Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Anställda medarbetare

Afsaneh Moharer, psykolog

Jag arbetar som leg. psykolog och har min bas på Psykologmottagningen Idrott där jag är ansvarig för mottagningens idrottsinriktning.

Andreas Stenling, universitetslektor

Jag är forskare i psykologi och forskar om kopplingen mellan fysisk aktivitet och kognitiv funktion samt motivationsprocesser i olika kontexter (arbetsliv, fysisk aktivitet, idrott). 

Anita Pettersson-Strömbäck, universitetslektor

Hej!

Anita heter jag och är lektor vid Institutionen för psykologi. Jag forskar i och undervisar om arbetesliv och hälsa ur ett psykologiskt perspektiv.

Anna Bäckström, doktorand

Jag är psykolog och doktorand i psykologi med inriktning mot utvecklingspsykologi, inom projektet Children And Motor Planning (CHAMP) som studerar utveckling av motorisk planeringsförmåga hos barn och hos barn med autism.

Anna Sundström, universitetslektor

Jag är lärare och forskare och disputerad i ämnet beteendevetenskapliga mätningar och docent i psykologi. Mina intresseområden är psykometri och behandlingsforskning.

Anna Sundström, universitetslektor

Jag är docent i psykologi och mitt forskningsområde berör framför allt livsstils- och socioekonomiska faktorers relation till kognitivt åldrande och demenssjukdom.

Anna-Maria Johansson, universitetslektor

Min forskning är fokuserad på barns typiska och atypiska utveckling med fokus på sensomotorisk funktion och kognition och kopplingar dem emellan. Jag undervisar inom utvecklingspsykologi.

Anna-Sara Claeson, universitetslektor

Jag är docent i psykologi med en bakgrund i kemi. Min forskning är tvärvetenskaplig och rör främst kemisk exponering och dess koppling till byggnadsrelaterad ohälsa och kemisk intolerans.

Anngelica Kristoferqvist, studievägledare (tjänstledig)

Min bakgrund är kognitionsvetenskap, datavetenskap och psykologi och jag började som amanuens 2002. Numera jobbar jag för Arcum och den arktiska forskningen.

Annika Nordlund, universitetslektor

Mitt forskningsintresse ligger inom områdena miljö- och socialpsykologi och handlar om motiv och hinder bakom miljörelaterat beteende. 

Camilla Hakelind, universitetslektor

I grunden är jag legitimerad psykolog, och har även en socinomexamen. Jag är meriterad lärare vid Umeå universitet och mitt huvudforskningsintresse ligger inom hälsopsykologiområdet.

Daniel Eriksson Sörman, universitetslektor

Jag är doktor i psykologi med inriktning mot kognition och minne. Mitt intresseområde är att försöka förstå hur hjärnan och dess kognitiva förmågor på olika sätt kan tränas upp och förbättras.

Daniel Fellman, postdoktor

Doktor i psykologi med en forskningsbakgrund inom kognitiv psykologi.

Elisabeth Åström, universitetslektor

Jag disputerade i klinisk psykologi 2018. Mina intresseområden är främst inom klinisk psykologi och utvecklingspsykologi. Jag är legitimerad psykolog med bakgrund inom vuxenpsykiatrin.

Erica Åström, studieadministratör

Jag arbetar med studieadministration och är internationell kontaktperson vid institutionen för psykologi. Mitt kontor finns i korridor A, rum 101 i Beteendevetarhuset

Erik Domellöf, universitetslektor

Psykolog, docent i psykologi och universitetslektor med inriktning mot utvecklingspsykologi. Forsknings- och utvecklingsresurs vid Habiliteringscentrum, Västerbottens läns landsting.

Fredrik Sjödin, universitetslektor

Lektor och forskare med inriktning mot organisation, arbetsmiljö och hälsa. 

Frida Bertilsson, doktorand

Mitt avhandlingsprojekt handlar dels om att undersöka relationen mellan testbaserat lärande, kognitiv förmåga och personlighetsdrag, dels om att implementera strategin i en autentisk skolmiljö.

Gregory Neely, professor

Jag är professor i psykologi med inriktning mot kognitiv psykologi och för närvarande prodekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Jenny Feltenmark, studievägledare

Studievägledare för Psykologprogrammen och Psykoterapeutprogrammet

Jenny Nilsson, studievägledare

Jag arbetar som programvägledare för Kandidatprogrammet och Mastersprogrammet för Kognitionsvetenskap samt frisående kurser i Psykologi. Utöver programvägledning arbetar jag med samverkansintegering i utbildningarna samt aktivt studentmedverkan.

Jeong Jin Yu, universitetslektor

My research centers on key aspects of socioemotional functioning among children and adolescents.

Jessica K Ljungberg, universitetslektor, övrig/annan befattning

Mina forskningsintressen just nu inbegriper följande områden: Uppmärksamhet, Åldrande, Minne, Hjärnträning, Distraktion, Människa-Dator interaktion samt Ishockey (fast det är nog mer ett fritidsintresse :-).

Johan Paulin, projektassistent

Jag är doktorand inom Psykologi med inriktning mot ljudöverkänslighet, s.k. hyperacusis.

Linda Johnson, övrig/annan befattning

Jag arbetar som administrativ chef vid institutionerna Pedagogik, Psykologi och Sociologi.

Linus Andersson, universitetslektor

Jag är docent i psykologi och forskar om medicinskt oförklarade miljöintoleranser (ex. kemisk intolerans och ljudöverkänslighet) samt mänskligt beslutsfattande.

Linus Holm, universitetslektor (tjänstledig)

Jag är forskare med inriktning mot medicinsk psykologi. Jag forskar främst om minnes- och uppmärksamhetsproblem vid parkinsons sjukdom.

Mina forskningsintressen ligger inom området för kognition, utvecklings- och klinisk psykologi. Jag undervisar i utvecklings-, klinisk och kognitiv psykologi, både på grund- och avancerad nivå.

Marius Sommer, universitetslektor

Mina arbetsuppgifter är i första hand kopplat till undervisning inom ffa idrottsrelaterade kurser och program. Jag är även mental rådgivare för universitetets elitidrottsstudenter

Markus Nyström, universitetslektor

Jag är legitimerad psykolog och lektor i psykologi. Mina huvudsakliga intresseområden är: kliniskpsykologi, idrottspsykologi (både ur ett hälso- och prestations perspektiv) samt affekter.

Mattias Lundberg, universitetslektor

Mitt intresseområde är Arbets- & organisationspsykologi, särskilt urval & personbedömning. Jag tycker också populärvetenskaplig kommunikation är en viktig uppgift för universiteten

Michael Gruber, universitetslektor

Jag är pedagogisk ledare på institutionen och arbetar bland annat med att utveckla undervisning tillsammans med studenter och lärare. 2016 utsågs jag till Excellent lärare.

Michael Rönnlund, universitetslektor

Jag är docent i psykologi. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är åldrande (kognitiva funktioner, riskfaktorer för demenssjukdom).

Mikael Ahlberg, assistent

Jag arbetar bland annat med utlämning av tentor, tentabevakning, underhåll av kopiatorer och kaffeautomater.

Mikael Henningsson, universitetslektor

Jag är en leg. psykolog som återvänt till universitetet för att forska och undervisa efter ett antal år som kliniker. För närvarande är jag också prefekt vid institutionen för psykologi.

Moa Eirell, administratör

Jag arbetar som institutionsadministratör på Pedagogiska institutionen, Sociologiska institutionen och Institutionen för psykologi.

Moa Lillqvist, doktorand

Moa är leg. psykolog och doktorand på Institutionen för psykologi och Umeå centrum för genusstudier. Hon intresserar sig för genusaspekten bakom luktöverkänslighet.

Per Höglund, psykolog

Jag är leg.psykolog/psykoterapeut & doktorand. Jag är projektledare för en ny examinationsform av färdigheter- OSCE och forskar sedan något år tillbaka kring psykisk ohälsa i Västerbotten.

Steven Nordin, professor

Jag arbetar som professor i psykologi och bedriver forskning och undervisning inom områdena medicinsk psykologi, hälsopsykologi, psykosomatik och forskningsmetodik.

Therese Söderlund, studieadministratör

Arbetar som studieadministratör för Psykologprogrammet och Psykologprogrammet med inriktning mot idrott. 

Thomas Rudolfsson, forskningsassistent, förste
Tova Stenlund, universitetslektor

Jag är docent i psykologi. Min forskning och undervisning ligger främst inom områden som rör kvalitet i testning och bedömning, psykometri och testkonstruktion.

Ulrika Sahlen, informatör

Jag jobbar som kommunikatör och webredaktör för Pedagogik, Psykologi och Sociologi. Jag producerar trycksaker och sköter institutionernas interna och externa kommunikation.

Ylva Johansson, ekonomisamordnare

Jag arbetar med uppföljning och analyser, projektredovisning, institutionsbudget, prognoser och bokslut. Verksamhetsstöd samt ledningsstöd i ekonomifrågor. Administrerar EU-projekt.