Bild: Erik Abel

Programöversikt

På kandidatprogrammet utvecklar du en alltmer självständig, reflekterande och tillämpande kompetens då centrala ämnesområden återkommer under alla tre åren samt att studenten från första terminen arbetar med en individuell portfolio.

Vad du kommer att studera

Första året

Designprocess 1 (9 hp)

Målet är att den studerande ska lära känna de grundläggande förutsättningarna för att arbeta med en designprocess i projektform, individuellt och i samarbete med andra. I kursen möter den studerande olika metoder för att utforska, analysera och arbeta kreativt med olika designproblem.

I kursen ska den studerande lära känna och träna sig att utföra olika reflektionsprocesser som är kännetecknande för design- och konstnärliga processer. Under kursen inleder studenten arbetet med att bygga upp och utveckla en egen portfölj som representerar projektarbeten och kompetens. Genom att arbeta med, reflektera och använda sig av sin egen portfölj i samtal med andra fördjupas förståelse och kommunikation av designkompetens och kunskap samt den reflektiva förmågan.

Design som upplevelse 1 (12 hp)

Kursens mål är att den studerande skall förvärva och fördjupa kunskaper att arbeta med skiss som en kreativ och kommunikativ teknik. I kursen sammanförs skissteknik med tredimensionell gestaltning där den studerande ska förvärva erfarenhet och fördjupa sina kunskaper att lösa form-, semantik- och färgproblematik utifrån en på förhand upprättad målsättning. Den studerande ska bli förtrogen med att kommunicera form-, semantik- och färgbegrepp både muntligt och skriftligt.

Design och teoretiska ämnen 1 (4,5 hp)

Målet är att den studerande ska introduceras med ett teoretiskt och filosofiskt förhållningssätt i förhållande till sitt framtida arbetssätt. Den studerande ska bli förtrogen med historisk orientering om konstens, teknikens och industridesignens utveckling i samband med samhällets utveckling i övrigt. Under kursen ska den studerande ges möjlighet att utveckla sin förmåga och erfarenhet att diskutera och framföra teoretiska frågeställningar.

Design, ny och traditionell teknik (12 hp)

I kursen möter den studerande nya och traditionella konstruktionsmetoder som är relaterade till konstruktion och produktion av föremål och maskiner. Den studerande får genom studiebesök inom tillverkande industri även inblick i yrkesmässiga förhållningssätt och sammanhang för konstruktion och produktion.

I kursen tränas den studerande i att kommunicera sina designkoncept med stöd av både ritteknik och mjukvaruprogram för ett samarbete med konstruktörer och produktion. I kursen ges en grundläggande modell- och verkstadsutbildning för att träna sig att kommunicera och framställa egna modeller.

Design som konstnärlig process 1 (4,5 hp)

I kursen ska den studerande arbeta i gränssnittet mellan design och konst för att senare kunna utföra en reflekterande analys av likheter och olikheter i förhållningssätt mellan processerna i de två områdena. Den studerandes konstnärliga förmåga ska stimuleras och tränas med stöd av olika konstnärliga uttryck och arbetssätt.

Designpresentation 1 (7,5 hp)

Kursen introducerar grundläggande metoder och tekniker för att kommunicera med olika visuella och textbaserade tekniker som fotografering, videoupptagning, muntlig presentation och skriftliga redogörelser och rapporter.

I kursen introduceras även bildbehandling i mjukvaruprogram för dator samt tillhörande utrustning för presentation av skriftligt och visuellt material. I kursen ska studenten träna sig att reflektera över det visuella och textbaserade material det arbetat med.

Design för framtiden 1 (3 hp)

Kursens mål är att ge en utgångspunkt för den studerande att reflektera över hur kunskaper, förmågor och färdigheter som tränas under utbildningstiden kan bidra till den egna utvecklingen, under studietiden och inom den framtida professionen.

Den studerande ska reflektera över designområdets utveckling i framtiden genom att själv pröva nya infallsvinklar i övningar och workshops. I kursen ska den studerande även kritiskt reflektera över kommunikation och utförande av olika inriktningar av design som disciplin och hur designrelaterade problemställningar kommuniceras genom en utställning.

Designprojekt 1 (7,5 hp)

I kursen tränar studenten sig att självständigt utveckla sin förmåga att arbeta metodiskt med komplexa designrelaterade problemställningar i verklighets- och framtidsperspektiv. Studenten övar sig studenten att samarbeta i grupp och med representanter från exempelvis näringsliv, stat och kommun.

I projektarbetet praktiserar studenten grundläggande metoder i designprocessen samt tränar sig att arbeta med produkt-, funktions- och aktivitetsanalys. I kursen tränar studenten sig att arbeta kreativt, sin förmåga att arbeta metodiskt med gestaltning samt arbeta kreativt och kommunikativt med skiss- och modellteknik. Handledning sker med verksamma industridesigner.

 

Andra året

Designprocess 2 (6 hp)

Målet är att den studerande ska lära känna de grundläggande förutsättningar för kvalitativa metoder som observation, intervjuer och enkät och öva sig att använda metoderna för att inhämta information från en målgrupp. Den studerande ska genom reflexivt arbete utveckla sin portfölj som representerar projektarbeten och kompetens i syfte att söka exempelvis en plats för praktik. Genom att arbeta med, reflektera över och använda sig av sin egen portfölj i samtal med andra fördjupas även förståelse och kommunikation av designkompetens och kunskap samt den reflexiva förmågan.

1. Design och kvalitativa metoder, 1.5 hp.
Den studerande tränas i att planera, genomföra informationsinsamlingsmetoder som observation, intervju och enkät. I momentet ingår att bearbeta samt reflektera över och kritiskt förhålla sig till materialet ur exempelvis ett genusperspektiv.

2. Designkommunikation 2, 4.5 hp.
Den studerande ska vidareutveckla sin individuella portfölj och överföra den till olika relevanta media. I arbetet ingår reflektion över design och yrkeskompetens i ett samtidsperspektiv.

Design som upplevelse 2 (7,5 hp)

Kursens mål är att den studerande övar och fördjupar sina kunskaper att lösa formproblematik på ett systematiskt sätt utifrån en på förhand upprättad målsättning. Kursen genomförs med praktiskt arbete med ett formgivningsprojekt som utgår ifrån en enklare formanalys av en befintlig produkt och varumärke, omarbetas med 2-dimensionella skisser och ritningar för att följas av utveckling till ett 3-dimensionellt formförslag med en fysisk skalmodell i lera. Den studerande ska utifrån en genomförd analys och reflektion kommunicera formbegrepp både muntligt och skriftligt.

1. Modellera, 1,5 hp
I momentet ingår grundläggande kunskaper och material, verktyg, arbetsprocess och förutsättningar samt bilda sig en begreppslig förståelse för svavelbaserad leras förutsättningar och begränsningar som ett kreativt verktyg och modellmaterial.

2. Formstudier, 4.5 hp
I momentet ska den studerande öva sig att utifrån en individuellt beskriven målsättning identifiera och analysera en produkt och ett varumärke för att sedan genom en kreativ process gå från ett 2-dimensionellt arbetsätt till ett 3-dimensionellt arbetsätt. Uppkomna form- och gestaltningsproblem diskuteras och bearbetas med stöd av lärarhandledning.

3. Skissteknik, 1,5 hp
I momentet fördjupar den studerande sin kompetens att använda skissteknik som ett kreativt verktyg och arbeta mot en definierad målsättning. Skisstekniken ska fördjupa kompetensen att arbeta med en tre dimensionell gestaltningsprocess som genom tejpskiss och planvyer, ska gå att överföra till ett tredimensionellt utförande.

Design och teoretiska ämnen 2 (4,5 hp)

I kursen ska den studerande bli förtrogen med kroppens anatomi och muskeluppbyggnad samt fysisk
förutsättning i arbete, kroppens begränsningar och människans kognitiva förutsättningar vid manipulation av produkter och tjänster. Den studerande introduceras till grundläggande textbaserad argumentationsanalys som metod för att kommunicera och presentera designförslag.

1. Belastnings- och informationsergonomi, 3 hp
I momentet ska den studerande erhålla kunskap om biomekaniska mätningar på arbetssituationer och människans kognitiva förutsättningar. Den studerande även erhålla egen insikt om grundregler för utformning av redskap, maskiner och arbetsplatser. Analys av belastningsergonomiska problem och belastningsskador. I momentet ska den studerande även erhålla kunskap om hjärnans kognitiva förutsättningar och begränsningar. Den studerande ska lära känna teorier, begrepp och metoder samt deras tillämpning inom området människa och maskin samt människa och tjänst. Reflektion om ergonomi ur ett genusperspektiv.

2. Argumentationsanalys, 1,5 hp
I momentet ska den studerande lära känna de grundläggande principerna för en argumentationsanalys och genomföra övningar med en textbaserad argumentation.

Design, produktion och ny teknik 2 (6 hp)

I kursen fördjupas inblicken i förutsättningar för produktion av framförallt produkter och förstå konsekvenser och förutsättningar för ett hållbart resonemang utifrån produktionsaspekter som miljö, ekonomi och social hållbarhet. Den studerande ska genom reflektion fördjupa sin förståelse för designområdets möjligheter och begränsningar ur ett produktions- och hållbarhetsperspektiv. I kursen ingår även ett moment där ny teknologi, nya produktionsmetoder och material undersöks och diskuteras.

1. Produktion och hållbarhet, 3 hp
I momentet ges en orientering i material- och produktionskunskap för att den studerande ska kunna föreslå olika alternativa vägar vad gäller sätt att industriellt framställa en produkt. Det är också viktigt att få en uppfattning om de ekonomiska villkor som är förknippade med olika tillverkningsmetoder.
I momentet fokuseras även vilka miljöeffekter produktutveckling och produktion kan ha, och vilka verktyg som finns för att bedöma miljöarbete relaterat till produktutveckling. Begrepp som livscykelanalyser och miljöledningssystem introduceras. Den studerande övar sin förmåga att analysera och ta ställning till olika miljöfaktorer, resursanvändning och materialsubstitution, analysera miljödrivna innovationer och använda hållbarhet som ett kreativt verktyg. I momentet ingår undervisning i ämnen materialkunskap, sammanfogningsmetoder, plåtbearbetning, ytbehandlingsmetoder, gjut- och smidesmetoder samt strängpressad aluminium, spånskärande metoder, moderna maskiner och processberedning, samt olika aspekter på polymerteknik.

2. Ny teknik, 3 hp
I momentet behandlas i innovativa tekniker, material och produktionsmetoder i ett samtidsperspektiv.

Design som konstnärlig process 2 (1,5 hp)

I kursen ska den studerande vidareutveckla och arbeta i gränssnittet mellan design och konst för att senare kunna utföra en kritisk reflektion av förhållningssätt mellan processerna och reflektera kring en samtida yrkesroll som designer. Den studerandes konstnärliga förmåga ska fördjupas och stimuleras och tränas med stöd av olika konstnärliga uttryck och arbetssätt som stödjer arbete som industridesigner.

Designpresentation 2 (3 hp)

Målet är att den studerande övas i grundläggande förutsättningar om arbete med digital visualisering, CAID. I kursen ska den studerande genom att arbeta med designövningar träna sig att arbeta med en arbetsprocess som utgår ifrån en formulerad målsättning.

Design för framtiden 2 (1,5 hp)

Målet med kursen är att den studerande ska reflektera över designområdets utveckling i framtiden genom att delta vid en designkonferens eller ett designseminarium. I kursen ska den studerande kritiskt analysera över hur olika tillämpningsområden av design framställs både muntligt och visuellt och reflektera över sin egen visuella framställan av genomförda designprojekt i sin individuella portfölj.

Hot Team (6 hp)

Kursens mål är att den studerande skall fördjupa kunskaper och kompetens att arbeta med samtida problemställningar i projektform inom designområdet. I kursen ingår moment att arbeta i team, att identifiera en yrkesroll samt att fördjupa sin kompetens att arbeta med komplexa designproblem med användaren i centrum. Den studerande ges möjligheter att delvis självständigt fördjupa sin förmåga att arbeta metodiskt med designrelaterade problemställningar i ett verklighetsperspektiv. Den studerande ska fördjupa sig att samarbeta i grupp och med utomstående personer från näringsliv, stat och/eller kommun. Handledning sker med industridesigner eller jämförbar disciplin.

I kursen ska den studerande utföra ett designprojekt i tvärvetenskapliga team. Momentet är tvärvetenskapligt med studenter från olika nivåer, institutioner och utbildningsprogram. Målet är att den studerande ska tränas i att arbeta i tvärvetenskapliga team och arbete med fokus på samarbete. Den studerande ska genom praktisk tillämpning utföra ett tillämpningsprojekt i samarbete med externt företag, organisation eller myndighet. Den studerande ska reflektera över och tillämpa gruppmekanismer och individuella faktorer som påverkar för sin egen del och för teamet samt även reflektera över skillnader mellan projektarbete och tvärvetenskapliga teamarbeten. I momentet bygger studenterna i varje team upp en studio för sitt arbete.

Praktiska studier (15 hp)

Praktiska studier 1 , 7,5 hp
I momentet ska den studerande förvärva praktisk erfarenhet genom att följa en yrkesverksam designers dagliga arbete, omsätta kunskap i olika situationer, bekräfta eller kritiskt granska inhämtad kunskap och undersöka hur kunskapen kan användas på en arbetsplats med industridesign i fokus. Den studerande erhåller en erfarenhetsbaserad kunskap och kompetens och ska studera hur ämneskunskap och kompetens används på en arbetsplats. Den studerande och programledare diskuterar studentens önskade alternativ för praktiska studier och fördjupningsstudier. Den studerande initierar och administrerar själv en kontakt med ett industridesignföretag i Sverige eller utomlands för sina praktiska studier. Valet av praktikplats ska godkännas av programansvarig.
En yrkesverksam industridesigner på praktikplatsen ska vara handledare och kontaktperson. Studierna bedrivs individuellt med kontaktpersonen som handledare.

Praktiska studier 2, 7.5 hp
I momentet ska den studerande förvärva fördjupad praktisk erfarenhet genom att följa det dagliga arbetet för en yrkesverksam inom design eller ett för design närliggande område. Den studerande erhåller en erfarenhetsbaserad kunskap och kompetens och ska studera hur ämneskunskap och kompetens användas på en arbetsplats. Den studerande och programledare diskuterar studentens önskade alternativ för praktiska studier och fördjupningsstudier. Valet av praktikplats och fördjupningsstudier ska godkännas av programansvarig. Den studerande initierar och administrerar själv en kontakt med ett företag i Sverige eller utomlands för sina praktiska studier. En kontaktperson på praktikplatsen ska namnges. Studierna bedrivs med kontaktpersonen som handledare.

Designprojekt 2 (9 hp)

Den studerande ges möjligheter att praktisera designprocessen och fördjupa sin förmåga att arbeta metodiskt med designrelaterade problemställningar i ett verklighetsperspektiv. I momentet arbetar studenterna i projektform med ett samtida komplext designproblem. Projektet genomförs i samarbete med extern part från exempelvis näringsliv eller myndighet. Studenterna arbetar både individuellt och i grupp.

 

Tredje året

Designprocess 3 (7,5 hp)

Kursen syftar till att den studerande ska använda tidigare förkunskaper, kunskap och kompetens för att delvis självständigt initiera, kommunicera sin kunskap och kompetens och reflektera över sin egna kompetensnivå i relation till en framtida yrkesroll som industridesigner.

I momentet ska den studerande identifiera samtida designproblem som är intressanta för en samarbetspartner eller är relevant för en målgrupps behov och önskemål. Den studerande ska delvis självständigt formulera en projektbeskrivning för att senare tillämpa i kursen Projekt examensarbete. I momentet skiss ska den studerande fördjupa sina färdigheter och erfarenheter att arbeta med skiss som en kreativ process och att presentera ett slutförslag. I momentet ingår även att utveckla och sedan presentera sin kunskap och kompetens med sin egna portfölj i en simulerad arbetsintervjusituation.

1. Projektplanering, 3 hp
I momentet ska den studerande självständigt identifiera ett samtida designproblem och skriva en projektbeskrivning med bland annat bakgrund-, målgrupps- och metodbeskrivning, konkurrensöversikt, tid- och arbetsplanering samt budget. Designproblemet ska formuleras utifrån behov och visioner från en identifierad samarbetspartner, organisation eller myndighet. Godkänd projektbeskrivning ligger till grund för tillämpning i kursen Projekt examensarbete.

2. Skiss, 1,5 hp.
I momentet ska den studerande fördjupa färdigheten att arbeta med olika material och tekniker för att framställa skisser exempelvis med hjälp av visualiseringsprogram. Den studerande ska exempelvis fördjupa kompetens att uttrycka sig med ett personligt skisspråk och individuell attityd.

3. Designkommunikation 3, 3 hp
Den studerande ska vidareutveckla sin individuella portfölj och överföra den till olika relevanta media som exempelvis webb. I arbetet ingår reflektion över design och yrkeskompetens i ett samtidsperspektiv.

Designpresentation 3 (10,5 hp)

Kursens mål är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskap i metoden Storytelling och fördjupa sina kunskaper i digital visualisering, CAID. I moment Storytelling får den studenten arbeta med att exempelvis göra en individuell storyboard och enklare presentation för exempelvis ett koncept eller ett projekt. I moment CAID ska den studerande fördjupa sina kunskaper i digital visualisering, CAID samt förstå kringhörande utrustning och process för att producera ett tre dimensionellt resultat. I kursen ska den studerande genom egna övningar tillägna sig en arbetsprocess som utgår ifrån en egen formulerad målsättning.

1. Storytelling, 4.5 hp
I momentet Storytelling ska den studerande utifrån en konceptidé eller tidigare genomfört projekt skapa en storyboard som beskriver visionen och ”storyn” med konceptet. Den studerande får möta storytelling som ett kreativt verktyg men framförallt som en kommunikations- och argumenterande presentationsteknik.

2. CAID, 6 hp
I momentet arbetar studenterna utifrån en individuell målsättning med en visualiseringsövning. Den studerande ska förstå olika parmetrar av en arbetsprocess med CAID som exempelvis tidsplanering utifrån sin egen kompetensnivå. I momentet ska den studerande förstå den fortsatta processen för att senare producera ett tredimensionellt produkt/produktdetalj.

Design och teoretiska ämnen 3 (4,5 hp)

Under kursen ska den studerande ges möjlighet att utveckla sin förmåga och erfarenhet att diskutera och framföra teoretiska frågeställningar. Studenterna ska förvärva egen erfarenhet hur man kan tillämpa resultat av akademisk forskning i det praktiska arbetet som industridesigner. Den studerande skall bli förtrogen med ett reflekterande synsätt med inriktning mot industridesign och närliggande områden.

1. Designteori, 1.5 hp
I momentet introduceras grunderna inom området designteori. Målet är att den studerande ska bli förtrogen med ett teoretiskt förhållningssätt i förhållande till sitt framtida arbetssätt och design. Den studerande ska även bilda sig en teoretisk och begreppslig förståelse för designteori. Den studerande skall träna sig att med ett reflekterande synsätt diskutera exempelvis designteori med inriktning mot industridesign och närliggande områden. Under kursen ska den studerande ges möjlighet att utveckla sin förmåga och erfarenhet att diskutera och framföra teoretiska frågeställningar.

2. Marknad och strategi, 1.5 hp
I momentet ska den studerande erhålla och orientera sig i grundläggande förutsättningar för modern marknadsföring utifrån ett designutvecklingsperspektiv. Den studerande ska även bli förtrogen med och förstå ekonomiska begrepp och ekonomi utifrån ett designutvecklingsperspektiv.

3. Forskningsorientering, 1.5 hp
I kursen ska den studerande erhålla en fördjupad insikt i projekt och arbetssätt inom tillämpad och akademisk forskning och området industridesign. De studerande ska identifiera metodiska processer och tekniker från tidigare kurser och diskutera hur de tillämpas i industridesignforskning.Den studerande ska bredda sin syn på yrkesrollen som industridesigner.

Designprojekt - Hot Team 3 (7,5 hp)

I kursen Hot Team - innovationsprojekt ska den studerande genomföra ett designprojekt i tvärvetenskapliga team. Momentet är tvärvetenskapligt med studenter från olika nivåer, institutioner och utbildningsprogram. Projekttillämpningen genomsyras i hög grad av ”Design Thinking” och aktuell innovationsforskning.

Målet är att den studerande ska fördjupa sin förmåga att arbeta i tvärvetenskapliga team arbete med fokus på samarbete och innovationsfrågor. Den studerande ska genom praktiskt tillämpning utföra ett tillämpningsprojekt i samarbete med externt företag, organisation eller myndighet. Studenterna handleds av yrkesverksam industridesigner. I momentet bygger studenterna upp en egen team studio för sitt arbete.

Design som upplevelse 3 (9 hp)

Kursens mål är att den studerande skall fördjupa kunskaper och kompetens att arbeta med samtida problemställningar i projektform och med inriktning mot färg, form och semantik som en upplevelse. I kursen ingår moment att arbeta i team, att identifiera en yrkesroll samt att fördjupa sin kompetens att arbeta med komplexa designproblem med varierande aktuella designperspektiv. Den studerande ges möjligheter att delvis självständigt fördjupa sin förmåga att arbeta metodiskt med designrelaterade problemställningar i ett verklighets perspektiv.

Den studerande samarbetar med utomstående personer från näringsliv, stat och/eller kommun men även expertkompetens inom områden som marknadsföring och produktutveckling. Kursen utförs som ett design projekt och frågeställningen utgår ifrån form, semantik och färg som en komplex upplevelse. Handledning sker med verksamma industridesigner. I kursen arbetar studenterna i projektform med ett samtida komplext designproblem med olika designinriktningar som exempelvis Designmanual för ett varumärke och produkter. Projektet genomförs i samarbete med extern part från exempelvis näringsliv eller myndighet. Studenterna handleds av yrkesverksam industridesigner.

Design som konstnärlig process 3 (3 hp)

I kursen ska den studerande fördjupa sitt konstnärliga arbete i gränssnittet mellan design och konst för att senare kunna utföra en kritisk reflektion av förhållningssätt mellan processerna och reflektera kring en samtida yrkesroll som designer. Den studerandes konstnärliga förmåga ska vidareutvecklas stimuleras och tränas med stöd av olika konstnärliga uttryck och arbetssätt exempelvis akvarell.

Design för framtiden 3 (3 hp)

Målet med kursen är att den studerande ska reflektera över designområdets utveckling i framtiden genom att själv pröva nya infallsvinklar i övningar och workshops. I kursen ska den studerande även fördjupa sin presentationsteknik och kommunikation av sitt examensarbete genom att presentera vid en designkonferens eller designseminarium. Presentationen kan ske på engelska. I kursen ingår även att fördjupa sin syn på en samtida yrkesidentitet genom att aktivt delta i konferensen.

Designprojekt examensarbete (15 hp)

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjligheter att självständigt praktisera sin förmåga att arbeta metodiskt med designrelaterade problemställningar i ett samarbetsprojekt. Genom examensarbetet ska den studerande visa att hon/han har de kunskaper och erfarenheter som krävs för att kunna arbeta som industridesigner.

Den studerande visar sina under studietiden förvärvade kunskaper och sin förmåga att tillämpa dem i ett självständigt arbete genom att initiera, planera, leda och utföra ett projekt i samarbeta med utomstående personer från exempelvis näringsliv, stat och/eller kommun. Den studerande ska kommunicera sin arbetsprocess, val och väl gestaltat slutresultat till en grupp.

 

Studentarbeten

Designhögskolans projektgalleri omfattar visionära examensprojekt från våra studenter. Projektgalleriet presenterar en 360-gradersvy av projekt från fyra olika program och inkluderar: konceptvideor, bilder, interaktiva 3D-modeller och prototyper.

Till projektgalleriet»

Senast uppdaterad: 2023-02-16