Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

VIPVIZA

Forskningsprojekt Visualisering av tyst åderförkalkning för effektivare och mer jämlik prevention och minskad förtida död i hjärtkärlsjukdom ─ en randomiserad kontrollerad studie integrerad i rutinsjukvård i Västerbotten ─ VIPVIZA Prevention av hjärt-kärlsjukdomar misslyckas ofta därför av att läkare och individer inte följer riktlinjer för förebyggande åtgärder. Därför behövs nya metoder och VIPVIZA utvärderar potentialen hos bildbaserad information om tyst åderförkalkning att förbättra preventionen.

VIPVIZA visar läkare och deltagare ultraljudsbaserad information om tyst åderförkalkning med bilder till deltagaren och hens läkare. Syftet är bättre bedömning av risken för hjärtkärlsjukdom och bättre följsamhet till riktlinjer för prevention. Efter ett år hade risken för hjärtkärlsjukdom minskat i interventionsgruppen, men ökat i kontrollgruppen där ingen information om ultraljudsresultatet getts. Mer långsiktig effekt på utvecklingen hjärtkärl- risk, åderförkalkning och dödsfall kommer att utvärderas, liksom sociala och psykologiska faktorers inverkan på levnadsvanor och biomarkörer.

Projektansvariga

Ulf Näslund
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 60

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-07-29 2026-12-31

Finansiering

VIPVIZA har stötts genom forskningsanslag från Region Västerbotten (Central ALFVLL-298001, -643391, Spjutspets VLL-583721), Vetenskapsrådet (Dnr 521-2013-2708, 2016-01891), Hjärt-Lungfonden (Dnr 20150369, 20170481), Svenska Läkarsällskapet (SLS-405351, -503111), SKANDIA Risk & Hälsa.

Förutom större anslag har VIPVIZA även stöd från Norrländska Hjärtfonden, STROKE-Riksförbundet, Fonden för strokeforskning i norra Sverige, AFA Försäkring, Visare Norr - Norrlandstingens regionförbund (465621, 561591, 741711, 931135), Insamlingsstiftelsen Umeå Universitet, Riksförbundet Hjärt-Lungsjuka och Länsföreningen Hjärt-Lungsjuka.

En ovillkorad donation har mottagits från Carl Bennet AB, Sverige.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Institutionen för odontologi, Institutionen för psykologi, Institutionen för strålningsvetenskaper, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Klinisk medicin

Projektbeskrivning

Hjärtkärlsjukdomar, främst hjärtinfarkt och stroke, orsakas av åderförkalkning, orsakar mycket sjukdom och förlust av livskvalitet och är vanligaste orsaken till förtida död. Dessutom drabbas personer med sämre sociala livsvillkor mer. Det finns effektiva metoder för att förebygga hjärtkärlsjukdom genom livsstilsförändring och läkemedelsbehandling, som minskar riskfaktorerna till exempel rökstopp och medicin för höga blodfetter. Men det finns stora brister främst på grund av att både sjukvården och individerna inte följer riktlinjer om prevention. Individerna får information om risk för hjärtkärlsjukdom och om riskfaktorer, baserat på statistiska modeller, men det leder sällan till varaktig förebyggande behandling. Dessa riskbedömningar kan vara för abstrakta för att leda till korrekt riskuppfattning och motivera till förebyggande åtgärder, och de fokuserar på personer med hög risk för hjärtkärlsjukdom, trots att 60-70% av all hjärtkärlsjukdom inträffar bland personer med låg/måttlig risk.

 
Projektet VIPVIZA följer devisen ”En bild säger mer än tusen ord” och vänder upp och ner på nuvarande strategi för att förebygga hjärtkärlsjukdom genom att, utöver information om de vanliga riskfaktorerna för åderförkalkningssjukdomar, även informera både läkare och patient om patientens åderförkalkning innan det gett symptom. Resultatet av ultraljudsundersökning av halskärlen presenteras med grafik och bild i färg, och visar kärlålder i förhållande till kronologisk ålder med en visare, från grönt, gult och orange till rött, och ett trafikljus som visar rött om plack påvisats. Tanken är att läkarnas följsamhet till riktlinjer om prevention ska öka och att individen bättre förstår sin risk för hjärtkärlsjukdom och därmed får ökad motivation för förebyggande insatser.
 
Perioden april 2013-juni 2016 inkluderades 3532 personer över hela Västerbotten efter att först ha deltagit i Västerbottens Hälsoundersökningar, och då haft minst en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom, till exempel högt blodtryck eller blodfetter eller rökning. De fördelades slumpvis till två lika stora grupper där bara den ena gruppen och deras läkare i primärvården fick veta resultatet av ultraljudet av halskärlen. Båda grupperna får förebyggande behandling mot hjärtkärlsjukdom under hela studieperioden inom primärvården och i enlighet med gällande riktlinjer. Efter ett år upprepades provtagning av riskfaktorer och enkäter, likaså efter tre år och då även en andra ultraljudsundersökning. Denna gång fick alla deltagare och deras läkare resultatet från ultraljudsundersökningen.  Ytterligare en uppföljning, på samma sätt som efter 3 år men cirka 6 år efter första ultraljudet, påbörjades december 2019. Denna gång tillkommer insamling av data om tandhälsa, och för delar av studiepopulationen också mätning av fysisk aktivitet med accelerometer under en vecka.

Studien är en pragmatisk randomiserad öppen kontrollerad studie med blindade utvärderare (PROBE). Den är registrerad på ClinicalTrials.gov där ett detaljerat studieprotokoll presenteras. Ultraljudsundersökningarna i VIPVIZA, både vid baslinjen samt efter tre år och sex utförs på sjukhusen i de tre städerna (Umeå, Skellefteå, Lycksele) och på vårdcentraler i länets glesbygd. Riskfaktormätningar och frågeformulär vid uppföljning efter ett, tre år och sex år utförs för deltagare som bor i Umeåregionen vid Kliniskt Forskningscentret vid Umeå Universitetssjukhus, och för deltagare i övriga länet på deras hälsocentraler. Frågeformulären gäller levnadsvanor (fysisk aktivitet, matvanor, tobaks- och alkoholvanor), livskvalitet, stress, sociala och psykologiska faktorer till exempel hälsolitteracitet, hur man hanterar olika typer av problem och vilka attityder man har till levnadsvaneförändring, samt hur man ser på läkemedelsbehandling och bedömer sin egen risk för hjärtkärlsjukdom och möjlighet att påverka detta. Till deltagarna som fått ultraljudsinformation ställdes även frågor om hur informationen uppfattats och påverkat dem. Intervjuer med deltagare både vid baslinjen och vid tre-årsuppföljningen, och med läkare i primärvården, samt ingående analys av ultraljudsresultaten har genomförts. Prov till Medicinsk biobank tas på ett urval av studiedeltagare vilket möjliggör analys av nya biomarkörer. Åtgärder såsom läkemedelsförskrivning, besök och provtagningar inom primärvården följs via journalsystemet. Studiedeltagarna kommer efter 6-årsuppföljningen att följas via Socialstyrelsens register avseende insjuknanden och dödsfall.

VIPIVZA har en egen skyddad databas som endast en erfaren databas manager har tillgång till. Forskare får data efter bedömning och beslut av styrgruppen och endast data utan personnummer lämnas till forskare.

Studien följer tidsplanen. Baslinjeundersökningar genomfördes april 2013-juni 2016, 1-års-uppföljningar juni 2014 - augusti 2017, tre-års-uppföljningarna september 2016 – juni 2019, och 6-årsuppföljningarna beräknas vara slutförda december 2019. Data om sjukhusvård och dödsfallsorsaker under 10 år efter första ultraljudsundersökningen kommer att hämtas från Socialstyrelsens register 2027.
 
Den vetenskapliga utvärderingen är omfattande. De två grupperna, de som informerats respektive ej informerats om ultraljudsresultatet, skall jämföras avseende utveckling av riskfaktorer, risk enligt de konventionella modellerna (Framingham Risk Score och SCORE), förändring av levnadsvanor, förebyggande läkemedelsbehandling, ultraljudsmässig utveckling av åderförkalkning och insjuknanden och död. Underliggande sociala, psykologiska och beteendemässiga faktorer skall kartläggas liksom biomarkörers samband med förändring av riskfaktorer och åderförkalkning.

Akronym VIPVIZA: VIsualiZation of asymptomatic Atherisclerotic disease for optimum cardiovascular prevention – a pragmatic randomized controlled trial nested in Västerbotten Intervention Program.  Med VIP placerad först i akronymen markeras att projektet genomförs integrerat i Västerbottens Hälsoundersökningar (eng. Västerbotten Intervention Program).

Publikationer till och med april 2020

1. Vanoli D, Lindqvist P, Wiklund U, Henein M, Naslund U. Fully automated on-screen carotid intima-media thickness measurement: a screening tool for subclinical atherosclerosis. J Clin Ultrasound. 2013;41(6):333-9.

2. Vanoli D, Wiklund U, Lindqvist P, Henein M, Naslund U. Successful novice's training in obtaining accurate assessment of carotid IMT using an automated ultrasound system. European heart journal cardiovascular Imaging. 2014;15(6):637-42.

3. Nyman E, Lindqvist P, Naslund U, Gronlund C. Risk Marker Variability in Subclinical Carotid Plaques Based on Ultrasound is Influenced by Cardiac Phase, Echogenicity and Size. Ultrasound Med Biol. 2018;44(8):1742-50.

4. Nyman E, Vanoli D, Naslund U, Gronlund C. Inter-sonographer reproducibility of carotid ultrasound plaque detection using Mannheim consensus in subclinical atherosclerosis. Clin Physiol Funct Imaging. 2019.

5. Naslund U, Ng N, Lundgren A, Fharm E, Gronlund C, Johansson H, et al. Visualization of asymptomatic atherosclerotic disease for optimum cardiovascular prevention (VIPVIZA): a pragmatic, open-label, randomised controlled trial. Lancet. 2019;393(10167):133-42.

6. Lindahl B, Norberg M, Johansson H, Lindvall K, Ng N, Nordin M, et al. Health literacy is independently and inversely associated with carotid artery plaques and cardiovascular risk. European journal of preventive cardiology. 2019:2047487319882821.

VIPVIZA - Västerbotten Intervention Programme Visualization of Atherosclerosis

Prevention av hjärtkärlsjukdom fungerar dåligt främst på grund av bristande följsamhet hos både läkare och patienter till riktlinjer om prevention, trots att läkemedelsbehandling och levnadsvaneförändring har visad effekt. Därför behövs nya alternativa grepp för att optimera hjärtkärlprevention. VIPVIZA utvärderar potentialen hos bildbaserad information om tyst åderförkalkning att öka förståelsen av risken och motivationen att genomföra förebyggande åtgärder.