln beskriver hur strålskyddet för verksamheter med joniserande strålning vid Umeå universitet ska upprätthållas, utvärderas och utvecklas.

Typ: Regel
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: Lokaler, IT, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-1674-20
Giltig: 2020-08-25 - Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-08-25

Regel för strålskydd

Avvecklingsplan för verksamhet med öppna strålkällor vid Umeå universitet

Avvecklingsplan för verksamhet med öppna strålkällor

Denna avvecklingsplan beskriver ansvars och arbetsfördelningen gällande avvecklingen av verksamheten med öppna strålkällor vid Umeå Universitet.

Typ: Annat
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: Lokaler, IT, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 2.10-1676-20
Giltig: 2020-08-25 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-08-25

Avvecklingsplan för verksamhet med öppna strålkällor vid Umeå universitet

Organisationsplan för strålskydd vid Umeå universitet

Organisationsplan för strålskydd vid Umeå universitet

Denna organisationsplan beskriver ansvars och arbetsfördelningen gällande strålskyddet på Umeå Universitet. Planen är en del av ledningssystemet för strålskydd.

Typ: Regel
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: Lokaler, IT, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 2.10-1675-20
Giltig: 2020-08-25 - Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-08-25
Ersätter dokument: FS 2.10-2121-16

Organisationsplan för strålskydd vid Umeå universitet

Regel för inköp av strålkällor

Regel för inköp av strålkällor

Denna regel beskriver hur inköp av strålkällor ska gå till för att uppfylla svensk lagstiftning och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Denna regel beskriver också den dokumentation som krävs och de kontakter som ska tas för att uppfylla Umeå universitets regler för strålskydd.

Typ: Regel
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: Lokaler, IT, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-1674-20
Giltig: 2020-08-25 - Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-08-25
Ersätter dokument: FS 1.1-2122-16

Regel för inköp av strålkällor

Informationssäkerhet

Informationssäkerhetspolicy för Umeå universitet

Denna policy utgör grunden i universitetets ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) och beskriver Umeå universitets ramverk för informationssäkerhet. Policyn ska utgöra ett stöd för verksamheten i det dagliga arbetet. Arbetet med informationssäkerhet utgår främst från lagar, förordningar, föreskrifter, universitetets egna krav samt avtal. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet (MSBFS 2016:1) har använts som utgångspunkt för föreliggande policy.

Typ: Policy
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Diarienummer: FS 1.1.1-998-17
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2017-06-13
Ersätter dokument: informationssäkerhetspolicy (Dnr: FS 1.1.2-1833-14)

Informationssäkerhetspolicy för Umeå universitet

Handlingsplan för informationssäkerhet 2020

Enligt Umeå universitets informationssäkerhetspolicy (Dnr FS 1.1.1-998-17) ska universitetets informationssäkerhetsgrupp årligen upprätta en handlingsplan för informationssäkerhet och i samband med detta göra en uppföljning av vidtagna åtgärder under föregående år. Handlingsplanen fastställes av rektor. Detta dokument innehåller en uppföljning av vidtagna åtgärder 2019 och en handlingsplan med prioriterade åtgärder för 2020.

Typ: Plan
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Diarienummer: FS 1.1-458-20
Giltig: 2020-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-03-03
Ersätter dokument: FS 1.1-296-19

Handlingsplan för informationssäkerhet 2020

Handläggningsordning för kvittblivning av radioaktivt avfall

Handläggningsordning för kvittblivning av radioaktivt avfall

Handläggningsordningen innehåller de regler som gäller för kvittblivning av radioaktivt avfall vid Umeå universitet.

Typ: Annat
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: Lokaler, IT och miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-1672-20
Giltig: 2020-08-25 - Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-08-25
Ersätter dokument: FS 1.1-1692-19

Handläggningsordning för kvittblivning av radioaktivt avfall

Kommunikation

Policy för användning av sociala medier med Umeå universitet som avsändare

Policy för användning av sociala medier med Umeå universitet som avsändare

Här beskrivs hur sociala medier ska användas vid Umeå universitet när universitetet är avsändare. Sociala medier är digitala kommunikationsvägar utöver e-post och sådana webbsidor som saknar möjlighet för läsare att lämna kommentarer. Policyn beskriver de förutsättningar och krav som måste uppfyllas för att öppna och använda ett konto i sociala medier. Exempelvis måste det tydligt framgå att universitetet ansvarar för kontot, och vi har en skyldighet att kunna ta emot, hantera och agera på den information som kommer till universitetet via kontot. Utöver det gäller samma regler som för universitetets övriga kommunikationsformer. Till policyn hör även Bilaga 1 Social medier (Checklista) och Bilaga 2 Sociala medier (Policymall för upprättande av ny social mediekanal)

Typ: Policy
Ansvarig: Kommunikationsenheten
Diarienummer: 1.1-991-15
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2015-06-16

Policy för användning av sociala medier med Umeå universitet som avsändare

Grafisk profil för Umeå universitet

Grafisk profil för Umeå universitet

Regeln Grafisk profil för Umeå universitet beskriver universitetets logotyp och typsnitt, och regler för hur dessa får och ska användas. Den grafiska profilen underlättar att föra fram och förstärka Umeå universitet som avsändare i både egna och förtjänade kanaler. Kommunikationsenheten ansvarar för framtagning av logotyper och beslutar om utformning och tillämpning. Kommunikationsenheten stödjer fakulteter och enheter i användningen av den grafiska profilen och följer upp att den grafiska profilen används och tillämpas på ett funktionellt sätt.

Typ: Regel
Ansvarig: Kommunikationsenheten
Diarienummer: FS 1.1-1938-16
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2016-11-01

Grafisk profil för Umeå universitet

Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19

Beslut med anledning av covid-19 avseende 30
september till och med 1 november 2021

Beslut med anledning av covid-19 avseende 30 september till och med 1 november 2021 – reviderat

Med anledning av att regeringen har avvecklat merparten av de nationella restriktionerna har beslutet från den 18 augusti avseende perioden 30 september – 1 november reviderats och flertalet smittskyddsåtgärder stryks. Bland annat sker lättnader när det gäller arbete i universitetets lokaler, examination, möten, tjänsteresor och evenemang. Undervisning hade redan möjliggjorts med fysisk närvaro det beslut som nu reviderats. Nytt beslut avseende perioden efter den 1 november kommer meddelas i oktober.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Lokaler, it, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-821-21
Giltig: 2021-09-30 - 2021-11-01
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-09-15
Ersätter dokument: Beslut med anledning av covid-19 avseende 30 september till och med 1 november 2021 (FS 1.1-821-21) fattat den 18 augusti 2021 och Beslut med anledning av covid-19 avseende höstterminens start 2021 (FS 1.1-821-21) från den 27 april 2021.

Beslut med anledning av covid-19 avseende HT 2021 20210930-20211101.pdf

Beslut avseende Bildmuseet och Curiosum sommaren 2021 med anledning av covid-19

Beslut avseende Bildmuseet och Curiosum sommaren 2021 med anledning av covid-19

Rektor beslutar att tillåta Bildmuseet och Curiosum att öppna sina publika verksamheter. Beslutet gäller tillsvidare och för Bildmuseet från och med den 13 maj 2021 och för Curiosum från med den 17 juni 2021. Verksamheterna ska genomföra de anpassningar som behövs utifrån nationella och regionala föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer samt bestämmelser i Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Lokaler, it, miljö och säkerhet
Diarienummer: 2021/837
Giltig: 2021-05-13 - tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-04-20
Ersätter dokument: Ersätter relevanta formuleringar i Beslut med anledning av covid-19 avseende vårterminen 2021 (FS 1.1-2617-20).

Beslut avseende Bildmuseet och Curiosum sommaren 2021 med anledning av covid-19

Beslut med anledning av covid-19 avseende höstterminens start 2021

Beslut med anledning av covid-19 avseende höstterminens start 2021

För att bidra till goda planeringsförutsättningar och verka för god framförhållning ska detta beslut gälla inledande del av höstterminen 2021, från med 30 augusti till och med den 29 september 2021, vilket utgör den första av fyra terminsperioder motsvarande 7,5 högskolepoäng. Förhoppningen är att genom en försiktig start på höstterminen gradvis kunna återgå till campusförlagd verksamhet under hösten. Nytt beslut avseende perioden efter den 29 september kommer meddelas under augusti månad.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Lokaler, it, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-821-21
Giltig: 2021-08-30 - 2021-09-29
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-04-27

Beslut med anledning av covid-19 avseende höstterminens start 2021

Förlängning av beslut gällande avsteg från kursplaner med anledning av covid-19

Förlängning av beslut gällande avsteg från kursplaner med anledning av covid-19

Avsteg från kursplan avseende undervisnings- och examinationsformer får göras i den mån som krävs för att motverka smittspridning av covid-19. Den som har delegation att under normala omständigheter fatta beslut om kursplan och examination, fattar beslut om nödvändiga avsteg och säkerställer att beslutet dokumenteras och diarieförs. I de fall examination förutsätter tillgång till dator eller uppkoppling ska studenterna erbjudas sådana hjälpmedel som ger dem teknisk möjlighet att delta. Beslutade avsteg bör inte innebära att en återgång till campusbaserade studier försvåras eller försenas vid ett gynnsamt smittläge.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Lokaler, it, miljö och säkerhet, samt Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-821-21
Giltig: 2021-09-30 - 2022-01-16
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-06-22
Ersätter dokument: Ersätter delvis Beslut med anledning av covid-19 avseende höstterminens start 2021 (FS 1.1-821-21)

Förlängning av beslut gällande avsteg från kursplaner med anledning av covid-19

Instruktion för hantering av kroppsvätskor och human vävnad på grund av covid-19-pandemi

Instruktion för hantering av kroppsvätskor och human vävnad på grund av covid-19-pandemi

Instruktionen beskriver hantering av humant provmaterial under covid-19 pandemin. Under rådande förhållanden bör alla se över sina riskbedömningar och hygienrutiner för att avgöra om valda skyddsåtgärder är tillräckliga. Om sjukvården gjort bedömningen att det inte finns någon misstanke om covid-19 infektion vid operation eller blodgivning så bör denna bedömning följas vid hantering av prover från dessa tillfällen. Enligt krav från Arbetsmiljöverket (AFS 2018:4) ska minst skyddsnivå 2 tillämpas för hantering av material som kan innehålla smittämnen.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Lokaler, IT, miljö och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-914-20
Giltig: 2020-08-25 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-08-25
Ersätter dokument: Instruktion för hantering av kroppsvätskor och human vävnad på grund av covid-19-pandemi (FS 1.1-914-20) beslutad av rektor 28 april 2020

Instruktion för hantering av kroppsvätskor och human vävnad på grund av covid-19-pandemi

Regel för personal som tillhör riskgrupper samt användande av skyddsutrustning med anledning av covid-19

Regel för personal som tillhör riskgrupper samt användande av skyddsutrustning med anledning av covid-19

Vägledning för chefer vid universitetet hur de ska hantera de medarbetare som enligt Socialstyrelsens definition tillhör riskgrupp och anställda som upplever oro, samt ge riktlinjer avseende skyddsutrustning.

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö, och Lokaler, it, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-1461-20
Giltig: 2021-01-19 - Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-01-19
Ersätter dokument: FS 1.1-1461-20 fastställt 2020-10-20

Regel för personal som tillhör riskgrupper samt användande av skyddsutrustning med anledning av covid-19