Bild: Elin Kolterjahn

Forskarutbildning i industridesign

Inom Designhögskolans forskarutbildning utvecklar designern förmågor och färdigheter att göra avancerade praktiska, teoretiska och metodologiska bidrag till ämnesutveckling i design - med målsättningen att forma designområdet under många decennier framåt.

Forskarutbildningen i industridesign sker på engelska. För detaljerad information kring ansökan, kurser och kursplan, besök den engelska hemsidan.

Forskarutbildningen i industridesign syftar till att utbilda designforskare med såväl bredd som djup inom ämnet. En bred förståelse av designfältet ges genom en rad obligatoriska kurser i designforskningens metodologi, historia, filosofi samt i brukarorienterad design, liksom ett urval av mer övergripande kurser i vetenskapsfilosofi, etik och pedagogik. Fördjupningen i designämnet säkerställs i och med att två tredjedelar av den fyraåriga utbildningen är helt anpassad till den individuella studenten, vilket skapar förutsättningar för betydande specialisering och expertis inom specifika delar av designområdet.

Design är en konstnärlig verksamhet. Målet att använda forskning och forskarutbildning för att främja och fördjupa kunskaperna om och förståelsen för design kräver därför både akademisk och konstnärlig exakthet, skärpa och kontextuell medvetenhet.

Forskning om design inbegriper en rad olika aktiviteter, från vetenskapliga undersökningar till konstnärligt experimenterande, ofta i form av innovativa kombinationer som styrs av ett medvetet behov av att fördjupa förståelsen för vad design är och hur design skulle kunna utvecklas i framtiden.

Allmän information

Doktorandprogrammet omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Eftersom många doktorander vid Designhögskolan ägnar 80 % av sin anställning till studier och 20 % till undervisning eller annat institutionsarbete, förlängs ofta tiden till 5 år och omfattar kurser, forskning, avhandlingsarbete och undervisning eller annat institutionsarbete. Doktorander betalar inga studieavgifter och är anställda vid Umeå universitet under sin 4-åriga doktorandutbildning.

Alla forskarstuderande har sina arbetsplatser på Designhögskolan, i Forskningsstudion, tillsammans med personal som arbetar med forskning och ämnesutvecklingsarbete. Varje doktorand har en huvudhandledare på Designhögskolan, samt en biträdande handledare. Vissa doktorander har även externa handledare med specifik yrkes- eller akademisk kompetens inom sitt forskningsområde.

Allmän kursplan för forskarutbildning

Alla forskarstuderande som antas efter mars 2021 följer nedanstående allmänna kursplan för forskarutbildning i industridesign vid Designhögskolan i Umeå:

Individuell studie- och finansieringsplan

Varje forskarstuderande ska ha en individuell studieplan (ISP). Det är ett verktyg för planering och uppföljning av varje doktorands utbildning i förhållande till den allmänna studieplanen. Doktoranden och handledarna formulerar ISP:n tillsammans och ska göra en uppföljning minst en gång per år. All information i ISP:n måste följa reglerna i det juridiska ramverket vid Umeå universitet.

Övrig information


Doktorandprojekt

Aditya Pawar

Aditya Pawar

Design för social innovation

Anja Neidhardt

Anja Neidhardt

Feministiska taktiker som medel för att omdesigna design

Catharina Henje

Catharina Henje

Design för mångfald

Monica Lindh-Karlsson

Monica Lindh-Karlsson

Konceptualisering av samtida design

Pamela Gil-Salas

Pamela Gil-Salas

Utformning av mekanismer för offentlig dataanvändning

Rob Collins

Rob Collins

Design för omtvistade system

Seda Özçetin

Seda Özçetin

Design av alternativ för digitala användarvillkor

Xaviera Sánchez de la Barquera Estrada

Xaviera Sánchez de la Barquera Estrada

Co-design för sociala system

Formgivningens ekologier i gräsrotsgemenskaper

Sergio Bravo Josephson

Formgivningens ekologier i gräsrotsgemenskaper

Avhandlingar i design

Maria Göransdotter
Transitional Design Histories (2020) läs mer»

Søren Rosenbak
The science of imagining solutions: Design becoming conscious of itself through design (2019) läs mer»

Christoffel Kuenen
The Aesthetics of Being Together (2018) läs mer»

Rouien Zarin
Faster. Stronger. Better? Designing for Enhanced Engagement of Extreme Sports (2017) läs mer»

Lorenzo Davoli
Transtructures: Prototyping transitional practices for the design of postindustrial infrastructures (2016) läs mer»

Tara Mullaney
Thinking beyond the Cure: Experience Design and Healthcare (2016) läs mer»

Guido Hermans
Opening Up Design: Engaging the Layperson in the Design of Everyday Products
(2015) läs mer»

Camille Moussette
Simple Haptics: Sketching Perspectives for the Design of Haptic Interactions (2012) läs mer»

Tidigare studieplaner

Studenter på forskarnivå som antogs mellan juni 2014 – mars 2021 följer den allmänna kursplanen för forskarutbildning i industridesign som styrde utbildningen vid antagningstillfället:

Alla forskarstuderande som antagits innan juni 2014 följer nedanstående allmänna kursplan för forskarutbildning i industridesign vid Designhögskolan i Umeå:

Senast uppdaterad: 2023-09-29